پروپوزال معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ای رویکردی هندسه هنر

50 هزار تومان 35 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پروپوزال معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ای رویکردی هندسه هنر روی آیکون افزودن به سبد خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پروپوزال کارشناسی ارشد معماری طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران


پروپوزال معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ای رویکردی هندسه هنر


چکیده

اخلاق حرفه ای یکی از شاخه های کاربردی اخلاق می باشد و مجموعه ای از مقرراتی است که عمل اخلاقی را برای حرفه ی مشخص تعریف می کند. در جامعه کنونی بشری اخلاق از جایگاه پیشین خود پا فراتر نهاده، که دلیل آن اول نقش مهم رفتار اخلاقی در بقای جامعه مدنی، و دوم، وجود پرشماری از نمونه های رفتار ضداخلاقی می باشد. هر چند سابقه اخلاق حرفه ای در ایران به قرن ها پیش می رسد و آیین حرفه ای چیت سازان و آهنگران گواه چنین ادعایی است ولی متأسفانه در توسعه اخلاق حرفه ای وضعیت مطلوبی در ایران وجو ندارد. مسائل اخلاقی موجود در حرف مختلف و اقبال عام به اخلاق حرفه ای، نیاز پژوهشی در آن را ایجاد کرده است. لذا این پروژه که شامل ده فصل می باشد، تلاشی در راستای طراحی فضایی برای پژوهش و آموزش اخلاق حرفه ای با بهره گیری از قابلیت های هندسه هنر و معماری اسلامی ایران که خود لبریز از مؤلفه های اخلاقی است، می باشد.
روند تحقیقاتی مربوط به پروژه با مطالعات کتابخانه ای آغاز و پیامد آن با توسعه مطالعات میدانی پیگیری شد. با توجه به فصول مختلف پژوهش، روش تحقیق نسبت به فصول با روند مطالعاتی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات پرداخته است و در نهایت جمع بندی حاصله را در طراحی، با استفاده از نرم افزارهای Auto Cad، 3d Max، V-ray، Photoshop Word, استفاده نموده است. برای بخش مبانی نظری از شیوه های تحلیلی-توصیفی و برای بخش طراحی معماری از شیوه مطالعات میدانی و پیمایشی بهره گرفته شده است. امید است پروژه حاضر گامی مفید در جهت تقویت و توجه به اخلاق حرفه ای در تمامی حرفه ها و به خصوص حرفه های مهندسی و معماری باشد.

کلید واژه ها: پژوهشکده، پژوهش، اخلاق، اخلاق حرفه ای، هندسه، هنر و معماری اسلامی ایران، طراحی معماری


فهرست مطالب

فصل اول    1
کلیات    1
1-1) مقدمه و بیان مسئله    1
1-2) سوابق تحقیق    2
1-2-1) سوابق موضوع تحقیق در بخش مطالعات (سوابق تئوری)    2
1-2-1-1) اخلاق، اخلاق حرفهای، اخلاق اسلامی    3
1-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی    6
1-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحی    8
1-3) فرضیهها    10
1-4) اهداف تحقیق    10
1-5) متغیرهای تحقیق    10
1-6) جامعه آماری    10
1-7) نمونه آماری    11
1-8) ابزارهای اندازهگیری    11
1-9) بهرهوران    11
1-10) روش کار    12
1-10-1) نوع روش تحقیق    12
1-10-2) روش گرد آوری اطلاعات    12
1-10-3) ابزار گردآوری اطلاعات    12
1-10-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    12
فهرست منابع    17
abstract


Abstract

Professional ethics is a branch of applied ethics and a set of rules that define moral deed for a certain career. In today’s (human) society, ethics has went beyond its former position; First, because of the importance of ethical behavior in survival of civil society; Second, existence of numerous examples of immoral behavior. Though, the Professional Ethics in Iran has a track record in centuries ago and professional regulation of Calico printing/ Chitsazan and blacksmiths are evidences of such a claim;unfortunately, there is no desirable condition in the development of professional ethics in Iran. Ethical issues of various professions and public interest in professional ethics has created a need for a such research.therefore, this project that consists of ten chapters, attempts to create an Atmosphere/condition for research/ study and education on the ground of professional ethics; utilizing the geometry of Islamic art and architecture of Iran; which itself is filled with moral component. Research started with library studies and the outcome Followed by the development of field studies. Due to the different seasons/chapters of the study, research methodology analyzed and synthesized the information/data by the study – analysis process, and finally, the Auto Cad, 3d Max, V-ray and Photoshop Word softwares were used for designing the obtained Conclusion. For theoretical principle section , analytical – descriptive methods and for the architectural design section the field studies and survey methods were used. It is hoped that this study/research will be a useful step for strengthening and considering professional ethics of all professions and in particular engineering and architectural professions.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.