پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری

۱۰۵ هزار تومان ۷۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور


چکیده

امروزه عناويني چون سازمان موفق، ماندگار، آرماني، رهسپار تعالي، سرآمد، متعالي و… از عبارتهاي رايج حوزه مطالعاتي سازمان و مديريتاند و گروههاي مختلفي از افراد به دنبال شناسايي و معرفي ويژگيهاي اين قبيل سازمانها هستند. از این رو، مفهوم سرمایه فکری در سازمانهای دولتی به طور روزافزونی مورد توجه قرارگرفته است، اکثر سازمانهای دولتی به دنبال استقرار سیستم مدیریت دانش درون خود هستند، یکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستمهاي حسابداري سنتی عدم انعکاس ارزش سرمایه¬هاي فکري در صورتهاي مالی و گزارشاهای سازمانهاست، در حالی که نقش سرمایه هاي فکري در ایجاد ارزش بسیار بالاتر از نقشی است که سرمایه¬هاي مالی ایفا میکنند، در دنیای امروز سیستمهای حسابداری مدیریت نتایج اندازه گیری های مالی و غیرمالی فعالیتهای عملیاتی را گزارش میکنند.به عبارت دیگر با پیادهسازی تکیه در حسابداری مدیریت در سازمان از نظر سوددهی، برنامهریزی، بودجه وغیره ساماندهی میشوند و این امرباعت میشود که اوضاع منابع انسانی، بهبود پیدا کند که خود تقویت سرمایه فکری را در پی دارد از این رو هدف از این پژوهش ، بررسی ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور می باشد، برای انجام این پژوهش ، از پرسشنامه ارزیابی حسابداری مدیریت و پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس استفاده شد و میان 384 نفر از کارکنان سازمانهای دولتی توزیع شد و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که رابطه معناداری میان حسابداری مدیریت و سرمایه فکری در سازمانهای دولتی وجود دارد.

واژگان کلیدی: حسابداری مدیریت، سرمایه فکری، سازمان‌های دولتی


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 12
1-4-1- هدف اصلی 12
1-4-2- اهداف فرعی 12
1-5- فرضیههای تحقیق 12
1-5-1- فرضیه اصلی 12
1-5-2- فرضیههای فرعی 12
1-6- متغیرهای تحقیق 12
1-6-1- متغیر مستقل 13
1-6-2- متغیرهای وابسته 13
1-7- تعاریف نظریه مفاهیم نظری و واژههای کلیدی 13
1-8- خلاصه فصل 14
1-8-1- ساختارگزارش پژوهش 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 17
2-2- مبانی نظری 18
2-3- فلسفه پیدایش حسابداری مدیریت 18
2-3-1- ویژگیهای حسابداری مدیریت 19
2-3-2- اهمیت حسابداری مدیریت 20
2-3-3- ابزارهای حسابداری مدیریت 21
2-4- مقايسه حسابداري مالي و حسابداري مديريت راهبردي 22
2-4-1- ابزارها و فنون حسابداري مديريت راهبردي 22
2-4-2- حسابداری هزینهای در برابر حسابداری مدیریتی 23
2-4-3- حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی 23
2-4-3-1- حسابداری مدیریت 23
2-4-3-2- حسابداریهای مالی 24
2-5- مديريت هزينه به روش برآورد با گزارشها كنترل هزينه به همراه شاخصهاي بهره وري 25
2-5-1- ابزارها و تکنیکهای برآورد هزینه 26
2-6- فلسفه پیدایش سرمایه فکری 27
2-6-1- ویژگیهای سرمایه فکری 28
2-6-2- اهمیت سرمایه فکری سازمانهای دولتی 29
2-7- اجزا و تعاریف سرمایه فکری سازمانهای دولتی 29
2-7-1- مدلهای سرمایه فکری 30
2-7-2- مدیریت موفق سرمایه فکری 32
2-7-3- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری توسط سازمانهای دولتی 33
2-7-4- روشهای اندازه گیری سرمایه فکری 34
2-7-5- منافع و مزاياي اندازهگيري سرمايه فكري 40
2-7-6- اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 40
2-7-7- حسابداری مدیریت و سرمایه فکری 41
2-8- پیشینه تحقیق 43
2-8-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 43
2-8-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 45
2-9- خلاصه فصل 46

فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1- مقدمه 48
3-2- روش اجرایی پژوهش 48
3-3- روش پژوهش 49
3-4- جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش 51
3-4-1- جامعه آماری پژوهش 51
3-4-2- نمونه گیری و روش نمونه گیری 51
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات 54
3-6- روائی و پرسشنامه 54
3-7- پايايي پرسشنامه 55
3-8- روشهای آزمون فرضیات، نوع آزمونها 56
3-9- روشهای آماری 58
3-10- پرسشنامه 58
3-10-1- مفاهیم 59
3-10-2- شیوه نمره گذاری 59
3-11- خلاصه فصل 60
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
4-1- مقدمه 62
4-2- تحلیلهای آماری 62
4-2-1- آمار توصیفی 62
4-2-1-1- توزيع فراواني بر حسب سن 63
4-2-1-2- توزيع فراواني بر حسب سطح تحصیلات 64
4-2-1-3- توزيع فراواني بر حسب سابقه کاری 65
4-2-1-4- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفههای سرمایههای انسانی 66
4-2-1-5- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفههای سرمایههای ساختاری 67
4-2-1-6- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفههای سرمایههای مشتری 68
4-2-1-7- برآورد میانگین و انحراف معیار مولفههای دانش حسابداری مدیریت 68
4-3- بخش دوم: آمار استنباطي و آزمون فرضیهها 69
4-3-1- بررسی توزیع دادهها 69
4-3-2- آزمون فرضیات 70
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 77
5-2- نتیجه‌گیری 77
5-3- مقایسه یافته‌ها با پژوهشهای پیشین 78
5-4- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی 83
5-5- محدودیتهای پژوهش 84
پیوستها 93


1-1- مقدمه

مفهوم سرمایه فکری در سازمانهای دولتی به طور روزافزونی مورد توجه قرارگرفته است. اکثر سازمانهای دولتی به دنبال استقرار سیستم مدیریت دانش درون خود هستند تا هرچه بیشتر از دانش موجود خود در سیاستگذاري سود ببرند و به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در محیط داخلی و بین المللی نائل شوند (محمدی 1388).
با پیشرفت شگفت انگیز فناوری اطلاعات نوین انفجار عظیمی در دانش بشری به وقوع پیوست که همه معادلات گذشته را در هم پیچید و فرمول جدیدی برای ارتقاء علوم بوجود آورد. به طوری که حرکت تکوینی دانش از تصاعد حسابی به هندسی مبدل گردید. افق دید عرصه علم و دانش را به طرز چشمگیری افزایس داد به نحوی که دانشمندان با این نوید تولدی دوبارهی خودرا جشن گرفتند و اصالت کار را به کارکنان خودبخشیدند بااین تفکر دانشمندان قدم در عرصه رقابت فکری نهادند در این میان دانش حسابداری و اقتصاد از این خوان گسترده بی بهره نماند و جایگاه حسابداری سنتی را برای نیل به این هدف بلند ناتوان تشخیص داد و با رها کردن قوانین کلاسیک شیوه نوین حسابرسی سرمایه فکری را جایگزین نمود و با بکارگیری سرمایه انسان متبحر مجرب کار آزموده دانش آموخته شایسته مدیر و مدبر صاحب اخلاق موفق و دلسوز و با وجدان با سرمایه ساختاری هماهنگ و حمایت کننده از این طرح ایدههایی نوین و با فراهم ساختن ابزار لازم برای پیشبرد هدف و ایجاد روابط سالم با سرمایه رابطهای صادقانه و با تشخیص نیازهای مشتریان و جلب اعتماد و برآوردن خواستهها و رضایت آنان عناصر کلیه سرمایه فکری را به درستی رقم زد و چنین شد که حرفه حسابداری نوین تولد دوبارهای خود را جشن گرفت (زراعتگری 1390).
در اين راستا پژوهش حاضربه دنبال بررسی این موضوع است که: «آیا حسابداری مدیریت تأثیری بر افزایش سرمایه فکری در سازمانهای دولتی کشور دارد؟»


1-2- بیان مسئله

یکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستمهاي حسابداري سنتی عدم انعکاس ارزش سرمایههاي فکري در صورتهاي مالی و گزارشات واحدهاي تجاري است. در حالی که امروزه نقش سرمایههاي فکري در ایجاد ارزش براي شرکتها و واحدهاي تجاري بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایههاي مالی در واحدها ایفا میکنند در این میان حرفه حسابداري و حسابداران نقش مهمی براي یافتن راههاي مؤثر جهت کنترل و اندازه گیري و سنجش سرمایههاي فکري بوسیله مدلها و روشهاي ارزیابی این سرمایهها بر عهده دارند (همتی 1390).
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 برخی نویسندگان حسابداری به رابطه بین فعالیتها و هزینهها اشاره نمودند؛ اما در دهه 1980 به دنبال انعکاس ضعفها و نارساییهای رایج در ارائه اطلاعات دقیق توجه زیادی در محافل حرفهای به این موضوع بیشتر جلب گردید این جلب توجه بیشتر حول محور پیدایش سه سازه (عامل) اصلی بود.
سازه اول تغییرهای نوینی بود که در دنیا جهت معرفی تکنولوژیهای مدرن سیستمهای اطلاعاتی هوشمند خبره و قابل انعطاف و نیز مکانیزمهای تولیدی جدید در کشورهای مختلف بویژه ژاپن رخ داده بود
سازه دوم در دهه 1980 فلسفه فکری بسیاری از مدیران شرکتها بویژه شرکتهای بزرگ دستخوش تغییرات عمدهای گردید و علاوه بر سودآوری رقابت در سطح جهانی افزایش رضایت مشتری در سطح بینالملل تأکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینهها نیز جزء اهداف اولیه و اصلی مدیران قرار گرفت.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.