پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه

200 هزار تومان 115 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه


بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المانهای سازه های فولادی


چكيده
در کشور ما اغلب سازه ها و شاید تمامی ساختمان های متعارف به طور مستقل تحلیل و طراحی می شوند، بدین معنی که این سازه ها عمدتا” توسط نرم افزارهای متعارف و با در نظر گرفتن یک تکیه گاه صلب و یا مفصلی، تحلیل و طراحی شده و سپس نیروهای بدست آمده در پای ستون ها برای تحلیل و طراحی پی سازه مورد استفاده قـــــــــــرار می گیرند. دراین روند توجهی به تاثیر نشست پی بر توزیع نیروها در المان های سازه نمی شود. اندركنش بين سازه، پي و خاك زيرين آن رفتار واقعي سازه را در مقايسه با حالتي كه سازه به تنهايي بررسي مي‌شود تغيير مي‌دهد. در این پایان نامه ساختمان های فولادی مختلف همراه با پی و خاک زیر پی آنها مدلسازی شده اند، سپس نتایج تحلیل سازه های مذکور را با نتایج تحلیل همان سازه ها که در حالت متعارف مدلسازی شده اند مقایسه می شود تا میزان تاثیرات اندرکنش خاک و سازه بر باز توزیع نیروها در المان های ساختمان های فولادی و در نهایت میزان اعتبار روش های متعارف استفاده شده در کشور جهت تحلیل و طراحی ساختمان های مذکور مشخص شود.
واژه‌هاي كليدي: اندرکنش,خاک,سازه,سازه های فلزی,بازتوزیع,نیرو


فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه 1
1-1) پيشگفتار 2
1-2) مفهوم اندركنش خاك- سازه 2
1-2-1) اندركنش خاك- سازه استاتيكي 4
1-2-2) اندركنش خاك- سازه ديناميكي 5
1-3) لزوم انجام تحقيق حاضر 6
1-4) اهداف پایان نامه 7
1-5) روش انجام پروژه 7
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته 8
2-1) مقدمه 9
2-2) مروری بر مطالعات و تحقيقات گذشته 9
فصل سوم: نشست ساختمان 15
3-1) مقدمه 16
3-2) انواع نشست 16
3-2-1) نشست آني 16
3-2-1-1) محاسبه نشست آنی 17
3-2-1-2) روش‌هاي متداول تعيين E 24
3-2-1-3) رفتار الاستیک خاک 31
3-2-2) نشست تحكيم 33
3-2-2-1) محاسبه نشست تحكيم 34
3-2-3) نشست تحكيم ثانويه 39
3-2-3-1) خاك‌هاي نيمه اشباع 40
3-3) نشست نهايي 40
3-4) نشست غیر یکنواخت 40
3-4-1) شكل‌هاي نشست غيريكنواخت 41
3-4-2) علل بروز نشست غيريكنواخت 43
3-4-2-1) تغيير لايه‌هاي زمين 43
3-4-2-2) تغيير در بار وارد بر پي 43
3-4-2-3) پي گسترده بزرگ و انعطاف‌پذير 44
3-4-2-4) تفاوت در زمان ساخت 44
3-4-2-5) تغيير در شرايط ساختگاه 44
فصل چهارم: روش های مدل سازی پی و خاک زیر آن 45
4-1) مقدمه 46
4-2) روش های مدل سازی پی ساختمان 46
4-2-1) پی صلب و پی انعطاف پذیر 46
4-2-2) نحوة مدل كردن پي انعطاف‌پذير 47
4-3) روش های مدل‌سازي خاك پی 48
4-3-1) تعيين سختي فنر 49
4-3-2) بهبود مدل‌سازي خاك با فنر 54
4-3-2-1) روش اول: افزايش سختي فنرهاي كناري يا كاهش سختي فنرهاي مركزي 54
4-3-2-2) روش دوم: متصل كردن فنرها 55
4-3-2-3) روش سوم: روش المان سطحي 55
4-3-3) نتیجه گیری 56
فصل پنجم: مدل سازی و تحلیل نتایج 57
5-1) مقدمه 58
5-2) خصوصیات ساختمان های مدل شده 58
5-2-1) اسکلت 59
5-2-2) پلان 59
5-2-3) پی 61
5-2-4) ارتفاع و تعداد طبقات 61
5-2-5) نوع سيستم سازه‌اي 61
5-2-6) نوع خاك 61
5-2-7) بارگذاري ساختمان و آئين‌نامه‌هاي استفاده شده 62
5-3) نرم‌افزار مورد استفاده 63
5-4) مدل سازی اندرکنش خاک-سازه 64
5-4-1) مدل سازی پی ساختمان 64
5-4-2) مدل سازی خاک زیر پی 67
5-4-2-1) محاسبه مدول بستر برای ساختمان با پلان باریک 67
5-4-2-2) محاسبه مدول بستر برای ساختمان با پلان عریض 69
5-4-2-3) محاسبه سختی فنرها و تعریف نمودن فنرها در محیط نرم افزار SAP 71
5-4-3) یکپارچه سازی المان های روسازه، پی و خاک زیر پی 73
5-5) روش تحليل اندركنش 74
5-6) ارائه و تفسير نتايج 74
5-6-1) ساختمان های فولادی با سیستم سازه ای قاب خمشی 75
5-6-1-1) ساختمان پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده 75
5-6-1-2) ساختمان پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری 78
5-6-1-3) ساختمان ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده 79
5-6-1-4) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 81
5-6-1-5) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری 85
5-6-1-6) ساختمان ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 88
5-6-1-7) ساختمان ده طبقه باپلان عریض و پی نواری 91
5-6-2) ساختمان های فولادی با سیستم سازه ای قاب مهاربندی 92
5-6-2-1) ساختمان پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده 92
5-6-2-2) ساختمان پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری 95
5-6-2-3) ساختمان ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده 96
5-6-2-4) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 98
5-6-2-5) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری 101
5-6-2-6) ساختمان ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 102
5-6-2-7) ساختمان ده طبقه با پلان عریض و پی نواری 104
5-6-3) ساختمان های فولادی با سیستم سازه ای مختلط 106
5-6-3-1) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 106
5-6-3-2) ساختمان ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 109
5-7) نتیجه گیری کلی 112
5-7-1) تاثیر اندرکنش بر نیروی محوری 112
5-7-1-1) تاثیر ابعاد پلان 113
5-7-1-2) تاثیر تعداد طبقات 114
5-7-1-3) تاثیر نوع پی 114
5-7-1-4) تاثیر سیستم سازه ای 114
5-7-2) تاثیر اندرکنش بر لنگر خمشی 115
5-7-2-1) تاثیر ابعاد پلان 115
5-7-2-2) تاثیر تعداد طبقات 116
5-7-2-3) تاثیر نوع پی 116
5-7-2-4) تاثیر سیستم سازه ای 116
فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 117
6-1) مقدمه 118
6-2) نتیجه گیری نهایی 118
6-3) پیشنهاد در مورد تحقیقات آینده 120
فهرست منابع و مآخذ 122


مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.