پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری هموارسازی سود ارزش افزوده اقتصادی

۱۱۰ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری هموارسازی سود ارزش افزوده اقتصادی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری هموارسازی سود ارزش افزوده اقتصادی


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی اثرات هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده

این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :
همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95٪ فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.


مقدمه:
گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و… و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA ، ROI ، EPS و… همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و … و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.
از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی تا حدودی عیوب مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.


فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1) مقدمه 4
2-1) تاریخچه مطالعاتی 4
3-1) بیان مسئله 6
4-1) چارچوب نظری تحقیق 7
5-1) فرضیه های تحقیق 8
1-5-1) فرضیه اصلی: 8
2-5-1) فرضیه های فرعی: 8
6-1) اهداف تحقیق 8
7-1) اهمیت تحقیق 9
8-1) حدود مطالعاتی 10
1-8-1) قلمرو زمانی 10
2-8-1) قلمرو مکانی 10
3-8-1) قلمرو موضوعی 10
9-1) تعاریف علیاتی 10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2)مقدمه 13
2-2) بخش اول: هموارسازي سود و مفاهيم آن 13
1-2-2) هموار سازی سود 13
2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران 13
3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود 15
4-2-2)ابعاد هموار سازی سود 18
3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادي و مفاهيم آن 19
1-3-2) مديريت مبتني بر ارزش 19
2-3-2) مديريت مبتني بر ارزش در عمل 22
3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند؟ 23
4-3-2) اندازه گيري ارزش خلق شده 24
1-4-3-2) معيارهاي خارجي 24
2-4-3-2) معيارهاي داخلي 27
5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی 30
6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی 30
7ـ3ـ2) تعريف ارزش افزوده اقتصادی 34
8-3-2) سرمايه 34
9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات 35
10-3-2) تعريف و نحوة محاسبة هزينة سرمايه 35
11-3-2) محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه 41
12-3-2) مشكلات محاسباتي هزينه سهام عادي در ايران 43
13-3-2 ) دارايي هاي عملياتي و سرمايه عملياتي 44
14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانوني 46
15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی 47
1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رويكرد عملياتي 49
2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رويكرد مالي 49
16-3-2 ) معادلهاي حقوق صاحبان سهام 50
17-3-2 ) تعديلات 51
1-17-3-2 ) مالياتهاي معوقه 51
2-17-3-2 ) موجودي 54
3-17-3-2 ) اجاره هاي عملياتي 54
4-17-3-2 ) نامشهودها 55
5-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A) 58
6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی 60
7-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز 61
8-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام 61
18-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی 61
19-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی 62
20-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR 64
21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام 64
4-2) پیشینه تحقیق 66
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 70
2-3) جامعه ی آماری 70
3-3) روش نمونه گیری 70
4-3) مدل تحلیلی تحقیق 71
5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات 71
6-3) روش اجرای تحقیق 72
7-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق 72
1-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود 72
2-7-3) ارزش افزوده اقتصادی : 74
8-3) روشهای آماری 77
9-3) بررسی اعتبار تحقیق 78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 80
2-4) توصیف دادهای آماری 80
3-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق 83
1-3-4) بررسی فرضیه فرعی 83
4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق: 85

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5) مقدمه 88
2-5) نتایج فرضیه تحقیق 88
3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق 89
4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 89
5-5) محدودیت های تحقیق 90
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 95
منابع لاتین: 97
چکیده انگلیسی: 98


1-1) مقدمه
در فصل حاضر به مفاهيم و كليات پ‍ژوهش اعم از؛ بیان مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی تحقیق خواهد بود.


2-1) تاریخچه مطالعاتی
توجکی در مقاله ای تحت عنوان «تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» به این نتیجه می رسد که هموار سازی سود اثری بر بازده غیر عادی شرکتها نداشته ولی وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید می کند. همچنین در تحقیقاتی که مرادی، پورحیدری، مشایخی و… انجام داده اند، وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید کرده اند.
در سال 1380 تحقيقي با عنوان كاربرد اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادی در ارزيابي عملكرد مالي انجام شده است، با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري اطلاعات جمع آوري شده ما دريافتيم كه فقط سود عملياتي (OI) داراي بار اطلاعاتي در زمينه توضيح تغييرات بازده سهام مي باشد و ارزش افزوده اقتصادی در اين زمينه داراي بار اطلاعاتي نمي باشد . (جليلي ، محمد، پايان نامه كارشناسي ارشد – دانشگاه امام صادق) .
در سال 1382 تحقيقي با عنوان بررسي كاركرد ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادی در پيش بيني سود آتی شركتها انجام گرديد. نتيجه نهايي تحقيق نشان مي دهد كه در صورت استفاده صحيح از ارزش افزوده اقتصادی و تعيين مدل پيش بيني مناسب، تغييرات سود قابل پيش بيني است و ازاين لحاظ دانش حسابداري در دستيابي به هدف تهيه اطلاعات سودمند گام مهمي برداشته است (معيني ،1378،56).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.