پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه های دریائی

220 هزار تومان 130 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه های دریائی بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه های دریائی


بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین


چکیده
در این تحقیق ضمن به کاربردن نتایج آزمایشات SPTو CPTانجام شده در 4نقطه مختلف از سایت پروژه طرح توسعه بندر شهید رجائی و استفاده از روشهای سید ادریس و رابرتسون راید به ارزیابی پتانسیل روانگرائی منطقه پرداخته می شود.در این ارزیابی مقادیر بزرگی و شتاب زلزله را به ترتیب 7و 0/37g در نظر گرفتیم .با مقایسه نتایج حاصل از این ارزیابی در می یابیم که به ازای چنین عامل تحریکی خاک منطقه روانگرا خواهد شد ، بنابراین ضروریست جهت جلوگیری از روانگرائی یک روش مناسب جهت بهبود خاک منطقه ساختگاه پروژه ارائه شود.با توجه به اینکه در فازهای قبلی،جهت بهبود خاک از عملیات تراکم دینامیکی استفاده شده است و تجهیزات لازمه در کارگاه موجود است پیشنهاد میگردد از تراکم دینامیکی استفاده شود .


فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-3- هدف از تحقیق 4
1-4- قلمرو تحقیق: 4
1-5- روش تحقیق: 4
1-6-جنبه جدید و نوآوری تحقیق 5
1-7- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 5
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 5
فصل دوم: بررسی تئوری روانگرائی با توجه به عامل محرک زلزله و روشهای بهسازی زمین

جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی

2-1- مقدمه 6
2-2- بررسی شکل گیری پدیده روانگرائی در اثر عامل محرک زلزله 7
2-3- تحلیل علل کاربرد روانگرائی به عنوان یک پدیده مهم در ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی 9
2-3-1-زلزله آلاسکا 1347 11
2-3-2-زلزله کوبه (1374) 12
2-4-پیامدهای پدیده روانگرائی در اثر عوامل محرکی همچون زلزله 13
2-4-1-بررسی کلی شواهد مربوط به نمود پدیده روانگرائی جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی 14
2-4-1-1-جوشش ماسه 14
2-4-1-2-گسیختگی جریانی 14
2-4-1-3-گسیختگی جانبی 15
2-4-1-4-نوسان زمین 16
2-4-1-5-از دست رفتن ظرفیت باربری 17
2-4-1-6-نشست زمین 18
2-5-بهسازی زمین به عنوان یکی از راهکارهای کاهش پتانسیل روانگرائی در منطقه 19
2-5-1-روشهای بهسازی ساختگاه پروژه از دید ون ایمپ و همکاران 20
2-5-2-عوامل موثر در انتخاب روش مناسب جهت بهسازی خاک 21
2-5-3- روشهای مختلف بهسازی زمین با استفاده از تراکم عمیق به روش دینامیکی 21
2-5-3-1-تراکم انفجاری 21
2-5-3-2-تراکم ارتعاشی 23
2-5-4-تراکم دینامیکی 24
2-6-آزمایشهای مورد نیاز جهت کنترل بهسازی خاک 24

فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته

3-1- مقدمه 26
3-2-موثرترین عوامل در روانگرائی خاکها 26
3-2-1-شناخت عوامل قید شده در بخش 3-1 به صورت اجمالی 27
3-3-بررسی استعداد روانگرائی خاکهای ریزدانه(رس و سیلت) 32
3-3-1-معیار چینی 32
3-3-2-معیار اندرو و مارتین(2000) 33
3-3-3-معیار سید وهمکاران 2003 34
3-4-روشهای بررسی ارزیابی پتانسیل روانگرائی 35
3-4-1-روش تنش دوره ای 36
3-4-2-روش کرنش دوره ای 38
3-4-2-1-تعیین کرنش برشی دوره ای ایجاد شده در اثر زلزله 38
3-4-2-2-تعیین ظرفیت خاک 40
3-4-3-روش انرژی 40
3-4-3-1-روش Davis and Berrill ,1982 43
3-4-3-1-1 –عامل تحریک 44
3-4-3-1-2–عامل ظرفیت 44
3-4-3-1-3- ضریب اطمینان 45
3-5- بررسی کلی روشهای ارائه شده 45

فصل چهارم: انتخاب روش ساده شده تنش جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی

و دستیابی به معیار لازم جهت طراحی دیواره دیافراگمی

4-1-مقدمه 46
4-2-ضریب تنش دوره ای 47
4-3-ضریب مقاومت دوره ای 49
4-3-1-محاسبه عامل مقاومت با استفاده از نتایج آزمایشات عدد نفوذ استاندارد (روش سید و ادریس) 51
4-3-2-محاسبهCRRبا استفاده از نتایج تست نفوذ مخروط(روش روبرتسون و راید)2 57
4-3-2-1-روند نمائی تعیین مقاومت دوره ای براساس روش یود و همکاران 62
4-4-تصحیح مربوط به تنش سربار برای CRR75 به دست آمده بر مبنای تستهای نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط 63
4-5-ضریب اطمینان 64
4-6-آنالیز نشست مربوط به روانگرائی 65
4-7-تراکم دینامیکی به عنوان یکی از راههای بهبود در صورت وقوع روانگرائی 65
4-7-1- ارزیابی اولیه 65
4-7-1-1-مطالعات ژئوتکنیکی 65
4-7-2-برآوردی از نیازمندی های طراحی 66
4-7-2-1-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ استاندارد 66
4-7-2-2-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ مخروط 67

فصل پنجم: ارزیابی ساختگاه پروژه اسکله شهید رجائی

و سیستم سازه ای آن از دیدگاه ژئوتکنیکی

5-1-مقدمه 69
5-2-سایت مورد مطالعه 70
5-3-بارگذاری و تغییر شکل 73
5-4-نشست 74
5-4-1 جرثقیل کشتی به ساحل 74
5-4-2- مسیرهای دسترسی 74
5-4-3- محوطه ذخیره سازی کانتینر 74
5-4-4-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی 78
5-4-5-ساختمان: 78
5-5-بارهای طراحی 78
5-5-1-جرثقیل کانتینربر از دریا به ساحل 78
5-5-2-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی 78
5-5-3- بارهای خارج از اسکله منطقه محموله 79
5-5-4- محوطه بار اندازی کانتینرها 79
5-5-5- ساختمان 80
5-5-6- بارهای دیگر 80
5-6- اطلاعات ژئوتکنیکی 80
5-7- ضرورت تقویت زمین 84
5-8- ارزیابی روانگرایی 85
5-9- تعیین نوع خاک مشکوک به روانگرایی 85
5-10-نتیجه گیری 86
5-10-1-ارزیابی پتانسیل روانگرائی با استفاده از روش سید و ادریس 86
5-10-1-1- حفر گمانه و انجام تست نفوذ استاندارد 86
5-10-2- ارزیابی پتانسیل روانگرائی با استفاده از روش روبرتسون و راید 87
5-10-2-1- انجام تست نفوذ مخروط 87
5-10-3-آنالیز نشست در سایت مورد بررسی 87
5-10-4-عمق نهائی لازم جهت بهبود زمین 88
5-10-5-انتخاب کوبش دینامیکی جهت بهبود زمین 90
5-10-6- رقوم سطح محوطه قبل از کوبش دینامیکی 93
5-10-7-تاثیر سقوط وزنه بر روی زمین 94
5-10-8-پهنه بندی محوطه جهت کوبش 94
5-10-9- کوبش دینامیکی در مجاورت سازه در حال احداث 95
5-10-10- به دست آوردن مبنای مقایسه ای با توجه به آزمایشات ژئوتکنیکی 95
5-11-پیشنهادات 97
5-11-1-تمهیدات لازم جهت تراکم بخش بالائی 97
5-11-2-سطح آزمایشی ابتدائی قبل از کوبش پهنه 98
منابع 99
پیوست 176

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.