پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی طرحوارههای ناسازگار اولیه تحریفهای شناختی

۱۲۰ هزار تومان ۶۹ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی طرحوارههای ناسازگار اولیه تحریفهای شناختی به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تحریفهای شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی


پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی طرحوارههای ناسازگار اولیه تحریفهای شناختی


چکیده:

پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز، گروه نمونه 60 نفر به صورت شیوه نمونه گیری در دسترس و همچنین 60 نفر گروه افراد عادی که به صورت در دسترس انتخاب شدند ، در این پژوهش از افراد گروه نمونه خواسته شد تا به پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی پاسخ داده و سپس با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیرهو آزمون تی مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند، نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند در این تحقیق بین میانگین نمرات دو گروه سرطانی و عادی در ابعاد محرومیت هیجانی، رها شدگی، نقص/شرم . شکست ، وابستگی / بی کفایتی،گرفتار، اطاعت، ایثار،معیارهای سرسختانه، وخویشتن داری / خود انضباطی ناکافی از ابعاد 15 گانه طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معنی دار مشاهده شده است.
نتایج بدست آمده در فرضیه دوم نشانگر تفاوت میانگین بین دو گروه زنان سرطانی و عادی مورد بررسی در این تحقیق در ابعاد کمال گرایی ، آسیب پذیری ، متأثر شدن، و خشنود کردن معنی دار می باشند. تفاوت میانگین در بعد تأثیر گذاشتن، از سطح معنی دار برخوردار نیست.
واژه های کلیدی : طرح‌واره‌های ناسازگار، تحریف‌های شناختی، بیماری سرطان


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده : 1
فصل اول : کلیات
مقدمه 3
1-1بیان مسئله 5
2-1-ضرورت واهمیت تحقیق 7
3-1-اهداف تحقیق 9
1-3-1- اهداف علمی: 9
2-3-1 اهداف کاربردی: 9
4-1- تعاریف نظری 10
1-4-1- تعریف نظری بیماری سرطان : 10
2-4-1- تعریف نظری تحریف های شناختی : 11
3-4-1- تعریف نظری طرحواره های ناسازگار اولیه 11
5-1 تعاریف عملیاتی 12
1-5-1 تعریف عملیاتی بیماری سرطان 12
2-5-1- تعریف عملیاتی تحریف های شناختی 12
3-5-1- تعریف عملیاتی طرحواره های ناسازگار اولیه 12
فصل دوم : پیشینه تحقیق
1-2- طرحواره های ناسازگار اولیّه 14
2-2-تحریف های شناختی 46
1-2-2-افکار خودآیند 48
2-2-2-تحریف های شناختی 48
3-2-پیشینه تحقیق 53
جمع بندی 59
4-2- فرضیه های تحقیق .56
فصل سوم : روش کار و تحقیق
1-3-طرح کلی پژوهش : 61
2-3-جامعه آماری : 61
3-3-نمونه آماری و روش نمونه گیری : 62
4-3-ابزارهای تحقیق : 64
1-4-3-پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ: 64
2-4-3-پرسشنامه تحریف های شناختی : 67
5-3-روش اجرا : 68
6-3- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 68
7-3- اصول اخلاقی پژوهش 69
فصل چهارم : نتایج
1-4- یافته های توصیفی و استنباطی 71
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- بحث و نتیجه گیری 85
-5-2بررسی و تبیین نتایج فرضیه هاي پژوهش 87
3-5- محدودیت های تحقیق 98
4-5- پیشنهادهای تحقیق 98
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 100
منابع انگلیسی : 102
پیوست ها
پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه 109
پرسشنامه تحريف هاي شناختي .112
چکیده انگلیسی 115


مقدمه

دانستن علم و اراده مخصوص فرزندان آدم است که خداوند به عنوان بالاترین محبت به آنها اعطا نمودهاست. بدیهی است برای استفاده از این دو موهبت خلق مسائل و نتیجه گیری ها در نظام هستی و ایجاد پیشنهادهایی لازم است تا انسان بتواند علم و اراده را که در ابتدا کوچک است بسط دهد و سرانجام بتواند با تسخیر و احاطه بر مسائل ، لیاقت نهایی و شایستگی جانشینی او را بیابد .وجود مسائلی بنام بیماری برای انسان شاید جزء خواسته های خود انسان است که بتواند در برخورد با آنها قدرت علم و اراده خود را محک بزند (تابعی؛ به نقل از جمشید زاده و ناموران ، 1382) .
سرطان جزء موارد بیماری است که ضمن به چالش کشید ن علم و اراده آدمی دارای رموز خاصی است . همان طور که سلول های بیمار چنگال در بافت ها و دستگاه های بدن وارد می کنند و همان گیاه عشقه که اگر به درختی وصل شود به آسانی از آن جدا نمی شود ، اراده انسان نیز می بایست در جهت تقابل بر سلول های سرطانی چنان اثر نماید که اثرات سلول های سرطانی را خنثی کند ( اوتیس،2007؛به نقل از محمدی و علی بیگی،1390) .
یافته های تحقیقاتیبه این نتیجه رسیدندکه تنش های مزمن و مکرر با کم شدن عملکرد نظام ایمنی رابطه مستقیم دارد ، علاوه بر این مطالعات دیگری نشان دادند : که میزان فعالیت و تعداد سلول های ان کی پس از تنیدگی های کوتاه مدت و آنی ، مثل : پرش با چتر نجات ، زد و خورد ، کشمکش ، حساب های ذهنی پیچیده و غیره به سرعت افزایش می یابد.این مطالعه نشان میدهد که نظام ایمنی به سرعت علیه عامل تنیدگی زا واکنش هایی در جهت رفع این عامل نشان میدهد ، اما در مقابل ، در موارد تنیدگی های مزمن و طولانی مدت، همانند اختلافات فردی ، بیماری ، ترس مزمن ، مرگ عزیزان ، طلاق ، نا امیدی و افسردگی های طولانی مدت ، میزان عملکرد مثبت نظام ایمنی از جمله: تعداد و فعالیت سلول‌های ان کی دچار نقصان می‌شود (اندرسون،1997) .
در هنگام بیماری ، ناراحتی هایی بروز می کند که فرد از خود و جهان برداشتی بدبینانه دارد و ممکن است
بگوید :”بیفایده است ، من بازنده هستم ” در نگرانی و هراس احتمالا این فکر به ذهن میرسد که : ” اگر کنترلم را از دست بدهم و سقوط کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟” . با آنکه افکار منفی به تنهایی اغلب اشتباه و غیر منطقی هستند به گونه ای فریب کارانه و واقعی به نظر میرسند . به طوری که فرد گمان میکند وضع به همان بدی است که به نظر میرسد و طبیعی است که اگر بیمار از شر این قبیل روحیات ناخوشایند نجات نیابد و طرز تلقی مثبت تر و واقعبینانه تری پیدا نکند ، بیماری بر وی چیره میشود و این در حالی است که با درمان این طرز فکرها انواع مختلفی از ناراحتی های روزانه از جمله : احساس عدم امنیت روانی و حقارت ، احساس تقصیر ، فشار روانی ، ناکامی و ناامیدی بر طرف می شود (برنز ، 1990؛ به نقل از قراچه داغی ، 1391 ).
سرطان به عنوان یک حادثه آسیب زا در زندگی می تواند منجر به استرس پس از سانحه گردد. دالگلیشن (1999) عنوان می کند که قربانیان تروما اطلاعات ناهمخوان با طرحواره را مکرراً ارزیابی می کنند تا بتوانند این اطلاعات را با طرحواره های قبلی خود یکپارچه نمایند. اما ، ارزیابی این اطلاعات به عنوان تهدید کننده و ناهمخوان با طرحواره های قبلی باعث احساس تهدید کنونی یاقریب الوقوع می شود. فرض براین است که فعالیت مزمن هیجان ترس باعث می شود که سیستم شناختی به صورتی شکل گیرد که سرنخ های مربوط به تروما به صورت انتخابی پردازش شوند و به این ترتیب احساس تهدید مداوم را تقویت میکنند .جای تعجب نیست که تحقیقات ارتباط معنی داری را بین تغییر دردیدگاه فرد درباره ی دنیا و ناراحتی روانشناختی تایید کرده اند. (ترنر،2006) .
اونز (2001) ارتباط بین شدت اختلال استرس پس از سانحه و تحریف های شناختی را بررسی کردند و دریافتند که بین شدت اختلال استرس پس از سانحه و ادراک خودارزشمندی پایین ارتباط معنی داری وجود دارد. باید توجه شود که ممکن است نوع طرحواره های ناسازگار براساس نوع تروما متفاوت باشد. بنابراین پژوهش حاضر در پی تبیین طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی در بیماران سرطانی است .

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.