پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی خودکنترلی سیستم بازداری فعالسازی رفتاری

100 هزار تومان 65 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی خودکنترلی سیستم بازداری فعالسازی رفتاری به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری/ فعال سازي رفتاری در دو گروه افراد نابینا و عادی


پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی خودکنترلی سیستم بازداری فعالسازی رفتاری


چکیده

نقش نظام هاي خودکنترلی و بازداري/ فعال ساز رفتاری به عنوان عوامل زمينه ساز در آمادگي فرد براي ابتلا به مشكلات رفتاري و هيجاني و مهمترين مهارت های كه مشخصه بهنجاری و سازگازی فرد است که در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه خودکنترلی و سیستم بازداری/ فعال ساز رفتاری در افراد نابینا و عادی بود. این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی بر روی 40 نفر نابینا و 40 فرد عادی همتا از نظر جنس، ترتیب تولد و تحصیلات انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خودکنترلی تانجنی و مقیاس بازداری/ فعال سازی رفتار کارور و وایت استفاده گردید. داده ها با روش¬های آماری آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دو عاملی تجزیه و تحلیل شد. در مطالعه ی حاضر 5/57 درصد از شرکت کنندگان را مردان و 5/42 درصد را زنان تشکیل داده اند. 35 درصد نمونه مورد مطالعه دارای تحصیلات دیپلم بوده اند. همچنین میانگین سنی شرکت کنندگان 70/26 گزارش شد. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد بین نمره سیستم بازداری/ فعال ساز رفتاری نابینایان و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد(001/0P<). بین نمره خودکنترلی نابینایان و افراد عادی تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0P>) و متغیرهای دموگرافیک نیز از تاثیر معناداری بر خودکنترلی و سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری برخوردار نیستند(05/0P>). با توجه به يافته هاي اين پژوهش به نظر ميرسد كه سيستم بازداري – فعال سازي رفتار نابينايان از حساسيت بالاتري برخوردار است ليكن خودكنترلي رفتار به عواملي غير از حساسيت سيستم بازداري/ فعال سازي مربوط مي¬شود.
کلمات کلیدی: نابینا، خودکنترلی، سیستم بازداری/ فعال ساز رفتاری


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده: 5

فصل اول: کلیات پژوهش 6
1-1 مقدمه 7
1-2 بیان مسأله 10
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 14
1-3-1 اهمیت نظری 14
1-3-2 اهمیت كاربردي 15
1-4 اهداف پژوهش 16
1-4-1 هدف کلی 16
1-4-2 اهداف اختصاصی 16
1-5 سؤالات پژوهش 16
1-6 تعریف متغیرهای پژوهش 16
1-6-1 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش 16
1-6-2 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهشی 17
فصل دوم: پیشینه پژوهش 18
2-1 مقدمه 19
2-2 سیستم های مغزی بازداری/ فعال سازی رفتاری(BIS / BAS) 23
2-2-1 سیستم بازدارندگی رفتاری(BIS) 27
2-2-2 توصیف سیستم بازدارنده رفتار(BIS) از بعد رفتاری، عصب- شناختی و شناختی 31
2-2-3 سیستم فعال ساز رفتاری(BAS) 33
2-3 تبیین نظری سیستم مغزی بازداری- فعال ساز رفتاری(BIS / BAS) 35
2-3-1 نظریه شخصیتی آیزنک 35
2-3-2 نظریه کلونینجر 37
2-3-3 نظریه شخصیتی گری 37
2-4 مکانیزمهای مغزی پاداش و تنبیه/ بازداری- فعال ساز رفتاری 39
2-5 خود کنترلی 41
2-5-1 مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر 46
2-6 انواع كنترل و نظارت 49
2-6-1 كنترل پيش از عمل 49
2-6-2 كنترل سكاني 49
2-6-3 كنترل تفكيكي(بلی- خیر) 50
2-6-4 كنترل بعد از عمل 50
2-7 ارزيابي انواع كنترل 50
2-8 مراحل فرآيند خودكنترلی 51
2-8-1 تعيين معيار یا استاندارد 51
2-8-2 سنجش عملكرد 52
2-8-3 تشخيص انحرافات از طريق تطبيق عملكرد با استاندارد 52
2-8-4 انجام اقدامات اصلاحي 52
2-9 پیشینه عملی پژوهش 53
2-9-1 مطالعات انجام شده در ایران 53
2-9-2 مطالعات انجام شده در خارج از ایران 57
2-8 جمع بندی 59
فصل سوم: روش پژوهش 61
3-1 طرح پژوهش 62
3-2 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 62
3-3 روش گرداوری اطلاعات 63
3-4 ابزارهای اندازه گیری، بیان ویژگی ها، روایی و پایایی آنها 63
3-4-1 فرم اطلاعات دموگرافی 63
3-4-2 مقیاس بازداری- فعال سازی رفتار 63
3-4-2- مقياس خودکنترلي 66
3-5 تجزیه و تحلیل آماری دادهها 67
فصل چهارم: یافته های پژوهش 68
4-1 تجزیه و تحلیل داده ها 69
4-2 آماره های توصیفی 69
4-3 آمارههاي استنباطی 72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 77
5-1 بحث یافتهها 78
5-2 نتیجه گیری 83
5-3 محدودیت های پژوهش 83
5-4 پیشنهادات پژوهش 84
منابع و مآخذ 85
پیوستها 96
Abstract 101


فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه

این عقیده که حالت های روانی می توانند بر کنش های بدن انسان تاثیر بگذارند، سخن تازه ای نیست. توجه به مفایم ذهن- بدن از زمان های قدیم شروع شده و توسط متفکرانی چون بقراط ، سقراط ، ارسطو و افلاطون مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در حدود چهار صد سال قبل از میلاد مسیح، بقراط پزشک یونانی، نظریه مزاج ها را در مورد شخصیت و آسیب دیدگی روانی مطرح کرد، سقراط نیز معتقد بود همان طور که تلاش برای درمان چشم بدون سر و درمان سر صحیح نیست، به همان نسبت نمی توان بدن را بدون در نظر گرفتن روح درمان کرد.
در دهه 1960 پزشکی روان تنی به نظریه ها و رویکرد های جدید متمرکز شد. این نظریه ها بر روابط بین عوامل زیستی- روانی- اجتماعی در رشد و دوره بیماری تاکید دارند. در این الگو که الگوی زیستی- روانی- اجتماعی نامیده می شود، انسان به عنوانی موجودی چند بعدی نگریسته می شود، که هر یک از ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی به صورت نظام های فرعی متعامل عمل می کنند(جانسون و همکاران ، 2003). برخلاف مدل بیماری که صرفا به عوامل زیستی توجه دارد، این مدل سلامت شخص را در گروه تعامل پیچیده عوامل زیستی، روان شناختی و اجتماعی می داند.
پیش بینی های اخیر بیان می کنند که نزدیک به 45 میلیون نفر در سراسر جهان بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) نابینا هستند و 135 میلیون نفر از لحاظ بینایی ناتوان بوده و نیازمند کمک های اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی می باشند(تیلفورس و همکاران، 1999 ؛ آتبو و همکاران، 1996). بیش از 90 درصد کل افرادی که از لحاظ بینایی ناتوان و یا نابینا هستند در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند(تابارا و همکاران، 2005 ؛ یانکسو ، 2002). سازمان جهانی بهداشت اعلام نموده که در صورت ادامه روند کنونی هر ساله حدود 1 تا 2 میلیون نفر به جمعیت نابینایان دنیا افزوده خواهد شد، به¬طوری که تا سال 2020 تعداد نابینایان به دو برابر افزایش خواهد یافت(تابارا، 2001). افراد با آسيب بينايي مشكلاتي را در ارتباط با دنياي بيرون تجربه مي كنند كه باعث ايجاد محدوديت در برقراري ارتباط و تعامل با ديگران مي شود. آسيب بينايي در افراد به ويژه دركودكان موجب عدم توازن شناختي، عاطفي، زباني، اجتماعي و حركتي مي شود. تاخير در مهارت هاي مذكور، منجر به تاخير در تحول اجتماعي مي شود و امكان تعامل سالم با ديگران را از فرد آسيب ديده بينايي مي گيرد (کریمی درمنی، 1385).
در طی چند دهه گذشته سلامت به عنوان یکی از حقوق اساسی انسانها و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است، که در این میان خودکنترلی و سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری (کارور و وایت ،1994) دو فاکتور تعیین کننده در توانایی سازماندهی و سازگاری محیطی، بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی فرد بوده، که مورد توجه گسترده از سوی روانشناسان سلامت واقع گردیده است. از طرفی نقش نظام هاي خودکنترلی و بازداري/ فعال سازی رفتار به عنوان عوامل زمينه ساز در آمادگي فرد براي ابتلا به مشكلات رفتاري و هيجاني درسالهاي اخير بسيار مورد مطالعه قرار گرفته است. يكی از مهمترين مهارت ها كه مشخصه بهنجاری و سازگازی فراد است، برخورداري از صفت خودكنترلي (خودنظارتی) است. افرادي كه مي توانند هدف هاي واقع گرايانه را اولويت بندي كنند و در زمان تصميم گيري ميان عواطف و عقل تعادل برقرار كنند، خود كنترل هستند (آقايار و شريفی درآمدي، 1389).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .