پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزشگذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی

۹۵ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزشگذاري رعایت استانداردهای زیست محیطی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزشگذاري رعایت استانداردهای زیست محیطی


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزش گذاري رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران


چکیده

امروزه با توجه به افزایش حجم فعالیتهایی که منجر به آسیب رسانی به محیط زیست شده وزندگی حال انسان ها وآینده فرزندان آن ها رابه رابه مخاطره می اندازد،رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط سازمان هامورد تاکید قرارگرفته وبسیاری از طرفداران محیط زیست مایل به سرمایه گذاری درشرکت هایی هستند که به انجام فعالیتهاورعایت استانداردهایی رو می آورند که حداقل آسیب رابه محیط زیست می رسانند. بنابراین انتظار می روددربازار سرمایه رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت هامورد توجه قرارگرفته واین امرموجب تقویت اعتماد بازاربه این شرکت هاوتوجه بیشتر آنها به اطلاعات منتشره ازسوی شرکت های مذبور باشد که این مساله می تواند سبب بهبودمحتوای اطلاعاتی بیانیه هاوصورت های مالی منتشره ازسوی این شرکت هاباشد.
بادرنظرگرفتن این مساله ،پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت هاومحتوای اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری منتشره توسط این شرکت هاطراحی واجراشده است.جامعه مورد نظر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ونمونه پژوهش مشتمل بر100شرکت (50شرکت دارای گواهی نامه ایزو14000و50شرکت بدون گواهینامه مزبور)وقلمرو زمانی پژوهش سال های1386تا1390بوده است،بنابراین نمونه تحقیق به 500سال- شرکت بالغ گردیده است.روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی وازمنظراجرا توصیفی –همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش ازتکنیک رگرسیون چند متغیره مبتنی برداده های پنل وآزمون zکرامر استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر آن است که عملکرد زیست محیطی شرکت ها سبب بهبود محتوای اطلاعاتی سود هرسهم وارزش دفتری هرسهم شرکت به عنوان نماینده های صورت سود وزیان وترازنامه شرکت هامی شود.
کلید واژه ها: استانداردهای زیست محیطی،گواهی نامه ایزو14000،سود هرسهم ،ارزش دفتری هرسهم ،جریان وجوه نقدعملیاتی هرسهم، محتوای اطلاعاتی


فهرست مطالب
شرح .صفحه

چکیده فارسی 1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1 مقدمه .3
1-2 بیان مسئله .4
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق .5
1-4 اهداف تحقیق .6
1-5 فرضیه های تحقیق .7
1-6 قلمرو تحقیق 7
1-7 جامعه آماری ،روش نمونه گیری 8
1-8 روش تحقیق .9
1-9 ابزاروشیوه گردآوری اطلاعات .9
1-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها 10
1-11 تعریف عملیاتی واژه ها 10
1-12 خلاصه فصل .11

فصل دوم :ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 تعریف استاندارد 14
2-3 تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد 14

2-4 ضوابط واستانداردهای زیست محیطی .15
2-4-1 ایزو 14000چیست؟ .16
2-4-2 تاریخچه ایزو14000 . 17
2-4-3 ایزو 14000 در ایران 18
2-4-4 سایر استاندارد های سری ایزو14000 .18
2 -4-4-1 ایزو14001 19
2-4-4-1-1 مشاغلی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد .20
2 -4-4-1-2 شرکت ها یی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد 20
2-5 سیستم مدیریت زیست محیطی .21
2-5-1 ایزو 14001وسیستم مدیریت زیست محیطی .21
2-5-2 عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی .22
2-5-3 مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی .24
2-7 مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري .25
2- 8 رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد .28
2-8-1 معیارهای حسابداری 29
2-9 پیشینه تحقیق درسطح ملی .31
2-10 پیشینه تحقیق درسطح بین المللی .32
2-11 خلاصه فصل .37

فصل سوم :روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه .39
3-2 روش تحقیق 39
3-3 بیان فرضیه های تحقیق 40
3-4 قلمرو تحقیق 40
3-5 جامعه ونمونه آماری وحجم نمونه 41
3-6 ابزار وشیوه های گردآوری اطلاعات .41
3-7 متغیرها ونحوه محاسبه آن ها 42
3-8 مدل های تحقیق .44
3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها .45
3-9-1 رگرسیون خطی چند گانه 45
3-9-1-2 ضریب همبستگی وضریب تعیین 46
3-10 تخمین مدل مهای رگرسیون باداده های پانل 47
3-11 مزایای استفاده ازدادهای پانل 48
3-12 آزمون فرضیه ها 49
3-12-1 آزمون چاو .49
3-12-2 آزمون هاسمن .49
3-12-4 آزمون معنی دار بودن متغیرهای مستقل 51
3-12-5 آزمون خود همبستگی .51
3-2-6 آزمون ناهمسانی واریانس ها 52
3-12-7 آزمون zکرامر 52
3-13 خلاصه فصل 53

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 مقدمه .55
4-2 تجزیه وتحلیل نتایج .55
4-2-1 تجزیه وتحلیل داده های فرضیه اول 57
4-2-2 تجزیه وتحلیل داده های فرضیه دوم .62
4-2-3 تجزیه وتحلیل داده های فرضیه سوم 65.
4-3 خلاصه 68

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها
5-1 مقدمه .70
5-2 خلاصه تحقیق .70
5-3 نتیجه گیری 71
5-4 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش .72
5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی .73

منابع ومآخذ
منابع ومآخذ فارسی 74
منابع ومآخذ انگلیسی .76
چکیده انگلیسی .78


1-1- مقدمه

در دنياي امروز ، ورود به عرصه تجارت جهاني به عوامل بسياري بستگي دارد . استانداردهاي جهاني سال هاست كه با تجارت همراه شده و اكنون با وجود توافق ها، پيمان نامه ها و استانداردها ، زندگي مردم در سراسر دنيا آسان تر شده است . جهاني شدن داد و ستدها و بازارها بدين معني است كه توافق نامه هاي جهاني و استانداردها مي توانند به تجارت دو جانبه كمك كنند. نقش استانداردهاي جهاني در موافقت نامه سازمان تجارت جهاني در زمينه منافع فني به رسميت شناخته شده است. اين موافقت نامه اصر ار دارد كه دولت ها بر اي پيشگيري از بروز موانع غير ضروري تجاري از استانداردهاي جهاني استفاده كنند.اگر چه بيش از يك دهه از انتشار ايزو 14001 مي گذرد، اما شواهد موجود نشان مي دهد كه اين استاندارد نسبت به ايزو 9000 دامنه كاربرد گسترده تري دارد و بيشتر مورد پذيرش عمومي قرار گرفته ، زيرا سير فزاينده دريافت گواهينامه ايزو 14001 در جهان شگفت انگيز است و با توسعه دريافت گواهينامه هاي ايزو 9000 قابل مقايسه نيست. دلايل اقتصادي و تجاري زيادي براي استقرار سيستم مديريت زيست محيطي براساس استاندارد ايزو 14001 وجو د دارد اما هنوز برخي از صنايع باور ندارند كه اين استاندارد مي تواند سبب موفقيت در صحنه رقابت جهاني شود(صلاحی وهمکاران ،1388) .

امروزه به دليل سرعت يافتن توسعه صنايع و افزايش روز افزون توليد ضايعات در بخش هاي صنعتي و خانگي خطرات جدي و آسيب هاي جبران ناپذيري برمحيط زيست تحميل شده است از اين رو سازمان ها نيازمند استقرار سيستم مديريت محيط زيستي مي باشند. سيستم مديريت زيست محيطي ابزاري است كه سازمان را قادر مي سازد تا به آن سطحي از عملكرد زيست محيطي كه مقرر مي دارد ، دست يابد و آن را به طور نظام يافته كنترل نمايد. به طور كلي هدف ازبرپايي سيستم نظام مديريت زيست محيطي بر مبناي استاندارد بين المللي ایزو 14000 تحكيم حفاظت ازمحيط زيست وجلوگيري ازآلودگي در توازن با نيازهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه مي باشد ( توکلی وهمکاران ،1390).
با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای زیست محیطی درجهان وتاثیر احتمالی آن برنوع وتاثیر توجه سرمایه گذاران به شرکت ها درتحقیق حاضر تاثیر رعایت این استانداردها برمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد.


1-2- بیان مسئله

با توجه به رشد روز افزون جمعيت و محدود بودن منابع طبيعي در دسترس و معيارهاي نادرست توسعه كه فقط رشد اقتصادي آن در نظر گرفته مي شود ،بدون آنكه از مسايل زيست محيطي ناشي از آن نظير افزايش آلودگي، ايجاد ضايعات و تخريب محيط زيست سخني به بيان آورده شود، عدم محاسبه هزينه هاي زيست محيطي در قيمت تمام شده محصول كه در نهايت تفكر رايگان پنداشتن محيط زيست را بدنبال دارد و همچنين استفاده نادرست از منابع و عدم توجه به نسلهاي آينده موجب گردیده مسائل زيست محيطي در سطح مجامع بين المللي مانند كنفرانس ريودوژانيرو مورد توجه متخصصان و سياستمداران قرار گیرد . در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان بحث حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار از برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مورد توجه قرارگرفته است . بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران حفاظت محيط زيست يك وظيفه عمومي تلقي شده و فعاليتهاي اقتصادي كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن همراه است ممنوع مي باشد .نگرش سيستمي به مسئله محيط زيست نيازمند به يك سيستم مديريت زيست محيطي مي باشد و لازم است به صورت يكپارچه با ساير سيستمهاي مديريتي از جمله سيستمهاي كيفيت، مالي و درآمد، ايمني و بهداشت و همچنين سيستمهاي انگيزشي كاركنان به مرحله اجرا درآيد . اما براي ايجاد يك سيستم مديريت زيست محيطي به يك الگو يا مدل براي اجراي صحيح آن نیازاست. استانداردهاي سري ايزو 14000 براي دست يابي به اين منظور و ارائه يك مدل يا الگوي مناسب در سال 1996 توسط كميته فني 207 سازمان بين المللي استاندار سازي به تصويب رسيد (ریاضی وهمکاران ،1378).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.