پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی خودکارآمدی شادکامی درگیری والدین

135 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی خودکارآمدی شادکامی درگیری والدین به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر


پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی خودکارآمدی شادکامی درگیری والدین


چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس بوده است. در این تحقیق، ابتدا به بررسی همبستگی ساده بین متغیرهای ذکر شده پرداخته شد و در ادامه همبستگی چندگانه جهت تعیین سهم هریک از متغیر ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی انجام گرفت. به همین منظور 270 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه دختران پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان و گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. هم چنین از نرم افزار آماری spss18 برای تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید.
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین خودکارآمدی (20/.=r،001/.P<)، شادکامی(14/.=r،01/.P<) و درگیری والدین در امور تحصیلی(29/.=r، 001/.P<) با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر خودکارآمدی با مقدار بتای 31/. و متغیر درگیری والدین در امور تحصیلی با مقدار بتای 29/. پیش بینی کنندگان مثبت برای پیشرفت تحصیلی بودند(001/.P<) اما متغیر شادکامی نتوانست از لحاظ آماری پیشرفت تحصیلی را در بین جامعه دانش آموزان دختر پیش بینی نماید.
واژگان کلیدی: خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی، پیشرفت تحصیلی


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده : 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه : 3
1-2 بیان مسأله : 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش : 7
1-4 اهداف پژوهش : 8
1-4-1 هدف کلی : .8
1-4-2اهداف جزئی: 9
1-5 سؤال های تحقیق : 9
1-6 فرضیه های پژوهش : 10
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات : .10
1-7-1 تعاریف مفهومی : 10
1-7-2 تعاریف عملیاتی : 11
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)
2-1 مقدمه : 13
2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش : 13
2- 2-1 باورهای خودکارآمدی : 13
2-2-1-1 مفهوم باورهای خودکارآمدی : .13
2-2-1-2 مبانی نظری خودکارآمدی : 16
2-2-1-3 انتظارات کارآمدی : 17
2-2-1-3-1 انتظارات پیامد : .17
2-2-1-3-2 انتظارات کارآمد : 17
2-2- 1-4 مراحل رشد خودکارآمدی : 18
2-2-1-5 نظریه های خودکارآمدی : 19
2-2-1-6 ابعاد خودکارآمدی : 22
2-2-1-6-1 خودکارآمدی برای عملکرد : 22
2-2-1-6-2 خودكارآمدي براي يادگيري : 23
2-2-1-7 منابع خودکارآمدی : 23
2-2-1-7-1 تجربه مستقیم : 24
2-2-1-7-2 تجربه جانشینی : 24
2-2-1-7-3 قانع سازی کلامی : 25
2-2-1-7-4 حالت فیزیولوژیکی(برانگیختگی هیجانی) : 25
2-2-1-8 تاثير خودكارآمدي بر رفتار : 25
2-2-1-8-1 انتخاب فعاليت‌ها و موقعيت‌ها : .25
2-2-1-8-2 تفكر و تصميم گيري : .26
2-2-1-8-3 هيجان‌پذيري : .26
2-2-1-8-4 قدرتمندي : .26
2-2-1-9 خودکارآمدی و سبک های تفکر : 26
2-2-1-10 خودکارآمدی تحصیلی : .28
2-2-1-11 خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي : 30
2-2-1-12 خودکارآمدی و جنسیت : 35
2-2-2 دورنمای تکاملی شادکامی در روان شناسی: .36
2-2-2-1 شادکامی و مفهوم آن : 36
2-2-2-2 تعاریف نظری شادکامی : 40
2-2-2-3 شادکامی، ساختار و مؤلفه ها : 42
2-2-2-4 شادکامی و رویدادهای زندگی : .43
2-2-2-5 شادکامی، اهداف و فرهنگ : 44
2-2-2-6 شادکامی و تفاوت های وابسته به سن : .45
2-2-2-7 شادکامی و مذهب : .47
2-2-3 درگیری والدین در امور تحصیلی : 49
2-2-3-1 نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان : 49
2-2-3-2 پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها : .49
2-2-3-3 درگیری خانواده در امور تحصیلی : 50
2-2-3-4 نقش والدین در راهنمایی تحصیلی فرزندان : 51
2-2-3-5 غنی کردن محیط خانواده توسط والدین : 52
2-2-3-6 الگوي روابط والد و فرزند : 53
2-2-3-7 سبک های والدین : 54
2-2-3-8 تحصیلات والدین : .54
2-2-4 پیشرفت تحصیلی : .55
2-2-4-1 مفهوم عملکرد تحصیلی : 55
2-2-4-2 عوامل موثر در عملکرد تحصيلي : .57
2-2-4-2-1 عوامل فردی : 57
2-2-4-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی : 57
2-2-4-2-3 عوامل آموزشگاهی : 57
2-2-4-2-4 جنس : 57
2-2-4-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی : . 58
2-2-4-4 عوامل مؤثر بر پيشرفت و افت تحصيلي : 60
2-2-4-5 اهمیت پيشرفت تحصيلي : .60
2-2-4-6 پیشرفت تحصیلی و مفهوم خود : 61
2-2-4-7 نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان : 65
2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی : .66
2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور : .66
2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران : .68
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه : .70
3-2 نوع پژوهش : 70
3-3 جامعه آماري : 70
3-4 نمونه و روش نمونه گيري : 70
3-4-1 تعیین حجم نمونه : 70
3-4-2 روش نمونه گیری : 71
3-5 ابزارهای پژوهش : 71
3-5-1 معرفی پرسشنامه خودکارآمدی : .71
3-5-1-1 روایی پرسشنامه خودکارآمدی : .72
3-5-1-2 پایایی پرسشنامه خودکارآمدی : 72
3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودکارآمدی : .73
3-6 پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) : .73
3-6-1 معرفی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) : .73
3-6-2 روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) : 74
3-6-3 پایایی شادکامی آکسفورد(OHQ) : 75
3-6-4 شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) : 76
3-7 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی : 76
3-7-1 معرفی کلی آزمون : 76
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : .77
فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقدمه : 79
4-2 یافته های توصیفی پژوهش : .79
4-2-1 وضعیت اقتصادی خانواده ها : .79
4-2-2 نوع مدرسه : 80
4-2-3 تحصیلات پدر دانش آموزان : .82
4-2-4 شغل پدر : 83
4-3 یافته های استنباطی پژوهش : 85
4-3-1 فرضیه اول : .85
4-3-2 فرضیه دوم : .85
4-3-3 فرضیه سوم : 86
4-3-4 فرضیه چهارم : 86
4-3-5 فرضیه پنجم : 87
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
5-1 مقدمه : 91
5-2 یافته های اصلی : .91
5-3 محدوديت هاي تحقیق : 96
5-4 پیشنهادهای کاربردی : 96
5-5 پیشنهادهای اجرایی : 97
منابع
منابع فارسی 99
منابع غیرفارسی 103
پیوست
پیوست الف 113
پیوست ب : .115
پیوست ج : 122
چکیده انگلیسی .124


1-1 مقدمه:
رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. براین اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند. اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شود. در بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که برای شناخت این مشکل علاوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و ساختاری، باید به بعد روانی و اجتماعی دانش آموزان نیز توجه شود؛ لذا نیازها، انگیزه ها، نگرش ها، تمایلات و استعدادهای خاص دانش اموزان که مبین بعد روانی آن ها است، در مطالعه آسیب شناسی نظام آموزشی باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد(شکرکن، پولادی و حقیقی،1379).
امروزه آموزش و پرورش نه تنها به عنوان یک حق برای انسان تلقی می شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای توسعه همه جانبه محسوب می گردد. بسیاری از متخصصان معتقدند برای غنی تر کردن برنامه های آموزش و پرورش و بهبود عملکرد تحصیلی باید دوره های مختلف آموزشی در سطوح مختلف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برگزار گردد تا از این رهگذر سرمایه گذاری بیشتر در نظام های تعلیم و تربیت حاصل گردد. در این راستا مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی (IIEP) یکی از مؤسسات فعال در طراحی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای نظام های تعلیم و تربیت می باشد که همه ساله با برگزاری دوره های آموزشی مختلف دانش تخصصی معلمان را افزایش می دهد تا آن ها بتوانند با آگاهی بیشتر در جهت افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزانشان گام بردارند(واسنیاداو ،2001).
بنابراین، در جهان كنوني عملكرد تحصيلي از اهميت ي ويژه ای برخوردار است . جوامع پيشرفته و در حال پيشرفت تاكيد زيادي بر روي عملكرد، رقابت و پيروزي دارند . عملكرد تحصيلي به تمامي درگيري هاي دانش آموز در محيط مدرسه اشاره دارد كه دربرگیرنده ی تاثيرات هيجاني مي باشد(نورمحمدیان،1385).
پس باید گفت، بی تردید یکی از هدف های مهم آموزش و پرورش پرداختن به جنبه ی شناختی شخصیت فراگیران و کمک به آن ها جهت پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف است. بر این اساس، در پژوهش های انجام شده در حوزه ی روانشناسی تربیتی، متغیرهای شناختی مرتبط با پیشرفت تحصیلی، مثل هوش و توانایی، به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است(دیری ، استرند ، اسمیت و فرناندز ، 2007). اما، در تقابل با باورهای معمول، هوش و توانایی تنها تعیین کننده های موفقیت تحصیلی نیستند (دوک و مستر ، 2009). بلکه پژوهش ها نشان داده اند که متغیرهای عاطفی و اجتماعی نظیر خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی نیز بر ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذارند.


1-2 بیان مسأله:

نیاز به پیشرفت یکی از انگیزه‎های اولیه بشر است. افرادی که نیاز به پیشرفت در آن‎ها قوی‎تر است، تمایل بیشتری به کامل شدن و بهبود عملکرد خود دارند. آنان ترجیح می‎دهند با وظیفه‎شناسی کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز بوده به طوری که ارزیابی پیشرفت آنان در مقایسه با پیشرفت سایر مردم بر حسب ملاک هایی امکان پذیر باشد. به بیان دیگر پیشرفت، رفتاری است مبتنی بر وظیفه که اجازه می‎دهد عملکرد فرد بر طبق ملاک های فرض شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد(کوری ،2006 ، کاموراجا،کارو و اسمک ، 2009).
پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان یکی از شاخص‎های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و سطوح بالای آن می‎تواند پیش‎بینی کننده آینده روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوشش‎ها و سرمایه‎گذاری‎های هر نظامی، تحقق این هدف می‎باشد. بر این اساس روان‎شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت به بررسی عوامل انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانش‎آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشتند. از دهه 1980 میلادی اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر یادگیری دانش‎آموزان تأثیر دارند تأکید کرده‎اند( لینن برینک و پنتریچ ، 2002).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .