پایاننامه کامپیوتر احرازهویت امنیت شبکه محلی بیسیم مکانیزم حافظه نهان

110 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کامپیوتر احرازهویت امنیت شبکه محلی بیسیم مکانیزم حافظه نهان روی خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارتقا احرازهویت در امنیت شبکه های محلی بی سیم 11. 802 با تاکید بر مکانیزم حافظه نهان در نقطه دسترسی


خرید محصول پایاننامه کامپیوتر احرازهویت امنیت شبکه محلی بیسیم مکانیزم حافظه نهان


چکیده:

امروزه دنیای ارتباطات با سرعت وصف ناپذیری در حال توسعه است و اینترنت نقش بسزایی در این تحول دارد. کاربران سیار خواستار دسترسی به اینترنت هستند و شبکه های بی-سیم این امکان را فراهم نموده اند. برقراری ارتباطی امن و امنیت کاربران و حفظ کیفیت سرویس در حد قابل قبول برای کاربران از مهمترین موضوعات دسترسی به شبکه بی سیم هستند. جهت برقراری امنیت کاربران راهکارهای بسیار وجود دارد که یکی از آنها استفاده از روش های EAP است، در این روش کاربران باید احراز هویت شوند و از طرف دیگر فرایند احرازهویت زمانبر است. در این تحقیق با استفاده از مکانیزم حافظه نهان در نقاط دسترسی فرایند Handoff سریعتر انجام شد و متعاقبا زمان احرازهویت کاهش یافت و امکان استفاده از پروتکل های امنیتی قویتر فراهم شد. شایان ذکر است نقش نقطه دسترسی در این تحقیق بسیار حیاتی و حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی: پروتکل احراز هویت توسعه یافته,سرورهای احرازهویت کننده,مجازشناسی و حسابرسی,Handoff,نقطه دسترسی,حافظه نهان


مقدمه

امروزه با بهبود عملكرد، كارايی و عوامل امنيتی، شبكههای محلی بیسيم به شكل قابل توجهی در حال رشد و گسترش هستند و استاندارد IEEE 802.11 استاندارد بنيادی است كه شبكههای محلی بیسيم بر مبنای آن طراحی و پياده سازی میشوند. لزوم تامین امنیت و ارتقاء آن در شبکه های محلی بی سیم بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از راهکارهای تامین امنیت استفاده از مدل امنیتی AAA است و هریک از فرآیندهای این مدل امنیتی اعم از احراز هویت، مجاز شناسی و حسابرسی دارای مکانیزم هایی برای تامین امنیت هستند. در این تحقیق به فرآیند احراز هویت پرداخته می شود. در صورت استفاده از مدل امنیتی AAA در شبکه محلی بی سیم، امنیت و کیفیت سرویس که دو عامل مهم در ایجاد ارتباطی مطلوب هستند تحت تاثیر قرار میگیرند. با توجه به فرآیند احرازهویت و کاهش زمان این مرحله از ارتباط می توان از پروتکل امنیتی قویتری استفاده نمود. در روش پیشنهادی نقطه دسترسی نقش مهمی دارد و نحوه تعامل نقاط دسترسی با گره های سیار در فلوچارت پیشنهادی بیان شده است. در مقایسه با سایر روشهای برقراری امنیت در شبکه بی سیم میتوان با اتکا بر ایده روش پیشنهادی بهبود شگرفی در ارتقا امنیت حاصل نمود.
ساختار این پایان نامه در ادامه به این صورت است که: فصل اول مروری است بر برخی مفاهیم شبکه های بی سیم، فصل دوم مروری است بر برخی مفاهیم سرورهای AAA. سابقه و پیشینه تحقیق در فصل سوم بیان می گردد. فصل چهارم ایده و روش پیشنهادی توضیح داده می شود و در ادامه نتیجه گیری و جمع بندی و کار آتی بترتیب در فصل های پنجم و ششم قرار دارد.


فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
شبکه های بیسیم 5
1-1 دسته بندی شبکه های بی سیم از لحاظ گستردگی 5
1-1-1 شبکه های بی سیم وسیع 6
1-1-2 شبکه های بی سیم شهری 7
1-1-3 شبکه های بی سیم شخصی 8
1-1-4 شبکه های بی سیم محلی 9
1-2 معرفی شبکه های بی سیم وسیع 11
1-3 همبندی شبکههای بی سیم 12
1-3-1 توپولوژی موردی 12
1-4 سیگنال های پشتیبانی شده در شبکه های محلی بی سیم 17
1-5 استاندارد IEEE 802.11 17
1-6 انواع نقطه دسترسی 21
1-7 اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد 802.11 22
1-8 روش های امن سازی شبکه های بیسیم 24
سرورهای AAA 25
2-1 مروروی بر SERVER AAA 25
2-1-1 مروری بر مفهوم Authentication 26
2-1-2 مروری بر مفهوم Authorization 27
2-1-3 مروری بر مفهوم Accounting 29
2-2 روش ﻫﺎي اﺣﺮاز ﻫﻮﯾت در شبکه بی سیم 30
2-3 روش های EAP 31
2-4 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ 32
2-5 ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﺄﺧﯿﺮ 35
2-6 مفاهیم IPSEC و استفاده از SA 36
2-7مروری برMOBILE-IP و فرآیند HANDOFF 37
سابقه و پیشینه تحقیق 41
3-1 کارهای انجام شده در زمینه امنیت HANDOFF 41
3-1-1 Pre-Authentication با ذخیره کردن کلید در حافظه نهان 41
3-1-2 استفاده از پروتکل IAPP برای تعاملات بین نقاط دسترسی 43
3-1-3 کاهش تاخیرReauthentication در Handoff 45
3-1-4 کاهش تاخیر Handoff با استفاده از روش FHR 47
3-1-5 کاهش تاخیر Handoff با استفاده از روش PNC 50
3-1-6 کاهش تاخیر Handoff با استفاده از روش SNC 52
3-1-7 استفاده از روش سرورهای موقتی 55
3-1-8 کاهش تاخیر Handoff با استفاده از روش ANC 57
3-2 کارهای انجام شده در زمینه امنیت EAP 60
ایده و روش پیشنهادی 65
4-1 روش پیشنهادی 66
4-2 ارزیابی روش پیشنهادی 71
4-2-1 گام اول 71
4-2-2 گام دوم 73
نتیجه گیری 74
5-1 مقایسه نتایج شبیه سازی 74
جمع بندی و کار آتی 78
6-1 جمع بندی 78
6-2 کار آتی 79
مراجع 81


شبکه های بیسیم

اين فصل، مروري بر مفاهیم و نحوه عملکرد شبکه های بی سیم درخصوص امنیت خواهد داشت.
1-1 دسته بندی شبکه های بی سیم از لحاظ گستردگی
شبکه های بی سیم با توجه به گستردگی ناحیه ای از شبکه که تحت پوشش خود قرار می دهند ، به چهار دسته عمده تقسیم می شوند[4] [1]:
– شبکه های بی سیم وسیع
– شبکه های بی سیم شهری
– شبکه های بی سیم محلی
– شبکه بی سیم شخصی


1-1-1 شبکه های بی سیم وسیع
در این شبکه ها ، امکان ارتباط بین شهرها و یا حتی کشورها با استفاده از سیستم های ماهوراه ای متفاوت فراهم می گردد. شبکه های فوق به عنوان سیستم های نسل دوم شناخته شده هستند و در کل شبکه هایی با پوشش بی سیم بالا هستند. نمونه ای از این شبکه‌ها، ساختار بی سیم سلولی مورد استفاده در شبکه های تلفنی همراه است. در این شبکه های به واسطه ساختار شبکه و فناوری دسترسی کاربران شبکه، ناحیه وسیعی تحت پوشش آن ها قرار می گیرد. از جمله این فناوری ها می توان به AMPS ، شبکه های سلولی دیجیتال نسل دوم همانند GSM در اروپا ، شبکه های سلولی PDC در ژاپن و شبکه های سلولی نسل سوم همانند UMTS اشاره نمود[1].

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.