پایاننامه کارشناسی ارشد رسانه سبک زندگی اسلامی ایرانی رویکرد اخلاقی

130 هزار تومان 65 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد رسانه سبک زندگی اسلامی ایرانی رویکرد اخلاقی با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پایاننامه کارشناسی ارشد رسانه بررسی مولفه سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی (مطالعه موردی سریال مادرانه)


پایاننامه کارشناسی ارشد رسانه سبک زندگی اسلامی ایرانی رویکرد اخلاقی


چکیده

بررسی سبک زندگی به عنوان یک مقوله اجتماعی چند وقتی است که عرصه علمی و دانشگاهی داخل و خارج را به خود مشغول داشته است.سبک زندگی که نمود باور‌ها و ارزش‌های اجتماعی افراد است بسته به نگرش‌های فکری جوامع مختلف متفاوت خواهد بود.
از آنجا که دین مبین اسلام دارای باور‌های غنی و باید ‌های استواری است، برای زندگی پیروان خود آدابی آورده است که جلوه‌های زیبا و معنا دار آن را در کردار و رفتار مؤمنان حقیقی می‌بینید.
ما در این پژوهش به مؤلفه‌های اخلاقی سبک زندگی دینی و نمود‌های اخلاقی آن پرداخته‌ایم و با مؤلفه‌های اخلاقی و ضد اخلاقی موجود در سریال مادرانه مورد بحث قرار دادیم.
سریال مادرانه یک سریال مناسبتی است که در ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش شد. این سریال شامل مؤلفه‌های اخلاقیِ خانواده‌های ایرانی مانند احترام به والدین، محبت، غیرت و … می‌باشد.
اما نتایج تحقیق نشان داد که این مؤلفه‌ها نمود چندانی در سریال مذکور نداشته‌اند. درحالیکه در نگرش دینی، زمانی آداب و رفتار دارای ارزش هستند که خدا را به عنوان مبدأ هستی در آغاز و به عنوان غایت هستی در پایان و به عنوان مدبر عالم هستی درطی انجام آن کار لحاظ کرد. اما یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که توجه به ارزشهای الهی و مبدأ هستی در سریال مادرانه حضور چشمگیری نداشته است.

کلید واژه: سبک زندگی، دینی، سلیقه، ادراک، نگرش، اخلاق، آداب


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1. بیان مسئله(طرح مسئله) 2
1-2. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 5
1-3. اهمیت تحقیق 7
1-2-1. سوالات اصلی 7
1-2-2. سوالات فرعی 7
1-4. سوال تحقیق 7
1-5. اهداف تحقیق 8
1-4-1. هدف اصلی 8
1-4-2. هدف فرعی 8
1-6. فرضیه تحقیق 8
1-7. کلید واژه ها تعریف مفاهیم 8
1-6-1. سبک زندگی 8
1-6-2. اخلاق 9
1-6-3. سلیقه 9
1-6-4. دین 10
1-6-5. مولفه های سبک زندگی 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 11
2-1. پیشینه تحقیق سبک زندگی 12
2-1-1. کتاب ها 12
2-1-2. پایان نامه ها 19
2-1-3. مقالات 22
2-2. دیدگاه متفکران غربی درباره سبک زندگی 23
2-2-1. دیدگاه جامع شناسانه 23
2-2-2. دیدگاه روانشاسانه 24
2-3. سبک زندگی 26
2-3-1. سبک زندگی به عنوان گروه بندی 28
2-3-2. سبک زندگی به عنوان «شاخصه» طبقه یا قشر اجتماعی 29
2-4. ارتباط مفهوم سبک زندگی با مفهوم و مقوله فرهنگ 31
2-5. مولفه های سبک زندگی 33
2-3-3. شاخصه های نظری 37
2-5-1-1. مطالعه ارزش ها 37
2-5-1-2. مطالعه هویت 38
2-3-4. شاخصه های عینی 39
2-5-2-1. الگوی مصرف و کالاهای مصرفی 39
2-5-2-2. الگوی تفریح 40
2-6. ویژگی های سبک زندگی 40
2-7. کارکردهای سبک زندگی 42
2-7-1. فهم زندگی 42
2-7-2. امکان پیش بینی 42
2-7-3. امکان کنترل 43
2-8. سلیقه 43
2-9. ادراک 46
2-10. نگرش 54
2-10-1. رابطه نگرش ایمانی با رفتار 54
2-10-2. معانی زندگی در سبک زندگی دینی 57
2-11. آداب 69
2-11-1. تعریف آداب 69
2-12. تفاوتهای آداب و اخلاق 71
2-13. بررسی مولفه های اخلاقی(رفتاری)سبگ زندگی در سریال مادرانه 72
2-13-1. تعریف خانواده 74
2-13-1-1. محبت ورزی 75
2-13-1-2. احترام گذاشتن در خانواده 78
2-13-1-3. حسن خلق 84
2-13-1-4. عیب پوشی 86
2-13-1-5. مشورت کردن 87
2-13-1-6. دوست و هم نشین 90
2-13-2. سرپرستی خانواده 93
2-13-2-1. سرپرستی خانواده از سعادت مرد است 94
2-13-2-2. کسب حلال 95

فصل سوم: روش تحقیق 98
3-1. روش تحقیق 99
3-2. آداب ومولفه های اخلاقی مورد اشاره در این پایان نامه 100
3-2-1. خانواده 100
3-2-2. محبت 101
3-2-3. حسن خلق 101
3-2-4. عیب پوشی 101
3-2-5. مشورت کردن 101
3-2-6. کسب حلال 102
3-2-7. دوست و هم نشین 102
3-2-8. مسئولیت پذیزی 102
3-2-9. صداقت 102
3-2-10. صبر 103
3-2-11. لجاجت 103
3-2-12. بخشش و گذشت 103

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق 104
4-1. چکیده روایات سریال مادرانه 105
4-2. نمودار روایی داستان 109
4-3. مربع معنایی داستان 111
4-4. بررسی مولفه های سبک زندگی اخلاقی به کارگرفته شده در زندگی مادرانه 113
4-4-1. خانواده 113
4-4-2. محبت 114
4-4-3. حسن خلق(یا نبود اخلاق نیک) 118
4-4-4. آبرو 120
4-4-5. کسب حلال(دوری از مال حرام) 122
4-4-6. دوست و هم نشین 124
4-4-7. مسئولیت پذیری 124

فصل پنجم نتایج تحقیق 127
5-1. نتیجه گیری و جمع بندی 128
5-2. بررسی سوالات تحقیق و فرضیه 128
5-2-1. سوال اصلی 128
5-2-2. سوالات فرعی 129
5-3. فرضیه تحقیق 130
5-4. نتایج تحقیق 130
5-5. پیشنهاد ها و راهکارها 132
فهرست منابع و مآخذ 133


فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسأله

از آن هنگام که دانشمندان جامعه شناسی، توجه خود را به عناصر و ویژگی های موجود در شکل زندگی افراد معطوف نمودند زمان زیادی نمی گذرد. مقصود ابتدایی جامعه شناسان از مطالعه در سبک زندگی افراد توجه به طبقات اجتماعی آنان بوده، در دل این تحقیقات تعلق افراد به گروه های اجتماعی را مشخص می نمودند.
آنچه که در این نحو از مطالعات نظر جامعه شناسان را بر می انگیخت نحوه و شکل مصرف مردم بود. در حقیقت این دانشمندان در صدد بیان آن بودند که بگویند سبک زندگی بازگویی و بازنمایی افراد از موقعیت های اجتماعی خویش است. در این نگاه مصرف کالا نه یک نیاز اقتصادی بلکه پاسخی صریح به نیازهای فرهنگی افراد نیز می باشد. افراد با مصرف نمودن نوع خاصی از کالاها و با نشان دادن شکل خاصی از رفتار در مصرف کالاها، گروه ها و طبقات اجتماعی را شکل می دادند که مصرف در آن حرف اول را می زد. در این نگاه انسان با بکار گیری سبک خاصی از زندگی تلاش می کند تا منزلت اجتماعی خود را در تماس با بیگانگان به رخ آنان بکشد و از این رهگذار دوستان مورد نظر خود را یافته، کسانی که مانند او فکر نمی کنند را از خود براند. بنابراین عناصر و ویژگی هایی که در سبک زندگی یک فرد وجود دارد دارای نوعی انسجام و کلیت می باشد که وحدت درونی آن را می رساند. سبک زندگی افراد اگرچه متمایز بوده اما وجوه مشترکی که ما بین سبک های زندگی وجود دارد طبقات اجتماعی را به وجود می آورد. نتیجه آنکه سبک زندگی افراد هم عامل تعیین کننده ای برای تمایز طبقات اجتماعی است و هم شکل دهنده آن.
اما رفته رفته مفهوم سبک زندگی در عرصه علوم اجتماعی رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته از مطالعه طبقات اجتماعی در سطح تحلیل اجتماع به سطح تحلیل فرد ورود پیدا نمود. دیگر مراد از سبک زندگی افراد، طبقه و منزلت اجتماعی آنان نبود.
رویکرد جدید، مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای افراد را سبک زندگی دانسته و آن را شیوه زندگی می خواند که بر الگوهای فردی مطلوب از زندگی دلالت دارند. این تعریف جهان بینی، نگرش ها و ارزش ها، عادت ها و وسایل زندگی را در بر می گیرد.
سبک زندگی که دیگر راهی شد برای تعریف ارزشها و سنجش میزان تأثیر گذاری آن بر نگرش افراد، در نهایت بدنبال پیامدهای رفتاری حاصل از نگرش و ارزش رفت.
در این نگاه نگرش های متعدد ، سبک های متفاوتی را در مقابل زندگی آدمی قرار می دهند تا او بر اساس الگویی نانوشته در طول حیات مادی و زمینی خود دست به انتخاب های گسترده زند. شیوه بهره بردن از درآمد،چگونگی انتخاب پوشش، تعیین مدت زمان کارکردن، نحوه تغذیه، نوع کتاب هایی که برای خواندن انتخاب می کند،آهنگی که گوش می کند و…همه و همه بر اساس الگویی برخواسته از نگاه آدمی بر ارزش هاست.
زندگی دینی نیز که برخواسته از نظام ارزشی غنی می باشد، دارای چنان تأثیر عمیقی بر رفتار و کردار آدمی است که مهد تا لحد آدمی را فرا گرفته برای یک یک رفتارهای او برنامه ای منسجم و هماهنگ با نظام عالم هستی ارائه می دهد.
سبک زندگی دینی رفتارها و تظاهرات فردی و جمعی خود را از سه ساحت دین یعنی اعتقادات، اخلاقیات، و فروعات عملی دین می گیرد که هریک به صورت مؤلفه ای خاص بروز و ظهور می یابد.مؤلفه هایی که اگر بازشناسی شده و مطابق الگوهای کامل آن باز تعریف گردند قابلیت هماهنگ شدن با مقتضیات زمان را نیز دارند. در حقیقت با شناختن همین مؤلفه هاست که می توان محک و معیار مناسب برای سنجش رویکرد جامعه به دین را تبیین کرده و براساس آن هندسه فرهنگی موجود و مطلوب جامعه دینی را ترسیم نمود.
جامعه ای که الگوی رفتاری خود را تنها از نظام ارزشی دین نمی گیرد و بسیاری از مؤلفه های دیگر همانند تبلیغات،مد،اجتماعی شدن و… سبک زندگی او را تعیین می نمایند.
فارق از اینکه دین، خود خواهان زندگی براساس سبک دینی است و غیر آن را بر نمی تابد زمانی اهمیت رواج سبک های غیر دینی معین و مشخص می شود که بدانیم سبک ها نیز ارزش آفرین هستند و در نگرش انسان به زندگی اطراف تأثیر گذارند.این مسأله که آیا تکنولوژی های وارداتی خود ابزار انتقال فرهنگ ها هستند برای بسیاری از دلسوزان فرهنگی به دغدغده ای قدیمی بدل شده است حال آنکه شکل زندگی آدمی همان فرهنگی است که امروزه بسیاری آن را نه از دریچه نظریات دین بلکه از کانال مراودات اجتماعی و یا حتی از برند کالاهای مصرفی دریافت می کنند.این ارتباط دو سویه بین ارزشها و سبک زندگی است که اگر آگاهانه دنبال شود ارزشها هستند که سبک آفرین خواهند شد و در غیر این صورت سبک های زندگی از مبادی تاریک و نامشخصی اخذ خواهند شد که تنها لذات آنی ولی ناپایدار را بدنبال دارند.این داستان آنجا شکل جدی تری به خود می گیرد که استعمار زین پس قدرت خود را نه در لشگر کشی بلکه در تغییر ذائقه انسان ها دنبال می کند که منافع او را به شکل کم هزینه تر ولی پایدارتر تأمین کند.سرّ هزینه های بسیار استمعارگران در راستای راه اندازی بنگاه های تبلیغی به شکل بسیار گسترده را در همین نکته باید جست.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .