پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری کیفیت اقلام تعهدی ساختار مالکیت

۱۴۰ هزار تومان ۹۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری کیفیت اقلام تعهدی ساختار مالکیت با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری کیفیت اقلام تعهدی ساختار مالکیت


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت


چکیده

در این پژوهش ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی‌شده است. متغیر وابسته پژوهش تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی است. متغیر مستقل پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و ساختار مالکیت (شامل درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی ، تمرکز مالکیت و درصد مالکیت دولتی) است. برای اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش از مدل دیچو و دیچاو (2002) و مدل تعدیل‌شده جونز استفاده‌شده است. بر اساس این مدل، از قدر مطلق قرینه مقادیر پسماندهای مدل به‌عنوان معیار کیفیت اقلام تعهدی استفاده شد. همچنین اثر سایر متغیرهای احتمالی با اثرگذاری بالقوه مانند عمر، نسبت جریان وجه نقد عملیاتی، نسبت دارایی‌های ثابت، فرصت رشد، بازده دارایی¬ها و اندازه نیز بر تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی آزمون شد.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات برابر با 137 شرکت می‌باشد.
نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره نشان می‌دهد بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم اقلام تعهدی با میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می‌دهد مالکیت دولتی رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت اقلام تعهدی با میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.

واژگان کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی، تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی ، ساختار مالکیت


فهرست مطالب

فصل اول 5
1-1مقدمه 6
1-2 بيان و تشريح موضوع 7
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق 9
1-4 اهداف تحقيق 9
1-5 پرسشهاي تحقيق 10
1-6 فرضیه‌هاي تحقيق 10
1-7 مدل مفهومی تحقیق 11
1-8 روش انجام تحقيق 11
1-9 قلمرو تحقيق 12
1-10 جامعه آماري و روش نمونه‌گیری 12
1-11 روش و ابزار گردآوري اطلاعات 12
1-12 واژه‌های و اصطلاحات تخصصی 13
1-13 خلاصه و ساختار تحقيق 14
فصل دوم: 15
1-2 مقدمه 16
2-2 بخش اول: کیفیت اقلام تعهدی 16
1-2-2 تعریف اقلام تعهدی 17
2-2-2 کیفیت اقلام تعهدی 18
3-2-2 مدل‌های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی 19
4-2-2 کیفیت اقلام تعهدی به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری کیفیت سود 22
5-2-2 ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺪ‬‬‬ی 25
6-2-2 ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در تصمیم‌گیری و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 25
3-2 بخش دوم: تأمین مالی شرکت‌ها 26
1-3-2 مروری بر نظریه‌های تأمین مالی 26
2-3-2 ارتباط ساختار سرمایه و هزینه سرمایه 29
3-3-2 تأمین مالی بهینه 31
4-3-2 چارچوب دستیابی به ساختار سرمایه بهینه : 32
5-3-2 عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی مناسب تأمین مالی : 34
6-3-2 روش‌های رایج تأمین مالی در ایران : 35
1-6-3-2 مقایسه روش‌های مختلف تأمین مالی 36
2-6-3-2 ابزارهای تأمین مالی و مشخصات هریک 39
3-6-3-2 بررسی عوامل مؤثر در انتخاب شیوه‌های مالی مناسب : 44
4-2 بخش سوم: ساختار مالکیت 48
5-2 بخش چهارم: پیشینه تحقیق 81
فصل سوم 87
1-3 مقدمه 88
2-3 روش پژوهش 88
3-3 سؤالات و فرضیه های تحقیق 89
4-3 مدل مفهومی تحقیق و تعریف عملیاتی متغيرها 90
5-3 جامعه و نمونه آماري 94
6-3 گردآوري اطلاعات 95
7-3 روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها 96
8-3 روش‌های آماری آزمون فرضیه‌ها 97
9-3 رگرسیون چند متغیره 97
1-9-3 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحیح‌شده 98
2-9-3 مفروضات رگرسیون خطی 99
3-9-3 آزمون استقلال خطاها 100
4-9-3 آزمون مناسب بودن مدل 100
5-9-3 آزمون معنادار بودن ضرايب 101
10-3 بررسي ساختار داده هاي تركيبي و انواع مدل هاي آن 101
1-10-3 آزمون چاو 102
2-10-3 آزمون هاسمن 103
11-3 خلاصه فصل 103
فصل چهارم: 104
1-4 مقدمه 105
2-4 آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 105
3-4 آزمون پایایی متغيرهاي پژوهش 110
4-4 آزمون فرضیه های اصلی اول و دوم پژوهش 111
1-4-4 آزمون فرضیه اصلی اول 114
2-4-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 119
5-4 آزمون فرضیه های اصلی سوم و چهارم پژوهش 120
1-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم 123
2-5-4 آزمون فرضیه اصلی چهارم 124
6-4 خلاصه فصل 125
فصل پنجم: 126
1-5 مقدمه 127
2-5 خلاصه موضوع پژوهش 127
3-5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 128
1-3-5 آزمون فرضیه اصلی اول 128
2-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم 129
3-3-5 آزمون فرضیه اصلی سوم 130
4-3-5 آزمون فرضیه اصلی چهارم 131
4-5 پیشنهادهای پژوهش 134
1-4-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 134
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 135
3-4-5 محدودیت های تحقیق 135
منابع داخلی: 137
منابع خارجی: 138


1-1مقدمه

نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه های لازم برای تخصیص بهینه ی منابع است. در پی رسوایی های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به‌عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار گشت. درنتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه گذاران، مدیران، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردها است. تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران در سال های اخیر به گزارش سودآوری شرکت‌ها توجه زیادی داشته-اند. مدیران علاقه مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می‌شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم گیر ی های منطقی است(کرمی و عمرانی، 1387).
سهام داران که مهم‌ترین گروه کاربران اطلاعات صورت های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند . یکی از اجزای اصلی سود حسابداری اقلام تعهدی هستند. کیفیت اقلام تعهدی می‌تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت اقلام تعهدی می‌تواند به روش‌های متعدد حسابداری، نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌ها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری این اقلام از مبانی گزارشگری و صلاح دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت اقلام تعهدی به توانایی مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در اندازه گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام تعهدی اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به‌کارگیری برآوردها و زمان بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت اقلام تعهدی موردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت این اقلام مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران ، 2009).
در پژوهش حاضر، ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت بررسى می‌شود. ازاین‌رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‌ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش‌های آمارى مورداستفاده به‌منظور آزمون فرضیه‌ها تشريح می‌شوند.


1-2 بيان و تشريح موضوع

پيشرفت در صنعت هر کشور و رشد توليدات، مستلزم برنامه هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت، ميان-مدت و بلندمدت است و از طريق آن مي توان به پشتوانه عظيمي در اقتصاد هر کشور نيز دست‌یافت. براي تأمین سرمايه موردنياز اين برنامه ها راه هاي متفاوتي وجود دارد. اين راه ها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهي، استفاده از سرمايه سهامداران در قالب سهام عادي، استفاده از سود انباشته، ترکيبي ازاین‌روش ها و احتمالاً روش‌های ديگر.تصميمات تأمین مالي در اصل براي دو گروه از اهميت بسزايي برخوردار است. گروه اول مديران يا اداره کنندگان شرکت مي باشد. براي شرکت‌ها دسترسي به منابع سرمايه کم‌هزینه، کم ریسک و بلندمدت يک امر حياتي است. زيرا هرگونه تأمین وجوهي، حداقل هزينه اي دارد که شرکت بايد توسط بازده حاصل از سرمايه گذاري-هايش آنها را پرداخت نمايد و عدم تأديه آنها مخاطرات جدي در پي دارد. گروه دوم که درگير اين مسئله هستند تأمين کنندگان وجوه و يا سهامداران مي باشند. اين موضوع ازآنجا براي گروه دوم اهميت دارد که سهامداران به دنبال منافع بيشتر و ريسک کمتر هستند. آنها مي خواهند تصميمات مالي به گونه اتخاذ شود که سودآوري و ارزش شرکت افزايش يابد. لذا سرمايه گذاران به تصميمات مالي شرکت‌ها واکنش نشان مي دهند تا در سايه آن ريسک سرمايه گذاري خود را کاهش دهند و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون ، 2003).
منابع تأمین مالی از دیدگاه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دودسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم‌بندی می‌شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاري، سود سهام پرداختنی و هزینه‌های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دودسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره‌های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی‌های جاری و فروش دارایی‌های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می‌شود(ابزری و دستگیر،1386).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.