پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری بورس اوراق بهادار ایران بورسهای جهان

۱۲۰ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری بورس اوراق بهادار ايران بورسهای جهان به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تطبيقی بورس اوراق بهادار ايران با ساير بورس های جهان


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری بورس اوراق بهادار ايران بورسهای جهان


چکیده :

هدف اصلی اين پژوهش، بررسی تطبيقی بورس اوراق بهادار ايران با ساير بورس های جهان است و جايگاه بورس ايران را از نظر بازدهی،ريسک،نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به ساير بورس های منتخب تعيين و شناسايي می کند و نقاط قوت وضعف بورس ايران را بيان می کند.
بازارهای مالی ايران چندان در بازارهای بين المللی تنيده نيستند، به اين دليل به طور مستقيم بحران مالی سال 2008 به ايران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ايران به درآمد نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از طریق درآمدهای نفتی است.
روش تحقيق از نوع توصيفی-پيمايشی بوده و قلمرو مکانی اين پژوهش اعضای فدراسيون جهانی بورس هاست و روش نمونه گيری از نوع نمونه گيری ساده بوده و داده ها از سایت فدراسيون جهانی بورسها جمع آوری شده و داده هادرنرم افزار اس.پی.اس.اس 19و ایویوز آنالیز شده است. واز آزمون تی مستقل برای تست فرضيات تحقيق استقاده شده است.
طبق نتيجه اين پژوهش، بازدهی بورس اوراق بهادار ايران از ساير بورس های منتخب بالاتر است. بورس ايران نقش کمتری نسبت به ساير بورس های جهان در اقتصاد ملی کشور دارد. ميزان ريسک در بورس اوراق بهادار ايران از ساير بورس های منتخب بالاتر است. بين نرخ رشد ارزش بازار بورس ايران با ساير بورس های جهان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بورس ايران شاخص نقدينگی پايين تری نسبت به ساير بورس های منتخب دارد.
در اين پژوهش از جمله دلايل رشد شاخص بورس ايران ، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، رکود بازارهای رقيب است و از جمله دلايل بالا بودن ريسک اوراق بهادار ايران را می توان استفاده نکردن درست از ابزارهای پوشش ريسک بيان کرد و بالا بودن ريسک در بورس ايران از جمله دلايل عدم سرمايه گذاری خارجی در ايران است. کوچک و کم عمق و دولتی بودن بورس ايران در مقابل ساير بورس های منتخب از جمله دلايل ضعف آن است.
کليد واژه: بازدهی، ريسک، نقش بورس در اقتصاد، نرخ رشد ارزش بازار، نقدشوندگی


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکيده 1

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 3
1-2-بيان مسئله 6
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش 7
1-4-اهداف پژوهش 8
1-5-فرضيه يا سؤالات پژوهش 9
1-6-محدوديت 9
1-7-جامعه مورد پژوهش 9
1-8-نمونه و روش نمونه گيري 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1-مقدمه 16
2-2-مفاهيم نظري 17
2-2-1-بازار مالي 17
2-2-1-1-اقسام بازار مالي 17
2-2-2-سرمايه 18
2-2-2-1-بازار سرمايه بورس بهادار 18
2-2-2-2-ابزار بازار سرمايه 19
سهام: 19
سهام عادي 19
سهام ممتاز 19
اوراق قرضه 19
صکوک 19
اوراق مشارکت 20
مشتقات 20
اختيار معامله 20
قرارداد آتي 20
2-2-3-انواع سرمايه گذاري 21
سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي 21
سرمايه گذاري مستقيم خارجي 21
سرمايه گذاري داخلي 21
2-2-3-1-آثار سرمايه گذاري خارجي 21
2-2-4-بورس 21
2-2-5-اوراق بهادار 22
2-2-6-بورس اوراق بهادار 22
2-2-7-تأثير بورس بر اقتصاد 23
2-2-7-1-آثار بورس اوراق بهادار 24
2-2-7-2-آثار منفي بورس اوراق بهادار 25
2-2-8-کار اصلي بورس اوراق بهادار 25
2-2-9-مروري بر تاريخچه بورس در جهان 26
2-2-10-تاريخچه بورس در ايران 27
2-2-11- فدراسيون جهاني بورسها (WFE) 27
2-2-12-عضويت بورس تهران در مجامع بين المللي 28
2-2-13-بحران مالي در سال 2008 29
2-2-14-تأثير بحران مالي بر بازارهاي انرژي(نفت) جهان 29
2-2-15-تأثير بحران بر بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار 30
2-2-16-تحولات اقتصاد جهاني 30
2-2-17-تحولات بازار نفت 31
2-2-18-تحولات بورس اوراق بهادار 31
2-3-مباني نظري 32
ارتباط ريسک و بازده 32
2-3-1-تئوري مدرن پرتفوليوMPT 33
2-3-1-1-مفروضات اصلي تئوري پرتفوي 33
2-3-1-2-ابزار اندازه گيري ريسک 34
2-3-1-3-مرزکارا 35
2-3-1-4-خط بازار سرمايه 35
2-3-2-الگوي بازار 37
2-3-3-نقد شوندگي 38
2-3-3-1-تئوري مارکويتز در مورد نقد شوندگي 39
2-3-4-بازار سرمايه و رشد اقتصادي 40
2-3-4-1-نقش بورس در اقتصاد ملي کشورها 42
2-3-4-2-ارزش بازار سهام و رشد اقتصادي 42
2-4-پيشينه (ادبيات) تحقيق 43
2-4-1-پيشينه تحقيق خارجي 43
2-4-2-پيشينه تحقيق داخلي 47

فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه 62
3-2-نوع پژوهش 62
3-3-جامعه آماري 62
3-4-قلمرو موضوعي، زماني و مکاني تحقيق 63
3-4-1-قلمرو موضوعي 63
3-4-2-قلمرو زماني 63
3-4-3-قلمرو مکاني 63
3-6-تعيين حجم نمونه 63
3-7-مدل تحقيق 64
3-8-روش جمع آوري اطلاعات 66
3-9-کيفيت ابزار اندازه گيري پژوهش 67
3-10-روش آماري تجزيه و تحليل داده ها 67
3-10-1-آزمون تی مستقل 68
3-10-2-بررسي پايايي و ناپايايي داده ها 69
3-10-3-هسيتوگرام و آزمون نرمال بودن 69
فصل چهارم تجزیه و تحلیل
4-1-مقدمه
4-2-چگونگي توزيع متغيرهاي پژوهش بر اساس شاخص¬هاي مرکزي ، پراکندگي و شکل توزيع
4-3-بررسي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش
4-4-نحوه داوري

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه
5-2-خلاصه تحقيق
5-3-خلاصه يافته های تحقيق
5-4-مقايسه نتايج تحقيق با ساير تحقيقات
5-5-بحث و نتيجه گيری
5-6-پيشنهادات مبتنی بر نتايج تحقيق
5-7-پيشنهادهايي برای تحقيقات آتی
منابع 105
Abstract 117


1-1- مقدمه

يکي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي کشورها،بازار سرمايه بوده که اهميت آن بر هيچ کس پوشيده نيست. بازار سرمايه ارتباط نزديکي با ساختار اقتصادي کشور داشته و قوت وضعف آن مي تواند نشان دهنده وضعيت اقتصادي کشور باشد. توسعه بازار سرمايه مي تواند نقش مهمي در رشد درآمد ملي کشور و رفاه عمومي جامعه ايفا کند.آمارهاي موجود نشان مي دهد که بورس هاي توسعه يافته در کشورهاي پيشرفته قرار داشته و در اين کشورها پيش از هر امري امنيت سرمايه گذاري براي ورود سرمايه گذاران داخلي و خارجي به بورس فراهم مي شود (عباسيان و همکاران، 1387: 136).
بسياري از اقتصاددانان بر اين عقيده اند که تفاوت اقتصادهاي توسعه يافته و توسعه نيافته در بازارهاي مالي يکپارچه فعال و گسترده است، بازارهايي که کشورهاي توسعه يافته از آن محروم هستند، در بازارهاي مالي کشورهاي صنعتي، حجم قابل ملاحظه اي از سرمايه مالي اقتصاد خود را در کنترل دارند.اين بازارها با ايجاد انگيزه پس انداز کردن و تبديل پس انداز به سرمايه گذاري نقش مهمي را در رشد اقتصادي بر عهده دارند.
سرمايه گذاري يکي از مهم ترين عوامل در رشد و توسعه اقتصادي است.تقريباً در اکثر کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران،بازار سرمايه منسجم و کارآمدي وجود ندارد و به دليل فعاليت در سطح ابتدايي و محدود، نمي تواند نقش قابل ملاحظه اي در تجهيز و هدايت وجوه موجود در اقتصاد را فراهم کند.
در دنياي امروز بازار بورس سرمايه به عنوان يک بازار توسعه يافته است و يکي از بخش هاي حياتي اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد هموار اين بازار، جايگاه گسترده تر و مهمتري يافته است.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمايه، تأثير پذيري زيادي از تغيير چرخه هاي تجاري و اقتصادي دارد (جليليان و جمشيدپور،1390). بورس اوراق بهادار از ابزار اقتصاد نظام سرمايه داري است و جزء لاينفک آن به شمار مي رود. بورس يکي از بازارهاي مهم و غيرقابل انکاري است که تأمين کننده بازار و منفعت شرکتهاي پذيرفته شده در آن است. دايره المعارف آمريکا در تعريف بورس مي نويسد:” بورس اوراق بهادار، سازماني است که سرمايه گذاران را قادر مي سازد تا اوراق قرضه يا سهام شرکتها را خريد وفروش کنند.بزرگترين ويژگي بورس منفعت آن براي کل جامعه است “(عباسی، 1383).
با در نظر گرفتن اين واقعيت که پس انداز و سرمايه گذاري براي رشد اقتصاد حياتي هستند، بازار سرمايه به عنوان پلي است که پس انداز واحدهاي اقتصادي داراي مازاد را به واحدهاي سرمايه گذاري که بدان نيازمندند انتقال مي دهد.
سرمايه گذاري يک امر ضروري و حياتي در جهت رشد و توسعه اقتصادي هر کشور است، براي اينکه وجوه لازم جهت اين سرمايه گذاري فراهم آيد، بايد يکسري منابع براي تأمين سرمايه وجود داشته باشد بهترين منبع براي تأمين سرمايه، پس انداز هاي مردم است (شفيع زاده، 1375).
اين بازار با هدايت پس اندازها و سرمايه هاي خرد مردم،موجب توسعه،ايجاد شغل،رونق فضاي توليد و افزايش سطح رفاه عمومي مي شود.يکي از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايجاد پس انداز و هدايت آن به سمت سرمايه گذاري و توليد است.در ايران در سالهای گذشته به دلايل مختلف از جمله اقتصاد نفتي بازار سرمايه همواره ضعيف بوده است و تنها در سالهای اخيربا سياست هاي اعمال شده شاهد رشد وتوسعه آن از نظر فيزيکي و جذب سرمايه هستيم.
بنابراين بازار سرمايه، واحدهاي پس اندازي و سرمايه گذاران را با يکديگر ارتباط مي دهد و از طرفي ديگر سازوکارهاي تعبيه شده در اين بازار از طريق رشد حجم پس انداز و سرمايه گذاري، رشد اقتصادي را تسريع مي کنند. استفاده از بازار سرمايه براي تأمين مالي مخارج دولت نيز از جمله قديمي ترين و متداولترين شکل مبادلات مالي است. اتکاي دولتها به بازار سرمايه در اغلب اقتصادهاي مدرن نه تنها از اين جهت مهم است که دولتها غالباً اوراق بدهي منتشر مي کنند تا بخش عمده هزينه هاي خود را تأمين نمايند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظيمي از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام دهندگان را جذب مي کند (سايت بورس اوراق بهادار ايران-335).
در هر بازار مالي با توجه به گسترش و عمق آن جهت سرمايه گذاري، ابزارهاي مختلفي وجود دارد. سرمايه گذاران همواره سعي دارند پس اندازهاي خود را در جايي سرمايه گذاري کنند که بيشترين بازده عايد آنها شود. در اين راستا سرمايه گذاران بايد قدرت ریسک بالایی داشته باشند. در صورتي تحمل ريسک را متقبل مي شوند که ميزان بازده از ريسک تقبل شده بيشتر باشد و علاوه بر اين دو، سرمايه گذار خواهان نوعی از سرمايه گذاري است که نقدشوندگي بالايي هم داشته باشد يعني به سرعت به وجه نقد تبديل شود.
نوسان در ريسک در کانون توجه افرادي قرار دارد که به نحوي با صنعت مالي سر و کار دارند. اين دو(گسترش و عمق بازار) هسته مجازي همه فعاليتهاي ما را تشکيل مي دهند. عدم نقد شوندگي در بازار يکي از عوامل به وجود آمدن نوسان است. ويژگي ديگر ساختار بازار که در نوسان نقش محوري دارد، توقف هاي بازار است، نوسان بورس اوراق بهادار ايران بر خلاف بورسهاي موفق بسيار بالاست (فلاح پورو همکاران، 1391).
بازار سرمايه را مي توان به عنوان يکي از اساسي ترين بخش هاي درگير اقتصاد مالي با بدنه جامعه دانست و بورس اوراق بهادار به عنوان بخش اصلي بازار متشکل سرمايه است.
بورس اوراق بهادار در کشورهاي اروپايي از جايگاه بالايي برخوردار است و ابزار مالي کارآمدي براي ايجاد صنعت و خدمات جديد به شمار مي رود و ايران يکي از قديمي ترين بورسهاي خاورميانه با عمري کمتر از نيم قرن از جايگاه نسبتاً مناسبي برخوردار است ولي در مقايسه با بورسهاي معتبر دنيا مانند نوزادي به سر مي برد. ایران با وجود اينکه دومين صادرکننده نفت جهان از منطقه خاورمیانه بعد از عربستان است و با اين پشتوانه قوي همچنان در رتبه هاي پاييني نسبت به بورسهاي معتبر قرار دارد و به علت مواجه با مشکلات و نارسايي ساختاري، مسائل مربوط به عرضه و تقاضاي سهام و برخي مسائل درون سازماني، از سرعت،تحرک، قدرت و پويايي لازم برخوردار نشده است و نيازمند به تغييرات و دگرگوني هايي است تا به صورت يک بازار سرمايه پويا و کارا در سطح ملي مطرح گردد.
در گذشته، رشد بورسهاي خارجي محدود بود، چون شرکتهاي بورسي بيشتر به تأمين مالي از طريق بدهي تا تأمين مالي از طريق سهام عادي متکي بودند. با اين حال، اخيراً شرکتهاي غیر آمریکایی، سهام را به دفعات بيشتري منتشر مي کنند که رشد آنها را ممکن ساخته است (عباسی،آدوسی، 1388: 117).
گزارش حاضر که با هدف آشنايي سرمايه گذاران، بازرگانان، تحليل گران بازار سرمايه، فعالان بازار سرمايه با وضعيت بورسهاي جهان و تحولات آنها تهیه شده است؛ وضعيت بورس کشور ايران را درطی دوره زماني از سال 2008 تا 2012 با ساير بورسهاي جهان از نظر شاخص هايي مانند بازده ،ريسک، نقدشوندگي، نرخ رشد ارزش بازار و نقش بورس در اقتصاد کشور مقايسه مي شود و دلايل قوت وضعف آن در طي یک دوره مورد بررسي قرار مي گيرد و به آنان کمک مي کند تا بر اساس نتايج تطبيقي، جهت گيري هاي توسعه بازار سرمايه را تدوين نمایند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.