پایاننامه ارشد اقتصاد تکانه بهره وری بخش صنعت نفت

170 هزار تومان 125 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد اقتصاد تکانه بهره وری بخش صنعت نفت با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه ارشد اقتصاد تکانه بهره وری بخش صنعت نفت


پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد تکانه های بهره وری بخش صنعت نفت و گاز مدل تعادل عمومی


چکیده

رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش های مختلف اقتصادی و به طور خاص سرمایه گذاری در اقتصاد امکان پذیر نخواهد بود، همچنین جایگاه اشتغال در یک اقتصاد بسیار قابل توجه است. همچنین انرژی و تجارت آن به عنوان مهم‌ترین کالاها صادراتی در سطح جهانی همواره مورد توجه بوده  است. با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای مطرح در تجارت جهانی انرژی محسوب می شود، مهم است بتوان تأثیر بهره‌وری شرکای عمده تجاری ایران در بخش نفت و گازرا مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار تجارت خارجی، مهم ترین شرکای تجاری ایران کشورهای گروه شانگهای و اتحادیه اروپا (بر اساس آمار صندوق بین المللی پول) است. در این پژوهش، با در نظر گرفتن یک حالتی 5 درصدی در  بخش صنعت سه منطقه (گروه شانگهای، اتحادیه اروپا و ایران) بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش با رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای برای چهار بخش اقتصادی ایران (صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت) و ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش بهره‌وری 5 درصدی بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران را افزایش خواهد داد. در صورتی که 5 درصدی بهره وری در بخش صنعت اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت وگاز ایران را کاهش می دهد. افزایش 5 درصدی بهره وری در بخش صنعت ایران، سرمایه گذاری بخش نفت وگاز ایران را افزایش و اشتغال بخش نفت وگاز ایران را کاهش خواهد داد. بنابراین با توجه هدف اصلی مقاله حالت بهره وری در سه منطقه، نشان داد که افزایش بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، باعث افزایش سرمایه-گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز در ایران می شود. این مسئله علاوه بر نشان دادن ارتباط اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشورهای گروه شانگهای، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را نیز توجیه می‌کند.طبقه‌بندی JEL: F23 ،  C68،  D24

واژگان کلیدی: تکانه بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای


فهرست مطالب

فصل اول 1

کلیات پژوهش         1

1-1- مقدمه             2

1-2-  سوال های اساسی تحقیق             6

1-3-  ضرورت انجام تحقیق  6

1-4-  فرضیه های تحقیق      7

1-5- اهداف اساسی تحقیق     7

1-6-  نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق      7

1-7-  جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق               7

1-8-  روش تحقیق 7

1-9-  قلمرو تحقیق                10

1-10-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10

1-11- تعریف لغات کلیدی      12

فصل دوم 20

ادبیات موضوع       20

2-1-  مقدمه            21

2-2-  مروری بر مطالعات داخلی          21

2-2-1- مطالعات تعادل عمومی قابل محاسبه        21

2-2-2- مطالعات اقتصاد سنجی             22

2-3-  مروری بر مطالعات خارجی        23

4- جمع بندی           40

فصل سوم                41

تصریح مدل             41

3-1-  مقدمه            42

3-2- مدل تعادل عمومی قابل محاسبه    42

3-2-1- نقاط قوت و ضعف مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه        42

3-2-2- طبقه بندی مدل ها     46

3-2- 3- ساختار ریاضی        46

3-2-4- بحث های سیاستی    49

3-2-5- مدل های کاربردی، سبکوار و تحلیلی     51

3-2-6- پارادایم تئوریکی       52

3-2-7- توضیح مدل تعادل عمومی بر اساس جریان دایره وار درآمد و مخارج 63

3-2-8- درخت تکنولوژی و توابع تولید آشیانه ای در مدل GTAP     66

3-2-9- مشخصات الگوی تعادل عمومی ایران     69

3-2-10- معرفی مدل تعادل عمومی چند منطقه‌ای GTAP و ساختار کلی، فروض و بستار                72

3-2-11- مبانی نظری: تغییر بهره‌وری و معیارهای اندازه‌گیری آن   75

فصل چهارم            116

برآورد مدل ها        116

4-1-  مقدمه            117

4-2- معرفی مدل     117

4-3-  داده ها و اطلاعات        117

4-4-  اثر تکانه بهره‌وری در بخش صنعت سه منطقه بر متغیرهای کلان و بخش های مختلف اقتصادی ایران               118

4-4-1-  اثر تکانه بهره وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر بخش های مختلف اقتصادی ایران            118

فصل پنجم                136

نتیجه گیری و پیشنهادها        136

5-1-مقدمه              137

5-2- نتایج حاصل ازسناریو 5 درصدی سه منطقه در بخش های مختلف           137

5-3- بررسی سؤال های تحقیق             138

5-4- پیشنهادهای تکمیلی      140

5-5- پیشنهادهای اجرایی       141

فهرست منابع          142


تعریف بهره وری در لغت

عبارت است مجموعه ای از رفتارهای شکل گرفته در کاربرد منابع انسانی و مادی در جهت یک هدف مشخص.

فرهنگ بهره وری، در نتیجه وجود سه ویژگی (کوشش، دانش و بینش) در نیروی کار جامعه می تواند موجب پیدایش عادات مثبت جهت ارتقای بهره وری گردد و اگر فعالیت-های مردم آمیخته به این ویژگی ها گردد، می توان حاکمیت تفکر بهره وری یعنی افزایش رو به رشد ستاده به داده را در آن جامعه و یا سازمان پذیرفت و نسبت به آن آینده نگری کرد.

بهره وری در سطح کلان

بهره وری راهی به سوی توسعه اقتصادی کشورها به قدرت رقابت شرکت ها و رفاه و آسایش ملت هاست. بدین لحاظ افزایش بهره وری یکی از عوامل مهم و محوری در مقابله با تورم نیز به شمار می رود. ارتقای بهره وری در بلندمدت آثار اجتماعی مثبتی نیز به بار می آورد، زیرا افزایش بهره وری به این معنی است که کالاها و خدمات مشخص، می توانند با منابع کمتری تولید شوند. بدین ترتیب با صرفه جویی در امکانات و ثروت های مردم و استفاده بهینه از منابع ارزشمند جامعه مانند، انرژی، نیروی کار و مواد اولیه و غیره، ثروت های جامعه به نحو مطلوبی مورد بهره برداری قرار می گیرد. به بیان دیگر افزایش بهره وری، کسب حداکثر موفقیت و سود را با حداقل سرمایه گذاری برای جامعه مهیا می گرداند.

تعریف سرمایه گذاری

در تئوری اقتصاد یا اقتصاد کلان، سرمایه گذاری مقدار خریداری شده از کالاها در واحد زمان است که مصرف نمی شوند ولی برای تولید آینده استفاده می شود. صورت برداشتن از سرمایه گذاری به گردآوری صورت موجودی از کالاها برمی گردد که می تواند مثبت یا منفی باشد. در اندازه گیری درآمد ملی و ستاده، سرمایه گذاری ناخالص یک جز از تولید ناخالص (GDP) ملی است، که در فرمول GDP = C+I+G+NX که در آن C مصرف، I سرمایه گذاری، G مخارج دولت و NX تراز تجاری است؛ بنابراین، سرمایه گذاری عبارت از هر چیزی است که بعد از کسر مخارج دولت، مصرف و تراز تجاری باقی خواهد ماند (I = GDP-G-C-NX).

تعریف مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چیست؟

 مدل های تعادل عمومی در واقع توسعه تئوری های اقتصاد خرد است. در اقتصاد خرد رفتار عامل های اقتصادی از بنگاه های تولیدی تا خانوارها و افراد بر مبنای بهینه سازی است. بنگاه ها در تلاش برای حداقل سازی هزینه ها و یا حداکثرسازی سود هستند و خانوارها و افراد نیز در تلاش برای حداکثرسازی سطح رضایت خود و یا مطلوبیت هستند. این رفتارهای فردی در نهایت در بازار که در سطح کلان است، تعادل ایجاد می کنند و اصطلاحاً بازار یک کالای خاص را تشکیل می دهند که در آن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان نهایتاً بر سر یک قیمت و مقدار به توافق می رسند که به آن قیمت و مقدار تعادلی گفته می شود. حال تصور کنید که بازارها همه کالاها و عوامل تولید را با هم در نظر بگیریم که در آن قیمت های تعادلی و مقادیر تعادلی در یک زمان معین حاصل شده اند. این وضعیت را اصطلاحاً تعادل عمومی در اقتصاد می گویند. حال اگر یک سیاست جدید اجرا شود تعادل در همه بازارها به هم می خورد و اقتصاد در یک وضعیت جدید تعادلی قرار می-گیرد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.