پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی هوش معنوی باورهای دینی هیجان شناختی

122 هزار تومان 80 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد تربیتی صفات شخصیت راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی هوش معنوی باورهای دینی هیجان شناختی


پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 7
1-1- مقدمه 8
1-2- تعریف موضوع و بیان مسأله 8
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 13
1-4- هدفهای انجام پژوهش (هدف کلی و هدف ویژه) 16
1-5- سؤالهای پژوهش 17
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 17
1-6-1- تنظیم هیجان شناختی 17
1-6-2- هوش معنوی 18
1-6-3- عمل به باورهای دینی 18
1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح 19
1-8- استفادهکنندگان از نتیجه پژوهش 19
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 20
2-1- مقدمه 21
2-2- مبانی نظری تنظیم هیجان شناختی 21
2-2-1-هیجان 21
2-2-2- تنظیم هیجان 22
2-2-2-1- راهبردهای تنظیم هیجان 25
2-2-2-2- ساختار عصبروانشناسی تنظیم هیجان 26
2-2-2-3- تنظیم هیجان و سلامت 30
2-2-2-4- تنظیم هیجان شناختی 32
2-2-2-4-1- راهبردهای تنظیم هیجان شناختی 33
2-2-2-4-2- راهبردهای تنظیم هیجان شناختی و سلامتروان 36
2-3- مبانی نظری هوش معنوی 38
2-3-1- هوش 38
2-3-3- معنویت 39
2-3-2-1- تفاوت مذهب و معنویت 41
2-3-3- هوش معنوی 42
2-3-3-1- تمایز معنویت و هوش معنوی 44
2-3-3-2- تعاریف هوش معنوی از نظر برخی صاحبنظران 45
2-3-3-3- مؤلفههای هوش معنوی از نظر برخی صاحبنظران 47
2-3-3-4- مقایسه و اتباط هوش معنوی با هوشهای دیگر 52
2-3-3-5- جایگاه عصبی- زیستی هوش معنوی 54
2-3-3-6- هوش معنوی و خصیصه های روانشناختی آن 56
2-3-3-6-2- هوش معنوی و سلامتی 57
2-3-3-6-3- هوش معنوی و حل مسئله 58
2-3-3-6-4- هوش معنوی و اخلاق 58
2-3-3-7- مؤلفه های هوش معنوی در دین اسلام 59
2-3-3-8- راه كارهاي رشد و تقويت هوش معنوي از منظرآموزههاي دين اسلام 60
2-4- مبانی نظری عمل به باورهای دینی 62
2-4-1- دین 62
2-4-1-1- دین و روانشناسی 64
2-4-2- روانشناسی دین 65
2-4-3- عمل به باورهای دینی 67
2-4-3-1- اثرات عمل به باورهای دینی 68
2-4-3-2- عمل به باورهای دینی و سلامت روان 72
2-4-3-3- عمل به باورهای دینی و تنظیم هیجان شناختی 73
2-5- پیشینه مطالعاتی 74
2-5-1- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی تنظیم هیجان شناختی 74
2-5-2- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی هوش معنوی 77
2-5-3- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی عمل به باورهای دینی 80
2-6- جمع بندی 83
فصل سوم: روش پژوهش 85
3-1- مقدمه 86
3-2- روش پژوهش 86
3-3- جامعه آماری 86
3-4- نمونه و روش نمونهگیری 86
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات 87
3-5-1- پرسشنامه تنظيم هيجان شناختی 87
3-5-2- پرسشنامه خود گزارشدهی هوش معنوی کینگ SISRI 89
3-5-4- پرسشنامه محققساخته 92
3-6- مراحل اجرای پژوهش 92
3-7- روشهای آماری 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 94
4-1- مقدمه 95
4-2- توصیف دادههای پژوهش 95
4-3- تحلیل آماری سؤالهای پژوهش 97
4-3-1- سؤال اول پژوهش 97
4-3-2- سؤال دوم پژوهش: 98
4-4- یافتههای جانبی پژوهش 101
4-4-1- نتایج مربوط به اطلاعات دموگرافیک و تنظیم هیجان شناختی 101
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 103
5-1- مقدمه 104
5-2- بحث و بررسی سؤالهای پژوهش 104
5-3- یافتههای جانبی پژوهش 111
5-4- نتیجه گیری نهایی 114
5-5- محدودیتهای پژوهش 120
5-6- پیشنهادات 120
5-6-1- پیشنهادات پژوهشی 120
5-6-2- پیشنهادات کاربردی 121
فهرست منابع 122


فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه

تنظيم هيجان نقش مهمي در سازگاري ما با وقايع استرس زاي زندگی دارد. یکی از راهبردهای نظم جویی هیجان، تنظیم هیجان شناختی است، که دلالت بر شیوه شناختی دستکاری اطلاعات فراخواننده هیجان دارد. نتايج پژوهش ها نشان می دهند كه ظرفيت افراد در تنظيم مؤثر هيجان شناختی بر بهزیستی روانشناختي، جسماني و بين فردي تأثير مي گذارد. از آنجایی که اثربخشي فردي در تنظيم هيجان شناختی و شناسايي عوامل زيربنايي مؤثر در آن امري اساسي به شمار مي رود و انسان موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است، در بررسی مسائل مربوط به او و دست یابی به نتایج دقیق و جامع، نیازمند بررسی تک تک این ابعاد بر مساله مورد بررسی و سپس برنامه ریزی جهت ایجاد تغییر بهینه است. بنابراین در پژوهش حاضر می-خواهیم به بررسی رابطه تنظیم هیجان شناختی، هوش معنوی و عمل به باورهای دینی در زنان باردار بپردازیم زیرا بهداشت روانی زنان در این دوره اهمیت دوچندان می یابد و در سلامت جسمانی و روانی مادر و جنین نقش بسزایی دارد. در این فصل به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش، هدف ها و سؤالات پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی متغییرها با هدف شناخت بیشتر موضوع خواهیم پرداخت.


1-2- تعریف موضوع و بیان مسأله

تنظیم هیجان، مؤلفه های تحولی و پیامدهای آن موضوعی است که به موازات توجه مجدد به هیجانات، اهمیت و تفسیر جدیدی پیدا کرده و در زمینه های متعدد دیگری چون رشد شناخت بر خود، رشد شناخت و گویایی، و تکامل دستگاه عصبی– فیزیولوژیک گسترش یافته است. منظور از تنظیم هیجان گماشتن افکار و رفتارهایی است که به عملکرد هر چه بهتر در زندگی بینجامد (امین آبادی، دهقانی و خداپناهی، 1390). در دیدگاه سازمانی، پاسخ های هیجانی قابلیت انعطاف دارند و قالبی نیستند، حساس به موقعیت هایند، با سرعت در برابر شرایط تغییر می کنند، به نحوی که کنش وری سازنده ارگانیسم زنده بتواند در سطح بالاتری تنظیم شود و فرآیندهای تنظیم گر هیجانات اند که می توانند این امور را انجام دهند. فقدان توانایی تنظیم هیجان می تواند منجر به برانگیختگی های هیجانی زیان آور، ناسازگاری و عدم هدایت هیجان ها شود و بدین ترتیب مانع از داشتن توانایی عملکردی سازش یافته و شایسته گردد (گرنفسکی و کریج ، 2006).
هنگامي كه فرد با يك موقعيت هيجاني روبرو مي شود، احساس خوب و خوش بيني براي كنترل هيجان كافي نيست بلكه وي نياز دارد كه در اين موقعيت ها بهترين كاركرد شناختي را نيز داشته باشد (رضوان، بهرامی و عبدی، 2006). در اصل در تنظيم هيجان به تعامل بهينه اي از شناخت و هيجان جهت مقابله با شرايط منفي نياز است (اکنر و گراس ، 2005). زيرا انسان ها با هر چه مواجه مي شوند آن را تفسير مي كنند و تفسيرهاي شناختي تعيين كننده واكنش هاي افراد است (عبدی، باباپور و فتحی، 1389).
پژوهش ها نشان داده اند كه طبقه قدرتمندي از تنظيم هيجان شامل راه هاي شناختي اداره اطلاعات هيجاني تحريك كننده است (اکنر و گراس، 2005). تغيير در هر كدام از بخش هاي مختلف عملكرد سيستم هاي شناختي، از قبيل؛ حافظه، توجه و هوشياري موجب تغيير خلق مي شود. بنابراين نمي توان نقش تنظيم هيجان شناختي را در سازگاري افراد با وقايع استرس زاي زندگي ناديده گرفت (گرنفسکی و کریج، 2006). تنظيم هيجان شناختي به تمام سبک های شناختي اطلاق مي شود كه هر فردي از آن به منظور افزايش يا كاهش و يا حفظ هيجان خود استفاده مي كند (گراس، 2001).
تنظیم هیجان بوسیله شناخت به طرزی تفکیک ناپذیری با زندگی افراد رابطه دارد، تنظيم هيجان شناختي همراه هميشگي آدمي است كه به مديريت يا تنظيم عواطف و هيجان ها كمك مي كند و به انسان توان سازگاري بيشتر به خصوص بعد از تجارب هيجاني منفي را مي دهد (موریس ، سیلک ، استنبرگ، مایرز و رابینسون ، 2007). از عواملی که می تواند به تنظیم هیجان شناختی کمک کند بكارگيري الگوهاي معنوي و ديني در زندگي روزمره بشر است که مي تواند احساس امنیت جسماني، شناختي و هيجاني را فراهم آورد (پکوک و پولاما ،1994) و موجب افزايش سازگاري و بهزيستي انسان شود (آمرام ، 2007).
دين حقيقتي است كه در جنبه ها و ابعاد گوناگون زندگي انسان حضور جدي و قابل توجهي دارد. تحقيق در باب دين يا دين پژوهي نيز عرصه ها و شاخه هاي متعددي يافته است. به گونه اي كه رشته هاي علمي بسياري در زمينه هاي مختلف معارف بشري تدوين و تكوين پيدا كرده اند كه در اين بين مي توان به روان شناسی دين اشاره كرد. وقتي از مفهوم روان شناسي دين استفاده مي شود مراد تحقق و بروز و ظهور دين در رفتار بشر است، به سخن ديگر تدين و دينداري مورد نظر است نه چيز ديگر (آذربايجاني و موسوي اصل، 1385).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .