پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری آموزشهای حرفه ای مستمر حسابداران رسمی

۱۶۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری آموزشهای حرفه ای مستمر حسابداران رسمی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری آموزشهای حرفه ای مستمر حسابداران رسمی


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی


چکیده

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس 5 امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.
نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند.


مقدمه:
سازمانها و نهادهای مختلف هر جامعه ای عموما براساس نیازهای معینی نمودار می گیرند و توسعه می یابند. از این رو اهداف هرموسسه ای معمولا نشانه نیاز یا نیازهای ویژه ای است که برای ادامه حیات اجتماعی ضروری اند و تا زمانی که نیازهای مزبور باقی باشند، سازمانها به حیات خود ادامه می دهند و از طریق فعالیتهای خود، در راستای برطرف کردن این نیازها گام بر می دارند.بررسی نمودار گیری و تحول سازمانهای بشری نشان می دهد که در گذشته به علت سادگی جوامع و فناوری محدود،ساختار سازمانها و کارکردهای آنها نیز عموما ساده و ابتدایی بوده است. به همین دلیل هر فرد می توانست ظرف مدت کوتاهی از طریق کارآموزی یا آموزشهای استاد- شاگردی برای مشاغل خاص آماده شود. با این همه تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی بشری، بخصوص پس از انقلاب صنعتی که چهره ویژه ای به مشاغل و حرف بخشید، آموزش استاد – شاگردی توانایی خود را برای آماده سازی افراد جهت تصدی مشاغل مختلف را از دست داد.تحولاتی که در سایه اختراعات،ابداعات و نوآوریها به منصه ظهور رسید،بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر شگرفی گذاشت و در این بین سازمانها به منزله نهادهای برخاسته از بطن اجتماع ناگزیر از همگامی و همسویی با این تحولات بودند و بدین ترتیب ساختارهای سازمانی از اشکال ساده و سنتی به سوی انواع پیچیده و تخصصی سوق یافتند و وظایف و عملکردهای آنها نیز متحول و پیچیده شدند.در چنین وضعیتی،آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت زیاد و آموزشهای تخصصی بود و بدین ترتیب آموزش کارکنان بتدریج جایگاه ویژه ای در اکثر مشاغل پیدا کرد.در حال حاضر نیز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است؛زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری،علوم و فناوری پیشرفت نموده است.این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعات نامیده اند؛یعنی دورانی که در هر چند سال،نیمی از اطلاعات بشری سوخت شده،اطلاعات جدید جایگزین آن ها می شود.


فهرست مطالب

چكيده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول :کليات تحقيق
1-1-مقدمه 4
2-1 بیان مساله 5
3-1 تاریخچه موضوع 7
4-1دلایل انتخاب موضوع 9
5-1اهمیت تحقیق 9
6-1 اهداف تحقیق: 10
7-1 فرضیه های تحقیق 11
8-1 جمع آوری اطلاعات: 12
9-1 قلمرو موضوعی: 12
10-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 12
فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه 15
2-2 مفهوم آموزش 16
3-2 ماهیت و محتوای آموزش 17
4-2 تاریخچه آموزش ضمن خدمت 17
1-4-2 آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی 17
2-4-2 آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران 19
3-4-2آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی 20

5-2 مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 21
6-2 آموزش قبل از خدمت: 22
1-6-2 آموزش کوتاه مدت 22
2-6-2 آموزش های بلند مدت 22
7-2 آموزش ضمن خدمت: 23
8-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان 25
9-2 اصول آموزش ضمن خدمت 29
10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت 32
1-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان 32
2-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف 34
3-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت 36
11-2 الگو های آموزش ضمن خدمت 36
12-2 سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان 41
13-2 الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت 43
14-2 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت 45
15-2 از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 50
16-2 آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 56
17-2 آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57
18-2 تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 59
19-2 فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 59
20-2 آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 60
21-2 تئوری نمایندگی: 66
22-2 نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 69
23-2 روشهای اجرای دوره های آموزشی : 71
24-2 مروری بر تحقیقات انجام شده: 73
1-24-2 در خارج از کشور: 73
2-24-2 در داخل کشور: 77
25-2 خلاصه فصل دوم: 80
فصل سوم :روش اجرای تحقيق
1-3- مقدمه 82
2-3 تهیه وتنظیم فرضیه 82
3-3 مدل تحلیلی تحقیق 83
4-3 جمع آوری اطلاعات 85
1-4-3 جامعه آماری 85
2-4-3 روش جمع آوری اطلاعات 85
5-3 روش نمونه گیری 86
6-3 اندازه نمونه 87
7-3 طبقه بندی اطلاعات 88
8-3 اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش 89
9-3 طرح آماری 91
10-3 آزمون تک متغیری مجذور کای 91
11-3 توزیع تی – استیودنت 92
12-3 اعتبار پرسشنامه 93
13-3 پایایی آزمون 93
14-3 قلمرو پژوهش 101
15-3خلاصه فصل 101
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
1-4-‏ مقدمه 103
2-4 آمار توصيفي: 103
1-2-4 بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان 104
2-2-4آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108
3-4 آزمون فرضیه های تحقیق 108
4-4 آزمون كاي-دو : 116
5-4 آزمون مقايسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 119
6-4 آزمون مقايسه تاثير آموزش حرفه‌اي و غير حرفه‌اي ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: 122
7-4 نتايج آزمون فرضيه ها به طور خلاصه 123
8-4 خلاصه فصل 126
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه 128
2-5 مرور چارچوب تحقیق 128
3-5 نتيجه گيري 129
4-5 نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 130
5-5 محدودیتهای تحقیق 132
6-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 132
7-5 پیشنهادهای عملی تحقیق 133
پیوستها
پیوست الف) : پرسشنامه 135
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 141
منابع لاتین: 142
چکیده انگلیسی: 149


1-1-مقدمه

در دنیای معاصر،بیش از هر زمان دیگر،بقا و دوام سازمانها در گرو تعادل بین روشهای اجرای کار در سازمانها با تغییر و تحولات و نوآوریهای فرا سازمانی است. این بیان بویژه در صنایع و سازمانهای تجاری معنا و مصداق بارزی می یابد؛زیرا استفاده نکردن از فناوری جدید در سازمان به معنای از دست دادن بازار کار و مشتریان و در نتیجه اضمحلال و نابودی سازمان است. در این میان شاید از جمله مسائلی که اکثر صاحبنظران مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در خصوص آن توافق دارند نهفته بودن کلید اصلی این تعادل در استفاده از سازو کار موثر آموزش ضمن خدمت کارکنان است. اهمیت و ضرورت این تعادل و همسویی و نیز درک ضرورت آموزش کارکنان و نقش آن در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف، منجر به آن شده است که امروزه کمتر سازمان یا نهادی را می توان یافت که دارای بخش ویژه ای تحت عنوان”آموزش ضمن خدمت کارکنان”نباشد و در آن برنامه ریزی آموزش کارکنان به یکی از دلمشغولیهای مهم مدیریت تبدیل نشده باشد.
این چگونگی در سازمانهایی که از فناوری در سطح بالائی بهره می برند و پیروزی یا موفقیتشان بسته به کاربست روشها و فنون پیشرفته اجرای امور است، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار می شود. در نظامها و موسساتی نظیر بانکها،موسسات تجاری و … که پیشرفت و توسعه آنها وابسته به جلب رضایت مشتری و ارائه خدمات بهتر است،مقوله آموزش اهمیت بیشتری می یابد. به همین دلیل در بسیاری از ممالک توسعه یافته آموزش پرسنل سازمانها بخشی از یادگیری و آموزش مادام العمر در نظر گرفته می شود و تمام پرسنل در طی دوران خدمت خویش آموزشهای معینی را برای ادای بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی طی می نمایند. مطالعات و تحقیقات متعدد نشان می دهد که در سالهای اخیر سازمانها به آموزشهای ضمن خدمت کارکنان بیش از گذشته توجه کرده اند و همسو با رشد میزان شاغلین به تحصیل در نظام آموزش عالی کشور،آموزشهای ضمن خدمت،بخصوص در طیف بلندمدت رشد چشمگیری داشته است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.