پایاننامه کودکان استثنایی حافظه بینایی شنیداری کودکان کم توان ذهنی

85 هزار تومان 55 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کودکان استثنایی حافظه بینایی شنیداری کودکان کم توان ذهنی به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی


پایاننامه کودکان استثنایی حافظه بینایی شنیداری کودکان کم توان ذهنی


چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد..
در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر بین 6 تا 12 سال که در سال تحصیلی 1391-92 در تهران در حال تحصیل هستند، به طور تصادفی انتخاب شده اند. آزمون فراستیک برای سنجش ادراک دیداری آنها، آزمون وپمن برای ادراک شنیداری، آزمون آندره ری برای حافظه دیداری و آزمون حافظه اعداد وکسلر برای سنجش حافظه شنیداری استفاده شده است..
تی مستقل در سطح پنج درصد به منظور سنجش همبستگی میان متغیرها استفاده شده و نتیجه یک تفاوت معنادار بین دو گروه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی با و بدون معلولیت جسمی را اثبات کرده است، اما تمایز مشخصی بین حافظه دیداری و شنیداری در این دو گروه وجود ندارد..

واژگان کلیدی: ادراک دیداری، ادراک شنیداری، حافظه دیداری، حافظه شنیداری، ناتوانی جسمی، کم توان ذهنی آموزش پذیر


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصـل اوّل:کلیّـات پـژوهش
مقدمه 3
بیان مساله 7
اهمیت و ضرورت تحقیق 9
هدف پژوهش 11
فرضیه های پژوهش 11
متغیرهای پژوهش 11
تعاريف مفهومي 11
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری 15
حافظه 15
حافظه حسی 18
ادراک 22
مفهوم مسیر ادراکی 22
مفهوم نظام های نمیه مختار 23
انباشت نظامهای حسی 25
از پیام های حسی تا ادراک 26
ادراک کل و جزء 27
ادراک بینایی 28
ادراک شنودی 28
حرکت 29
رشد حرکتی 30
فعالیت ادراکی – حرکتی 33
تئوری های ادراکی – حرکتی 34
تئوری گتمن : ویژه موتور (دید حرکتی) 35
مدل دید حرکتی 35
نقد و ارزیابی تئوری گتمن 38
تئوری ادراکی حرکتی کپهارت 39
رشد الگوهای حرکتی 40
تئوری حرکت آفرینی (موویژنی) 41
نظریه حرکت آفرینی 42
تئوری تشکل نظام عصبی «دُمن و دلاکتو» 44
ارزیابی و نقد تئوری تشکل نظام عصبی 46
رابطه ادراک و حرکت و نقش این ارتباط در یادگیری 46
عقب ماندگی ذهنی 49
پیشینه تحقیق 50
تحقیقات خارجی 50
تحقیقات داخل کشور 52
فصل سوم:روش پژوهش
روش پژوهش 55
جامعه آماری 55
نمونه و روش نمونه گیری 55
ابزار پژوهش 55
مقیاس فراستیک 55
روش جمع آوری اطلاعات 60
روش تجزیه و تحلیل داده ها 60
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
الف)توصيف داده ها 63
ب) تحلیل داده ها 65
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
بحث و بررسی یافته های تحقیق 70
بحث و تحلیل نتایج 72
محدودیت ها 75
پیشنهادات 75
پیشنهادات پژوهشی 75
پیشنهادات کاربردی 76
منابع فارسی 77


مقدمه

برای شناخت و استفادۀ بهینه از محیط باید درطول زندگی، تلاش بسیاری کرد در این تلاش انسان نیاز به قابلیت هایی دارد تا به شناخت محیط و اصلاح یا تغییر آن دست یابد. این قابلیت ها را توانایی های روان شناختی وی، در اختیارش قرار میدهد (پیاژه ، 195). رشد حرکتی کودک همزمان با رشد جسمانی و فیزیولوژیکی، همچنین براساس چگونگی تعامل وی با اطرافیان که به میدان تحولی کودک نظم، جهت و انسجام می دهد، متحول میشود. کودکان، آموزندگانی پر جنب و جوش و فعال هستند (کرتیس، ترجمۀ اقازاده و دبیری، 1387)، لذا حرکت، شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که براساس آن میتواند به اکتشاف دنیای پیرامونش بپردازد. جنسن (2002) معتقد است که فرد میتواند مجموع توانایی های مغزی خود را به یاری حرکت مورد بهره برداری قرار دهد یا توانمندی ها را به شکوفایی برساند.
هی وود (2000) نیز علاقۀ متخصصان رشد را به مطالعۀ نقش فعالیت های اولیۀ حرکتی در رشد کلی و همه جانبۀ کودکان تایید می کند. وی معتقد است که این احتمال وجود دارد که فعالیت حرکتی در محیط برای یکپارچگی ادراکات و حرکات هدفمند حیاتی باشد.
در نظر گرفتن جنبه های حرکتی و تحلیل آنها، برای درک رشد توانایی های ذهنی ضروری ست (دادستان، 1379) توانایی های ذهنی امکان ندارد که از توانایی های حرکتی پایه جدا باشند. بنابراین، مطالعۀ این گونه حرکت ها و فراهم ساختن امکان پرورش و رشد آنها سبب تقویت و حتی ترمیم توانایی های ذهنی میشود. از نظر پیاژه، رشد کودک بستگی بسیار زیادی با دخل و تصرف او در محیط پیرامونش و تعامل با آن دارد. وی معتقد است که آگاهی از طریق اجرا حاصل میشود(اسلاوین، ترجمۀ سیدمحمدی، 1385)، پس برای آموزش و تغییر توانایی های ذهنی کودکان باید به تقویت و غنی سازی محیط آنان مبادرت ورزید، زیرا کودکان ضمن جستجو در محیط، با رویدادهایی روبه رو میشوند که علاقۀ آنان را جلب می کند. آن ها به ویژه تحت تاثیر رویدادهایی قرار می گیرند که نسبتاً تازگی دارند، یعنی رویدادهایی که با تجربه های قبلی آنان، کاملاً منطبق نباشند. ذهن کودک وقتی به خوبی تحول می یابد که فعال باشد. کودک فقط چیزهایی را خوب فرا می¬گیرد که از راه مشاهده، تعمق، تجربه و فعالیت شخصی آموخته باشد. در این میان بازیهای کودکان – بازیهای سازمان یافته و هدایت شده و بازیهای آزاد- نقشی بی بدیل در تسریع و تقویت توانایی¬هایشان ایفا میکند (پیاژه، 1964، اسمیلنسکی ، 1968؛ پاپالیا و الدز ، 1992).
ویگوتسکی معتقد است که بازی، منبعی هدایت کننده برای رشد ذهنی کودکان پیش دبستانی است (ویگوتسکی به نقل از کمپبل , 2008). چامسکی نیز معتقد است که ساختارهای شناختی، از تلاش های کودک در برخورد با محیط و درک آن پدید می آید (چامسکی به نقل از کرین ترجمۀ خوی نژاد و رجایی، 1384).
پژوهشگران معتقدند که تکالیف متفاوت، توانایی¬های کودکان را به شیوههای گوناگون پرورش می¬دهند و تجربۀ آنها میتواند بر آهنگ رشد تاثیری شگرف داشته باشد (گلمن ، 2000؛ اوورتون ، 1998).
رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در بازیهای گوناگون حرکتی اساس رشد عاطفی – اجتماعی، روانی – حرکتی و شناختی او را تشکیل میدهد (فلاول 1988).
ارتباط و تعامل این جنبه ها به سادگی در رفتار حرکتی کودکان مشاهده میشود. نخستین خودشناسی و خودآگاهی کودک، شناخت بدن و حرکاتش است. بنابراین فعالیت¬های حرکتی – ادراکی کودک در دورۀ کودکی، پایه و وسیله ای برای کشف دنیای پیرامون، برقراری روابط با اشیاء و افراد و تعاملات عاطفی و هیجانی ست (رمضانی نژاد، 1382). در واقع، می¬توان گفت که آموزش و تجربه از جمله تعاملات اجتماعی هستند که سبب تسریع رشد همه جانبة کودک میشوند(دو ریس ، 1997؛ فلاول، میلر و میلر ، 1993).
برنامههای حرکتی و بازیهای هدفمند، همراه با سایر فعالیتهای تربیتی و پرورشی، بستری مناسب برای تمرین و تکرار برخی از مفاهیم ذهنی و شناختی در دورة کودکی است. حرکت، وسیلهای برای برقراری ارتباط و آموزش است و با آن میتوان مفاهیم اولیه مانند وزن، جهتیابی، شکل کمیت و کیفیت، زمان و مکان و … را به کودک آموخت. (مهجور، 1370)
طی سالیان گذشته، ارتباط میان فعالیت بدنی و حوزة شناختی، یعنی اندیشه و عمل، مورد توجه محققان قرار گرفته است و مشخص شده که توانایی خوب اندیشیدن تا چه حد در انجام دادن مهارتهای حرکتی موثر است(جنسن، 2002).
مطالعات نشان دادهاند که در کودکانی با هوش بهر کمتر از 70، ارتباطی جزئی اما مثبت میان هوش و توانایی حرکتی وجود دارد. همچنین، دیده شده است که شرکت در فعالیتهای بدنی و بازی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت داشته است (آقازاده، 1386). از این گذشته، موفقیت در مهارتهای حرکتی ممکن است برخی افراد را برای تلاش بیشتر برای موفقیت در کوشش های دیگری مانند کاوش ذهنی، تحریک کند. بسیاری از افراد، به ویژه کودکان دبستانی، تمایل بسیاری به شرکت در فعالیتهای بدنی از خود نشان میدهند. بنابراین، وقتی که فعالیتهای بدنی به عنوان وسیله ای برای آموزش موضوعهای آموزشگاهی به کار میروند، در اغلب موارد، علاقه به یاد گرفتن به میزان بسیار افزایش میيابد (آقازاده و تورانی، 1384).
پژوهشگران مانند کفارت، هارتمن و جین آیرز، حرکت و فعالیت را اساس یادگیری و پایهای برای تحول ذهنی میدانند. آنان تفکیک ناپذیری نیروهای روانی و جسمانی را در به اجرا در آوردن هر گونه الگوی حرکتی، آن هم در مراحل اولیة آموزش، به منزلة یک اصل اساسی مورد تاکید قرار میدهند (کفارت، هارتمن، جین آیرز به نقل از مشرف جوادی، 1367).
نقشهایی که برای بازیها در نظر گرفته میشود، روشن میکند که بازیها به هر صورت که ارائه شوند، تاثیری مثبت بر کودکان میگذارند، خواه این تاثیر بر سازندگی زندگی عاطفی کودکان باشد، خواه بر رشد شناختی کودکان (مهجور، 1370). بازی نه فقط بر رشد تواناییهای شناختی کودکان، بلکه بر ساخت فیزیولوژیکی مغز او نیز اثری غیر قابل انکار دارد (پاپالیا و الدز، 1992، زیگرا ، 1998، کمپبل، 2008).
همفری در تحقیقی نشان داده است که هر گاه مفاهیم دستور زبان را از طریق بازیهای آموزشی و غیرآموزشی به کودکان بیاموزیم، آنها در مقایسه با گروهی که همین مفاهیم را از طریق آموزش به کودکان بیاموزیم، آنها در مقایسه با گروهی که همین مفاهیم را از طریق آموزش سنتی و رسمی می آموزند، به طور معنادار پیشرفت بیشتری نشان می¬دهند. این آزمایش براساس این فرضیه طرح شده است که شرکت کودکان در بازیها سبب انگیزش آنها در یادگیری مفاهیم خواندن و دستور زبان خواهد شد (همفری به نقل از مهجور، 1370).
بانکر (1991) در تحقیقی دیگر تحت عنوان «ورزش و تربیت بدنی در مدارس ابتدایی» این مطلب را عنوان کرده است که فعالیتهای بدنی سبب پدید آمدن عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکان میشود. فعالیتهای جستجو گرایانه، کودکان را برای گسترش مهارتهای حرکتی که در هفت تا ده سالگی اهمیت دارند، توانمند میکنند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .