پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری تعدیل کننده تغییرات فروش دورههای قبل

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری تعدیل کننده تغییرات فروش دورههای قبل با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری تعدیل کننده تغییرات فروش دورههای قبل


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها


چکیده

تحقیقات اخیر درباره رفتار هزینه بیان می کنندکه اگر اندازه افزایش هزینه ها در زمان افزایش فعالیت ها، بیشتراز اندازه کاهش آنها در زمان کاهش فعالیت ها به همان میزان باشد، هزینه ها، چسبنده نامیده می شوند . در این پژوهش به بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوش بینانه مدیریت نسب به فروش آتی و انگیزه مدیریت سود می پردازیم. در این تحقیق تعداد 193 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طول سال های 1387 الی 1391 به طور تجربی و با بهره گیری از روش رگرسیون داده های پانل مورد بررسی قرار می دهیم.
شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران تغییرات فروش اثر نامتقارنی بر رفتار هزینه ها دارد. با این وجود نتایج نشان می‌دهد که دیدگاه مثبت مدیران نسبت به فروش آتی اثر معنی داری بر رفتار نامتقارن هزینه ها ندارد. همچنین یافته‌ها مؤید آن است که انگیزه مدیریت سود اثر معنی داری بر کاهش چسبندگی هزینه ها هم در زمانی که فروش دوره قبل افزایش می یابد و هم در زمانی که فروش دوره قبل کاهش می یابد ندارد.
کلمات کلیدی: انتظارات خوشبینانه مدیران، چسبندگی هزینه، ضد چسبندگی هزینه، رفتار هزینه


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1مقدمه 2
1-2 بیان مساله تحقیق 3
1-3 ضرورت انجام تحقیق 4
1-4 هدفهای تحقیق 5
1-5 فرضیه های تحقیق 5
1-6 مدل پایه چسبندگي 5
1-7 تبیین فرضیه های تحقیق 6
1-8- روش تحقیق 9
1-9- قلمرو تحقیق 9
1-10- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 10
1-11- روش گرد آوری اطلاعات 10
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-13- متغیرها و واژه های کلیدی 11
1-14- ساختار پایان‌نامه 12
فصل دوم: الف) مبانی نظری، ب) پیشینه تحقیق 13
2-1- مقدمه 14
2-2 – پیش بینی فروش 14
2-2-1- اهمیت و تعریف پیش بینی فروش 14
2 -2 -2 – روش های پیش بینی فروش 18
2- 3 – مديريت سود 18
2 -3 -1- تعریف مدیریت سود 18
2-3-2 – انگيزه های مديريت سود 20
2-4- فرضيه تصميمات سنجيده مدیران 24
2-5 – تأثير پيش بيني مديريت بر چسبندگي هزينه ها 25
2-6- تصمیمگیری و کنترل 26
2-7- طراحی و استفاده از سیستمهای هزینه یابی 28
2-8- تعریف هزینه 29
2-8-1- ماهیت هزینه ها 30
2-8-2- طبقه بندی کلی هزینه ها 30
2-8-3- هزینه های تولیدی 31
2-8-4- هزینه غیر تولید 31
2-8-5- تغییر ساختار هزینه ها در طول زمان 32
2-8-6- محرک های هزینه 33
2-9- رفتار هزینه 33
2-9-1- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه 34
2-9-2 – انواع دیدگاه ها درباره رفتار هزینه 35
2-10-مبانی نظری چسبندگی هزینه ها 36
2-10-1- چسبندگی هزینه ها 36
2-10-2- اهمیت در کاهش چسبندگی هزینه 38
2-10-3- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران 38
2-10-4- اهمیت چسبندگی هزینه ها برای سرمایه گذاران 39
2-10-5- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی 40
2-10-6- دلایل چسبندگی هزینه ها 40
2-10-7- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه 41
2-11 – پیشینه تحقیق 42
2-11-1- تحقیق خارجی 42
2-11-2- تحقیق های داخلی 49
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 52
3-1 مقدمه 53
3-2 روش تحقیق 54
3-3 قلمرو تحقیق 55
3-4 جامعه و نمونه آماری تحقیق 55
3-5 ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق 58
3-6 فرضیه های تحقیق 58
3-7 مدل ها و متغیرهای تحقیق 59
3-8 روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات 61
3-8-1 روش داده های پانل 61
3-8-2 روش اثراث ثابت 63
3-8-3 روش اثرات تصادفی 63
3-8-4 آزمون چاو یا F لیمر 64
3-8-5 آزمون هاسمن 65
3-8-6 آزمون معنی دار بودن مدل 66
3-8-7 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق 67
3-8-8 آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 67
3-8-9 فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها 68
3-8-10 فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل 68
3-8-11 فرض مستقل بودن باقیمانده ها 69
3-8-12 فرض همسانی واریانس باقیمانده ها 69
3-8-13 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 72
4-1 مقدمه 73
4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 73
4-3 آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته تحقیق 76
4-4 بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق 78
4-5 بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق 79
4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 80
4-6-1 نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق 80
4-6-2 نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم تحقيق 83
4-6-3 نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم تحقيق 87
4-7 خلاصه فصل 91
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات 92
5-1- مقدمه 93
5-2- نتایج آزمون فرضیه ها 94
5-2-1 نتایج فرضیه اول 94
5-2-2 نتایج فرضیه دوم 95
5-2-3 نتایج فرضیه سوم 95
5-3 بحث ونتیجه گیری کلی 96
5-4 بررسی تطبیقی یافته های تحقیق 97
5-5 پیشنهادها 98
5-5-1 پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق 98
5-5-2 پیشنهادات برای تحقیق های آتی 98
منابع و مآخذ 99
پیوست ها 102


1-1 مقدمه

آگاهي از چگونگي رفتار هزينه ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم براي تصميم گيري مديران درخصوص برنامه ريزي و بودجه بندي، قيمت گذاري محصولات، تعيين نقطه سربه سر و ساير موارد مديريتي است) نمازی و دوانی پور 1389).
در مرحله برنامه ريزي مديران به اطلاعات مربوط به هزينه ها جهت پيش بيني هزينه هاي آتي نياز دارند. با توجه به آن که تغييرات هزينه هاي آتي را مي توان در ارتباط با تغييرات درآمد فروش تعيين کرد با مشخص شدن اين ارتباط مي توان ميزان هزينه ها را با توجه به ارتباط آنها با درآمد فروش پيش بيني کرد. بنابراين تحليل ارتباط درآمد فروش با هزينه هاي يک شرکت ضروري به نظر
مي رسد.
در مدل هاي سنتي رفتار هزينه ها در حسابداري مديريت، هزينه هاي متغير نسبت به تغييرات حجم فعاليت به طور متناسب افزايش يا كاهش مي يابند؛ به اين معنا كه بزرگي تغييرات در هزينه ها تنها به بزرگي تغييرات در حجم فعاليت وابسته است و جهت تغييرات )افزايش يا كاهش ( در حجم فعاليت تأثيري روي بزرگي تغييرات در هزينه ها ندارد. اما نتايج پژوهش هاي برخي از پژوهشگران در سالهاي اخير بيانگر آن است كه ميزان افزايش در هزينه ها هنگام افزايش در سطح فعاليت، بيشتر از ميزان كاهش در هزينه ها هنگام كاهش درحجم فعاليت است. چنين رفتار هزينه ها را “چسبندگي هزينه ها ” مي ناميم. چسبندگي هزينه ها يكي از ويژگيهاي رفتار هزينه ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت است و بيانگر آن است كه بزرگي افزايش در هزينه ها هنگام افزايش سطح فعاليت، بيشتر از بزرگي كاهش هزينه ها در هنگام كاهش در سطح فعاليت است.
بنابراین در پژوهش حاضر ” اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نا متقارن هزینه ها ” مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل به کلیات تحقیق می پردازیم. بدین منظور پس از بیان مسئله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه ها بیان می شوند. سپس به ترتیب: مدل , روش ,جامعه آماری , روش گردآوری اطلاعات , روش تجزیه و تحلیل اطلاعات , قلمرو و تعریف متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. و در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده می شود.


1-2 بیان مساله تحقیق :

آگاهي از چگونگي رفتار هزينه ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت براي تصميم گيري مديران درخصوص برنامه ريزي و بودجه بندي، قيمت گذاري محصولات، تعيين نقطه سربه سر و ساير موارد مديريتي است.
در مدل سنتی رفتار هزینه، هزینه ها متناسب با تغییر محرک هزینه تغییر می کند یعنی میزان تغییر هزینه ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد، نه به جهت تغییر . اما هزینه ها در واقع نشان دهنده مصرف منابع هستند و منابع نیز به منظور انجام فعالیت های گوناگون فراهم می شوند. چون فعالیتها در راستای تولید کالاها و خدمات صورت می گیرد، منابع بر مبنای انتظارات از تقاضا تحصیل می شوند و به همین دلیل، هزینه ها از تقاضای واقعی تبعیت نمی کنند. تحقیقات قبلی نیز نشان
می دهد که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها بر اثر افزایش حجم فعالیت ها است. به این نوع رفتار هزینه ها ،” رفتار چسبنده ” گفته می شود.
زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می شوند، ممکن است این وضعیت را موقعیتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به حالت اولیه را داشته باشند. از این رو ، برخی از مدیران در دوره هایی که فروش ، روند نزولی دارد ، منابع لازم برای انجام فعالیتهای عملیاتی را کاهش نمی دهند . این رفتار از آنجا قابل توجیه است که حفظ منابع ، موجب کاهش هزینه ها در بلند مدت می شود ،زیرا در صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش ، اگر فروش در دوره های آتی افزایش یابد ،
هزینه هایی بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل می شود .از این رو ، مدیران برای کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت ها در بلند مدت اقدام به حفظ منابع می کنند (کردستانی و مرتضوی 1391).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.