پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری استفاده نسبت PEG بجای نسبت P/E

۱۱۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری استفاده نسبت PEG بجای نسبت P/E با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری استفاده نسبت PEG بجای نسبت P-E


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده

در سالهای اخیر معیاری به نام نسبت PEG به عنوان ابزار شناسایی سهام مطلوب از سوی برخی ازمحققین معرفی شده است.نسبت PEG به صورت ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E)، تقسیم بر نرخ رشد سود مورد انتظار آن سهم تعریف می شود.در این تحقیق ثبات PEG در مقایسه با P/E به کمک ضریب تغییرات دو نسبت بررسی شد که نتایج حاکی از ثبات بیشتر P/E بود. همچنین دقت پیش بینی قیمت سهام توسط دو مدل PEG و P/E به کمک آزمون t زوجی (t-test) بررسی شد که نتایج نشان داد دقت پیش بینی مدل PEG بیشتر است.


مقدمه:
بورس اوراق بهادار جایگاهی است که در آن، پس انداز کنندگان وجوه خود را مستقیماً سرمایه گذاری می کنند. اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند دارای نقدینگی زیادی می باشند که با توجه به این امر، مسایلی همچون ریسک و بازده ، اهمیت زیادی پیدا می کنند.
سرمایه گذاران معمولا به دنبال سهام پرسود و کم ریسک می باشند، اما کدام شاخص آنها را در این زمینه یاری خواهد کرد؟ با توجه به عدم کارایی بازار سرمایه، در کشورهایی همچون ایران، سرمایه گذار باید نهایت دقت را در مورد سودآوری و ثبات آینده شرکت، داشته باشد تا از انتخاب خود مغبون نشود.
این پژوهش در نظر دارد شاخص قابل اتکایی جهت قیمت گذاری و انتخاب سهام برای سرمایه گذاران ارائه دهد. فردی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارد، ابتدا لازم است ارزش ذاتی سهم مورد نظر را تعیین کند، سپس آن را با قیمت بازار مقایسه کند و تصمیم منطقی را اتخاذ کند.
محاسبه ارزش ذاتی مستلزم پیش بینی سودآوری و میزان جریان نقدی آزاد شرکت می باشد و پیش بینی سودآوری نیز به نوبه خود مستلزم تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصاد ملی، اوضاع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند و اوضاع شرکت مورد بررسی است.


فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 4
3-1 بیان مساله 9
4-1چارچوب نظری تحقیق 12
5-1 فرضیات پژوهش 12
6-1 اهداف و ضرورت پژوهش 13
7-1حدود مطالعاتی 14
8-1 تعاریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 15

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 17
2-2 ارزشیابی سهام عادی 18
1-2-2 روش ارزش فعلی 19
1-1-2-2 نرخ بازده مورد انتظار برای سهام عادی 19
2-1-2-2 جریانات نقدی مورد انتظار برای سهام عادی 19
3-1-2-2 مدل تنزیلی سود تقسیمی 20
2-2-2 روش ضریب قیمت به سود هر سهم 24
1-2-2-2 عوامل تعیین کننده در ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E) 25
2-2-2-2 ضریب قیمت به سود هر سهم و نرخ بهره 26
3-2-2-2 کدام روش مناسب است؟ 26
3-2 سایر روش ها و تکنیک های ارزشیابی 27
1-3-2 نسبت قیمت به ارزش دفتری 27
2-3-2 نسبت قیمت به فروش: 27
4-2 نسبت PEG 27
1-4-2 نسبت PEGچیست؟ 28
2-4-2 نرخ رشد 30
5-2 خلاصه فصل 32

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 34
2-3 فرضیات پژوهش 34
3-3 جامعه آماری و ویژگی های آن 35
4-3 دوره زمانی تحقیق 36
5-3 مدل تحلیلی تحقیق 37
6-3 اندازه گیری متغیرهای تحقیق 38
7-3 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 38
1-7-3 روش گردآوری اطلاعات آزمون 39
1-7-3 روشهاي کتابخانه اي 40
2-7-3 روش هاي ميداني 41
8-3 روش تحقیق 43
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 43
9-1 استفاده کنندگان از تحقیق: 45
10-3 خلاصه فصل 45

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 48
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 49
3-4 آزمون فرضیه ها 51
1-3-4فرضیه اصلی اول: 51
2-3-4 فرضیه دوم اصلی: 53
3-3-4 فرضیه فرعی اول: 56
4-3-4 فرضیه فرعی دوم: 59
5-3-4 خلاصه فصل: 62

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 64
2-5 خلاصه پژوهش: 64
3-5 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش 65
4-5 بررسی نتایج تحقیق با توجه به نوسانات بازار: 68
5-5 پیشنهادهای پژوهش: 69
1-5-5 پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش 69
2-5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی : 69
6-5 محدودیت های تحقیق: 70
7-5 خلاصه فصل: 71
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 91
منابع لاتین: 93
چکیده انگلیسی: 95


1-1 مقدمه
در کشورهایی همچون ایران که بازار کارای سرمایه ندارند شخص سرمایه گذار باید تجزیه و تحلیل های وسیعی جهت خرید سهام انجام دهد.
برقراری قیمت های منصفانه و منطبق بر ارزش ذاتی سهام ، هدف مهمی است که نیازمند توسعه مدل های قیمت گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران می باشد(عزیزیان،1385، 51)1.
اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پیش روی سرمایه گذار قرار می گیرد، عامل قیمت است (عبادزاده، 1378، 35)2. در بورس اوراق بهادار تهران، برای قیمت گذاری وارزشیابی سهام معمولا ازروش ضریب P/E استفاده می شود (همان منبع ، 55)3.
هدف اصلی این تحقیق ارائه جایگزینی مناسب برای روش ضریب P/E است.
در این فصل بیان مساله پژوهش ، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسشهای پژوهش، فرضیات پژوهش، روش شناسی تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه های به کار رفته در تحقیق ارائه خواهد شد.


2-1 تاریخچه مطالعاتی
روش ارزشیابی نسبت P/E یکی از پرکاربردترین روش های ارزشیابی سهام عادی است. که در این زمینه پژوهش های زیادی انجام گرفته است. در این بخش ابتدا برخی پژوهشهای انجام شده در مورد نسبت P/E و سپس پژوهش های مرتبط با نسبت PEG در داخل و پس از آن در خارج را بررسی می کنیم.
برخی ازسوابق مربوط به این پژوهش در داخل کشور:
1) فرهاد عبدالله زاده (1371) به بررسی روشهای قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق مشخص شد که روش مورد استفاده در بورس اوراق بهادار تهران در تعیین قیمت پایه سهام بر قواعد و اصول سرمایه گذاری و نیز ویژگیهای اقتصادی شرکتها منطبق نمی باشد.
در این تحقیق برای تحلیل ارزشیابی سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی که سهام خود را برای اولین بار به عموم عرضه نموده اند، از دیدگاه جریان نقدی تنزیل شده استفاده گردیده است.
2) مرتضی کلانتری (1373) پژوهشی را به عنوان «تاثیر روشهای انتخاب شرکتهای رقیب بر دقت روش ارزشیابی P/E » انجام داد که کاملا برگرفته از تحقیق آلفورد(1992) اجرا شده در بورس اوراق بهادار نیویورک بود. کلانتری این پژوهش را در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد که این فرضیه برگرفته از فرضیه آلفورد به قرار زیر بود:
در ایران انتخاب شرکتهای رقیب به منظور تعیین ضریب P/E جهت پیش بینی قیمت سهام یک شرکت، به خصوص از طریق شرکتهای یک صنعت خاص که بیشترین شباهت را از حیث بازده حقوق صاحبان سهام دارند ، از دقت بیشتر و خطای اندازه گیری و پیش بینی کمتری برخوردار است. بر اساس نتایج حاصل در بورس اوراق بهادار تهران ، این فرضیه رد شد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.