پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی موفقیت شغلی ویژگی شخصیتی سرشت

140 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی موفقیت شغلی ویژگی شخصیتی سرشت با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی موفقیت شغلی ویژگی شخصیتی سرشت


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی شرکت هواپیمایی


چکیده

این پژوهش با هدف بررسي پیش بینی موفقیت شغلی کارکنان یک شرکت هواپیمایی بر اساس ویژگی-های شخصیتی (بر مبنای سرشت و منش) مي باشد؛ جامعه آماري شامل كليه کارکنان پروازی و زمینی مشتمل بر 480 نفر بوده كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي تعداد 171 به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ روش پژوهش توصیفی به شيوه ی همبستگی مي باشد؛ جهت جمع آوري داد ه ها از دو پرسشنامه ( پرسشنامه ی موفقیت شغلی و پرسشنامه ی سرشت و منش كلنينجر)استفاده شد که داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که در بعد آسیب پرهیزی، میانگین نمره ی آزمودنی های گروه کارکنان زمینی نسبت به آزمودنی های گروه کارکنان پروازی به طور معناداری بالاتر است. اما در بعد پاداش وابستگی و همکاری یافته ها نشانگر این بود که نمره های میانگین گروه کارکنان زمینی نسبت به گروه کارکنان پروازی به طور معناداری پایین تر می باشد. همچنین یافته های حاصل از رگرسیون نشانگر این بود که ویژگی های سرشت و منش در حدود 26% از موفقیت شغلی را در گروه پروازی پیش بینی می کند و در واقع ابعاد نوجویی، آسیب پرهیزی و خودراهبری سهم قابل ملاحظه ای از واریانس موفقیت شغلی را در گروه پروازی تبیین می کنند، این درحالی است که ویژگی های سرشت و منش در حدود 13% از موفقیت شغلی را در گروه زمینی پیش بینی می کند که از میان این ابعاد، بعد نوجویی سهم قابل ملاحظه ای از واریانس موفقیت شغلی را در گروه پروازی تبیین می کند.
واژه های کلیدی: موفقیت شغلی، شخصیت، نظریه سرشت و منش، شرکت هواپیمایی، کارکنان پروازی و زمینی


فهرست مطالب

چکیده . 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله . 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق . 7
1-4 اهداف تحقیق 9
1-4-1 هدف اصلی 9
1-4-2 اهداف فرعی . 10
1-5 سوال های تحقیق . 10
1-5-1 سوال اصلی 10
1-5-2 سوال‌های فرعی 11
1-6 تعاریف نظری . 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه 16
2-2 شغل . 16
2-3 موفقیت شغلی 17
2-4 عوامل موثر در موفقیت شغلی 19
2-5 نظریه های موفقیت شغلی 20
2-5-1 نظریه ی مک کلند . 20
2-5-2 نظریه ی جان آپلین . 21
2-5-3 نظریه ی جان هالند . 22
2-6 شخصیت 24
2-7 پیش فرض های اساسی شخصیت . 25
2-7-1 نگرش های مختلف به ذات شخصیت . 26
2-7-2 عوامل تعیین کننده ی شخصیت . . 27
2-8 مکاتب شخصیت . 29
2-9 نظریه های عاملی شخصیت 29
2-9-1 نظریه ی کتل 29
2-9-2 نظریه ی آیزنک . 31
2-9-3 نظریه ی مک ری و کاستا 32
2-9-4 نظریه ی سرشت و منش 32
2-10 الگوهای تناسب شغل و شخصیت . 38
2-10-1 الگوی مایرز- بریگز . 38
2-11 رابطه ی موفقیت شغلی و شخصیت 40
2-12 سازمان هواپیمایی . 45
2-12-1 بهداشت روانی خدمه پروازی .47
2-13 مروری بر تحقیقات پیشین . 49
2-13-1 تحقیقاتی در خصوص کادر پروازی 53
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 58
3-2 روش تحقیق . 58
3-3 متغیرهای تحقیق . 58
3-4 جامعه و نمونه آماری 59
3-5 روش نمونه گیری . 59
3-6 روش گردآوری اطلاعات . 59
3-7 ابزارهای سنجش اطلاعات . 60
3-7-1 پرسشنامه سنجش موفقیت شغلی 60
3-7-2 پرسشنامه سنجش سرشت و منش 61
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات . 63
3-9 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق . 63
3-9-1 ویژگی های شخصیتی (بر مبنای سرشت و منش) 63
3-9-2 موفقیت شغلی .63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه 65
4-2 توصیف داده-ها 65
4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 66
4-3 تحلیل یافته های تاییدی و استنباطی .70
4-4 یافته های جانبی .81
4-4-1 بررسی همبستگی بین متغیرها .81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 85
5-2 خلاصه ی نتایج پژوهش 87
5-3 بحث و نتیجه گیری . 87
5-4 محدودیت های پژوهش 100
5-5 پیشنهادات پژوهش . 101
5-5-1 پیشنهادات اجرایی 101
5-5-2 پیشنهادات کاربردی 101
منابع فارسی 103
منابع لاتین 106
چکیده انگلیسی 114


1-1مقدمه
در عصر حاضر كه آن را عصر فراصنعتي يا اطلاعاتي ناميده اند، سرعت تغيير و تحولات به گونه اي است كه از آن به عنوان شگفتي هاي سرعت و تحولات نيز نام مي برند. در اين دوره، از اهميت كار دستی كاسته شده و به جاي آن، نيروي انساني كيفي با به كارگيري فكر و انديشه و خلاقيت و نوآوري و دیگر ویژگی های شخصیتی اهميت پيدا كرده است. در چنين فضايي كه تفكر و انديشه و خصوصیات شخصیتی، عامل تمايز و برتري است، جوامعي مي توانند توسعه يابند كه از منبع انساني كه منشا فكر و ايده است و حياتي ترين عامل توليد محسوب مي شود، حداكثر بهره برداري را كنند (ایرانپور انارکی، 1385). از طرفی دیگر تاكنون اكثر گفتمان هاي تاريخي درباره موفقيت و پيشرفت بر مبناي اين موضوع بوده است كه سازمان ها چه كاري مي توانند براي پيشرفت كاركنانشان انجام دهند. اما با توجه به تغيير و تحولات عصر حاضر، ادبیات پيشرفت شغلي نيز تغيير نموده و اينكه افراد براي موفقيت شغلي خود چه كاري مي توانند انجام دهند، مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا سالهاست كه موضوع سرمايه انساني به عنوان عاملي مهم و تاثير گذار براي موفقيت و پيشرفت شغلي شناسايي شده است (حاجی کریمی، 1387).
اما انسان و سرمایه ی انسانی اش، چیزی جدا از توانایی ها و ویژگی های شخصیتی اش نیست. هريس و فلمينگ عقيده دارند ارزيابي شخصيت انسان نقش مهمي در تناسب فرد با شغل داشته و بايد در استخدام نيروي انساني مورد توجه خاص قرار گيرد (هریس و فلمینگ، 2005).
در بسیاری موارد، دلیل عدم موفقیت افراد در انجام دادن اثربخش وظایف شغلی خود در سازمان، کمبود هوش یا فقدان مهارت های فنی آنان نیست، بلکه همسو نبودن ویژگی های شخصیتی آنان و شغلی است که به عهده دارند. به همین دلیل لازم است در زمینه نقش شخصیت در موفقیت شغلی تحقیقات گسترده تری صورت گیرد (ساعتچی، 1388).


1-2 بیان مساله
‏ امروزه براي تمام صاحب نظران توسعه آشكار شده است كه انسان عامل اصلي توسعه است و توسعه-یافتگي تنها بر شانه هاي انسان است كه پيش مي رود. اگر در سالها و قرنهاي گذشته، منبع و عوامل ناشي از ثروت هاي گوناگون همچون منابع طبيعي، موقعيت جغرافيايي استراتژيك، ماشين آلات، سطح فناوري و …در حركت و توسعه كشورها موثر مي افتاد؛ امروزه انسان به عنوان يگانه عامل تاثيرگذار بر توسعه شناخته شود (بنیاد آینده نگری ایران، 1386). بنابراین می توان نتیجه گرفت که نيروي انساني ماهر و كارآمد، پربهاترين و ارزنده ترين ثروت و دارايي هر كشور است. بسياري از كشورها به رغم كمبود منابع طبيعي در نتيجة داشتن نيروي انساني كارآزموده و به كارگيري كارايي آنها به رفاه و آسايش رسيده اند و با گام هاي بلند و استوار، مسير پيشرفت و ترقي را طي مي كنند (مشبكي، 1377).

 

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .