پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی مدیریت سود

۱۶۵ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی مدیریت سود با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی مدیریت سود


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران


چکیده

حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.


مقدمه:

بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.


فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه 4
2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش 5
1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) 7
2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) 7
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 8
4-1 . اهداف پژوهش 10
5-1 . فرضیه های پژوهش 11
1-5-1.فرضیه اول 11
2-5-1.فرضیه دوم 11
3-5-1. فرضیه سوم 11
6-1 . روش پژوهش 11
7-1. روش جمع آوری اطلاعات 12
8-1 . قلمرو پژوهش 12
9-1 .چهارچوب نظری پژوهش 12
10-1 . مدل تحلیلی پژوهش 13
11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات 14
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی 17
1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی 17
2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 20
1-2-1-2 .تئوری نمایندگی 21
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات 23
3-2-1-2.تئوری ذینفعان 24
3-1-2. تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی 26
4-1-2. تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی 26
5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی 27
6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی 27
7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی 28
1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار 28
2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط 29
3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 29
4-7-1-2 . الگوی نوظهور 30
8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی 30
1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی 31
2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی 32
9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34
2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35
1-2-2. مفاهیم مدیریت سود 35
2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 36
1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36
2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: 36
3-2-2-2. انگیزه های سیاسی 37
4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی 37
5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی 38
6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی 38
7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی 39
8-2-2-2. برآوردن انتظارات 39
3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39
4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40
1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40
2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود 41
3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود 41
4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود 42
5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود 42
3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 45
1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب 45
2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره 46
3-3-2 . ستاد هیأت مدیره 47
4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47
1-4-3-2. اعضای غیر موظف 47
2-4-3-2. کفایت مدیران 48
3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره 48
5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49
6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 49
7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره 49
8-3-2. جلسات هیأت مدیره 50
4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت 50
1-4-2 . مالکیت پراکنده 50
2-4-2. مالکیت متمرکز 51
3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی 52
4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت 52
5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور 53
5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی 54
1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی 54
2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 55
3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت 56
4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی 56
6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش 57
1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور 57
2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور 59
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه : 67
2-3. جامعه آماری 67
3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری 68
4-3. روش پژوهش 70
5-3. روش جمع آوری اطلاعات 71
6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها 71
1-6-3. متغیر های مستقل 71
2-6-3. متغیرهای وابسته 71
7-3.تابع آماره 74
1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74
2-7-3. تحلیل رگرسیون 74
3-7-3. دیاگرام پراکنش 74
4-7-3. معادله خط 75
5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون 75
6-7-3. آزمون دوربین واتسون 76
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4-‏ مقدمه: 78
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 78
3-4. آزمون فرضیه ها 79
1-3-4. آزمون فرضیه اول 79
2-3-4. آزمون فرضیه دوم 85
3-3-4. آزمون فرضیه سوم 91
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه: 100
2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات 100
1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول 100
2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم 101
3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم 101
3-5. پیشنهادها 102
1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش 102
2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی 103
4-5. محدودیت های پژوهش 103
پيوستها:
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 154
منابع لاتین: 157
منابع اینترنتی: 158
چکیده انگلیسی 159


1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
– تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
– حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
– رفتاریکسان با سهامداران
– نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
– افشاء و شفافیت
– مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.