پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اطلاعات سنواتی سود واکنش بازار

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اطلاعات سنواتي سود واکنش بازار با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اطلاعات سنواتي سود واکنش بازار


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده

سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند .
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 117 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .
یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است.

واژه های کلیدی: درصد پوشش سود خالص,درصد سهام شناور آزاد,خطای پیش بینی سود استاندارد شده,واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها,بازدههای غیر عادی انباشته


مقدمه:
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب مي‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارايه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان مي‌باشد.
سود حسابداری نقش عمده ای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری ایفا می کند . لیکن باید توجه نمود که سود یک واحد تجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود . بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارشات حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند .


فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 بیان مسئله 5
4-1 فرضیه های پژوهش 7
5-1 اهداف پژوهش 8
6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 8
7-1 حدود مطالعاتی 9
8-1 روش پژوهش 9
9-1 متغیر های پژوهش 10
10-1 گرد آوری اطلاعات 10
11-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات 10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 14
2-2 گفتار نخست : مفاهیم سود 14
1-2-2سود سهام 14
2-2-2 مفهوم سود و تعاریف 15
3-2-2 حساب سود واقعی یا صوری 17
4-2-2 ویژگی های سود حسابداری 18
5-2-2 نقاط ضعف سود حسابداری 18
6-2-2 نقاط قوت سود حسابداری 19
7-2-2هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود : 20
1-7-2-2 پایداری سود 20
2-7-2-2 قابلیت پیش بینی 20
3-7-2-2 مربوط بودن سود به ارزش سهام : 21
4-7-2-2 به موقع بودن سود : 21
5-7-2-2 محافظه كارانه بودن سود : 22
8-2-2 سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی 23
3-2 گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود 23
1-3-2 پیش بینی سودهای حسابداری آینده 23
2-3-2 پیش بینی یک رویداد اقتصادی 24
3-3-2 تخمین سود 24
4-3-2 خطای پیش بینی سود 25
5-3-2 مدلهای مختلف پیش بینی 26
6-3-2 اهداف پیش بینی 26
1-6-3-2 موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی 26
7-3-2 عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی 26
8-3-2 انواع شیوه های پیش بینی 28
1-8-3-2 پیش بینی های قضاوتی 28
2-8-3-2 روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی ) 31
3-8-3-2 پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی 32
4-2 گفتار سوم : سیاست ها ی سود 33
1-4-2سیاست تقسیم سود 33
2-4-2 اهداف سیاست تقسیم سود 34
3-4-2مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود 34
1-3-4-2 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود 35
4-4-2 تئوری انتظارات 36
5-4-2 تئوری های تقسیم سود 37
6-4-2 تئوری درآمد باقی مانده 37
5-2 گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن 38
1-5-2 شاخص و تعریف آن 38
2-5-2 تاریخچه شاخص قیمت سهام 39
3-5-2 شاخص‌های بورس تهران 39
1-3-5-2 شاخص کل قیمت 39
2-3-5-2 شاخص صنایع 40
3-3-5-2 شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر 40
4-3-5-2 شاخص قیمت و بازد نقدی 41
5-3-5-2 شاخص بازده نقدی 43
6-3-5-2 شاخص سهام شناور آزاد 43
1-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد 45
2-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد 45
6-2 گفتار پنجم : بازده و انواع آن 47
1-6-2بازده 47
1-1-6-2 انواع بازده 48
2-1-6-2بازده کمی 48
3-1-6-2بازده کیفی 51
2-6-2نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی 52
1-2-6-2 نرخ بازده مورد انتظار 53
2-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) 54
3-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) 56
3-6-2 بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) 56
4-6-2ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران 57
7-6-2الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار 57
1-7-6-2استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی 58
7-2 گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری كارآیی بازار 59
1-7-2 تئوری گام تصادفی 59
2-7-2 تئوری بازار کارآ 60
1-2-7-2 نظریه بازار کارآی سرمایه 60
2-2-7-2گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه 62
3-2-7-2 انواع الگوهای کارایی بازار 64
8-2 گفتار هفتم : درصد پوشش سود 65
1-8-2درصد پوشش سود 65
2-8-2 صورتهای مالی استاندارد شده 66
3-8-2 صورتهای مالی با مقیاس مشترک 67
1-3-8-2 ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک) 67
2-3-8-2 صورت سود و زیان هم مقیاس 67
9-2 گفتار هشتم :پیشینه پژوهش 68
1-9-2 پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر 68
1-1-9-2 پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور 68
2-1-9-2 پژوهشهای انجام شده دردرون کشور 72
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 82
2-3 جامعه آماری 82
3-3 مدل تحلیلی تحقیق 83
4-3 تعیین حجم نمونه 83
5-3 فرضیه های پژوهش 83
6-3 روش پژوهش 84
7-3 گرد آوری اطلاعات 84
8-3 متغیر های پژوهش و شیوه محاسبه آنها 84
9-3 تابع آماره 87
1-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های یک و دو 87
2-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های سه ،چهار و پنج 87
3-9-3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 87
4-9-3 آزمون دوربین – واتسون (DW) 88
5-9-3 تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه 89
6-9-3 دیاگرام پراکنش و معادله خط 90
7-9-3 تحلیل رگرسیون 91
8-9-3 ضریب همبستگی پیرسون 91
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 93
2-4 شاخص توصیفی متغیرها 93
1-2-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 94
3-4 آزمون فرضیه ها 96
1-3-4 آزمون فرضیه اول 96
4-4 آزمون فرضیه یک پژوهش 96
1-4-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: 96
5-4 آزمون فرضیه دوم : 101
1-5-4 آزمون فرضیه دو پژوهش 101
1-1-5-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: 102
6-4 آزمون فرضیه سوم 106
7-4 آزمون فرضیه چهارم 112
8-4 آزمون فرضیه پنجم 117
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 125
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 125
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول 125
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم 126
3-2-5 نتیجه آزمون فرضیه سوم 126
4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم 127
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم 127
3-5 ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها 127
4-5 پیشنهاد ها 128
1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش 128
2-3-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 129
4-5 محدودیت های پژوهش 129
پیوست ها
پیوست شماره (1) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1388 132
پیوست شماره (2) جامعه مورد مطالعه و تاریخ مجامع 139
پیوست شماره (3) درصد سهام شناور آزاد و محاسبات متغیرهای مستقل و وابسته 144
پیوست شماره (4) جدول روش های آماری 169
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 181
منابع لاتین: 184
چکیده لاتین 187


1-1 مقدمه
سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابداری برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود. سود یکی ازاساسی ترین عناصر صورتهای مالی است ،که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ،عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری وپیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.
از جمله اطلاعاتی که بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است انتشار خبر سود خالص و یا پیش بینی هایی که توسط شرکتها درباره سود خالص (PEPS) صورت می گیرد می باشد. از این رو قابل پیش بینی است که سودپيش بينی شده و به طور خاص اعلام سود سهام موجب واکنش سرمایه گذاران گردد وهمچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن واکنش سرمایه گذاران در برابر تفاوت های موجود بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته شرکتها در دوره های متفاوت است و بازده های غیرعادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند. هدف این پژوهش نیز بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های آتی از آن و ارتباط با بازده های غیر عادی آتی و خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنشهای متفاوت بازار سهام شرکتها خواهد بود.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکتها است. در این میان هرگونه اطلاعاتی که بنحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود. به همین منظور نیز پژوهش های مختلفی در خصوص تغییرات بازده سهام شرکتها صورت گرفته و با روشهای مختلف به بررسی رفتار بازده سهام در برابر انتشار اطلاعات مرتبط با شرکت پرداخته اند.
انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی مخاطره و بازده مورد استفاده قرار گیرد. از این رو قابل پیش بینی است که سود حسابداری و بطور خاص تفاوت بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته طی دوره مختلف دارای محتوای اطلاعاتی باشد. همچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن محتوای اطلاعات مواردی همچون درصد پوشش سود پیش بینی شده ويا تغيير در مالكيت (درصد سهام شناور آزاد) دور از انتظار نیست.
وجود ارتباط بین درصد پوشش سود، خطای پیش بینی استاندارد شده ، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازده های غیر عادی انباشته می تواند سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و سایر ذی نفعان را در تصمیماتشان در مورد خرید و فروش و یا نگهداری سهام یاری کند.
پژوهشگر در این پژوهش در صدد است تا بررسی کند که بین بازده های غیر عادی انباشته، درصد پوشش سود ، درصد سهام شناور آزاد ، خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنش متفاوت بازار سهام شرکتها ارتباطی معنی دار وجود دارد .

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.