پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اعتبارسنجی واحدهای تجاری

۱۶۵ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اعتبارسنجی واحدهای تجاری با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اعتبارسنجی واحدهای تجاری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی


چکیده

بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیمات مالی بشمار می آید. نحوه تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از این جهت دارای اهمیت می باشد که عدم ارزیابی دقیق مشتریان می تواند منجر به مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانکها و در نهایت سوخت شدن مطالبات بانکها گردد. این پژوهش با هدف مدلسازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 300 تایی (218 مشتری خوش حساب و 82 مشتری بدحساب) از شرکتهای حقوقی را که در سال 89 و 90 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، 31 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان از کارآیی بالایی برخوردار می باشد و همچنین عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی به مراتب بهتر از سایر الگوها است .


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله 3
1-2 سؤال تحقیق 4
1-3 اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگيزه انتخاب آن 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 فرضیه های تحقیق 8
1-5-1 فرضيه اصلی 8
1-5-1-1 فرضیه های فرعی 8
1-6 چارچوب نظری تحقیق 9
1-7 مؤلفه های تحقیق 10
1-7-1 متغیرهای کیفی و کمی 11
1-7-2 نسبت های مالی 11
1-8 پیشینه تحقیق 12
1-8-1 انواع متغير ها در پيشينه تحقيق 15
1-9 کاربردهای تحقیق 16
1-10 روش تحقیق 16
1-10-1 مدل تحقیق 18
1-11 قلمرو تحقیق 19
1-12 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه 19
1-13 ابزار گردآوری اطلاعات 20
1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 20
1-15 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه هاي كليدي 21
1-15-1 نسبت های مالی 22
1-15-2 ریسک اعتباری 25
1-15-3 داده کاوی 26
1-15-4 ماشین بردارپشتیبان 27
1-15-5 درخت تصمیم 27
1-15-6 شبکه های عصبی 28
فصل دوم :ادبیات تحقیق
مقدمه 30
2-1 چارچوب نظری تحقیق 31
2-2 ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن 34
2-2-1 ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان 35
– مطالعات انجام شده در داخل کشور 36
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور 42
2-3 امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها 43
2-3-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری 46
2-3-2 ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان 47
2-3-3 اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان .48
2-3-4 معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان .49
2-3-5 مزايا و محدوديت‌هاي مدل رتبه بندي اعتباری 51
2-3-6 سيستم‌هاي رتبه بندي اعتباری 52
– مطالعات انجام شده در داخل کشور 53
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور 55
2-4 اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی 57
– مطالعات انجام شده در داخل کشور 58
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور 62
2-5 داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن 63
2-5-1 گام های داده کاوی 64
2-5-2 کاربردهای داده کاوی 65
2-6 بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی 67
– مطالعات انجام شده در داخل کشور 68
– مطالعات انجام شده در خارج از کشور 71
2-7 جمع بندی و نتیجه گیری 72
فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه 76
3-1 روش تحقیق .78
3-2 جامعه آماری 80
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری 81
3-4 فرضیه های تحقیق 82
3-4-1 فرضيه اصلی .82
3-4-1-1 فرضیه های فرعی 82
3-5 قلمرو تحقیق 83
3-6 ابزار و روش گردآوری داده ها 83
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 84
3-8 تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی 85
3-8-1 شبکه های عصبی 85
3-8-2 ماشین بردارپشتیبان 96
3-8-3 درخت تصمیم 100
3-9 مؤلفه های تحقیق 102
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
مقدمه 106
4-1 توصيف داده های گردآوری شده 107
4-2 ملاک کارآمدی مدل ها 112
4-3 تحليل داده ها و بررسی اعتبار مدل با استفاده از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های تحقیق) 113
4-3-1 آزمون فرضيه اصلی 113
– نتایج آزمون و یافته های فرضيه اصلی 116
4-3-1-1 آزمون فرضيه فرعی اول 116
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول 117
4-3-1-2 آزمون فرضيه فرعی دوم 118
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم 121
4-3-1-3 آزمون فرضيه فرعی سوم 123
– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم 126
4-4 کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی 129
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه 131
5-1 نتایج حاصل از یافته های تحقیق (قبول و یا رد فرضیه ها) 131
5-1-1- نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیه اصلی 132
5-1-1-1 نتیجه فرضیه فرعی اول 132
5-1-1-2 نتیجه فرضیه فرعی دوم .133
5-1-1-3 نتیجه فرضیه فرعی سوم 134
5-2 نتيجه گيري كلي تحقيق 135
5-3 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات ..138
5-4 محدوديت ها و مشکلات تحقیق 138
5-5 پيشنهادات 139
5-5-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق 139
5-5-2 پیشنهادات کاربردی در نظام بانکی 141
5-5-3 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 142
منابع و مآخذ
منابع فارسی 146
منابع انگلیسی 148
چکیده انگلیسی


مقدمه

جذب سپرده های اشخاص، اعطای تسهیلات مالی ، ارائه انواع خدمات بانکی، مشاوره به شرکت در انواع سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت، انجام انواع معاملات در بازارهای پول و سرمایه و…. فعالیتهایی هستند که امروزه در اشکال متعدد و متفاوت توسط بانک ها در سطح دنیا صورت میپذیرد و تنوع آنها همچنان رو به افزایش است.
در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در بخش تخصیص منابع، توجه به این نکته حائز اهمیت است که نرخ سود تسهیلات اعطایی فراتر از سیاست های پولی به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران شود تا حد زیادی از بانکهای اعطا کننده تسهیلات سلب شده است. لذا هنگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات، بررسی همه جانبه درخواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است.


1-1- بیان مسئله تحقیق

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آنها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک ها، گویای فقدان مدل های مناسب اندازه گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی مشتریان” است. با بهره گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با استفاده از فرآیند داده کاوی می توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آنها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و براساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل های اعتبارسنجی نیز به طور وسیعی جهت ارزیابی تصمیمات اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. جهت این امر مدیران بانک ها نیاز به تحلیل صحیح از داده های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیمات مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام میباشند.
بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی، جهت تأمین نیازهای مالی شركتها تخصیص می یابد که عمدتاً در قالب شرکتهای تجاری، متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی هستند. ابعاد فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری این دسته از مشتریان بانک ها گسترده تر از اشخاص حقیقی است و به همان نسبت اعطای تسهیلات به آنها بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد که در قالب تحلیل مالی بر اساس استفاده از اطلاعات در دسترس میسر است.
اطلاعات لازم برای تحلیل مالی یک شرکت یا هر واحد اقتصادی شامل دو گروه اطلاعات است.
گروه اول : مربوط به محیط پیرامونی شامل اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی
گروه دوم : اطلاعات مربوط به شرکت شامل “اطلاعات مربوط به فعالیت” و “اطلاعات مالی”
در واقع بانک ها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند توانایی واحد تجاری در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی در سررسید معین را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از منابع اطلاعاتی، صورتهای مالی دریافتی از واحدهای تجاری مي¬باشد. که در این تحقیق می خواهیم این موضوع را بررسی نماییم که آیا تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک از کارآیی مناسبی برخوردار میباشد یا خیر ، زیرا محقق بر این عقیده است که بانک ها در اعطای وام به ریسک مربوطه توجه نمی کنند و براساس سیستم وثیقه محوری و قضاوتی وام به مشتریان می دهند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.