دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی

۱۳۵ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی

به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران


دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری حاکمیت شرکتی


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
1-2- بیان مساله 5
1-3- ضرورت پژوهش 7
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- سوالات پژوهش 9
1-6- فرضیه ها 10
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها 11
حاکمیت شرکتی: 11
استقلال هیئت مدیره : 12
اندازه هیئت مدیره: 12
جلسات هیئت مدیره: 12
دوگانگی وظیفه مدیرعامل: 13
1-8- قلمرو پژوهش 14
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش 14
1-8-2- قلمرو مکانی پژوهش 14
3-8-3- قلمرو زمانی پژوهش 14
1-9- ساختارپژوهش 14
1-10- خلاصه فصل 15

فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش 17
2-1- مقدمه : 15
2-2- سرمایه درگردش واهمیت آن 15
2-3 مفاهیم اصلی سرمایه در گردش 17
2-4- مدیریت سرمایه در گردش واهمیت آن 18
2-5- ابزارهای مدیریت سرمایه در گردش وتفسیرآنها 20
2-5-1- مدیریت وجه نقد 20
2-5-1-1 نظریه های مربوط به سطح نگهداشت وجه نقد 21
نظریه موازنه 21
نظریه سلسله مراتبی 21
نظریه جریان نقد آزاد 22
2-5-1-2 انگیزه های نگهداری وجوه نقد 22
انگیزه معاملاتی 22
انگیزه احتیاطی 23
2-5-1-3 معایب نگهداری وجه نقد 23
2-5-2 مدیریت حساب های دریافتنی 24
2-5-2-1 سیاست اعتباری 24
متغیرهای سیاست اعتباری 25
سطح فروش اعتباری 25
استاندارد های اعتباری 25
دوره زمانی اعتبار 25
تخفیف نقدی 26
خط مشی وصول حساب های دریافتنی 26
ریسک سیاست اعتباری 26
2-5-2-2 هزینه های حساب های دریافتنی 26
2-5-3 مدیریت موجودی کالا 27
2-5-3-1سیاست های نگهداری موجودی کالا 28
2-5-3-2 معایب نگهداری موجودی کالا 29
2-5-3-3 مزایای نگهداری موجودی کالا 29
2-5-3-4 مدل تصمیم گیری موجودی کالا 30
2-5-4 مدیریت حساب ها و اسناد پرداختنی 32
2-6 – معیار های سنتی و نوین اندازه گیری نقدینگی 33
2-6-1 معیار های سنتی اندازه گیری نقدینگی 33
2-6-2 معیارهای نوین نقدینگی 33
شاخص فراگیر نقدینگی 33
شاخص دوره تبدیل وجه نقد 35
شاخص مانده نقدی خالص 36
2-7 استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش 36
2-7-1 استراتژی های دارایی های جاری 37
استراتژی محافظه کارانه (دارایی های جاری) 37
استراتژی جسورانه (در مدیریت دارایی های جاری) 37
2-7-2 استراتژی های بدهی های جاری 38
استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت بدهی های جاری) 38
استراتژی جسورانه(در مورد بدهی های جاری) 38
2-7-3 استراتژی میانه رو 38
2-8 اجزای مدیریت سرمایه در گردش 39
2-8-1 دوره واریز بستانکاران 39
2-8-2 دوره وصول مطالبات 39
2-8-3 دوره گردش موجودی کالا 40
2-9ريشه هاي تاريخي حاکميت شرکتي 40
2-10 تعاريف و مباني حاکميت شرکتي 42
2-11 ضرورت استقرار نظام حاکميت شرکتي 44
2-12 سيستم هاي حاکميت شرکتي 45
2-12-1 سيستمهاي درون سازماني 46
2-12-2- سيستمهاي برون سازماني 47
2-13 اصول حاکمیت شرکتی 48
2-14 ساز و کارهاي مؤثر بر حاکميت شرکتي 49
2-14-1 ساز و کار هاي برون سازماني: 49
2-14-2ساز و کار هاي درون سازماني : 49
2-14-3سهام‌داران نهادی 50
2-14-4کیفیت حسابرسی 51
2-15 مباني نظري حاکميت شرکتي 52
2-15-1 نظريه نمايندگي 53
2-15-2 نظريه هزينه معاملات 54
2-15-3 نظريه هزينه معاملات در برابر نظريه نمايندگي 54
2-15-4 نظريه ذينفعان 55
2-15-5 نظريه ذينفعان در برابر نظريه نمايندگان 56
2-16 پيشينه پژوهش 56
2-16-1 پيشينه پژوهش در داخل کشور: 56
2-16-2 پيشينه پژوهش در خارج از کشور 62
2-17 خلاصه فصل 70

فصل سوم: روش پژوهش 67
3-1. مقدمه 68
3-2 فرضیات پژوهش 68
3-3 روش پژوهش 69
3-4 جامعه آماری 70
3-5 روش نمونه گیری 70
3-6 حجم نمونه آماری 72
3-7 روش جمع آوری اطلاعات و داده ها 72
3-8 دوره زمانی پژوهش 73
3-9 متغیرهای پژوهش 73
3-9-1 متغیر مستقل 74
3-9-2 متغیرهای وابسته 75
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها 76
3-10-1 تحلیل توصیفی داده ها 76
3-10-2 مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 76
3-11 روش های آماری مورد استفاده 78
3-11-1 فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 80
3-11-2 نرمال بودن 81
3-11-3 ناهمسانی واریانس 81
3-11-4 خودهمبستگی 82
3-11-5 هم خطی 83
3-11-6 آزمون مانایی 83
3-11-7 آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر 84
3-11-8 آزمون هاسمن 85
3-11-9 آزمونt 85
3-11-10 ضریب تعیین 86
3-11-11 آزمون F رگرسیون 87
3-11-12 برآورد ضرایب رگرسیون 87
3-11-12-1 روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 87
3-11-12-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 88
3-12 خلاصه فصل 88

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‏ها 89
4-1 مقدمه 90
4-2 آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 90
4-3 تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش 91
4-3-1 آمار توصیفی مدل های نهایی 91
4-3-2). آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته AIP-AFP-CCC)) 93
4-3-3). آزمون مانایی متغیرها 94
4-3-4). آزمون همخطی 95
4-3-5 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی 96
4-3-5-1 آزمون F لیمر 97
4-3-5-2 آزمون هاسمن 97
4-4 خلاصه فصل 107

فصل پنجم: نتیجه گیری 108
5-1 مقدمه 105
5-2 خلاصه تحقیق 105
5-3 فرضیات و نتایج بررسی مدل ها 108
5-4 مقایسه نتیجه آزمون با تحقیقات گذشته 114
5-5 محدودیت های تحقیق 114
5-6 پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق 115
5-6-1 پیشنهادهای کاربردی 115
5-6-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 116
5-7 خلاصه فصل 117
منابع و مآخذ 118
پیوست ها 125


فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

در ادبیات مالی یک عقیده ی رایج در مورد اهمیت مدیریت سرمایه در گردش وجود داردوآن اینکه: سرمایه در گردش عامل مهمی است و به عنوان عامل موثر بر سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.
يكي از مهمترين بحثهاي مديريت يك واحد انتفاعي، مديريت سرمايه در گردش آن است كه نقش قابل توجهي در رشد و بقاي واحد انتفاعي ايفا مي كند.
درفضای اقتصادچالشی که سازمانهای بین المللی راههای جدیدی رابرای رشدوبهبودعملکردمالی ریسک جستجو می کنند، سرمایه درگردش بعنوان منبعی مهم برای بهبودعملکردمالی به شمارمی آیدوشامل مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود.
بااین اوصاف مدیریت سرمایه درگردش نیازاساسی توانایی سازمان برای سازگاری دراقتصادپرچالش است. مدیریت سرمایه درگردش مطلوب به برقراری تعادل بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی ازعملیات روزانه وحداکثرسازی فرصتهای سرمایه گذاری کوتاه مدت کمک می کند. به بیان دیگر، مدیریت سرمایه درگردش عبارتست از تعیین حجم وترکیب منابع ومصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد.
به عقیده گیتمن، فرايند مديريت سرمايه در گردش شامل تصميماتي درباره جنبه هاي متعدد سرمايه گذاري وجوه نقد موجود، حفظ سطح معيني از موجودي ها، مديريت حساب هاي دريافتني و پرداختني است. (هرمزی، احمدی:1391)
هدف اصلي مديريت سرمايه در گردش حفظ مانده مطلوب هر يك از اجزاي مديريت سرمايه درگردش است.
كسب و كار موفق به شدت به توانايي مديران مالي در مديريت اثر بخش حساب هاي دريافتني، موجودي كالا و حساب هاي پرداختني وابسته است. بااشاره به کاهش درقیمت سهام شرکت آمازون دات کام دراواسط سال2000، مدیریت سرمایه درگردش کاراراکلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می دانند. همچنین آنها براین عقیده اند شرکتهایی که دارای استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش ضعیف هستندبه مرورزمان مزایای رقابتی وانعطاف پذیری خودراازدست میدهند. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و . . . که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است.
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک مکانیسم کلیدی مشاهده می شود و همچنین یک مسئله حیاتی در تصمیم گیری مدیریت مالی در نظر گرفته می شود. و این کار اثراتی بر نقدینگی و همچنین در سودآوری شرکت دارد. علاوه بر این، یک مدیریت سرمایه در گردش مطلوب بطور مثبت در ایجاد ارزش شرکت کمک می کند.
امروزه اگر شرکت ها بخواهند از مزایاي جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند وقابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس هاي معتبر دنیا عرضه نمایند واز این طریق بتوانند سرمایه هاي کم هزینه وبلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه منظم و مدون تحت نظام حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. با توسعه شرکت هاي سهامی ومطرح شدن تئوري نمایندگی وافزایش وظایف واختیارات هیأت مدیره شرکت ها، این سؤال به صورت جدیترمطرح می گرددکه مدیرانی که درواقع مالک شرکت نمی باشند چگونه پیگیرمنافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهندبود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوي مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشمگیري افزایش یافته است. براي این منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی وارتقاءشفافیت اطلاعات در شرکت هاي سهامی امري لازم است. قانون تجارت ایران در قسمت مربوط به شرکت هاي تجاري با نیازهاي امروزونیز با عنایت به تحولات موجود در بازار سرمایه دچار کمبود هایی به ویژه در زمینه حقوق سهامداران ونیز درنحوه اداره وکنترل شرکت می باشد. همچنین این قانون از یکسري مشکلات ساختاري درمدیریت نیز رنج می برد. تمرکز سهام در دست گروهی خاص، هزینه هاي نمایندگی را افزایش داده وزمینه فرصت طلبی را براي سهامداران اکثریت ومدیران منتخب آن ها فراهم نموده است. رفع اینگونه نارسایی ها وچالش ها نیازمند وجود یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت هاي سهامی است. نظام حاکمیت شرکتی در پی تغییر وتحول در مدیریت شرکت هاي سهامی از مدیریت سنتی به سوي مدیریت پویا ومستقل می باشد. در این ساختار نه تنها منافع سهامداران تضمین می شود بلکه شرکت درمقابل اشخاصی نظیر: طلبکاران، بانکها، مصرف کنندگان ونهایتاًجامعه نیز پاسخگو می باشد.
حاکمیت شرکتی در طول دو دهه گذشته با توجه به اصلاحات خاص اقتصادی درکشورها و حوادث تاریخ اقتصادی مانند بحران در بازار منطقه ای و سرنگونی شرکت های بزرگ، موردتوجه زیادی قرارگرفت و به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود. . شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران، . جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است. پژوهشگران به طور معمول تکامل حاکمیت شرکتی رااز نظر تغییر در رابطه بین مالکیت وکنترل توصیف می کنند.
در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و به تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند.
براساس مطالعات کیل و نیکلسون (2003)، تئوری نمایندگی به عنوان تفکیک کنترل از مالکیت مشاهده می شود. این بدان معنی است که مدیران حرفه ای، یک شرکت را به نمایندگی از صاحبان شرکت مدیریت می کنند. علاوه بر این، یک راه حل برای تضادنمایندگی داده شد مبنی براینکه مدیریت ارشد یک شرکت به منظور تضمین یک رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و میزان سهام متعلق به مدیریت ارشد باید مالکیت قابل توجهی از شرکت را داشته باشد .
در مقابل، تئوری نظارت به عنوان تئوری دارنده سهام در نظر گرفته می شود. این نظریه نشان می دهد که هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، به عنوان ناظر، عامل انگیزه بیشتری برای عمل در جهت منافع شرکت به جای منافع شخصی خود می شوند.
علاوه بر این، کاجانانتان (2012) ابعاد شیوه حاکمیت شرکتی مثل کمیته هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، جلسه هیئت مدیره و ترکیب هیئت مدیره راازدید شرکتهای تولیدی سریلانکایی به عنوان سبک رهبری، شناسایی کرده است .


1-2- بیان مساله

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیتهای واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شود. واحــــدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگـون در رابطه با مدیریت سـرمایه در گردش، می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قــرار دهند. هریک از راهبـردهای مختلف دارای میـزان ریسک و بـازده متفاوتند. مدیران مالی شرکتها نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای جسورانه یا خطـرپذیر و یا راهبردهای محافظه کارانه یا خطـرگریز و یا ترکیبی از این دو، یک راهبـرد را انتخاب می کنند.
مديريت سرمايه درگردش براي دست يابي به سطح بهينه، نيازمند توجه به عواملي است كه آن را تحت تاثير قرار مي دهند. عوامل دروني و بيروني بسياري مي تواند تصميم گيري هاي شركت راجع به سطح بهينه دارايي ها و بدهي هاي جاري را تحت تاثير قرار دهد . دربين اين فاكتورها، نحوه تصميم گيري درباره تامين مالي شركت مي تواند بر سرمايه در گردش تاثير گذارباشد. اين تاثير را مي توان از ديدگاه های مختلف مورد بحث قرارداد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.