پایاننامه مدیریت بازرگانی لذت جوئی محیط فروشگاه خرید آنلاین

165 هزار تومان 100 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت بازرگانی لذت جوئی محیط فروشگاه خرید آنلاین با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید فایل بصورت word می باشد


پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی


پایاننامه مدیریت بازرگانی لذت جوئی محیط فروشگاه خرید آنلاین


چکیده:

خريد آني بر آن دسته خريدهايي تأكيد دارد كه مرزهاي منطقي و متداول فرآيند خريد را درهم مي شكند و بدون ارزيابي جايگزين هاي متعدد، پس از تأثيرپذيري فرد از نوعي محرك دروني يا بيروني و در مدت زماني بسيار كوتاه، رخ مي دهد. توجه به عوامل تأثيرگذار بر خريدهاي آني، به ويژه در فضاي مجازي، مورد توجه محققان حوزه مديريت، اقتصاد، رفتار مصرف كننده و بسياري ديگر قرار گرفته است. هدف اين پژوهش شناسايي و بررسي تأثیر انگیزه لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خريد آني آنلاين با توجه به نوع وبگردی است. روش تحقیق، پيمايشي و از نوع كاربردي و توصيفي است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان بالای 18 سال شهر یزد بوده که بر اساس محاسبات، حجم نمونه 212 عدد برآورده شد که به همین تعداد پرسشنامه از بين شهروندان شهر یزد به صورت تصادفي جمع آوري شد. برای بررسی پایایی سنجه ها، از  آلفای کرونباخ استفاده شد. با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مشخص شد که تعدادی از متغیرهای تحقیق نرمال نیستند؛ لذا از نرم افزار Smart-PLS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که انگیزه لذت جوئی بر آنی گرایی و وبگردی لذت جویانه تأثیر مثبت و معناداری دارد درحالی که تأثیر این متغیر بر وبگردی منفعت گرایانه معنادار نیست و همچنین آنی گرایی، وبگردی لذت جویانه، محتوا و طرح فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار؛ و وبگردی منفعت گرایانه بر خرید آنی آنلاین تأثیر منفی و معناداری دارد. علاوه بر آن تأثیر پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین مورد پذیرش قرار نگرفت.

کلمات کلیدی: خرید آنی آنلاین، لذت جوئی، وبگردی، محیط فروشگاه


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1) مقدمه    2
1-2) بیان مسئله تحقیق    3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4) اهداف تحقیق    6
1-5) سؤالات تحقیق    6
1-6) فرضیه ها و مدل تحقیق    7
1-7) روش شناسی تحقیق    8
1-7-1) نوع و روش تحقیق    8
1-7-2) جامعه آماری و روش نمونه گیری    8
1-7-3) ابزارگردآوری داده ها    8
1-7-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها    8
1-8) تعریف متغیرهای تحقیق    9
1-9) نوآوری تحقیق    12
1-10) قلمرو تحقیق    12
1-10-1) قلمرو زمانی    12
1-10-2) قلمرو مکانی    13
1-10-3) قلمرو موضوعی    13
1-11) خلاصه و جمع بندی فصل    13
فصل دوم: ادبیات تحقیق    15
2-1) مبانی نظری تحقیق    16
2-1-1) مقدمه    16
2-1-2) خريد آنی    18
2-1-2-1) ماهیت خرید آنی    21
2-1-2-2) انواع خرید آنی    21
2-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی    22
2-1-2-3-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی    23
2-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی    27
2-1-2-3-3) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی    28
2-1-3) انگيزه لذت جوئی    30
2-1-3-1) انواع انگيزه لذت جوئی    33
2-1-4) آنی گرایی    34
2-1-4) تجارت الکترونیک    36
2-1-6) فروشگاه اینترنتی    37
2-1-6-1) محیط فروشگاه اینترنتی    38
2-1-6-1-1) محتوا فروشگاه اینترنتی    39
2-1-6-1-1-1) کیفیت اطلاعات    41
2-1-6-1-1-2) دقت اطلاعات    41
2-1-6-1-1-3) مرتبط بودن اطلاعات    41
2-1-6-1-1-4) نکاتی در مورد متون و اطلاعات    42
2-1-6-1-2) طرح فروشگاه اینترنتی    44
2-1-6-1-2-1) استراتژی های طراحی وب سایت    46
2-1-6-1-2-1-1) استراتژی اطلاعاتی/ ارتباطی    46
2-1-6-1-2-1-2) استراتژی آنلاین/ معاملاتی    46
2-1-6-1-3) پیمایش فروشگاه اینترنتی    47
2-1-7) وبگردی منفعت گرایانه و لذت جویانه    50
2-1-7-1) مفهوم جستجو (پرسه زنی)     51
2-2-7) مدل های مرتبط با خرید آنی    53
2-1-8-1) مدل مویوگاناتام و بکارت    53
2-1-8-2) مدل جیوتی بادگیان و ورما     57
2-1-8-3) مدل دهدشتي و مبرهن    60
2-2) پیشینه تحقیق    61
2-2-1) پیشینه تحقیقات داخلی    61
2-2-2) پیشینه تحقیقات خارجی    67
2-3) توسعه فرضیه ها و ارائه مدل    83
2-4) خلاصه و جمع بندی فصل    88
فصل سوم: روش  شناسی تحقیق    90
3-1) مقدمه    91
3-2) روش تحقیق    91
3-2-1) جامعه آماری پژوهش    93
3-2-2) حجم نمونه و روش اندازه گیری    94
3-2-3) روش و ابزار گردآوری داده ها    95
3-2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها    96
3-3) روایی و پایایی    96
3-3-1) پایایی    97
3-3-2) روایی    97
3-4) نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده     99
3-5) خلاصه و جمع بندی فصل    99
فصل چهارم: تجزیه  و  تحلیل داده  ها    100
4-1) مقدمه    101
4-2) آمار توصیفی    101
4-2-1) ویژگی های جمعیت شناختی    101
4-3) آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف-اسمیرنوف)     102
4-4) آزمون مدل مفهومی تحقیق    103
4-4-1) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)     104
4-4-1-1) بار عاملی شاخص ها (سؤال های پرسشنامه    104
4-4-1-2) ارزیابی پایایی مدل بیرونی    106
4-4-1-2-1) پایایی مرکب (CR)     106
4-4-1-2-2) ضریب آلفای کرونباخ    107
4-4-1-3) روایی مدل بیرونی    107
4-4-1-3-1) بررسی روایی همگرا     108
4-4-1-3-2) روایی واگرا    108
4-4-1-3-2-1) روش بارهای عاملی متقابل    109
4-4-1-3-2-2) روش فورنل- لارکر    112
4-4-2) ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی)     113
4-4-2-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t-value)     114
4-4-2-2) ضریب تعیین R2 (R Squars)     115
4-4-2-3) معیار اندازه تأثیر f^2     116
4-4-2-4) کیفیت پیش بینی کنندگی (Q^2)     117
4-4-2-5) معیارRedundancy    118
4-4-3) بررسی مدل کلی تحقیق    118
4-5) بررسی فرضیه های تحقیق    119
4-5-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها    120
4-6) مدل اصلاح شده تحقیق    121
4-7) مقایسه شاخص های مدل اولیه و مدل اصلاح شده     123
4-8) خلاصه و جمع بندی فصل    124
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات    126
5-1) مقدمه    127
5-2) خلاصه پژوهش    127
5-3) مدل نهایی پژوهش    129
5-4) نتیجه گیری  های مبتنی بر فرضیه های پژوهش    129
5-5) پیشنهادهای کاربردی تحقیق    133
5-6) محدودیت های تحقیق    136
5-7) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    137
5-8) خلاصه و جمع بندی فصل    137
منابع    138
پیوست ها    145

تعاریف پایاننامه مدیریت بازرگانی لذت جوئی محیط فروشگاه خرید آنلاین


تعریف خريد آنی

دردهه 1950 هنگامي كه مفهوم خريد آنی، تنها به عنوان يك مفهوم، رسميت پذيرفته شده بود ، دركي بدين منوال گسترش يافته بود كه خريد آني يك مفهوم يك بعدي و ساده است. ادبيات آن زمان، خريد آني را مترادف و برابر با خريد بدون برنامه ريزي مي دانستند. اين تعريف كم عرض و ساده، شايد نتيجه تحقيقات محدود در اين حيطه، از جهت اينكه خريد آني مفهومي جديد درآن زمان بود. پيرون  (1991) مطرح كرد كه در طي آن زمان بيشتر از مصرف كننده ، خريد مورد توجه محققان بوده است. اين ديد به خريد آني يك دهه بعد به درك كاملتري، تكامل يافت. ادبيات آن زمان، اين موضوع كه، خريد بدون برنامه ريزي تنها يك الزام براي خريدهاي آني است اما شرط كافي براي خريدهاي به اصطلاح آني ناميده مي شدند، نيست، پذيرفته شده بود. ديگر توسعه قابل توجه، رد عقيده قبلي ايجاد شده، با اين عنوان كه، خريد آني به طور مسلم يك خريد غير منطقي بوده و نمي توان آن را تحت تاثير قرار داد. اين نوع نگرش را مي توان در تحقيقات انجام شده در اين دوره كه شامل چگونه فضاي قفسه (کاکس،1964)، جمعيت شناختي مصرف كننده (کلات و ویلت ،1967) تاثيرات خريد آني مشاهده نمود. علاوه بر اين موارد، تلاشهاي در طي اين دوره براي شناسايي و طبقه بندي خريد آني به عنوان طبقات متفاوت انجام گرفته بود (نظری و قادری،1390: 130).
راك و فیشر  (1995) وقوع يك خريد  آنی را اين گونه تعريف مي كنند: « وقتي يك مصرف كننده تمايلي  آنی، غالباً قوي و پايدار به خريد آني يك كالا پيدا مي كند.  اين انگيزه  آنی پيچيده است و ممكن است تعارض احساسي ايجاد نمايد».

تجارت الکترونیک

حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال 1997 تجارت الکترونیک را به شکل زیر تعریف کرده است: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می باشد و شامل فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک می گردد. تجارت الکترونیک در ساده ترین تعریف عبارتست از: یافتن منابع، انجام دادن فعالیت ها، ارزیابی، گفتگو، سفارش دادن، تحویل گرفتن محصول، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به گونه الکترونیک انجام می شود (نگهداری، 1387: 54).
مطالعه برک (1997)  نشان می دهد که خرید اینترنتی، خدمات بدون وقفه (24 ساعته و در 7روز هفته) را ارائه می کند که در آن محدودیت زمانی، مکانی و جوی وجود ندارد. ارزش راحتی، دلیل اصلی افرادی است که علاقه دارند به خرید آنلاین بپردازند. ولفینبرگر  (2001) همچنین بیان می کند که خرید اینترنتی محیط خریدی راحت تر و آسان تر را فراهم می کند و افراد می تواند در منزل خود، خرید کنند. همچنین مصرف کنندگان نیز می توانند تصمیم بگیرند که چه موقعی مطابق با برنامه خودشان اقدام به خرید نمایند. مطالعات آلبا  (1997) نشان می دهد که در فروشگاه های آنلاین محصولات بیشتری برای انتخاب وجود دارد زیرا مانند فروشگاه های فیزیکی از نظر مکانی و فضا تحت فشار نیستند. ولفینبرگر (2001) همچنین متذکر می شود که فروشگاه های فیزیکی این توان را ندارند که کالاهای کمتر عامه پسند را برای برخی بازارهای بکر نگهداری کنند، درحالی که فروشگاه های آنلاین چنین مشکلی را ندارند. به عبارت دیگر فروشگاه های آنلاین قادرند که انتخاب های متنوع تری را با هزینه پایین تر ارائه کنند. مطالعه ولفینبرگر (2001) نشان می دهد که فراهم بودن اطلاعات شامل کسب اطلاعات مربوط به مشخصات محصول، فروشگاه ها، باعث افزایش فروش می شود. اینترنت کارآترین ابزاری است که کسب چنین اطلاعاتی را برای مصرف کنندگان فراهم می کند.

فروشگاه اینترنتی

محيط تجارت الكترونيك كه مبتني بر اينترنت است، اين امكان را به مشتريان مي دهد تا براي جستجوي اطلاعات  و خريد كالا و خدمات از طريق ارتباط مستقيم با فروشگاه هاي اينترنتي اقدام كنند. خريد به صورت اينترنتي براساس تجربه واقعي از خريد كالا نيست؛ بلكه براساس ظواهري مانند تصوير، شكل، اطلاعات كيفي و تبليغات از كالا استوار است. با گسترش روزافزون اينترنت در امور مختلف زندگي، يكي از مباحث طرح شده، جلب مشتريان جهت انجام مبادلات از طريق اينترنت است كه مورد توجه بسياري از سازمان ها و مشتريان قرار گرفته و تحقيقات زيادي براي حمايت از ايجاد خريد اينترنتي صورت پذيرفته است (سعیدنیا و بنی اسدی، 1386: 45).
فروشگاه اینترنتی را می توان پایه و اساس تجارت الکترونیک دانست. یک فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه آنلاین تشکیل شده از اجزای مختلفی است که همگی با هم می توانند مجموعه ای هماهنگ و روان را خلق کنند تا یک بازدید کننده، درست مانند یک فروشگاه واقعی، خود را در میان گزینه-های مختلف ببیند و با آزادی انتخاب و کسب اطلاعات کافی ، بتواند محصول مورد نظرش را انتخاب، خرید و تحویل بگیرد.
یک فروشگاه اینترنتی، وب سایت یا مجموعه ای از وب سایت ها است که محصولاتی (کالا یا خدمات) را در بستر اینترنتی ، به کاربرانی منتخب یا عمومی ، معرفی کرده و با فراهم آوردن یک سبد خرید آنلاین و درگاه های پرداخت اینترنتی، امکان خرید را برای آنها فراهم می کند و گزینه های متنوعی را نیز برای تحویل کالا و خدمات در اختیار او قرار می دهد.

استراتژی های طراحی وب سایت

مدل های کسب و کار جدید (که صرفه جویی، درآمد، و روابط مشتری را در نظر دارند) در طراحی وب سایت های تجاری گنجانده شده اند. عمومأ دو نوع استراتژی  طراحی وب سایت وجود دارد (ون ، 2001: 8)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.