پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بازدهی پورتفوی سهام نسبتهای مالی

۱۱۰ هزار تومان ۷۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بازدهی پورتفوی سهام نسبتهای مالی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بازدهی پورتفوی سهام نسبتهای مالی


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبتهای مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه . 1
1-1- شرح و بيان مساله پژوهشي . 2
1-2- اهميت و ارزش پژوهش .3
1-3- چهار چوب نظري تحقيق .4
1-4- اهداف تحقيق 5
1-5- فرضيه هاي پژوهش 5
1-6- قلمرو پژوهش .6
1-6-1- قلمرو مکاني پژوهش .6
1-6-2- قلمرو زماني پژوهش 6
1-6-3- قلمرو موضوعي پژوهش .6
1-7- کليد واژه ها 6
خلاصه .8

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
مقدمه . 9
2-1- اطلاعات وگزارش هاي مالي و نقش آنها در تصميم گيري 10
2-2- اهداف گزارشگري مالي 10
2-3- تصميم گيري اقتصادي 12
2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري 13
2-5- نقش گزارشگري مالي در بازار سرمايه 15
2-6- اثرات ارائه صورت هاي مالي بر قضاوت سرمايه گذاران در تصميمات سرمايه‌گذاري 16
2-7- صورت هاي مالي اساسي 15
2-8- نسبت‌هاي مالي .15

2-8-1- نسبت‌هاي نقدينگي .19
2-8-2- نسبت‌هاي فعاليت . 19
2-8-3- نسبت‌هاي اهرمي 20
2-8-4- نسبت‌هاي سودآوري . 20
2-8-5- نسبت‌هاي ارزش بازار 20
2-9- تاريخچه استفاده از نسبت‌هاي مالي 20
2-10- نقاط قوت نسبت‌هاي مالي .21
2-11-محدوديت‌هاي نسبت‌هاي مالي 22
2-12- پيش بيني بازده سهام در فرايند تصميم گيري سرمايه گذاري .23
2-13- نظريه ارزشيابي و مدل هاي ارزشيابي سهام عادي . 25
2-13-1- مدل هاي تنزيل جريانات نقدي .26 3-1-1- مدل والتر 26
2-13-1-2- مدل گوردن .27
2-13-1-5- مدل كرنل 27
2-13-2- شيوه هاي ارزيابي نسبي(به کمک نسبت هاي بازار) .27
2-13-2-1- نسبت قيمت به سود هر سهم 28
2-13-2-2- نسبت قيمت به ارزش دفتري .30
2-13-2-3- نسبت قيمت به جريان نقدي هر سهم .32
2-13-2-4- نسبت قيمت به فروش هر سهم .33
2-14- روش هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار .34
2-14-1- روش نموداري .34
2-14-2- روش اصولي 35
2-14-3- روش پورتفوليو 35
2-14-3-1- خريد انواع سهام و کاهش ريسک 35
2-14-3-2- تعداد سهام مورد نياز براي کاهش ريسک سبد سهام (پژوهش هاي تجربي) .37
2-15- نسبت هاي بازار و سبد سهام .38
2-15- مروري بر پژوهش هاي انجام شده 38
2-15-1-پژوهش هاي خارجي 38
2-15-2-پژوهش هاي داخلي 45
خلاصه فصل دوم 47

فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه 48
3-1- فرضيه هاي تحقيق 49
3-2- متغيرهاي تحقيق .50
3-3- روش تحقيق 52
3-3-1- همبستگي و رگرسيون 52
3-3-2- مفروضات رگرسيون خطي 57
3-3-2-1- نرمال بودن خطاها .57
3-3-2-2- عدم ناهمساني واريانس .58
3-3-2-3- عدم هم خطي .58
3-3- 3- افق زماني تحقيق .59
3-4- جامعه آماري 60
3-5- شيوه نمونه گيري و حجم نمونه .60
3-5-1- نمونه گيري هدفمند 60
عنوان صفحه

3-6- روش گردآوري اطلاعات 61
3-7- ابزار گردآوري اطلاعات 61
3-8-آزمون هاي آماري 61
خلاصه .63

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 64
4-1- تجزيه و تحليل داده ها 64
خلاصه و نتيجه گيري 85

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه 86
5-1- يافته هاي پژوهش .87
5-1-1- نتايج آزمون فرضيه اول .87
5-1-2- نتايج آزمون فرضيه دوم .88
عنوان صفحه

5-1-3- نتايج آزمون فرضيه سوم 88
5-1-4- نتايج آزمون فرضيه چهارم 89
5-1-4-1- فرضيه ي فرعي اول 90
5-1-4-2- فرضيه ي فرعي دوم 91
5-1-4-3- فرضيه ي فرعي سوم 92
5-1- 5- فرضيه ي پنجم 92
5-1- 6- فرضيه ي ششم 93
5-1- 7- فرضيه ي هفتم 94
5-2- محدوديت هاي تحقيق 94
5-3-پيشنهادها 94
5-3-1- پيشنهادهاي ناشي از تحقيق 95
5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي 95


مقدمه

امروزه رسيدن به اهداف اقتصادي هر کشوري بدون مشارکت عمومي افراد آن کشور امري امکان ناپذير است. يکي از راه هاي مشارکت افراد در توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري در بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار مي باشد، چرا که از اين طريق پس اندازهاي کوچک و سرگردان به سمت فعاليت هاي مولد و توليدي راه پيدا کرده، چرخ توليد و اقتصاد به حرکت در مي آيد.
يكي از مباحث مهمي كه تصميمات سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار مي دهد، بازده سهام است؛ زيرا اهميت زيادي در افزايش ثروت سهامداران دارد. به همين دليل محققان و دانشمندان مالي در پي يافتن متغيرهايي هستند كه از طريق آنها، بازده سهام را در دوره هاي آتي پيش بيني كنند. نسبت هاي بازار گروهي از اين متغيرها مي باشند که براي پيش بيني بازده سهام و پورتفوي سهام در بازارهاي سرمايه کاربرد دارند. در اين راستا اين پژوهش سعي بر آن دارد که به بررسي رابطه بين نسبت هاي بازار پورتفوي سهام (نسبت هاي قيمت به سود، قيمت به فروش، قيمت به جريان نقدي، قيمت به ارزش دفتري پورتفوي سهام و سه نسبت مالي حاصل از تجزيه نسبت قيمت به فروش) و بازدهي آن پورتفوي بپردازد.
در فصل اول اين پژوهش تلاش شده است که کليات تحقيق شامل مسأله، هدف، فرضيه ها و روش تحقيق، جامعه آماري و واژگان کليدي پژوهش ارايه گردد.


شرح و بيان مساله پژوهشي

يکي از اهداف و آرمان هاي بازارهاي سرمايه تخصيص بهينه و درست منابع مالي است؛ بدين معني که منابع مالي متوجه مناسب ترين و پربازده ترين بخش هاي بازار شود. با توجه به اين امر و همچنين علاقه و نياز سرمايه گذاران به دستيابي به معيارهايي مناسب براي ارزيابي سهام هاي پربازده و سرمايه گذاري در شرکت هايي که از آينده ي مالي بهتري برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت هاي مالي و به خصوص استفاده از نسبت هاي بازار در بازارهاي سرمايه ي کشورهاي مختلف رواج گسترده اي دارد. آشنايي با اين نسبت ها و ميزان ارتباط آن ها با بازدهي آينده ي شرکت ها و سهام آن ها براي سرمايه گذاران امري ضروري است ( بريگام و همکاران ، 1999).
هدف از محاسبه نسبت هاي مالي اين است که بتوان بدان وسيله درباره يک صورت مالي قضاوت کرد. نسبت هاي بازار که گروهي از نسبت هاي مالي هستند؛ به نسبتهايي گفته مي شود که از ارتباط بين يک قيمت بازاري (مانند قيمت يک سهم و يا ارزش کل شرکت) و يک محرک ارزشي شرکت (مانند درآمد، سود و غيره) به دست مي آيند. بنابراين نسبت هاي مذکور، يک مقياس ترکيبي هستند که اطلاعات کلي درباره ارزش شرکت را در مقايسه با شرکت هاي رقيب فراهم مي کنند (پنمن، 2005).
پژوهش هاي گسترده اي در زمينه تشريح رفتار بازده سهام عادي صورت گرفته است که حاصل اين تحقيقات ارائه مدل هايي است که دستخوش انتقادها و حمايتهاي مختلفي بوده است. يکي از معروفترين اين مدل ها، مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي (CAPM) است. نتايج پژوهش هاي گذشته در امريکا، ژاپن و ساير کشورهاي پيشرفته حاکي از اين است که اين مدل توانايي لازم براي پيش بيني بازده سهام را ندارد و بايد علاوه بر بتا متغيرهاي ديگر را نيز در نظر گرفت. نتايج پژوهش ها نشان مي دهد که متغيرهايي مانند اندازه، نسبت سود به قيمت سهام، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، نسبت جريان نقدي به قيمت سهام و غيره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پيش بيني مي کند (سليمي، 1383)
توضيحات گوناگوني در زمينه ي قدرت پيش بيني کنندگي اين متغيرها براي پيش بيني بازدهي سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ريسکي که به کمک مدل قيمت-گذاري دارايي هاي سرمايه اي شارپ و لينتنر4 به عنوان پاداش منطقي ريسک در نظر گرفته مي شود به طور کامل قابل توضيح نيست و ارتباطي که بين متغيرهاي بنيادي و بازدهي سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ريسک است. استفاده از نسبت هاي بازار براي پيش بيني بازدهي سهام رواج زيادي دارد که مي تواند بنابر دلايل زير باشد( داموداران ، 2006):
– براي محاسبه ي آن به زمان کمتر و منابع کمتري نسبت به تنزيل جريان هاي نقدي نياز است.
– کاربرد آنها آسانتر است.
– دفاع از آن آسانتر است.
– وضعيت حال حاضر بازار را منعکس مي کند.
پژوهش هاي زيادي در مورد بررسي توانايي نسبت هاي مالي و بازار در ارزيابي وضع مالي شرکت ها و پيش بيني آينده ي مالي آن ها در بازارهاي پيشرفته مالي دنيا صورت گرفته است. ارتباط معني داري که بين متغيرهاي بازار و بازدهي سهام وجود دارد؛ دلالت بر اين دارد که کاربرد اين متغيرها براي پيش-بيني بازدهي آينده سودمند است. از طرف ديگر تفاوتي که بين قدرت پيش بيني کنندگي اين متغيرها وجود دارد حاکي از آن است که برخي از اين متغيرها براي پيش بيني بازدهي آينده سهام نسبت به ساير متغيرها از اهميت نسبي بيشتري برخوردار هستند. اما پژوهش هايي که در زمينه ي ضرايب بازار در ايران صورت گرفته بسيار اندک و ناچيز بوده و کاربرد بسياري از اين نسبت ها در بازار سرمايه ايران هنوز ناشناخته است.
از آن جايي که بسياري از سرمايه گذاران در بازار سرمايه ايران با اين نسبت ها آشنايي ندارند و با دانستن اين موضوع که اهميت مديريت پورتفوي سهام نسبت به تجزيه و تحليل تک تک سهام، با ظهور سازمان هاي مالي و صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران روز به روز بيشتر مي شود، هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين نسبت هاي بازاري و بازدهي پورتفوي سهام است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.