پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی کیفیت سود بازده سهام

120 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی کیفیت سود بازده سهام با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام


پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی کیفیت سود بازده سهام


چکیده:

سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.اقلام تعهدی  که بعنوان یکی ازشاخص نمایانگرکیفیت سوداست اختلاف بین سودحسابداری یک شرکت  وجریان نقدی آن رانشان می دهد حجم زیاداقلام تعهدی نشان می دهدکه میزان سود،بسیاربیشترازجریان مثبت نقدی است. ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد،به معنی تکرارسودجاری است.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب رابطه بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده است.هدف اصلی این تحقیق به شرح زیرمی باشد:
1)آیااجزای مختلف کیفیت سودبربازده سهام شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اثرگذارمی باشند؟
روش تحقیق،توصیفی،اکتشافی وازنوع همبستگی می باشد وروش شناسی تحقیق ازنوع کاربردی ،اکتشافی می باشد. درفرضیات اصلی نقش جمع کل اقلام تعهدی وپایداری سودبررسی شده ونتایج نشان دهنده این است که می توان پذیرفت که اقلام تعهدی وپایداری سودشرکتهابامقدارکم وزیادبازده سهام راتحت تأثیرقرارنمی دهد.این موضوع می تواندنشانه ای ازعدم عکس العمل بازارنسبت به میزان اقلام تعهدی وپایداری سودتوسط شرکتهاباشد. بابررسی فرضیات فرعی ملاحظه می شودکه اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی یعنی اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری وپایداری سودوآزمون براساس آنهانشان می دهدکه می توان پذیرفت که بازده این شرکتهابرحسب این اجزاتحت تأثیر قرارنمی گیرد.ووجودرابطه ای مستقیم بین اقلام اختیاری وغیراختیاری و پایداری سود با بازده عادی سهام تأیید نشده است.


فهرست مطالب

عنوان      صفحه

فصل اول: کلیات       1
پیشگفتار       2
1-1-مقدمه       2
1-2-بیان مساله       3
1-3-اهمیت وضرورت پژوهش     5
1-4-اهداف تحقیق      6
1-5-فرضیه های تحقیق      6
1-6-روش تحقیق      7
1-7-جامعه آماری      7
1-8- قلمروزمانی تحقیق      7
1-9- روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه    7
1-10-ابزارگردآوری داده ها      8
1-11-روش تجزیه وتحلیل داده ها     8
1-12-محدودیتهای تحقیق      9
1-13-شرح واژه هاواصلاحات:     8
1-13-1- اقلام تعهدی      8
1-13-2- اقلام تعهدی(اختیاری- غیراختیاری)    9
1-13-3- بازده عادی سهام      10
1-13-4- پایداری سود      10
1-14- عامل استانداردسازی داده ها     11
1-15- ساختارکلی تحقیق      11
فصل دوم:پیشینه تحقیق      13
بخش اول-مبانی نظری      14
2-1- مقدمه       14
2-2- کلیات       14
2-3- تشریح اختلاف میان سودخالص ووجه ناشی ازفعالیتهای عملیاتی  15
2-4- مفهوم سودازنظرسرمایه گذاران     16
2-5- مفهوم سودگزارش شده     17
2-6- اهمیت جریان های نقدی     18
2-7- ظهورنظریه کیفیت سود:     19
2-7-1- مفهوم کیفیت سود      20
2-7-2-اهمیت ارزیابی کیفیت سود     23
2-8- عوامل مؤثربرکیفیت سودوارزیابی آن:    24
2-8-1-روشهای حسابداری      25
2-8-2- برآوردهای حسابداری     27
2-8-3-نوع صنعت      27
2-8-4-ویژگی های مالی      28
2-8-5-عوامل سیاسی       29
2-9- مفاهیم وروشهای اندازه گیری کیفیت سود:    30
2-9-1-مفهوم کیفیت سودمبتنی برسری های زمانی ویژگی های سود  30
2-9-2-مفهوم کیفیت سودبراساس رابطه بین سود،اقلام تعهدی ووجه نقد  31
2-10- اقلام تعهدی:      31
2-10-1-اجزای اقلام تعهدی     34
2-10-2-نقش واهمیت اقلام تعهدی     34
2-10-3-نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات سود    35
2-10-4-سایرمفاهیم کیفیت سودازدیدگاه اقلام تعهدی    35
2-11- ارتباط بادیدگاه مفیدبودن برای تصمیم گیری    36
2-12- تحلیل کیفیت سود      37
2-13- روشهای دستکاری سود     37
2-14- تحلیل بنیادی کیفیت سود     38
2-15- مفهوم بازده      40
2-16- رویکردهاومعیارهای ارزیابی عملکردشرکتها    41
2-17- بازده سهام      41
2-18- تفاوت دیدگاه مدیریت وسهامداران درمحاسبه بازده   42
2-19- عوامل تأثیرگذاربربازده سهام:     42
2-19-1-نقض مدلCAPM      43
2-19-1-1-نسبت سودبه قیمت(E/P)     44
2-19-1-2-اندازه شرکت      44
2-19-1-3-برگشت معکوس بازده دربلندمدت    44
2-19-1-4-نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(B/M)   45
2-19-1-5-اهرم مالی      45
2-19-2-مدل فاماوفرنج      45
2-20- روشهای محاسبه بازده سهام     46
2-21- پایداری سود      46
بخش دوم-پیشینه موضوع تحقیق     47
الف )تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور    47
2-22-تحقیقات مربوط باکیفیت سود     47
2-23-تحقیقات مربوط بارابطه بین سودوبازده    51
2-24-تحقیقات مرتبط باجریان نقدی:     54
2-24-1-محتوای اطلاعاتی جریان نقدی     54
2-24-2-پیش بینی جریان نقدی     55
2-24-3-جریان نقدی دربررسی رابطه سودوبازده    56
2-25-تحقیقات مرتبط باتغییرسودنقدی     57
2-26-تحقیقات مربوط بااقلام تعهدی:     58
2-26-1-ارتباط وجه نقدحاصل ازفعالیتهای عملیاتی واقلام تعهدی بابازده سهام  58
2-26-2-کیفیت اقلام تعهدی وسود:نقش خطاهای برآوردتعهدی   58
2-26-3-رابطه بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی وپایداری سود   59
ب )تحقیقات انجام شده درداخل کشور     59
2-27-ساسان میار(1374)      59
2-28-رضوان حجازی(1375)     60
2-29-احمدظریف فرد(1378)     60
2-30-احمدبدری(1378)      60
2-31-عارف باباپور(1380)     61
2-32-پرویزخاوری واحمدرضاباقری گرمارودی (1380)    61
2-33-احمدعزیزی ومحمدرضاپوررضا(1380)    61
2-34-حسین کدخدایی وعلی صابری(1381)    61
2-35-ساسان مهرانی وکاوه مهرانی (1382)    61
2-36- علی ثقفی وغلامرضاکردستانی(1383)    62
2-37- حمیدحقیقت وعلی همایون(1383)    62
2-38-ایرج نوروش ورضامجیدی(1383)    62
2-39- احمدبدری،سیدجلال صادقی شریف وسعیدطوسی(1384)   62
2-40- بیتامشایخی،ساسان مهرانی،کاوه مهرانی وغلامرضاکرمی(1384)  63
2-41- محمدحسین قائمی ،امین رضاخوشدل نظامی(1385)   63
2-42-کریمی وصادقی(1389)     63
2-43- مرضیه ابریشم چی(1389)     63
2-44-محمدزادگان(1385)      64
2-45- خلاصه مطالعات مرتبط باموضوع تحقیق     64
2-46- خلاصه       72
فصل سوم:روش شناسی تحقیق     74
3-1-مقدمه       75
3-2- بیان مسأله      76
3-3- فرضیه های تحقیق      77
3-4- جامعه آماری      78
3-5- نمونه آماری      78
3-6- روش تحقیق      79
3-7- دوره زمانی تحقیق      79
3-8- جمع آوری اطلاعات      79
3-9-سنجش متغیرهای مستقل ووابسته:      80
3-9-1-مدل تحقیق      80
3-9-2-اقلام تعهدی        80
3-9-3-اقلام اختیاری وغیراختیاری       81
3-9-4-پایداری سود      82
3-9-5-بازده عادی سهام      83
3-10-عامل استانداردکننده       84
3-11-تعریف مقداراحتمال:     85
3-11-1-مراحل بررسی فرضیات آماری    88
3-11-1-1-بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته  88
3-11-1-2-بررسی فرضیات زیربنایی     88
3-12-خلاصه       88
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات     90
4-1-مقدمه       91
4-2- آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق:     91
4-2-1- تحلیل توصیفی بازده     91
4-2-2- تحلیل توصیفی اقلام تعهدی اختیاری استانداردشده   92
4-2-3- تحلیل توصیفی اقلام تعهدی غیراختیاری استانداردشده   93
4-2-4- تحلیل توصیفی پایداری سود استانداردشده    93
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها     94
4-4- آماراستنباطی(بررسی فرضیات تحقیق):    94
4-4-1- بررسی فرضیه اصلی (رابطه کیفیت سود و بازده سهام)   94
4-4-2- بررسی فرضیه اول (رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام)  95
4-4-3- بررسی فرضیه دوم (رابطه بین اقلام تعهدی غیر اختیاری و بازده سه  95
4-4-4- بررسی فرضیه سوم (رابطه بین پایداری سود و بازده سهام)  96
4-4-5-رگرسیون چندمتغیره      96
4-5- مقایسه بازده سهام برحسب شرکتها     98
4-6- مقایسه بازده سهام برحسب سال     98
4-7- خلاصه       99
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات     100
5-1- مقدمه       101
5-2- خلاصه موضوع درروش تحقیق     102
5-3- خلاصه یافته های تحقیق     103
5-4-نتیجه گیری      103
5-5-پیشنهاداتی درارتباط باموضوع     104
5-6-پیشنهاداتی درارتباط باتحقیقات آتی    104
منابع       106


تشریح اختلافات میان سودخالص ووجه ناشی ازفعالیتهای عملیاتی

غالبا بین سودخالص تعهدی وجریانات نقدی عملیاتی تفاوت وجودداردودلیل آن به 3 عامل اساسی زیرمربوط می شود:
عامل اول، مربوط به هزینه های غیرنقدی می باشدکه سودخالص را کاهش میدهد ولی تاثیر بر وجه نقد ندارد. به عنوان مثال هزینه استهلاک داراییهای ثابت و نامشهود موجب خروج هیچگونه وجه نقد درشرکت نمی شود، درحالیکه سود خالص را کاهش میدهد، اما تاثیری برجریانات نقدی ندارد.
عامل دوم،به تفاوت زمانی میان تحقق درآمدودریافت نقدی آنها،تحمل هزینه ها و پرداختها نقدی آنها مربوط میشود.
عامل سوم، عبارت است از سودوزیان غیرعملیاتی ناشی ازفروش داراییهای ثابت، اوراق بهادارو سایر سرمایه گذاریها و بازیافت بدهیهای بلندمدت میشود. این سود و زیانها در صورت سودوزیان که منجربه سود خالص میشود، لحاظ میگردد. اما در بخش فعالیتهای عملیاتی صورت جریانهای نقدی نمی آید بلکه، در بخش فعالیتهای سرمایه گذاری وتامین مالی منعکس می شود.

مفهوم سود از نظر سرمایه گذاران

برداشت عموم سرمایه گذاران ازمفهوم سودواقعی بعنوان شاخص سودآوری واحد تجاری،عبارت است ازسودعملیاتی نرمال که تکرارپذیروایجادکننده جریانات نقدی است وبرای جایگزینی داراییهای استهلاک پذیرضروری می باشد. معمولا سود واقعی،حدوسط بین جریانات نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی و سود خالص حسابداری است که درمحاسبه آن هرگونه اقلام تکرارپذیر یا غیرعادی و اثرات انباشته مرتبط باآنها نیزدرنظرگرفته می شود.از نظر سرمایه گذاران سود خالص حسابداری مفهوم سود واقعی را تا حد بسیار نزدیکی برآورده می کند. گرچه سهامداران سودخالص رابه مفهوم سودواقعی تلقی نمی کنند،اما اقلام ناپذیر و غیرنرمال قابل شناسایی را از سودخالص گزارش شده جدا مینماید ت اقدرت سودآوری شرکت مشخص شود.

اهمیت جریانهای نقدی

بسیاری ازطرفداران اطلاعات جریانهای نقدی «سودتعهدی» را قابل اعتمادنمی دانندزیراآن رابه واسطه داشتن اختیاراتی  ازطرف محاسبه کنندگان سودقابل دستکاری ودرنتیجه نامطمئن می دانندوازطرفی هم وجه نقدحاصل ازعملیات راخیلی استوارتر و قابل اعتمادتر دانسته و آنرا ناشی از عینیت فوق العاده وجه نقد و شمارش پذیری آن تلقی میکنند. بنظر ورنون کم، تئوری حسابداری «سود» بعنوان مبنای سنجش عملکردباتوجه به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعه منابعش می نگرد.

مفهوم کیفیت سود

براساس رویکرد تعهدی،درصورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها میتوان سود را گزارش کرد.ازآنجاکه در مبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه بادریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیزازپیش بینی ها و برآوردها استفاده میشود ازاین رواین پرسش مطرح می شود که تاچه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد (خواجوی وناظمی،1384)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.