پایاننامه کارشناسی ارشد تربیتی اثربخشی آموزش مهارت استرس عملکرد تحصیلی

۱۰۰ هزار تومان ۷۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد تربیتی اثربخشی آموزش مهارت استرس عملکرد تحصیلی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه کارشناسی ارشد تربیتی اثربخشی آموزش مهارت استرس عملکرد تحصیلی


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی


چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت استرس، طی 8 جلسه هفتگی در شهر بندرعباس انجام شد. مهارت های مقابله و مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر (001/.P<، 62/32=F) و دختر(001/.P<، 18/26= F) موثر بوده است. و همچنین آموزش مهارت های مقابله ای نیز توانست بین گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری ایجاد نماید و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش را افزایش دهد(001/.=p، 67/7= F). در ادامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که میانگین عملکرد تحصیلی گروه آزمایش افزایش یافته و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار شده است(002/.=p، 78/8= F).
واژه های کلیدی: آموزش مهارت های مقابله، مدیریت استرس، عملکرد تحصیلی


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده :  1
فصل اول: موضوع پژوهش
1-1مقدمه :  3 
1-2 بیان مسأله:  5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:  9
1-4 اهداف پژوهش :   10
1-4-1 هدف کلی :  10
1-4-2 اهداف جزئی :  10
1-5 سؤال های تحقیق :  10
1-6 فرضیه های پژوهش : 11
1-6-1 فرضیه های اصلی : 11
1-6-2 فرضیه های جانبی پژوهش : 11
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات : 12
1-7-1 تعاریف مفهومی : .12
1-7-2 تعاریف عملیاتی : 13
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه : .15
2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش : 15
2- 2-1 مفهوم استرس : .15
2-2-2 مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیرآن : 16
2-2-3 آسیب پذیری در مقابل استرس : .17
2-2-4 استرس از دیدگاه نظریات : .18
2-2-5 مراحل پاسخ به استرس از دیدگاه هانس سلیه : 19
2-2-5-1 مرحله اول- اعلام خطر : 20
2-2-5-2 مرحله دوم- مقاومت : .20
2-2-5-3 مرحله سوم- فرسودگی : 20
2-2-6 ارزیابی استرس، راهبردهای رویارویی و سازگاری روان شناختی : .20
2-2-6-1 ارزیابی استرس : 22
2-2-6-1-1 ارزیابی اولیه : .22
2-2-6-1-2 ارزیابی ثانویه : .23
2-2-6-2 رویارویی با تهدید : 24
2-2-7 مقابله با استرس : .25
2-2-7-1 مقابله ی مسأله محور : .25
2-2-7-2 مقابله ی هیجان محور : 25
2-2-8 مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک : .26
2-2-8-1 مهارت های معطوف به حل مسأله : .27
2-2-8-2 مهارت های هیجانی : .27
2-2-9 راه های مقابله با استرس : 27
2-2-9-1 مهارت های رفتاری : .28
2-2-9-1-1 سلامتی و توانایی : 28
2-2-9-1-2 تعامل های اجتماعی مثبت : .29
2-2-9-1-3 مدیریت زمان : .29
2-2-9-1-4 روش تنفسی : 29
2-2-9-2 مهارت های شناختی : 30
2-2-9-2-1 افکار مثبت : .30
2-2-9-2-2 توانایی حل مسأله : .30
2-2-9-2-3 منبع کنترل : 30
2-2-9-2-4 کمک حرفه ای : 31
2-2-9-3 منابع اجتماع : .31
2-2-9-3-1 حمایت اجتماعی : 31
2-2-9-3-2 امکانات مالی :  31
2-2-10 استرس و راهبردهای مقابله با آن :  32
2-2-2 عملکرد تحصیلی :  34
2-2-2-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :  34
2-2-2-2 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی:  36
2-2-2-2-1 عوامل فردی : .36
2-2-2-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی : 36
2-2-2-2-3 عوامل آموزشگاهی : 36
2-2-2-2-4 جنس : 36
2-2-2-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی : 37
2-2-2-4 عوامل مؤثر بر پيشرفت و افت تحصيلي : 39
2-2-2-5 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان : 39
2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی : 41
2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور : 41
2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران : 43
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه : 49
3-2 نوع پژوهش: .49
3-3 جامعه آماري : . 50
3-4 نمونه و روش نمونه گيري : 50
3-5 ابزار پژوهش : .50
3-5-1. پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس 50
3-6 شرح مراحل تحقیق : 51
3-7 طرح مداخله و محتوای جلسات آموزش : .51
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : .54
فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1 مقدمه : 56
4-2 یافته های توصیفی پژوهش : .56
4-2-1 سن : .56
4-2-2وضعیت تأهل : 58
4-3 پیش فرض های آماری : 60
4-4 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش : .64
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
5-1 مقدمه : .71
5-2 یافته های اصلی : .71
5-3 تبیین فرضیه های جانبی پژوهش : .74
5-4 محدودیت های پژوهش : 76
5-5 پیشنهادهای پژوهشی : .76
5-6 پیشنهادهای کاربردی : .77
منابع
منابع فارسی : .79
منابع غیرفارسی : 83
پیوست
پیوست الف : .91
چکیده انگلیسی : 96


1-1 مقدمه:
امروزه استرس به عنوان يك عامل خطرزا براي سلامتي مورد توجه است . مطالعات متعدد نشان داده است كه افراد با استرس بالا در هر دو سطح جسماني و رواني شكايات بيشتري را مطرح نموده اند (امیری، آقایی و عابدی،1390). برنامه هايي كه مستقيماً مرتبط با استرس تنظيم شده باشند، اثربخش هستند(پرآلتا ، راميرز ، روبلز ، ناوريت ،2009).
نوجوانان و جوانان در جریان رشد، انواع گوناگون و طیف وسیعی از استرس ها را تجربه می کنند و گاه این استرس ها آن چنان شدت دارند، که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می سازند. اخیراً شواهد زیادي مبنی بر گذرا نبودن استرس و نگرانی به دست آمده است که اگر بررسی و ارزیابی نشود تا دوران بلوغ و بزرگسالی در بیشتر افراد تداوم خواهد داشت. به نظر می رسد دلیل افت تحصیلی در بسیاري از دانشجویان، ناتوانی یادگیري یا ضعف هوشی نبوده، بلکه ممکن است سطح بالاي استرس را بتوان دلیل افت یا کارایی در امتحان و تحصیل دانست، همچنین بررسی ها حاکی از آن است که عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد استرس، نقش عمده اي دارند.همین طور نتایج پژوهش هاي مختلف حاکی از آن است که میزان همه گیرشناسی استرس در دختران بیشتر از پسران است و آن ها استرس را با شدت بیشتري تجربه می کنند و نزدیک به 20-30 درصد موارد افت تحصیلی به علت استرس و نگرانی است(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).
در واقع هریک از افرادی که به تحصیل در مقاطع عالی مشغول می شوند، دیر یا زود از خود خواهند پرسید که آیا وصول به مدرک تحصیلی، تمامی مزایا و فرصت های اجتماعی را که انتظار داشته اند، در اختیار آنان قرار خواهد داد؟ یافته های پژوهش های متعدد نشان از آن داشته است که محدودیت های زمانی، حجم تکالیف درسی، مشکلات مالی، دورنمای آتیه ی شغلی و مشکلات فردی با هم کلاسان، هم اتاقی ها در خوابگاه، کارکنان دانشگاه و سایر افراد مرتبط، می تواند منشأ استرس در دوران تحصیل در دانشگاه باشد(روچاسینگ ،1994). به طور کلی با توجه به یافته هایی که اخیراٌ با پژوهش هایی میان دانشجویان به دست آمده مبیّن آن است که عدم استفاده ی موفقیت آمیز از شیوه های رویارویی با استرس، منتهی به خستگی و فرسودگی عاطفی می گردد و یکی از مهم ترین پیامدهای آن افت تحصیلی خواهد بود(خیر و سیف،1383).
بیشتر مطالعات انجام شده (ارجن ،2003؛ بنسون ،1989 و همبري ،1988)، بیانگر این حقیقت است که همبستگی مثبت بین افزایش استرس و کاهش عملکرد تحصیلی وجود دارد. اشپیل برگرووگ(1995)، و زهار(1998)، در پژوهش هاي خود خاطرنشان کرده اند که دانشجویان با اضطراب امتحان بالا، در مقایسه با دانش آموزانی که اضطراب امتحان پایین تري دارند، معمولاً گرایش دارند که امتحانات را به صورت موقعیت خطرآمیز یا تهدیدآمیز ادراك کنند(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).
باید گفت که پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهایی است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفا می کند. این مفهوم یکی از مهم ترین پارامترهایی است که در پیش بینی وضعیت آتی فراگیران از لحاظ کسب صلاحیت و مهارت های علمی و عملی لازم مورد استفاده قرار می گیرد(سوآرس، گوساند، آلمدا و پارامو ،2009؛ داویس، وینسلرو میدلتون ،2006). معمولاً پیشرفت تحصیلی را با روش های مختلفی اندازه گیری می کنند که از جمله ی آن ها می توان به میزان پیشرفت در هر یک از دوره های آموزشی به طور مجزاء، پیشرفت حاصله در مجموعه دوره های آموزشی، معدل تحصیلی سالیانه، معدل تحصیلی یک برنامه آموزشی و آزمون های تخصصی برای کسب مجوزهای تثبیت شغلی یا احراز صلاحیت حرفه ای مانند آزمون RN(پرستار دیپلمه دارای پروانه رسمی) در پرستاری یا آزمون هایی مانند دستیاری پزشکی اشاره نمود(پیت، پوویس،لوت جانس و هیونتر ،2012). معدل تحصیلی یا GPA، یکی از شاخص های متداول ارزیابی عملکرد تحصیلی است. بسیاری از دانشکده ها میزان حداقلی را به عنوان معیار قبولی در امتحانات یا به عنوان حدنصاب مورد نیاز برای ادامه تحصیل دانشجویان در نظر می گیرند(بهامن، آلاسیم، الذاکری، المنسیر و شریف ،2012). میزان این معیار در دانشگاه های ایران، این مقیاس از صفر تا 20 درجه بندی شده و معمولاً نمره بالاتر از 14 به عنوان نمره قبولی در نظر گرفته می شود. این درحالی است که به طور مثال در دانشگاه هوستون ایالات متحده، کسب نمره حدافل 2 از 4 به عنوان نمره قبولی منظور شده و نمره 3 و بالاتر، به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مناسب قید شده است(سانسگیری، بوسل و سایل ،2006).
امروزه الگوهایی ارائه شده است مبنی بر این که از طریق آموزش و به کارگیري آن ها می توان باعث پرورش و تقویت رفتارهایی در دانشجویان شد که حاصل آن بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی فرد و کاهش عوارض حاصل از مسأله استرس و اضطراب امتحان است. از طریق برخی از برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت که ضمن کم هزینه بودن، تداخلی نیز با برنامه هاي درسی دانشجویان نداشته باشد، می توان برخی از این الگوها را آموزش داد و بدین وسیله کارایی مقابله اي دانشجویان را افز ایش و اسناددهی ها ي منفی آن ها را کاهش داد. پژوهشگران با بررسی راهبردهاي مقابله اي افراد موفق و ناموفق، به نتایج بسیار اساسی دست یافته اند؛ و این مطالعات نشان می دهد کسانی که به طور موفقیت آمیزي با مشکلات مقابله می کنند، افرادي هستند که خود را به مجموعه مهارت هاي مقابله اي مجهز کرده اند(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).
راهبردهاي مقابله با استرس عبارت از تلاش هاي شناختی و رفتاري به منظور تسلط بر تعارض هاي فشارزا، کاهش یا تحمل آن هاست.به عبارت دیگر اثربخشی راهبردهاي مقابله با استرس در درمان بسیاري از مشکلات روان شناختی، از جمله مشکلات مرتبط با استرس و اضطراب تأیید شده است. دیویس و لیساکر اثربخشی تکنیک هاي شناختی رفتاري را در بهبود مهارت هاي فراشناختی افراد مبتلا به استرس، مؤثر نشان داده اند(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.