پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری محافظه کاری مالکیت نهادی عدم تقارن

۱۶۰ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری محافظه کاری مالکیت نهادی عدم تقارن با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری محافظه کاری مالکیت نهادی عدم تقارن


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و مالکیت نهادی و اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر شدت این رابطه


چکیده

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش در خور توجهی از سهام شرکتها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند . ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکتها(شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد.در این تحقیق، سعی بر آن است که تاثیر حضور انواع مالکان نهادی بر انواع رویه های حسابداری محافظه کارانه در شرکتهای دارای فرصت رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تعیین شود . بدین منظور، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق ، و نمونه تحقیق شامل 500 سال – شرکت طی سال های 1390-1386 می باشد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که هرچند دو فرضیه از فرایض موجود بر عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی فعال و محافظه کاری شرطی در شرکتهای دارای فرصت رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا تاکید دارند ، اما در بقیه موارد رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی(فعال و منفعل) و محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) یافت شد که بیانگر رابطه کلی مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و محافظه کاری در شرکتهای دارای فرصت رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا می باشد.
واژگان کلیدی :
محافظه کاری، محافظه کاری شرطی ، محافظه کاری غیر شرطی ، مالکیت نهادی ، مالکیت نهادی منفعل ، مالکیت نهادی فعال، فرصت رشد، عدم تقارن اطلاعاتی


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه .2
1-2.بیان مسئله 3
1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق .4
1-4.اهداف تحقیق .5
1-5.سؤالات تحقیق .6
1-6 فرضيه هاي تحقيق .7
1-7. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 8
1-8. خلاصه فصل .10

فصل دوم: مروی بر ادبیات تحقیق
2-1. بررسی نظریه های پیرامون تحقیق .15
2-1-1. بخش اول : محافظه کاری 15
2-1-1-1 تاریخچه محافظه کاری .15
2-1-1-2 تعریف محافظه کاری .15
2-1-1-3 انتقاد و دفاع از محافظه كاري .17
2-1-1-4 تقسیم انواع محافظه کاری .19
2-1-2 بخش دوم : مالکیت نهادی و انواع آن 21
2-1-2-1 تعریف مالکیت نهادی 21
2-1-2-2 نقش نظارتی مالکیت نهادی 21
2-1-2-3 فرضیات موجود در خصوص مالکین نهادی 22
2-1-2-4 انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل) .24
2-1-2-5 تمرکز مالکیت .24
2-1-3 بخش سوم : عدم تقارن اطلاعاتی 24
2-1-3-1 شکل گیری عدم تقارن اطلاعاتی .24
2-1-3-2 جایگاه مفهوم عدم تقارن اطلاعات در بازارهای سرمایه .25
2-1-3-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه .26
2-1-4 بخش چهارم : فرصت های رشد 28
2-1-5 بخش پنجم : اندازه شرکت 30
2-2 بررسی تحقیقات انجام شده .31
2-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در خارج .31
2-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران 35
2-3 چارچوب نظری تحقیق .39
2-4 مدل تحلیلی تحقیق 41

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 روش و طرح تحقيق .55
3-2 فرآیند تحقيق 55
3-2-1 شیوه اندازه گیری محافظه کاری .56
3-2-2 فرآیند مدل باسو و مالکیت نهادی 57
3-2-3 شیوه اندازه گیری محافظه کاری شرطی .57
3-2-4 شیوه اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی . 58
3-2-5 شیوه محاسبه ی مالکیت نهادی و انواع آن . 59
3-2-5-1 شیوه اندازه گیری مالکیت نهادی . 59
3-2-5-2. شیوه اندازه گیری مالکیت نهادی فعال 59
3-2-5-3 شیوه اندازه گیری مالکیت نهادی منفعل 59
3-2-6 شیوه اندازه گیری فرصت رشد .59
3-2-7 شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی 60
3-2-8 شیوه اندازه گیری اهرم مالی .60
3-2-9شیوه اندازه گیری اندازه شرکت .61
3-2-10 شیوه اندازه گیری عمر شرکت .61
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 61
3-4 روش گردآوري داده‌ها(اطلاعات) .63
3-5 مدل آماری فرضیه ها 63
3-5-1 مدل آماری فرضیه اصلی 1 .63
3-5-2 مدل آماری فرضیه فرعی 1-1 .64
3-5-3 مدل آماری فرضیه فرعی 1-2 65
3-5-4مدل آماری فرضیه فرعی 1-3 .65
3-5-5 مدل آماری فرضیه فرعی 1-4 66
3-5-6 مدل آماری فرضیه اصلی 2 .66
3-5-7 مدل آماری فرضیه فرعی 2-1 67
3-5-8 مدل آماری فرضیه فرعی 2-2 68
3-5-9 مدل آماری فرضیه فرعی 2-3 68
3-5-10 مدل آماری فرضیه فرعی 2-4 .69
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها .69
3-6-1تحلیل توصیفی داده ها 69
3-6-1-1 آزمون همبستگی 70
3-6-1-2 آزمون جارکوا-برا 71
3-6-2 روش رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی 71
3-6-3 مزایای استفاده از داده های تابلویی 72
3-6-4 روش برآورد 73
3-6-4-1 آزمون f لیمر .74
3-6-4-2 آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی .75
3-6-4-3 آزمون دوربین –واتسون (DW) .77

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
4-1 آمار توصیفی . 80
4-1-1 شاخصهای توصیفی متغیرها 80
4-1-2 آزمون مانای متغیرهای پژوهش .81
4-1-3 آزمون نرمال بودن متغیرها 82
4-1-4 آزمون F مقید و آزمون هاسمن 83
4-2 آزمون فرضیه های پژوهش 85
4-2-1 آزمون فرضیه اصلی 1 85
4-2-2 آزمون فرضیه فرعی 1-1 .87
4-2-3 آزمون فرضیه فرعی 1-2 .90
4-2-4 آزمون فرضیه فرعی 1-3 .92
4-2-5 آزمون فرضیه فرعی 1-4 .94
4-2-6 آزمون فرضیه اصلی 2 .95
4-2-7 آزمون فرضیه فرعی 2-1 .98
4-2-8 آزمون فرضیه فرعی 2-2 100
4-2-9 آزمون فرضیه فرعی 2-3 102
4-2-10 آزمون فرضیه فرعی 2-4 .104
4-3 خلاصه و نتیجه گیری کلی 106

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
5-1 مقدمه . 108
5-2 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 108
5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق .112
5-4 پیشنهاد ها 113
5-4-1 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش .113
5-4-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی .118
منابع
منابع فارسی .121
منابع لاتین .122
منابع اینترنتی 124
پیوست‌ها
پیوست (1) لیست شرکت های نمونه 125
پیوست (2) خروجی های نرم افزار 132
چکیده لاتین .155


1-1 مقدمه

شرکت ها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکتها را نیز بر عهده دارند. بر اساس شواهد تجربی کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. با رسوایی اخیر و ورشکستگی شرکتهای بزرگ نظیر انرون، ورلدکام و . اعتبار اعداد و ارقام حسابداری که مهمترین بخش گزارشگری مالی را تشکیل می دهند به شدت زیر سوال رفته به طوری که سرمایه گذاران اعتمادی به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیریت ندارند. با توجه به این امر، توجه به نظام راهبردی شرکت ها و کیفیت گزارشات حسابداری به طور روز افزون افزایش پیدا کرده است. کشورهای مختلف با توجه به اهمیت نظام راهبردی شرکتی اقدامات مقتضی را انجام داده و یا در حال انجام آن هستند. دلیل توجه زیاد به موضوع نظام راهبری شرکتی آن است که نظام راهبری شرکتی می تواند ضامن کیفیت اطلاعات حسابداری باشد. تحقیقات متعددی درباره تاثیر نظام راهبری شرکتی بر بهبود عملکرد و ارزش گذاری آن توسط سرمایه گذاران، انجام شده است که نشان دهنده توجه عمیق به موضوع نظام راهبری شرکتی و سازوکارهای آن می باشد. از سویی دیگر محافظه کاری نیز یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که طی قرن ها تئوری و عمل حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است و طی سال های اخیر و با توجه به رسوایی های مالی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. نگاه خوشبینانه مدیران و مالکان نسبت به شرکت به احتمال زیاد در صورت های مالی منعکس می گردد و محافظه کاری به وسیله نیاز به قابلیت اثبات بالاتر سود نسبت به زیان منجر به کاستن از خوشبینی مدیران در تهیه صورتهای مالی می گردد. (هندريكسون، 1982) .
با این مقدمه، در این فصل پس از بیان مسئله ، به چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده پرداخته و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، سوالات، فرضیه های تحقیق را بیان نموده و روش تحقیق را تشریح نموده و نهایتاً به تعریف واژگان واصطلاحات نیز اشاره شده است.


1-2 بيان مسأله

یکی از مهمترین ویژگی های بازارهای سرمایه نوپا، مخصوصاٌ در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت ها توسط آنان است.کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی، و موسسات مالی در بازار سرمایه این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا ساختار مالکیت می تواند در جهت ارایه اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری های بهتر استفاده کنندگان صورت های مالی و در نتیجه تخصیص بهتر سرمایه به صنایع با فرصت رشد بالاتر می شود، موثر باشد و یا اینکه باید تغییراتی در نحوه تخصیص سرمایه بین سهامداران مختلف، مخصوصاً نهادها، سازمان ها و شرکت های بزرگ صورت گیرد؟ نتایج این تحقیق می تواند به ما کمک کند تا به به پرسش فوق پاسخ دهیم و به این درک برسیم که آیا لازم است برای دستیابی به بازاری کاراتر تغییراتی در ساختار مالکیت شرکت ها ایجاد کنیم و حتی محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری طبقات خاصی از سهامداران در نظر بگیریم؟ در سال های اخیر ساختار مالکیت و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها، از جمله کیفیت سود به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. با این حال، تاثیر نظام راهبردی شرکتی بر میزان اعمال محافظه کاری شرکت ها هنوز به خوبی بسط نیافته و مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوع بدان جهت اهمیت دارد که اخیراً، سود محافظه کارانه به نوعی سود با کیفیت تلقی شده و عدم تقارن در شناسایی سودها و زیان ها(شناسایی سریعتر زیان ها نسبت به سودها)، قابلیت اتکای اعداد صورت های مالی را افزایش داده است. و این موضوع که مالکان عمده شرکتها، با یک افق دید بلندمدت(سرمایه گذاران فعال)، شرکتها را مدیریت نموده، از تقسیم سودهای آتی(در پی ارائه سودهای واهی) جلوگیری می نمایند و یا با افق دید کوتاه مدت(سرمایه گذاران منفعل)، مدیریت را به ارائه سودهای بالا تحریک می کنند تا از افزایش قیمت ناشی از تعدیل های سود مثبت استفاده نمایند، همچنان به عنوان یک موضوع قابل تحقیق باقی مانده است. (کویول و یانگ 2002).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.