پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری سطح افشای اختیاری ارزش اطلاعات حسابداری

۱۱۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری سطح افشای اختیاری ارزش اطلاعات حسابداری به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری سطح افشای اختیاری ارزش اطلاعات حسابداری


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کليات تحقیق 12
1-1- مقدمه 13
1-2- بيان مسئله 14
1-3 – اهميت و ضرورت اجراي تحقیق 17
1-4- اهداف تحقیق 18
1-5 – سؤال‌ تحقیق 18
1-6- مبانی نظری و فرضیه های تحقیق 18
1-7- قلمرو تحقیق 19
1-7-1- قلمرو موضوعی 19
1-7-2- قلمرو مکاني 19
1-7-3- قلمرو زمانی 19
1-8 – استفادهکنندگان از يافته‌هاي تحقیق 20
1-9- تعريف مفاهيم و واژگان کليدي تحقیق 20
1-10- ساختار کلی تحقیق 23

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقیق 24
2-1- مقدمه 25
2-2- مبانی نظری تحقيق 26
2-2-1- افشای اطلاعات 26
2-2-1-1- تعاریف افشا 28
2-2-1-2- مخاطبین افشا 29
2-2-1-3- افشای اجباری اطلاعات 30
2-2-1-4- افشای اختیاری اطلاعات 30
2-2-1-4-1- انگیزه هایی برای افشای اختیاری اطلاعات 32
2-2-2- مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری 34
2-2-2-1- مدل قیمت 37
2-2-2-2- مدل بازده 37
2-2-2-3- مدل قیمت در مقابل مدل بازده 38
2-3- پیشینه تحقيق 38
2-3-1- پيشينه داخلي تحقيق 39
2-3-1-1- پيشينه داخلي افشای اطلاعات 39
2-3-1-2- پيشينه داخلي مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری 42
2-3-2- پيشينه خارجي تحقیق 45
2-3-2-1- پيشينه خارجي افشای اطلاعات 45
2-3-2-2- پيشينه خارجي مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری 48
2-4- خلاصه فصل 51

فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق 52
3-1- مقدمه 53
3-2- فرضيه‌هاي تحقیق 53
3-3- مدلهای تحقیق 54
3-3-1- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول 54
3-3-2- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم 55
3-4- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 56
3-5 – روش شناسی تحقیق 57
3-6- جامعه آماری تحقیق 58
3-7- نمونه و روش نمونه گیری 58
3-8- روش گردآوري داده‌ها 58
3-9- روش تجزیه و تحليل داده‌ها 59
3-9-1- تحليل همبستگي 60
3-9-1-1- ضريب تعيين 60
3-9-1-2- ضريب همبستگي 61
3-9-1-3- آزمون معنادار بودن R 61
3-9-2- تحلیل واریانس 62
3-9-3-آزمون معنادار بودن درالگوي رگرسیون 63
3-9-3-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 63
3-9-3-2- آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون 64
3-9-3-3- تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تأثیرمدل ارائه شده 64
3-9-4- آزمون دوربين – واتسن 65
3-10- خلاصه فصل 66

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 67
4-1- مقدمه 68
4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 68
4-3- آمار استنباطی 70
4-3-1- آمار استنباطی و آزمون فرضیه اول 71
4-3-1-1- ماتریس همبستگی متغیرهای فرضیه اول 71
4-3-1-2- ضریب تعیین و آماره دوربین واتسون 73
4-3-1-3- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون (آزمون F) 73
4-3-1-4- آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون (آزمونt ) 73
4-3-1-5- آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل 74
4-3-1-6-آزمون برابری ضرائب (آزمون والد) 75
4-3-2- آمار استنباطی و آزمون فرضیه دوم 76
4-3-2-1- ماتریس هبستکی متغیرهای فرضیه دوم 76
4-3-2-2- ضریب تعیین و آماره دوربین واتسون 79
4-3-2-3- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون (آزمون F) فرضیه دوم 79
4-3-2-4- آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون (آزمونt ) فرضیه دوم 80
4-3-2-5-آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل 80
4-3-2-6-آزمون برابری ضرائب (آزمون والد) 81
4-4- خلاصه فصل 82

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها 84
5-1- مقدمه 85
5-2- خلاصه تحقیق 85
5-3- تحلیل یافته ها و نتایج آزمون فرضیههای تحقیق 87
5-3-1- بررسي نتایج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقیق – مدل قیمت 87
5-3-2- بررسي نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم تحقیق – مدل بازده 88
5-4- پیشنهادهاي تحقيق 89
5-4-1- پیشنهاد بر اساس نتایج تحقیق 89
5-4-2- پیشنهادها برای تحقیقهاي آتی 89
منابع: 90
پیوست 99
Abstract 


1-1- مقدمه

افشاي اطلاعات حسابداري كه از ديرباز بعنوان يكي از مهمترين مسائل مورد توجه محققين بوده است، حاصل نهايي سيستم حسابداري به شمار مي رود. در واقع هدف نهايي سيستم حسابداري فراهم نمودن اطلاعات براي اشخاص ذينفع در قالب گزارش هاي درون سازماني و برون سازماني مي باشد. افشا به عنوان يكي از اصول حسابداري مطرح است و بر اساس اين اصل، بايد كليه اطلاعات مربوط به فعاليت هاي شركت به نحو مناسب و به موقع در اختيار گروه هاي مختلف استفاده كننده قرار گيرد.
یکی از عوامل بسیار مهم برای یک حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه، اتخاذ سیاست مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات می باشد. در واقع، روش های افشای یک شرکت را می توان به عنوان مکانیسمی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفت و این امر سبب می شود تا عدم تقارن اطلاعاتی کمتر به وجود آید و هزینه نمایندگی کم شود (چن و همکاران ، 2007). تقویت عنصر افشا منجر به آگاهی بازار از کیفیت سهام شرکت ها و به تبع آن افزایش ارزش شرکت و یا کاهش هزینه سرمایه می گردد (بوتوسان ، 1997).
در واقع هدف اصلي از افشا عبارت است از؛ كمك به استفاده كنندگان در تصميم گيري مربوط به سرمايه گذاري، تفسير وضعيت مالي شركت ها، ارزيابي عملكرد مديريت، پيش بيني جريانات وجوه نقد آتي (پارچینی، 1388). بنابراین كليه واقعيت هاي با اهميت واحد اقتصادي بايد به گونه اي مناسب و كامل افشا شوند، تا امكان اتخاذ تصميم فراهم گردد و از سردرگمي جلوگيري به عمل آورد. شركت ها افشا را از طريق گزارش هاي قانوني شامل صورت هاي مالي، يادداشت هاي توضيحي، تحليل هاي مديريت و ساير موارد فراهم مي كنند. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می شود و در صورتی که افشای اطلاعات تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد و توسط شرکت به صورت اختیاری انجام شود افشای اختیاری تلقی می شود (اسواسنا ، 1998). افشای اختیاری، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیلة نهادهای قانون گذار تدوین شده است. شرکت هایی که به طور اختیاری اطلاعاتی را افشا می کنند که به وسیله مراجع قانون گذار اجباری برای ارائه آن ها وجود ندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار تلاش می کنند و از این رو به واسطة افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می برند (مدهانی ،2009). افزایش افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتی گرديده و در نتيجه شفافيت و جلب اعتماد سرمايه گذاران را در پي خواهد داشت که منجر به افزایش رونق بازارهاي سرمايه مي شود كه در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد كشور كمك شاياني خواهد نمود (پارچینی، 1388).
بر اساس این فرض که جهت افزایش در میزان آگاهی مورد نیاز سرمایه گذاران می بایست مربوط بودن ارزش اطلاعات موجود در صورت‌های مالی را افزایش داد، همچنانکه سرمایه گذاران آگاه تر قادر به تعیین دقیق تر ارزش شرکت هستند (جرد و همکاران ،2005 )، انتظار می رود مربوط بودن ارزش اطلاعات همراه با افزایش سطح افشای اختياري افزایش یابد. در نتیجه، انتظار می رود که در میان شرکت های موجود در بازار سهام ایران سطوح افشای اختياري بالاتر همراه با مربوط بودن بیشتر ارزش اطلاعات سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم برای سرمایه گذاران باشد.
نتایج تجربی افشا عموماً مطابق پیش بینی های تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیشتر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریان های نقدی آتی که به سهامداران تعلق می گیرد یا هر دوی این ها، افزایش می دهد. علاوه بر این، آن ها پیشنهاد می کنند که انواع افشا برای تحلیل گران به عنوان پاسخ دهندگان بی تفاوت به انواع مختلف افشا، حیاتی است (بوتوسان و همکاران ،2002).


1-2- بيان مسئله

هر جا سخن از تصمیم گیری است، بحث اطلاعات و نحوه دسترسی به آن مطرح می-شود. در این راستا اطلاعاتی حائز اهمیت است که مفید بوده و به موقع افشاء گردد. همچنین اطلاعات باید دارای اهمیت بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد را داشته باشد و منجر به بهترین تصمیم گیری شود. برای مفید واقع شدن اطلاعات حسابداری درتصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات، هدف های حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می کند که اطلاعات مربوط به گونه ای مناسب، کامل و به صورتی منصفانه افشا شده و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد.
افزایش افشای اطلاعات برای استفاده کنندگانی که قادر به تعیین چشم اندازهای آتی شرکت نیستند سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان می باشد. همچنین یکی از شروط اساسی برای جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت انجام فعالیت های سازنده اقتصادی، وجود اطلاعات کافی به منظور تصمیم گیری درباره خرید، نگهداری یا فروش سهام و ارزیابی عملکرد مدیران و شرکت ها می باشد (حسنی و حسینی، 1389).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.