پایان نامه کارشناسی ارشد عمران آب سازه های هیدرولیکی

150 هزار تومان 90 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران آب سازه های هیدرولیکی ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد عمران آب سازه های هیدرولیکی


ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد


چكيده
افزايش روبه رشد تلفات منابع آب وخاك حوضه هاي آبخيز در چند دهه اخير در اثربهره برداري غير اصولي از منابع شدت فزاينده اي يافته است. اين موضوع ضمن تشديد وقوع سيلابها و افزايش نرخ توليد رسوب و کاهش عمر مفيد مخازن سدها موجبات کاهش توليد و تلفات سرمايه هاي ملی کشور را فراهم نموده است. این مطالعه برای ارزیابی کمی اثرات عملیات آبخیزداری و با هدف ارزیابی کارائی طرحهای آبخیزداری و استفاده از نتایج برای تصمیم گیری های آینده انجام گرفته است. برای این منظور در حوضه مورد مطالعه، میزان رسوب موجود در پشت سدهای کوتاه ایجاد شده در منطقه برآورد می گردد و نیز تغییرات شیب آبراهه در نتیجه احداث سدهای کوتاه مذکور بررسی شده و با میزان رسوب و دبی ثبت شده در ایستگاه هیدرومتری در دوره زمانی قبل از احداث سدهای کوتاه و بعد احداث آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که دبی پیک ورودی از1.3 m3/s درزمان اوج 0.3hr به دبی پیک خروجی 1.165m3/s درزمان 0.4hrکاهش یافته است و نیز براساس برآوردهای انجام یافته در کل سازه های مورد مطالعه حدود 117073 مترمکعب رسوب به استحصال گردیده است. این بدین مفهوم است که در اثر احداث و وجود سازه های مورد اشاره به همین میزان از کاهش حجم سد نهند جلوگیری شده و در نهایت باوجود این سازه ها عمر مفید سد افزایش یافته است.
كلمات كليدي: ارزیابی، عملیات آبخیزداری، سدهای کوتاه، رسوب، حفاظت آب وخاک، حوضه سد نهند


فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمه و کليات 1
1-1- مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 4
1-3 ضرورت تحقيق 7
1-4 سؤالات تحقيق 8
1-5 فرضيههاي تحقيق 8
1-6 اهداف تحقيق 9
1-7 کليات و مفاهيم 9
1-7-1 سيلاب 9
1-7-1-1 هيدرولوژي سيلاب 10
1-7-1-2 مهار سيلاب 10
1-7-2 آبخيزداري 11
1-7-3 ارزيابي 12
1-7-3-1 تعريف و بيان ارزيابي 12
1-7-3-2 جنبههاي ارزيابي 13
فصل دوم 14
سابقه تحقيق 14
2-1 مقدمه 15
2-2 تحقيقات صورت گرفته در خارج از کشور 15
2-3 تحقيقات صورت گرفته در داخل کشور 23
2-4 جمعبندي 33
فصل سوم 35
مبانی و روشها 35
3-1 مقدمه 36
3-2 معرفی منطقه مورد مطالعه 36
موقعیت جغرافیائی محدوده مطالعاتی نهند چای: 36
3-3 شرایط طبیعی حوضه سد نهند 38
3-3-1 فیزیوگرافی و توپوگرافی حوضه 38
3-3-2 زمین شناسی و ژئومورفولوژی حوضه سد نهند 43
– مطالعات لرزه‌خیزی : 49
3-4 هوا واقلیم 52
3-4-1 توده هاي هوايي منطقه مورد مطالعه 52
– رژیم درجه حرارت و یخبندان : 55
3-4-2 اقلیم‌ شناسی منطقه 56
3-5 هیدرولوژی 59
3-5-1 برآورد مقادیر رواناب در منطقه مورد مطالعه 59
3-5-2 هيدرولوژي و سيلخيزي : 60
– انتخاب و بررسی ایستگاههای هیدرومتری حوضه : 60
– بررسي جريان ماهانه و فصلي ايستگاهها : 60
– برآورد میزان جریان سالانه حوضه : 61
مقادیر دبی متوسط سالانه ایستگاه فوق طی دوره آماری 1368 تا 1391 در جدول شماره (3-10) آورده شده است. 61
– برآورد میزان جریان سالانه حوضه : 61
3-6 پوششگیاهی 62
3-7 روش کار 63
3-8 مواد و وسائل مورد نیاز: 64
3-9 تهیه داده ها و ارائه روش 64
فصل چهارم 66
نتایج 66
4-1 مقدمه 67
4-2 روندیابی سیل در رودخانه 67
4-3 استحصال رسوب 74
فصل پنجم 88
بحث و نتیجه گیری 88
1-5- بحث و نتیجه گیری 89
2-5 بررسی فرضیات تحقیق 92
5-3 ارزیابی و ارایه پیشنهادات در خصوص بهبود روشهای موجود مطالعاتی 94
منابع ومآخذ : 96
ضمایم 107


مقدمه
رشد فزاينده جمعيت در کشور و نياز به توسعه در زمينه¬هاي مختلف اقتصادي از جمله کشاورزي و دامداري و توسعه سکونت گاه¬هاي روستايي و شهري، دستيابي به عرصه¬هاي طبيعي را اجتناب ناپذير ساخته و از سوي ديگر فراواني وقوع سيل¬هاي مخرب همراه با از دسترس خارج شدن حدود نيمي از 413 ميليارد متر مکعب ريزش¬هاي جوي کشور، نابودي جنگلها و مراتع، کاهش حاصلخيزي اراضي و ساير مسائل و مشکلات ديگر، از جمله مشکلاتي است که ضرورت توجه ويژه جامع ، به آبخيزها را نمايان مي¬سازد.
نگاهی به گذشته نشان می هد بروز فرسایش فزاینده احتمالا همزمان با آغاز و کشاورزي و بهره وري از زمین شروع شده و در نتیجه هرج و مرج تحمیلی از سوي انسان به محیط زیست و سرزمینهاي آباد و سرسبز را به کویر لخت و بی آب و علف تبدیل کرده و زیستگاه مردمان در اثر بروز سیلاب و نابودي اراضی حاصلخیز و ویران و سپس رها گریده است. بعد از بروز این رویدادها انسان به فکر مبارزه با فرسایش و عوامل قهرآمیز طبیعت بر می آید و باعث تاثیر در نحوه کاشت و برداشت و استفاده از تراسهاي پهن و … میشود. بر این اساس در قرن میلادي گذشته تا حال حاضر مطالعات مختلفی در زمینه مبارزه با فرسایش و استفاده بهینه از کشاورزي و آب و خاك انجام گرفته است (آقا مجیدی و همکاران 1383).
خاك تحت تاثير عوامل فرساينده بتدريج فرسايش يافته و توسط جريان آب از نقاط مرتفع به مناطق پست انتقال مييابد. فرسايش به جابجائي خاك از محل اصلي خود كه بوسيله آب و يا باد صورت مي پذيرد، گفته مي شود .پديده فرسايش در سه مرحله بشرح زير صورت مي گيرد:
– مرحله جدا شدن ذرات خاك
– مرحله انتقال ذرات خاك
– مرحله ته نشين شدن ذرات خاك

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.