پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره میزان افسردگی اضطراب معلمان زن

115 هزار تومان 74 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره میزان افسردگی اضطراب معلمان زن به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی


پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره میزان افسردگی اضطراب معلمان زن


چکیده :

پژوهش حاضر به مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه معلمان زن دوره ابتدایی شهر کرج که 105 نفر معلم استثنایی و 273 نفر معلم عادی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای یا نسبی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه افسردگی بک و اضطراب کتل استفاده شده است که شامل سوال هایی در خصوص اضطراب و افسردگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها در بخش توصیفی از جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی و در بخش استنباطی از آزمون t برای تجزیه و تحلیل سوال های پژوهش استفاده شده است. یافته های کلی پژوهش عبارتند از: بین افسردگي و اضطراب معلمان زن مدارس عادی رابطه معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگي معلمان زن عادي نيز افزایش یافته است. و همچنین بین افسردگي و اضطراب معلمان زن مدارس استثنايي رابطه معنی داری وجود. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگي معلمان زن استثنايي نيز افزایش یافته است. نتایج بررسی مقیاس های پرسش نامه ی اضطراب نیز حاکی از آن است که: بین ميزان هوشياري نسبت به خود معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین ميزان نيروي من معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد به طوري كه نيروي من معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است. بین ميزان گرايش به پارانويایی معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین ميزان گرايش به احساس گناه معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد به طوري كه گرايش به احساس گناه معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است. بین ميزان تنش ارگي معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد به طوري كه تنش ارگي معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است.

واژگان کلیدی : افسردگی، اضطراب، کودکان استثنایی، مدارس عادی، مدارس استثنایی


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4 فرضيه هاي پژوهش 5
1-4-1 فرضيه هاي اصلي: 5
1-4-2 فرضيه هاي فرعي پژوهش: 5
1-5 اهداف پژوهش 6
1-5-1 اهداف اصلی: 6
1-5-2 اهداف فرعی: 6
1-6 سؤال های پژوهش 6
1-6-1 سؤال های اصلی: 6
1-6-2 سؤال های فرعی: 6
1-7 تعاریف متغیرهای پژوهش 7
1-7-1 تعاریف نظری 7
1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 8
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 10
2-2 مبانی نظری و ادبیات پژوهش 12
2-2-1 تاریخچه اضطراب 12
2-2-2 تاریخچه افسردگی 14
2-2-3 تعاریف و نظریه های اضطراب 16
2-2-4 تعاریف و نظریه های افسردگی 22
2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی: 25
2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان: 25
2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی: 25
2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی: 26
2-2-5 انواع اضطراب 27
2-2-5-1 اضطراب موقعیتی: 27
2-2-5-2 اضطراب خصیصه ای: 28
2-2-6 انواع افسردگی 28
2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی 28
2-2-6-2 افسردگی پنهان 28
2-2-6-3 افسردگی اتکائی 29
2-2-6-4 افسردگی رجعتی 29
2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان 29
2-2-6-6 افسردگی نوروتیک 29
2-2-6-7 افسردگی عضوی 30
2-2-6-8 افسردگی علاقی 30
2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت 30
2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو 30
2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری 30
2-2-6-12 افسرگی فصلی 31
2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان 31
2-2-6-14 افسردگی در زنان 31
2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری 33
2-2-8 انواع درمانهای افسردگی 34
2-2-8-1 شناخت درمانی: 34
2-2-8-2 رفتار درمانی: 35
2-2-8-3 درمان بین فردی 35
2-2-8-4 روان درمانی تحلیل گرا 35
2-2-8-5 روان درمانی حمایتی 35
2-2-8-6 گروه درمانی 35
2-2-8-7 روان درمانی خانواده 36
2-2-9 تعریف کودکان استثنایی 36
2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی 37
2-2-10 علل افسردگی معلمان زن : 38
2-2-10-1 معلمی سخت ترین شغل دنیا (مقدمه ای بر استرس معلمان زن) 38
2-2-10-2 نظم دانش آموزان فضا را مناسب تر می کند 39
2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست 40
2-2-10-4 معلمان زن با استرس های گوناگونی مواجه هستند 40
2-2-10-5 کنترل کلاس 41
2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانش آموزان 42
2-2-11 استرس معلمان زن 45
2-2-11-1 نشانه ها و علائم استرس در معلمان زن 45
2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن 45
2-2-11-3 ویژگی های شخصیتی و استرس 46
2-2-11-3 -1 مدیریت زمان 46
2-2-11-3-2 خودپی جویی 47
2-2-11-3-3 خودآرام بخشی 47
2-2-11-3-4 مثبت اندیشی 47
2-2-11-3-5 گشودگی 48
2-2-11-3-6 افزایش توانایی ها و مهارت ها 48
2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس 49
2-2-12 منابع شایع استرس 50
2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس 51
2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی 51
2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس 52
2-2-13-3 برخورد عملی با استرس 53
2-2-14 عصبانیت و راه های پیشگیری از آن 54
2-2-14-1 عصبانیت و راه حل آن 55
2-2-15 اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است 57
2-2-16 شخصیت تیپ آ 58
شخصیت نوروتیک 59
مدرسه سالم 61
2-2-17 افزایش روحیه کارکنان 65
2-3 پیشینه های پژوهش 65
2-3-1 پیشینه داخلی 65
2-3-2 پیشینه خارجی 67
2-4 جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق 68
فصل سوم : مراحل اجرای پژوهش
3-1 مقدمه 70
3-2 روش پژوهش 70
3-3 جامعه آماری 70
3-4 نمونه مورد پژوهش 70
3-5-1 روش نمونه گیری 70
3-6 ابزار اندازه گیری 71
3-6-1 معرفی آزمون اضطراب کتل 71
1- تحول هشياري نسبت به خود O3 72
2- نيروي من C 73
3- گرايش پارانويايي L 73
4- گرايش به گنهكاري O 73
5- تنش ارگي O4 73
3-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک 74
3-6-2-1 نمره گذاري آزمون افسردگي : 75
3-6-2-2 تخمین میزان افسردگی افراد: 76
3-6-2-3 معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی: 76
3-6-2-4 روش نمره گذاري : 77
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داد های پژوهش
4-1 مقدمه 78
4-2 آمار توصیفی 78
4-3 بررسی فرضیه های پژوهش(آمار استنباطی): 81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 مقدمه 95
5-2 یافته های پژوهش 95
5-2-1 نتایج آمار توصیفی 95
5-2-2 نتایج آمار استنباطی 96
5-3 بحث و نتیجه گیری 97
5-4 محدودیت ها و مشکلات پژوهش 100
5-5 پیشنهادات 100
5-5-1 پيشنهادات اين پژوهش: 100
5-6 خلاصه پژوهش 102
منابع و مأخذ 104
پیوست 108


1-1 مقدمه
در دنیای امروزه هیجانات، تنش ها، عصبیت ها و عوامل متعددی از این قبیل بر زندگی روزمره مردم تأثیرات سوء دارند. هر کدام از افراد جامعه امروزی در معرض مواجهه با انواع استرس ها و شرایط عصبی قرار دارند. محیط زندگی اجتماعی، خانواده و هر آنچه فرد با آن در ارتباط است می تواند به عنوان عامل تنش زا جریان زندگی او را به سمت بحران ها و نگرانی ها سوق دهد.
اضطراب، دلشوره، تشویش، نگرانی، دلهره، دلواپسی، بی قراری، دل آشوبه و نابسامانی حالاتی هستند که هر انسانی در طول زندگی خود، خواه و ناخواه آن را تجربه کرده است. می توان با اطمینان گفت که امکان ندارد انسان در این جهان زیسته باشد و تجربه اضطراب را نداشته باشد (معانی،1370،ص61).
ممکن است اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می گردد و چون بشر دائماً به منظور برقراری تعادل کوشش می کند، بنابراین می توان گفت که اضطراب یک محرک قوی است. امکان دارد این محرک مضر باشد و این خود بستگی دارد به درجه ترس و مقدار و خطراتی که متوجه فرد است (شاملو،1369،ص56).
افسردگی نیز بیماری بسیار شایعی است که با وجود تحقیقات دامنه دار در مورد علل، علائم و طرق درمان آن متأسفانه در بیشتر جوامع امروزی و از جمله جامعه خودمان توجه زیادی به آن مبذول نشده است. در گذشته علائم افسردگی را تا مدت ها به عوامل دیگری چون ضعف اعصاب، عصبانیت هیپوکندریاک و غیره نسبت می دادند به همین سبب تشخیص صحیح و درمان آن به تعویق می انجامید (امانت،1338).
افسردگی بیماری ای است که مهمترین خصوصیت آن تغییر خلق است و در واقع احساس غمگینی است که درجه ابتلا به آن می تواند از یک ناامیدی خفیف تا احساس یأس شدید ممکن است نوسان داشته باشد. این تغییر خلق نسبتآً ثابت و برای روزها، هفته ها، ماه ها یا سال ها ادامه دارد. افسردگی بر روی کل ارگانیسم اثر می گذارد و تمام حوزه های زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. این اثر در احساسات، نیرو، کشش، فکر و کیفیت علاقه فرد نمایان می شود.
در روان پزشکی، افسردگی را تغییر خلق به سمت غمگینی می دانند، بارزترین علامت بیماری افسردگی همان خلق افسرده ای است که به درجات مختلف ممکن است پدید آید. در پاره ای از موارد خلق افسرده ممکن است تنها علامت بیماری باقی بماند. به هر حال در این بیماری کلیه اعمال حیاتی متناسب با خلق افسرده تغییر می کند (طاهری،1388،ص29).
همان طور که می دانیم افسردگی تنها دارای علائم عاطفی نیست و می تواند همراه با بی خوابی و بی اشتهایی، خودکشی، احساس بی ارزش و فراوان باشد. حدود افسردگی گاهی با موقعیت موجود متناسب نیست و گاهی حتی خود فرد از آن آگاهی ندارد (پورافکاری،1364،ص105).
امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکس العمل افراد را تعیین می کند. بدین ترتیب که وقتی فردی یک تجربه ناخوشایند و استرس همراه با آن را دریافت می کند واکنش منفی به صورت اضطراب، خود کم-بینی، افسردگی و غیره را از خود بروز می دهد. زیرا در اغلب موارد قدرت برخورد مقابله طبیعی با مشکلات را در نیافته و شاید نمی تواند که دریافت صحیحی از موقعیت خود داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق و زمینه های مشابه که در جامعه مشاهده می شود، هدف پژوهشگر بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلمان زن مدارس کرج است.


1-2 بیان مسأله
سه انقلاب در بهداشت روانی رخ داده است. انقلاب اول به رهبری پینل بود که توجهات بشر را به بیماری روانی جلب کرده، فروید با وارد نمودن توجهات شهوانی در زندگی درونی روانی انسان دومین انقلاب را ایجاد کرد، سومین انقلاب که هم اکنون در جریان است تحت نام های مختلفی همچون روان شناسی جامعه (روان پزشکی جامعه) و (سلامت روانی جامعه) نام برده می شود (قراچه داغی،1382،ص44).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .