پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری هموارسازی سود نسبتهای مالی اهرمی

۱۴۵ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری هموارسازی سود نسبتهای مالی اهرمی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری هموارسازی سود نسبتهای مالی اهرمی


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با نسبتهای مالی اهرمی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده

این تحقیق به بررسی ارتباط بین هموارسازی سودبا نسبت های مالی اهرمی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه داده هاي آنها در دسترس باشد، از سال 1390پذيرفته شده باشند، شركت سرمايه گذاري يا با فعاليت خاص (مثل تامين مالي ) نباشد، وشركت هايي كه پايان سال مالي آنها 29 اسفند هر سال باشند مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون هاي آماري از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون و تحليل واريانس كه داراي خطاي معيار كمتري در مقايسه با ساير روش هاي آماري مي باشند استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین هموارسازي سود و نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام رابطه ي معني داري وجود دارد ، بین هموارسازي سود و نسبت بدهي به مجموع دارائيها رابطه ي معني داري وجود دارد، بین هموارسازي سود و نسبت بدهي به مجموع دارائيهاي ثابت رابطه ي معني داري وجود دارد.
کلید واژه: هموارسازی ، هموارسازی سود ، نسبت های مالی اهرمی


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: كليات تحقيق
چکیده 1
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- سئوالات تحقیق 6
1-6 – فرضیه های تحقیق 6
1-7- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق 7
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه 9
2-2- مباني نظري تحقيق 10
3-2-کاربردهای مختلف سود 11
4-2- مفاهیم سود 13
5-2- اشخاص ذینفع و ذیحق در سود 20
6-2-مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن 24
7-2 ثبات پایداری سود 27
8-2- مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن 32
9-2- معانی و تعاریف هموار سازی سود 37
2-9-1 انواع هموار سازی سود 44
2-9-2 اهداف هموار سازی سود 46
2-10 پیشینه هموار سازی سود 60
2-11 روش های مطالعه هموار سازی سود 82
2-12 بررسی وضعیت کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران 92
2-13 پیشینه تحقیق هموار سازی سود 99
2-13-1 تحقیقات داخلی 99
2-13-2 تحقیقات خارجی 103
2-14 تعریف نسبت های مالی 105
2-15 پیشینه تحقیق نسبت های اهرمی 108
2-15-1 پیشینه تحقیق در داخل 108
2-15-2 پیشینه تحقیق در خارج 109
2-16- پیشینه تحقیق در زمینه تحقیقات مالی اهرمی 113
2-16-1 تحقیقات خارجی 113
2-16-2 تحقیقات داخلی 113
2-17 خلاصه فصل 114
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- روش شناسی تحقیق 116
3-2 متغیر مورد بررسی 116
3-3- روش گردآوری داده ها 118
3-4 جامعه آماری و حجم نمونه 118
3-5 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 118
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 121
4-2- آزمون فرضیات 122
4-3- خلاصه فصل 127
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- مقدمه 129
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش 130
5-3- نتیجه گیری 133
5-4- محدودیت های پژوهش 134
5-5- پیشنهادها 134
5-6- خلاصه فصل 135
منابع و مآخذ 136
الف – منابع فارسی 136
ب – منابع انگلیسی 137
پیوست 138


1-1) مقدمه

این پژوهش به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود می پردازد.به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.در این مقاله به روش های هموارسازی سود از یک طرف و از طرف دیگر به سازوکارهایی از قبیل ویژگی های کیفی اطلاعات و افشاء بیشتر باعث می شود مدیریت شرکت در فرایند هموارسازی موفق نباشد می پردازد. اهميت دادن به درآمد و سود حسابداري گزارش شده ، يك فرضيه اي وجود دارد كه مديران جستجو مي كند كه سود را در طي تمام دوره هموار نمايد بطوريكه جريان سود ثابت بيشتر با واريانس سالانه كمتر منتهي به ارزش گذاري شركت بالاتر مي شود . در برخي موارد اين بحث پيشنهاد مي گردد كه يك بازار سهام طبيعي نمي تواند داده هاي حسابداري را بطور صحيح شرح دهد . رونن و سادن به تناوب پيشنهاد مي كنند كه مديران هموار سازي سود را براي پيشگوئي كردن بهينه (بوسيله افراد برون سازماني) از جريانات نقدي كه ارزش شركتها بر آن مبنا قرار مي گيرد ، تسهيل مي كند .
از طرفی نسبت ها روش هايي هستند كه به شركت ها و سهامداران آنها اين امكان را مي دهد كه خود را در مقابل سايرين ارزيابي نمايند. نسبت ها وسيله اي هستند كه از طريق آنها سهامدار می تواند تمامی نتايجي را كه ازصورت های مالی كه شركت باز دارد را بدست آورد.بطور خلاصه، برای اطمينان ازسلامت مالی شركت بايد صورت های مالی آن شركت را تجزيه و تحليل نمود و در اينجا می توان با نسبت های مالی نتايج قابل توجه ای از صورت های مالي آن شركت بدست آورد . که یکی از این نسبت ها نسبت ها نسبت های اهرمی می باشد .
نسبت هايي كه تركیب سرمایه از بدهی شركت را نمایان می سازد یعنی نشان می دهد شركت چه مقدار از نیاز مالی خود را با وام جبران نموده است .
گسترش مرزهای اقتصادی با تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه هاي بزرگ ونیاز به اجراي طرحهاي عظيم صنعتي که نيازمند سرمايه هاي كلان بودسرعت گرفت . تامين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يك يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند.بنابراین تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي و روابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتهاو نظم يــــافتن بخشي از معاملات اوراق بهاداردر چارچوب ایین نامه های بورسهاي اوراق بهادارباعث فزونی سرمايه گذاراني شد كه نه مستقيماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند.


1-2) بیان مساله

هموارسازي سود عبارتست از اعمال نظر مديريت شركت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزينه ها و در آمدها يا به حساب گرفتن هزينه يا انتقال آنها به سال هاي بعد به طوري كه باعث مي شود در طول چند سال متوالي از روند سود بدون تغييرات عمده برخودار باشد .روش مديريت اين است كه شركت را در نظر سرمايه گذاران و بازار سرمايه با ثبات و پويا نشان دهد.يكي از انگيزه هاي هموارسازي سود مديريت سود و حفظ اعتبار شركت است چرا كه اعتبار باعث مي شود شركت كارا و پويا نشان دهد . يكي از انگيزه هاي هموارسازي سود مديريت سود و حفظ اعتبار شركت است چرا كه اعتبار باعث مي شود كه سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتري داشته باشند و شركت از صرف هزينه هاي اضافي در قالب با ساير شركتهاي مشابه بي نياز شود و با هزينه هاي كمتر اعتبار وام دريافت كنند.
مهم ترين انگيزه هموارسازي سود اين است كه شركتهاي كه روند سود آنها دچار تغييرات عمده نمي شوند نسبت به شركتهاي مشابه بدهي كمتري دارند ساير انگيزه هاي كه باعث مي شود مديران در پي هموارسازي سود باشند عبارتند از :
1-دريافت پاداش مديريتي بيشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام :
وقتي شركت در بورس نسبت به شركتهاي مشابه ارزش بيشتري داشته باشد مديران توقع دريافت پاداش بيشتري دارند
2-پرداخت بهره كمتر در استقراض از موسسات اعتباري بانكها
هموارسازي سود در حال رشد نشان مي دهد اين خود نمايانگر ريسك كمتر در مورد اين شركت است و به آن امكان مي دهد با نرخ بهره پايين تري از موسسات اعتباري بانكها وام بگيرند و نقدينگي حاصل از بهره كمتر مي تواند يكي از منابع مالي براي شركتها براي توسعه آن باشد.
3- جذب سرمايه گذاري
روند رشد شركت در تصميم گيري سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان موثر است زيرا آنها معتقدند اين شركتها ريسك كمتري دارند براي سرمايه گذاري بهتر دارند.( ابوالفضل نظري)
هموارسازي سود اقدامي آگاهانه و عامدانه براي كاهش تغييرات نوسان هاي سود گزارش شده يا سود مورد پيش بيني با استفاده از تكنيك هاي حسابداري مثل متغييرها و نسبتهاي حسابداري در چارچوب اصول پذيرفته شده عمومي حسابداري است .تئوري عدم ثبات رويه بيان مي كند كه نوسان زياد سود شركتهاي يسك سرمايه گذاري در شركتهاي بورسي به علت ثبات سود دريافتي توسط سهامدران سبب افزايش رضايت سهامداران مي شود .عوامل موثري بر هموارسازي سود اثري مي گذارد يكي از عوامل قدرت نقدينگي شركت هاست . در واقع شركت هاي كه نسبت نقدينگي آنها بالاست ريسك نقدينگي در آنها كاهش مي يابد .عامل ديگر نسبت پوشش بهره است درواقع اين نسبت هاي توانايي شركت ها در بازپرداخت بهره بدهي هايي را كه از محل سود تامين مي شوند نشان مي دهد.(انصاری و همکار،1390).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.