پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری محافظه کاری حسابداری ریسک ورشکستگی

۸۰ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری محافظه کاری حسابداری ریسک ورشکستگی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری محافظه کاری حسابداری ریسک ورشکستگی


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی ارتباط بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکتها طبق مدل آلتمن


چکیده

پژوهــش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طبق مدل آلتمن (2007) می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، نه فرضیـه تعریف شده است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونـه ای از بین شرکت های پذیرفته شـده در بـورس اوارق بهادار تهـران طـی سال هــای 1382 تا 1392 تعــداد 331 سال – شرکت انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل احمد و دولمان(2007) و آزمون های آماری حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون خطی در نرم افزار تحلیلی Eviews مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن (2007) رابطه ای معنادار وجود دارد. به عبارتی دیگر محافظه کاری در حسابداری بر اساس مدل احمد و دولمان (2007) بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن (2007) تأثیر گـــذار می باشــد.

واژگان کلیدی:
ریسک ورشکستگی، مدل احمد و دولمان، مدل آلتمن، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 3
1-4- اهداف پژوهش 4
1-4-1- هدف اصلی 4
1-4-2- اهداف فرعی 4
1-5- فرضیه های پژوهش 5
1-5-1- فرضیه اصلی 5
1-5-2- فرضیه های فرعی 5
1-6- تعاریف مفهومی متغیرها 6
1-6-1- متغیر مستقل 6
1-6-2- متغیر وابسته 7
1-7- قلمرو پژوهش 7
1-7-1- قلمرو مکانی 7
1-7-2- قلمرو زمانی 7
1-8- نتیجه گیری 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 9
2-2- محافظه کاری در حسابداری 9
2-2-1- تاریخچه 9
2-2-2- تعریف محافظه کاری و مفهوم آن 10
2-2-3- انواع محافظه کاری 13
2-2-3-1- محافظه کاری مشروط 13
2-2-3-2- محافظه کاری نامشروط 13
2-2-4- محافظه کاری و عنوان جانبداری 14
2-2-5- محافظه کاری و راهبری شرکتی 14
2-3- ورشکستگی 15
2-3-1- ورشکستگی از نظر حسابداران 15
2-3-1-1- ورشکستگی فعالیت 15
2-3-1-2- ورشکستگی نقدینگی 15
2-3-2- ورشکستگی از نظر حقوقی 16
2-3-2-1- ورشکستگی اجباری 16
2-3-2-2- ورشکستگی اختیاری 16
2-3-3- دلایل ورشکستگی 16
2-3-3-1- دلایل برون سازمانی 16
2-3-3-2- دلایل درون سازمانی 16
2-3-4- مراحل ورشکستگی 17
2-3-4-1- دوره نهفتگی 17
2-3-4-2- کسری وجه نقد 17
2-3-4-3- فقدان قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری 18
2-3-5- تمایلات یا گرایشات به طرف ورشکستگی 18
2-3-5-1- تحلیل روند 18
2-3-6- الگوهای پیش بینی ورشکستگی 19
2-3-6-1- مدل آلتمن 20
2-3-6-2- مدل اسپرینگیت 20
2-3-6-3- مدل اهلسون 20
2-3-6-4- مدل فولمر 20
2-3-6-5- مدل زمیسکی 20
2-3-7- تکنیک های پیش بینی ورشکستگی 21
2-3-7-1- تکنیک های آماری 21
2-3-7-2- تکنیک های هوش مصنوعی 21
2-3-7-3- مدل های نظری 21
2-4- پیشینه پژوهش 22
2-4-1- تحقیقات داخلی 23
2-4-2- تحقیقات خارجی 24
2-5- نتیجه گیری 25

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 26
3-2- روش پژوهش 26
3-3- جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 27
3-4- روش گردآوری داده ها 38
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 39
3-6- ابزارهای پژوهش 40
3-6-1- صورت های مالی 40
3-6-2- نرم افزار Excel 40
3-7- مدل های آماری و تعریف عملیاتی متغیرها 41
3-7-1- سرمایه در گردش 41
3-7-2- ورشکستگی 41
3-7-3- شرکت های ورشکسته 41
3-7-4- ریسک ورشکستگی 42
3-8- نتیجه گیری 42
فصل چهارم: تجـــزیه و تحلیـــل داده ها
4-1- مقدمه 43
4-2- محاسبه ریسک ورشکستگی شرکت ها 43
4-3- محاسبه محافظه کاری در حسابداری 44
4-4- آماره های توصیفی 44
4-5- آزمون دوربین واتسون 45
4-6- آزمون فرضیه های پژوهش 45
4-7- نتیجه گیری 48

فصل پنجم: نتـایـج و پیشنهـادات
5-1- مقدمه 49
5-2- نتایج آزمون فرضیه های فرعی پژوهش 50
5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول 50
5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم 50
5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم 50
5-2-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم 51
5-2-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم 51
5-2-6- نتایج آزمون فرضیه ششم 52
5-2-7- نتایج آزمون فرضیه هفتم 52
5-2-8- نتایج آزمون فرضیه هشتم 52
5-3- نتایج فرضیه اصلی پژوهش 53
5-4- نتیجه گیری کلی پژوهش 53
5-5- پیشنهادات 54
5-6- محدودیت های پژوهش 54
فهرست منابع 55
منابع داخلی 55
منابع خارجی 58
منابع اینترنتی 59
پیوست ها 60
چکیده انگلیسی 76


1-1- مقدمه

امروزه مدیران با آگاهی کامل از وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، سعی می کنند تصویر واحد تجاری خود را مطلوب نشان دهند. درنتیجه این امکان وجود خواهد داشت که دارایی ها و سرمایه واحد تجاری خود را بیشتر از میزان واقعی گزارش کنند. بنابراین تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر خواهد رسید و انگیزه سرمایه گذاری افراد برون سازمانی در واحد تجاری را افزایش می دهد. در این چنین شرایطی اصول و رویه های حسابداری به عنوان پشتوانه مراجع تعیین کننده استاندارد حسابداری، با هدف تعدیل خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت های مالی، مفهوم محافظه کاری را که به عنوان یکی از میثاق های محدود کننده اصول حسابداری است، به کار می برند. از این رو حضور سرمایه گذاران عمده، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا محافظه کاری می تواند در جهت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی و موجب تخصیص بهتر سرمایـه به صنایــع و شرکت های با ارزش افزوده بالاتر شود. از سمت دیگر با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته و از دور رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعـــان می شود و آنان برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند به دنبال روش هایی هستند تا بحران های مالی را پیش بینی کنند. یکی از راه هایی که با استفاده از آن می توان اقدام به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. به این ترتیب که ابتدا با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت را نسبت به وقوع ورشکستگی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات منطقی بزنند و دوم اینکه سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع خود را در فرصت ها و مکان های مناسب سرمایه گذاری کنند. در این پژوهش، ارتباط بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.


1-2- بیان مسئله

مسئله ورشکستگی و موفق نبودن شرکت ها همواره مشکلی در خور تأمل بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا در جستجوی روش هایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها هستند. وضع نامطلوب مالی شرکت باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه سرمایه گذاران می گردد. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطـر سبد سرمایه گذاری خود استفاده خواهند کرد. مدیران شرکت ها نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگـــی می توانند اقداماتی منطقی برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. چرا که منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می تواند به دیگر فرصت های سود آور اختصاص یابد. طی 4 دهه اخیر پیش بینی ورشکستگی یکی از مباحث عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل گردیده است. تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف نمایند (قدیری مقدم و همکاران، 1388).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.