پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اتکا معامله گران بورس سرمایه فکری

۱۵۵ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اتکا معامله گران بورس سرمایه فکری با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اتکا معامله گران بورس سرمایه فکری


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری


چکیده

فرايند تصميم گيري سرمايه گذارن، تحت تاثير تركيبي از اطلاعات مالي و غير مالي است، اما گزار ش هايي كه مديران در رابطه با عملكرد و نحوه فعاليت شركت به بازار سرمايه ارايه مي كنند، صرفا ابعاد مالي و مشهود قضيه را در بر مي گيرد و کمتر اطلاعاتی در مورد اقلام نامشهود را در بر میگیرد، بنابراين علاوه بر اطلاعات مالي رايج، سرمایه گذاران به اطلاعات بيشتري در مورد عوامل نامشهودی كه بر قيمت سهام موثر است، نیاز دارند .
در این تحقیق سعی شده قدرت مربوط بودن اطلاعات مربوط به سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری از طریق آزمون های آماری اندازه گیری شود تا به کمک آن بتوانیم به سرمایه گذاران متغیرهایی را معرفی کنیم تا آن ها بتوانند با وارد کردن این متغیرها در مدل تصمیم خود به بازده بهتری دست یابند.
پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و سه شاخص تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS (فرضیات سوم ، چهارم و ششم ) رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان به سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS استفاده میکنند پیشنهاد کرد که جهت بالاتر بردن بازده خود می توانند متغیر سرمایه فکری را نیز در مدل تصمیم خود وارد کنند. همچنین در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و چهار شاخص دیگر تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای نوسانات قیمت سهام ، نسبت قيمت به سود ، ثبات روند EPS و ریسک هر سهم (فرضیات اول ، دوم ، پنجم و هفتم ) هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از این چهار متغیر استفاده می کنند ، در صورت افزودن متغیر سرمایه فکری به جمع متغیرهای موجود در مدل تصمیم خود ، تغییر عمده ای را در بازده خود نخواهند دید.
واژه گان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه ساختاری، تصمیمات سرمایه گذاران


مقدمه:
شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت های فعال باعث گردیده تا مزیت رقابتی این شرکت ها دیگر بر پایه درایی های مشهود آنها نباشد . آن چیزی که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید دارایی های نامشهود و به عبارتی سرمایه های فکری آنهاست. این قبیل شرکت ها با برقراری ارتباط مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر و با اتکا به دانش ، تکنیک های سازمانی و مهارتهای تخصصی خود توانسته اند این امر را محقق سازند . امروزه سود پایدار زمانی بدست می آید که اولا سازمانها راه بدست آوردن دانش را یاد بگیرند و ثانیا این دانش را مدیریت نموده و باکمک فرایندهای موجود در مدیریت دانش به سرمایه های فکری تبدیل نمایند. زمانی که شرکت ها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می نمایند با چالش های بزرگی مانند پویایی ، عدم اطمینان و پیچیدگی روبرو می گردند. در چنین محیط کسب و کاری نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه های فکری و کنترل آنها فزونی می یابد. اهمیت زیاد این موضوع منجر گردیده تا شرکت ها تلاش زیادتری در جهت شناسایی دارایی های نامشهود خود و از سویی مدیریت مناسب آنها نمایند


فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1)مقدمه 4
2-1) تاریخچه مطالعاتی 4
3-1) بیان مسئله 6
4-1) چارچوب نظری 7
5-1) فرضیات تحقیق 8
6-1) اهداف تحقیق 8
7-1) اهمیت و ضرورت تحقیق 8
8-1) تعریف عملیاتی 9
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 15
2-2( سرمایه های فکری 15
1-2-2) تعاریف مربوط به سرمایه های فکری 20
2-2-2) بررسی موشکافانه علل وجود تفاوت ها در زمینه ارائه تعریفی واحد از سرمایه های فکری 22
3-2-2) دلایل افزایش توجه به سرمایه فکری 22
1-3-2-2) پدیده اقتصاد کلان 22
2-3-2-2) خصوصیات موجود در منابع نامشهود 23
3-2) تاریخچه سرمایه فکری 25
1-3-2) بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی: 27
1-1-3-2) سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی 27
2-1-3-2) نقش ماموریت در بالابردن عملکرد 29
3-1-3-2) مزیت رقابتی 30
4-1-3-2) مزیت مشهود در مقابل نامشهود 31
5-1-3-2) مدیریت دانش، ابزاری برای تبدیل سرمایه های فکری به مزیت رقابتی 31
6-1-3-2) ارتباط سرمایه ی فکری ، سرمایه ی اجتماعی و مزیت رقابتی 32
4-2) اندازه گیری سرمایه فکری 34
1-4-2) مدل های توصیفی سنجش سرمایه ی فکری 35
1-1-4-2) مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار 38
2-1-4-2) مدل های مستقیم سرمایه ی فکری 39
3-1-4-2) مدل بازده دارایی ها 40
4-1-4-2) مدل های کارت امتیازی 50
5-1-4-2) مدل های تجسمی 51
2-4-2) مدل های تجویزی سنجش سرمایه ی فکری 52
3-4-2) مدل های سنجش دارایی های/ سرمایه های دانشی 53
4-4-2) ابزارهای سرمایه ی فکری 54
5-2) افشاء سرمایه های فکری 54
1-5-2) مقدمه 54
2-5-2) افشاء سرمایه های فکری 55
3-5-2) تولد اولین و دومین گزارش سرمایه های فکری در جهان 55
4-5-2) تئوریهای ارائه شده در ارتباط با افشاء سرمایه های فکری 56
5-5-2) فاکتورهای مهم در افشاء سرمایه های فکری 58
1-5-5-2) اندازه شرکت 58
2-5-5-2) تمرکز مالکیت ها در یک نقطه 58
3-5-5-2) استقلال هیئت مدیره 59
4-5-5-2) عمر شرکت 59
6-5-2) خصوصیات یک بیانیه افشاء مناسب 59
1-6-5-2) قابل پیشبینی کردن عملکرد 59
2-6-5-2) قابل استفاده بودن برای تصمیم گیرندگان 60
3-6-5-2) داشتن ارتباط با استانداردهای گزارش دهی مالی موجود 60
7-5-2) گزارش دهی سرمایه فکری 61
8-5-2) صورت وضعیت سرمایه های فکری 62
1-8-5-2) گزارش سرمایه فکری 63
2-8-5-2)گزارش جریان سرمایه فکری 63
3-8-5-2)گزارش یادداشت سرمایه فکری 63
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3) مقدمه 69
2-3)روش تحقيق 69
3-3) قلمرو تحقيق 70
1-3-3) قلمرو موضوعي 70
2-3-3) قلمرو مكاني 70
3-3-3) قلمرو زماني 70
4-3) روش‏هاي گردآوري اطلاعات 71
5-3) ابزار گردآوري اطلاعات 72
6-3) مدل مفهومي تحقيق 72
7-3) جامعه آماري تحقيق 73
8-3) آزمون فرضيه‏ها 74
9-3) روش تجزيه و تحليل داده‏ها 75
1-9-3) آزمون همبستگي 75
2-9-3( رگرسيون چندگانه 76
3-9-3) آزمون نرمال بودن ( كولموگروف- اسميرنوف ) 76
4-9-3- آزمون خود همبستگي ( دوربين- واتسن ): 77
5-9-3) چند هم‏خطي: 77
6-9-3) بررسي نرمال بودن خطاها 78
10-3) شيوه اندازه‏گيري متغيرهاي پژوهش 78
1-10-3) مولفه های سرمایه فکری 78
1-1-10-3) كارايي سرمايه فيزيكي : 79
2-1-10-3) كارايي سرمايه انساني 79
3-1-10-3) كارايي سرمايه ساختاري 80
2-10-3) شاخص های تصمیمات سرمایه گذاران: 80
1-2-10-3) نوسانات قیمت سهام 81
2-2-10-3) حجم معاملات سهام 81
3-2-10-3)نسبت قيمت به سود 82
4-2-10-3)سود هر سهم 83
5-2-10-3)سود نقدی پرداخت شده: 84
6-2-10-3)ریسک سیستماتیک (B): 84
7-2-10-3)ثبات روند EPS: 85
3-10-3) متغیرهای کنترل 85
1-3-10-3) اندازه شرکت 85
2-3-10-3) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 85
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4) مقدمه‏ 88
2-4) شاخص‏هاي توصيفي متغيرها 89
3-4) روش آزمون فرضيه‏هاي تحقيق 93
1-3-4) بررسي اعتبار مدل 93
4-4) تجزيه‏وتحليل فرضيه‏هاي تحقيق 94
1-4-4) بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي وابسته 95
2-4-4)آزمون فرضيه اول 96
3-4-4) آزمون فرضيه دوم 101
4-4-4) آزمون فرضيه سوم 105
5-4-4) آزمون فرضيه چهارم 109
1-5-4-4) ضرايب مقدار ويژه و شاخص وضعيت بين متغير مؤلفه‏هاي سرمايه فكري و EPS . 113
6-4-4) آزمون فرضيه پنجم 114
7-4-4) آزمون فرضيه ششم 118
8-4-4) آزمون فرضيه هفتم 122
9-4-4) خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 126
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5) مقدمه 129
2-5) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها 129
1-2-5) نتیجه فرضیه اول 130
2-2-5) نتیجه فرضیه دوم 130
3-2-5) نتیجه فرضیه سوم 131
4-2-5) نتیجه فرضیه چهارم 131
5-2-5) نتیجه فرضیه پنجم 132
6-2-5) نتیجه فرضیه ششم 133
7-2-5) نتیجه فرضیه هفتم 133
3-5) نتیجه گیری کلی 134
4-5) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 135
5-5) پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 135
6-5) محدودیتها و موانع تحقیق 136
پیوست ها
پیوست الف) اسامی شرکت های نمونه و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 138
پیوست ب) همبستگی و رگرسیون به تفکیک سال 140
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 145
منابع لاتین: 146
چکیده انگلیسی: 148


1-1)مقدمه

با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از 1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. سرمایه، در مورد مؤسسه‌ها، به هر دارایی برمی‌گردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی شود. بیشتر داراییهای شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، بنابراین، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این داراییها به طور ادواری (توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا می‌شود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها، یافت می‌شود. داراییهای فیزیکی، می‌تواند به معنی زمین، ماشین‌آلات، موجودی کالا، تجهیزات و…. باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام، سودهای انباشته، سرمایه در گردش، پیش‌پرداخت هزینه‌ها، حسابهای دریافتنی و …. گفته می‌شود. اهمیت داراییهای نامشهود در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است.
امروزه از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می‌شود و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این داراییها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه‌های فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکتها هستیم. اندازه‌گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکتهای مختلف، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی بهبود کنترل‌های آنها ضروری است.
در این فصل ما به ارائه کلیاتی از قبیل تاریخچه تحقیق ، تعریف مساله ، فرضیات تحقیق ، تعریف متغیرهای موجود در تحقیق ، بیان اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداختیم.


2-1) تاریخچه مطالعاتی

با توجه به جديد بودن موضوع تحقيق، در ايران، تحقيقي در اين مورد صورت نگرفته وعمدتا تحقيق هاي انجام شده درباره اندازه گیری سرمایه فکری است. اما تحقیقات زیادی در مورد عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران و همچنین سرمایه فکری انجام شده است که از این قبیل میتوان به تحقیق:
رضا تهراني و قدرت ا… طالب نيا تحت عنوان ارزيابي ميزان اتكاء معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداري و غيرحسابداري در تصميمات سرمايه گذاري ، به این نتیجه رسیدند که اطلاعات غير حسابداري مانند نوع مديريت، مسائل سياسي و اقتصادي داخلي و بين المللي، حجم فروش و نوع صنعت تأثير بيشتري از اطلاعات حسابداري، برتصميمات سرمايه گذاران دارد و توجه به اطلاعات حسابداري در رتبه پايين تري قرار دارد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.