پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی واسطه مهارت مقابله سبک دلبستگی

135 هزار تومان 95 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی واسطه مهارت مقابله سبک دلبستگی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی واسطه مهارت مقابله سبک دلبستگی


پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری


چکیده

این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. شرکت کنندگان پژوهش پرسشنامه مهارت های مقابله ای اندلر و پارکر، پرسشنامه سبک های دلبستگی هازان و شیور و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون را تکمیل نمودند. با استفاده از رگرسیون به شیوه متوالی همزمان و با به کارگیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی مدل فرضی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته ها بر اساس فرضیه پژوهش نشان داد که: همه ابعاد سبک های دلبستگی پیش بینی کننده تاب آوری می باشد. همچنین مهارت های مقابله ای قادر به پیش بینی تاب آوری است. در نهایت یافته های پژوهش مؤید نقش واسطه گری مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری بود. این یافته ها مؤید تأیید فرضیه اصلی پژوهش در خصوص نحوه ارتباط سازه های سبک های دلبستگی، مهارت های مقابله ای و تاب آوری می باشد.
کلمات کلیدی: مهارت های مقابله ای، سبک های دلبستگی، تاب آوری


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل نخست: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 5
1-3- اهمیت موضوع پژوهش 10
1-4- هدف پژوهش 11
1-5- تعاریف نظری متغیر 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
2-1- مباحث نظری در باب سازه ی تاب آوري 15
2-2- موج مطالعاتی تحولی تاب آوری 18
2-3- الگوهای نظری تاب آوری 24
2-4- مکانیسم های تاب آوری 29
2-5- نظریه ایجاد و توسعه هیجان مثبت و تاب آوری 31
2-6- مبانی نظری در باب سازه دلبستگی 34
2-7- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی 39
2-8- نظریه یادگیری 40
2-9- نظريه تحول شناختي 41
2-10- نظريه كردارشناسي 42
2-11- نظريه دلبستگي بالبي 43
2-12- نظريه دلبستگي باولبي 44
2-13- سبك هاي دلبستگي از دیدگاه های مخلتلف 46
2-14- انواع سبك هاي دلبستگي 51
2-15- مراحل شكل گيري دلبستگي در نوزادان 55
2-16- تحول دلبستگي در نوجواني 58
2-17- تداوم دلبستگي از كودكي تا نوجواني 58
2-18- معيارهاي تشخيص دلبستگي 60
2-19- مباحث نظری در باب سازه ی راهکار های مقابله ای 61
2-20- آموزش تدابير مقابله 64
2-21- انواع مقابله 68
2-22- پیشینه تحقیقاتی 74
2-23- فرضیه پژوهش 81

فصل سوم ( روش پژوهش )
3-1- نوع پژوهش 83
3-2- جامعه آماری، 83
3-3- نمونه و روش نمونه گيري 83
3-4- ابزارهای اندازه گیری 88
3-5- روش اجرا 91
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 92
3-7- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجراء 92
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- یافته های توصیفی 94
4-2- ماتریس همبستگی صفر مرتبه بین متغیرها 95
4-3- جدول رگرسیونی و شکل مربوطه 96
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- خلاصه پژوهش 109
5-2- نتایج پژوهش 111
5-3- محدودیت های پژوهش 118
5-4- پیشنهادهای تحقیق 119
منابع و مأخذ 120
پیوست ها 132
چکیده انگلیسی 140


1-1- مقدمه
روانشناسی در گذشته ودر اوایل تکامل خود به عنوان یک علم، بر بیماری بیشتر از سلامت، بر ترس بیشتر از شهامت، بر پرخاشگری و خشم بیشتر از محبت و عشق تکیه داشت و روانشناسان تاکید چندانی بر کمک به مردم برای شاد تر شدن، تکامل یافته تر بودن، نوع دوست بودن، امید وار تر بودن، عاشق تر و خوشبین تر بودن، نداشته اند (سلیگمن، 2009). امروزه در مقابل این روند، رویکرد روانشناسی مثبت نگر ظهر کرده که نقاط قوت وکمال انسانی را بررسی می کند (سلیگمن وسیکس زنتمیهالی،2000). روانشناسی مثبت نگر تاریخچه ای کوتاه (کمتر از یک دهه) و گذشته طولانی (به زمان آثار فلاسفه یونان و خرد ورزان شرق ) دارد (پترسون،2006). رویکرد روانشناسی مثبت گرا، با توجه به استعدادها و توانمندهای انسان به جای پرداختن به ناهنجاری ها و اختلال ها، هدف نهای خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان ها را به دنبال دارند .یکی از مهمترین پیشرفت های نیمه دوم قرن بیستم پیدایش نظریه هایی است که بر نقش فرایند های عالی موثربر مهار و هدایت فرایندها شناختی تاکید می نماید. در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم می توان ورود سازه ی تاب آوری را به عرصه ی ادبیات روانشناسی تحولی، انقلاب نو در نحوه نگرش روان شناسان، روان درمانگران، روان پزشکان و مدد جویان به شمار آورد، به گونه ای که پیش از این برای کودکان و نوجوانانی که در معرض سوءاستفاده قرار می گرفتند یا شرایط ناگوار زندگی را تجربه کرده بودند، آینده ای تاریک نه چندان خوشایند متصور می شد. اما شناسایی تاب آوری بینشی دگرگون و امید وارانه برای ساختن فردای این کودکان و نوجوانان و نجات بزرگسالان پدیدآورد. از جمله عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها وتهدید های زندگی می گردد و با سلامت روان رابطه نزدیکی دارد تاب آوری است. به دلیل تاثیری که تاب آوری بر سلامت روانی دارد طی سال های اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است (فریبورگ، مارتینوسن، روز نوینگ، بارلاگ وهمدال ،2005). از این رو، عواملی که ساز گاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدید های زندگی را تبیین کنند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش هستند (سامانی، جوکار وصحرا گرد،1386). در این میان تاب آوری از جمله سازه هایی است که در حوزه پژوهش های روانشناختی، به ویژه در عرصه روان شناسی سلامت، روانشناسی خانواده، روانشناسی تحول و بهداشت روانی جایگاه ویژه ای یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این سازه افزوده می شود (کمپل ـ سلز،کوهن و استین،2006).راتر (1985). بیان می کند یکی از عوامل مهمی که به افراد در برخورد و سازگاری با مشکلات و موقعیت های استرس زا کمک می کند و او را در مقابل اختلالات آسیب شناسی و مسائل زندگی کمک می کند تاب آوری می باشد(پین کیورت، 2009، گارمزی، 1993). تاب آوری از سازه های بنیادی شخصیت است که در بر گیرنده قابلیت های فردی در رویاروئی، عقب نشینی واز سر گیری دوباره تلاش و مقابله با مشکلات می باشد خزایلی، 1386). تاب آوری به زبان ساده عبارت از تطابق موفقیت آمیز علی رغم وجود تهدید و شرایط نا گوار محیطی است که فرد در آن زندگی می کند. در واقع، تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط نا گوار است (گارمزی و ماستن،1994). بنابراین با افزایش مقاومت و تاب آوری در نوجوانان و جوانان می توان به میزان زیادی از آسیب های زیادی که در کمین آن ها ست پیشگیری کرد. بر این اساس پژوهش حاضربه دنبال کشف و شناخت بعضی از علل احتمالی تاب آوری می باشد تا بتوان به افزایش چنین رفتاری کمک کرد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .