پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت سرمایه گردش هموارسازی سود

۱۷۵ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت سرمایه گردش هموارسازی سودبا ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت سرمایه گردش هموارسازی سود


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 100 شرکت در دوره زمانی 1390-1386 انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش در قالب 4 شاخص دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالاو دوره تبدیل وجه نقد را بر عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود در 2 فرضیه اصلی و8 فرضیه فرعی مورد مطالعه قرار داده شد؛ همچنین 3 متغیر اندازه شرکت، رشد شرکت واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرارگرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره باداده های تابلویی و اثرات تصادفی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود رابطه ای معنادار وجود دارد، بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره تبدیل وجه نقد با عدم تقارن زمانی سود رابطه معکوس ومعنادار وجود دارد و رابطه معناداری بین دوره پرداخت بدهی ها با عدم تقارن زمانی سود مشاهده نشد. همچنین رابطه معکوس ومعناداری بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها با هموار سازی سود تایید شد. اما بین دوره پرداخت بدهی ودوره تبدیل وجه نقد با هموار سازی سود رابطه معناداری مشاهده نشد. لازم به توضیح است که نتایج فرضیه ها تحت وجود متغیرهای کنترلی مورد سنجش قرار گرفتند.
واژ گان کلیدی: مدیریت سرمایه درگردش،دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی ، دوره تبدیل وجه نقد، عدم تقارن زمانی سود، هموارسازی سود


فهرست مطالب

فصل اول 2
كليات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 تاریخچه مطالعاتی 3
1-3 بیان مسئله 5
1-4چارچوب نظری پژوهش 7
1-5 مدل مفهومی پژوهش 8
1-6فرضیه های پژوهش 9
1-7اهداف پژوهش 10
1-7-1 اهداف ویژه 10
1-7-2 اهداف علمی 10
1-7-3 اهداف کاربردی 11
1-8اهمیت وضرورت پژوهش 11
1-9 قلمرو مطالعاتی 11
1-10 تعاریف مفهومی متغیرها 12
1-11 ساختار پژوهش 14

فصل دوم 15
2-1 مقدمه 16
2-2 گفتار نخست: سرمایه درگردش 17
2-2-1 تعاریف سرمایه درگردش 17
2-2-2 ماهیت سرمایه درگردش 18
2-2-3 استراتژی های سرمایه درگردش 18
2-2-3-1 استراتژی دارایی های جاری 19
2-2-4 راهبردهای سرمایه درگردش 21
2-2-5 سیاست های مطلوب سرمایه درگردش 22
2-2-6 عوامل مؤثردرتعیین میزان سرمایه درگردش 23
2-2-7 فروش وسرمايه درگردش 26
2-3 گفتار دوم:مدیریت سرمایه درگردش 27
2-3-1 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش 27
2-3-2 مدیریت سرمایه درگردش درمرحله عمل 28
2-4 گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش 29
2-4-1 دوره وصول مطالبات 29
2-4-1-1اهداف استفاده از حساب های دریافتنی 32
2-4-2 دوره گردش موجودی ها 33
2-4-2-1انواع موجودی ها 34
2-4-2-2عوامل تعیین کننده میزان موجودی 35
2-4-3 چرخه تبدیل وجه نقد 36
2-4-4 دوره پرداخت بدهی ها 39
2-5گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود 39
2-5-1محافظه کاری 39
2-5-2 تعاریف محافظه کاری 40
2-5-3 معیارهای ارزیابی محافظه کاری 43
2-5-3-1معيارهاي خالص دارائي ها 44
2-5-3-2 معيارهاي سود و اقلام تعهدي 44
2-5-3-3 معيارهاي رابطه سود و بازده سهام 45
2-5-4 عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري از محافظه کاري 46
2-5-5 پیامدهای محافظه کاری 47
2-6گفتارپنجم: هموارسازی سود 48
2-6-1 تعاریف هموارسازی سود 48
2-6-2 انواع هموار سازی سود 48
2-6-2-1سود هموار طبيعي 48
2-6-2-2هموارسازي واقعي 49
2-6-2-3هموارسازي مصنوعي 49
2-6-3 هموارسازی ازطریق طبقه بندی 50
2-6-4 انگیزه های هموار سازی 51
2-6- 5 نظریه های”آناند موهان جول” و” آنجان وی . تاگور” 51
2-6-6 نظریه های ” داس چر” و “مالکوم” 51
2-6-7 مدل “روزن بوم” ، “ون درگوت” و” مرتنز” 52
2-6-8 نظریه های “میلک” و “جیاکومینو” 53
2-7 گفتار ششم :پیشینه پژوهش 55
2-7-1پیشینه داخلی 55
2-7-2 پیشینه خارجی 60

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش 67
3-1 مقدمه 68
3-2 روش پژوهش 68
3-3 سؤالات پژوهش 69
3-4 فرضیه های پژوهش 70
3-5 جامعه مطالعاتی ونمونه آماری پژوهش 71
3-6 روش جمع آوری اطلاعات 72
3-7 تعریف متغیر های پژوهش ونحوه اندازه گیری آنها 73
3-8 مدل تحقیق 77
3-9روش تجزیه وتحلیل داده ها 78
3-9-1روش تخمین با استفاده از داده های ترکیبی 80
3-9-2آزمون Fلیمر 81
3-9-3آزمون هاسمن 82
3-9-4روش تخمین 84
3-9-5آزمون های آماری 85
3-9-5-1آزمون جارک. برا 85
3-9-5-2آزمون مانایی 85
3-9-5-3آزمونt 86
3-9-5-4آزمونFفیشر 86
3-9-5-5آزمون دوربین واتسون 87
3-9-6تحلیل رگرسیون 87
3-9-6-1مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک 88

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 89
4-1 مقدمه‏ 90
4-2آمار توصيفي 91
4-3 معرفی مدل و متغیرها 93
4-5 مفروضات رگرسيون 94
4-5-1آزمون مانایی 94
4-5-2آزمون جارکو-برا 97
4-5-3بررسی فرض نرمال بودن(آزمونK-S) 98
4-6آزمونFلیمر وهاسمن 100
4-7خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه: 104
4-7-1 فرضيه اول 104

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات 128
5-1 مقدمه 129
5-2نتایج حاصل از آزمون فرضیات 129
5-3پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش 134
5-4پیشنهاد هابرای تحقیقات آتی 136
منابع و مآخذ 138
منابع فارسي: 139
منابع لاتین: 142
پیوست ها 144
پیوست الف: خروجی نرم افزار 145
پیوست ب: لیست شرکت های هموار ساز سود 166
Abstract 169


1-1 مقدمه
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلند مدت شرکت ها بر مواردی مانند سرمایه گذاری ساختار‌سرمایه ، تقسیم سود یا ارزشیابی شرکت ها متمرکز شده اند و سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت ها در دارایی های جاری و یا منابع تامین مالی شده آنها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده ای از اقلام صورت وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در صورتی که این اقلام از عوامل اصلی صورت وضعیت مالی هستند (تروئل و سولانو،2006، ص1).
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری; که از آن به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان‌نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
در این فصل پس از بیان مسئله پژوهش به تعريف موضوع پژوهش پرداخته و در ادامه بیان اهمیت و ضرورت پژوهش بررسی می شود. همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف ویژه، علمی وکاربردی بیان می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است.


1-2 تاریخچه مطالعاتی

1- پیشکاری (1375) در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های منتخب ایرانی ” که از طریق پرسشنامه انجام شده است سؤالات زیر را مطرح کرده است:
آیا مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های ایرانی وجود دارند؟
2-آیا روش های مختلفی که در ارزیابی سرمایه در گردش استفاده می شود بر بهای تمام شده کالا یا خدمات آنها تأثیر دارد؟
3-آیا میزان سرمایه در گردش مناسب در شرکت های نمونه اندازه گیری می شود؟
در کل از پرسشنامه های بیست شرکت که به طـور نمـونه انتخـاب شده بودند، دریافتند که 67 درصد از شرکت ها از روشی که برای مدیریت سرمایه در گردش خود استفاده می کنند، باعث تأثیر بر بهای تمام شده کالا یا خدمات خود شده اند و نیز این که 71 درصد از شرکت ها با مدیریت مناسب سرمایه در گردش خود توانسته اند حجم بهینه ای از سرمایه در گردش را انتخاب کنند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.