پایاننامه ورزشی تمرین مقاومتی ترکیب بدن قدرت بیشینه عضلات بالاتنه

۱۴۰ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ورزشی تمرین مقاومتی ترکیب بدن قدرت بیشینه عضلات بالاتنه خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه ورزشی تمرین مقاومتی ترکیب بدن قدرت بیشینه عضلات بالاتنه


پایاننامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن


چکیده:

تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 گروه تمرین مقاومتی (15= nسن: 25/7 ± 46/32 سال، وزن: 62/15 ± 58/59 کیلوگرم قد: 52/19± 70/145 سانتی متر) و گروه کنترل (15=n سن: 90/6 ± 86/31 سال وزن: 62/9±81/53 کیلوگرم قد: 15/6± 79/157 سانتی متر) قرار گرفتند. وزن، درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی(BMI)، توده بدون چربی، قدرت و استقامت عضلات بالاتنه و حجم عضلۀ دو سر بازویی قبل و بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی اندازه گیری و محاسبه شد. آزمودنی های گروه تمرین مقاومتی علاوه بر تمرینات عادی روزانۀ تیم به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه در برنامه تمرین مقاومتی شرکت کردند. وضعیت توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی ( 05/0 >p ) و با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها، از آزمون تی همبسته برای مقایسه مقادیر پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش و از آزمون تی مستقل برای بدست آوردن اختلاف بین دو گروه کنترل و تمرین استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر تغییرات معنی داری را در شاخص-های ترکیب بدن شامل کاهش درصد چربی بدن (25%)، شاخص تودۀ بدن (6/1%) و دور کمر (3/2%) و افزایش توده بدون چربی (3/5%) پس از 8 هفته تمرین نشان داد(05/0 >p ) در حالی که در شاخص دور شکم افزایش معنی داری مشاهده نشد. قدرت (پرس سینه 7/66%، آزمون پنجه 94/23%) و استقامت عضلانی (دراز و نشست 71/33%، پرس سینه 38/3%) به طور معنی داری افزایش یافت (05/0 >p). میانگین تغیرات حجم عضلات(قطر بازو، محیط بازو، سطح مقطع بازو) در هر دو گروه تمرین مقاومتی و کنترل تغییرات معنی داری وجود داشت(05/0 >p). بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان پیشنهاد کرد که تمرین مقاومتی برای بهبود ترکیب بدن، حداکثر قدرت، استقامت و حجم عضلانی در بازیکنان معلول بسیار مفید است.

واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، ترکیب بدن، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، حجم عضله


فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول (طرح پژوهش)
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 3
1-3. ضرورت پژوهش 5
1-4. اهداف پژوهش 7
1-4-1. هدف کلی 7
1-4-2. اهداف ویژه 7
1-5. فرضیه های پژوهش 7
1-6. پیش فرض های پژوهش 8
1-7. محدودیت های تحقیق 8
1-7-1. محدودیت های غیر قابل کنترل 8
1-7-2. محدودیت های قابل کنترل 8
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات 9
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه پژوهش)
2-1. مقدمه 12
2-2. مبانی نظری 12
2-2-1. معلولیت 12
2-2-1-1. تاریخچه معلولیت 12
2-2-1-2. معلولیت و تعریف معلولیت 13
2-2-1-3. ورزش معلولیت 14
2-2-2. والیبال نشسته 15
2-2-2-1. ابعاد زمین و قوانین والیبال نشسته 15
2-2-2-2. ترکیب بدن و عوامل موثر بر آن در ورزش 15
2-2-2-3. کلاس بندی برای والیبال نشسته 16
2-2-2-4. آسیب های مرتبط با والیبال 18
2-2-2-5. تاکتیک های والیبال نشسته 19
2-2-2-6. عوامل آمادگی جسمانی در والیبال نشسته 21
2-2-3. تمرین مقاومتی 24
2-2-3-1. آثار تمرینات مقاومتی 24
2-2-3-2. اصول تمرینات با وزنه 27
2-2-3-3. متغیرهای تمرین 29
2-3. مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع مورد نظر 31
2-3-1. تاثیر تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن 31
2-3-2. تاثیر تمرینات مقاومتی بر قدرت عضلانی 33
2-3-3. تاثیر تمرینات مقاومتی بر استقامت عضلانی 35
2-3-4. تاثیر تمرینات مقاومتی بر حجم عضلانی 36
فصل سوم (روش شناسی پژوهش)
3-1. مقدمه 39
3-2. جامعه و نمونه آماری 39
3-3. روش و طرح پژوهش 40
3-4. نحوه گردآوری اطلاعات 40
3-5. تمرینات مقاومتی 40
3-6. متغیرهای پژوهش 42
3-6-1. متغیر مستقل 42
3-6-2. متغیرهای وابسته 42
3-6-3. متغیرهای قابل کنترل 43
3-6-4. متغیرهای غیر قابل کنترل 43
3-7. ابزار و وسایل اندازه گیری 43
3-8. روش اندازه گیری متغیّرها 43
3-8-1. اندازه گیری قد 43
3-8-2. اندازه گیری وزن 44
3-8-3. امتیاز معلولیت 44
3-8-4. محاسبه شاخص تودۀ بدنی 45
3-8-5. اندازه گیری تودۀ بدون چربی 45
3-8-5-1. اندازه گیری درصد چربی بدن 45
3-8-5-2. اندازه گیری ضخامت چین پوستی شکمی 46
3-8-5-3. اندازه گیری ضخامت چین پوستی فوق خاصره 46
3-8-5-4. اندازه گیری ضخامت چین پوستی پشت بازو 46
3-8-5-5. اندازه گیری ضخامت چین پوستی جلو بازو 46
3-8-6. اندازه گیری دور اندام ها 46
3-8-7.اندازه گیری حجم عضلانی بازو 47
3-8-7-1. اندازه گیری محیط بازو 47
3-8-9. اجرای آزمون درازونشست 47
3-8-10. اجرای آزمون استقامت عضلانی پویا 48
3-5-11. اجرای آزمون قدرت ایستا پنجه دست 48
3-8-12. اجرای آزمون قدرت عضلانی 49
3-9. روش های آماری 50
فصل چهارم(تجزیه تحلیل داده ها)
4-1. مقدمه 52
4-2. یافته های توصیفی 52
4-3. بررسی نرمال بودن داده ها 59
4-4. آزمون فرضیه های پژوهش 63
4-4-1. فرضیه اول 63
4-4-2. فرضیه دوم 67
4-4-3. فرضیه سوم 69
4-4-4. فرضیه چهارم 72
فصل پنجم (بحث و بررسی)
5-1. مقدمه 76
5-2. خلاصه پژوهش 76
5-3. بحث و نتیجه گیری 77
5-3-1. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن بازیکنان زن والیبال نشسته 77
5-3-2. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت عضلات بالاتنه بازیکنان 80
5-3-3. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر استقامت عضلات بالاتنه بازیکنان 83
5-3-4. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر حجم عضله دو سر بازویی 85
5-4. نتیجه گیری 88
5-5. پیشنهادات 89
5-5-1. پیشنهادهای کاربردی 89
5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی 89
منابع 90
پیوست الف 100
پیوست ب 103
پیوست ج 104
چکیده انگلیسی 105


والیبال نشسته

افراد معلول پیامدهای ماندگاری از ناتوانی خود تجربه می‌کنند(1). این عوارض ماندگار، شامل سطح پایین‌تری از عملکرد اجتماعی، توانایی های فیزیکی در تحمل کار و کل انرژی می‌باشند(27).در مجموع، شرکت در والیبال نشسته، این موارد را بهبود می‌بخشد(109). ووت در سال 1992 دلایل بسیاری در خصوص علل شرکت افراد در والیبال نشسته ثبت کرد. بازی والیبال نشسته با شکستن موانع ناشی از ناتوانی های تحمیل شده بر این جامعه، فرصتی را برای رسیدن به موفقیت فراهم می آورد که شامل فرصت های اجتماعی در کنار دیگران، و حس شادی و تندرستی می باشند (109). بازی والیبال، مستلزم دارا بودن مهارت های بالایی در عوامل روانی، فنی و تاکتیکی بازی است. افراد دچار قطع عضو نسبت به همتایان تندرست- دارای اندام تحتانی- قادر به اجرای بازی در سطح بالاتری می باشند و در نتیجه این امر والیبال نشسته را به بازی کاملاً مناسب آن‌ها تبدیل می کند. با توجه به تمام عوامل مذکور، والیبال نشسته علاوه بر مزیت اجتماعی، مزیت جسمانی و فیزیکی بزرگی نیز دارد (109).

ترکیب بدن و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران

ترکیب بدن یکی از اجزای آمادگی جسمانی مربوط به سلامتی است که تناسب بین بافت های بدن را بیـان می‌کنـد. به عبارت دقیـق تر، نسـبت بیـن وزن چربی بدن را در مقایسـه با وزن بدون چـربی بدن (استخوان، عضلات و… غیره) توصیف می کند. ترکیب بدن از دو قسمت تشکیل شده:
 – بخش چربی: شامل بافت چربی است که چگالی کمتری دارد.
 – بخش بدون چربی: شامل عضله، استخوان، و اندام ها که چگالی بیشتری دارد(5).
عـوامل مختلفی بر ترکیـب بدن اثر می گـذارند که برخی از آن‌ها عبارتـند از: وراثت، دوران رشـد، جنسیت، فعالیت بدنی
1) وراثت: ژنتیک یکی از عواملی است که به تغییرپذیری وزنی در بین افراد منجر می‌شود. در واقع حدود 25 درصد تفاوت درصد در بین افراد ناشی از عامل ژنتیک است.
2) دوران رشد: تجمع چربی در بدن، در دوران مختلف زندگی متفاوت است و تشکیل سلول‌ها در دوره ی زندگی جنینی رخ می‌دهد.
3) جنسیت: ترکیب بدنی دو جنس با هم تفاوت دارد. این تفاوت ها در دوره ی نوجوانی و تا بزرگسالی حتی بیشتر هم در مردان، نسبت توده عضلانی بیشتر از زنان بوده، در حالی که در زنان درصد چربی بیشتر از مردان است.
4) فعالیت بدنی: یک رابطه معکوس بین سطح فعالیت بدنی با چربی وجود دارد. به عبارت دیگر افرادی که دارای سطـح فعالیـت بدنی بیشتـری بوده و یا زنـدگی فعـال تری داشتـه اند، از مقـدار چربی کمتـری برخوردارند.

آسیبهای مرتبط با والیبال

تقریبا انواع صدمات شانه همیشه مربوط به حرکات تکراری است. آسیب به شانه، به حرکات مکرر بالاسری مربوط می‌شود. جراحاتی از این قبیل و اصابت‌ها مرتبط با عدم تعادل عضلانی در شانه است که ممکن است باعث حرکت غیرطبیعی سر استخوان بازوی بالایی یا قدامی گردد (151). تشکیل کیست در غدّه ی لنفاوی، آسیب به قسمت فوقانی، و خونریزی به دلیل حرکات بالاسری مکرر و توقف ناگهانی حرکت در طی آبشار زدن رخ می‌دهد (92). این امر همان آسیب‌شناسی بسیاری از آسیب‌های دیگر شانه مانند التهاب تاندون است که در بازیکنان ورزشی که در بالای سر ضربه می‌زنند و یا پرتاب می‌کنند رخ می‌دهد. روی‌ هم ‌رفته، بروز آسیب های ناشی از استفاده ی بیش از حد از شانه،60 برای 1000 ساعت بازی یا تمرین در بازیکنان والیبال تمام سنین می‌باشد (149). صدمات استفاده بیش از حد شانه در میان بازیکنان شایع ترین هستند. در کل، صدمات شانه در والیبال، معمول هستند و صدمات مربوط به بازیکن والیبال نشسته مرتبط با بازیکن ایستاده نیز می باشند. بازیکنان نشسته باید خود را با استفاده از بازوها و شانه های خود حرکت دهند و همچنین از این اندام ها برای بازی با توپ استفاده کنند (165).

استقامت عضلانی

استقامت عضلانی، قابلیت تکرار مداوم تمرین در شرایط سوخت و سازی پرفشار، برای بسیاری از رشته های ورزشی مهم است. تمرین برای توسعه استقامت عضلانی معمولاً در آماده‌سازی والیبال مهم نیست. ورزشکاران باید متوجه باشند که چه تمریناتی را برای استقامت عضلانی انتخاب کنند. تمرین برای توسعه استقامت عضلانی می‌تواند فوایدی که پیش‌تر در تمرینات قدرتی و توانی به دست آمده را کاهش دهد. برنامه‌های آماده‌سازی والیبال باید بازیکنان را برای پرش ها، استارتها، توقفها، شیرجه ها و حرکات دست به بالای سر که چندین بار در مسابقه تکرار می شوند، آماده کنند (148). اگر در برنامه ی تمرینی خود تمرینات استقامت عضلانی دارید، بهترین زمان برای گنجاندن این تمرینات در برنامه، می‌تواند در ابتدای مرحله خارج از فصل مسابقات باشد (156).

تمرین مقاومتی

روش‌های انجام تمرینا ت قدرتی شامل وزنه های آزاد ، دستگاه‌های بدن‌سازی و با استفاده از وزن بدن می‌باشد. زمانی که وزنه های آزاد نظیر دمبل استفاده می شود فرد هم به بلند کردن وزنه پرداخته و هم وضعیت بدن خود را در حین حرکت کنترل کرده است اگر از دستگاه‌های بدنسازی استفاده شود دستگاه اجازه بلند کردن وزنه را به خود فرد می دهد ولی خود دستگاه در طول حرکت بدن خود را در وضعیت مناسب حفظ می کند. در فعالیت هایی نظیر ایستادن و نشستن وزن بدن به عنوان مقاومت تلقی می شود. عقاید در مورد بهترین نوع تمرین مقاومتی متفاوت است. عموماً بهترین روش برای تقویت بلند کردن وزنه در سه ست 12-8 تکرار می باشد. بلند کردن وزنه های سبکتر با تکرارهای بیشتر سبب بهبود استقامت می شود. تمرین مقاومتی شامل چندین تمرین مختلف می باشد که بر روی گروه عضلانی متفاوتی فعالیت می کند. تمرین کننده یک تا سه دوره از هر تمرین را انجام می دهد. یک دوره از 15-8 تکرار بوده و حدود یک 1 دقیقه به طول می انجامد و یک جلسه معمولی 30 دقیقه طول می کشد. اگر فرد هفته ای2 تا 3 جلسه تمرین قدرتی انجام دهد افزایش قدرت ماندة عضلات فعال بارز می شود. این افزایش ها مربوط به فرایند-های متفاوت شیمیایی درسلول‌های عضلانی می شود. بیشترین پیشرفت، بعد از اولین ماه‌های تمرین منظم آشکار می شود، انجام تمرینات قدرتی منظم، سلامت دستگاه قلبی– عروقی فرد را توسط بهبود سطح HDL تقویت می کند و همچنین تأثیر زیادی بر ترکیب بدن دارد. چون عضلة حجیم تر سرعت متابولیسم را افزایش داده، کالری بیشتری را می سوزاند و بافت چربی را کاهش می دهد تمرین قدرتی، اندازه عضلات را تحت فشار قرار می دهد و به افزایش محتوای مواد معدنی استخوانها کمک می کند و از پوکی استخوان جلوگیری می کند(6 ).

آثار تمرینات مقاومتی

1) افزایش قدرت عضلانی
2) سازگاری‌های سیستم عصبی
3) سازگاری‌های قلبی- عروقی
4) سازگاری‌های فیزیولوژیکی
5) سازگاری‌های سوخت و سازی
6) سازگازی‌های ساختاری
7) تغییرات در ترکیب بدن
8) بهبود توانایی‌های حرکتی، ورزشی

تاثیر تمرینات مقاومتی بر قدرت عضلانی

در چند پژوهش تأثیر تمرینات مقاومتی بر قدرت عضلانی بررسی شده است. در پژوهشی که در سال 1389 توسط میرزایی وهمکاران جهت بررسی اثر دو الگوي باردهي متفاوت تمرين مقاومتي بيشينه بر قدرت، توان و هايپرتروفي، پس از شش هفته تمرين بر روی 21 مرد تمرین کرده انجام شد، مشخص شد که مقدار 1RM اسکوات نیمه خم کردن آرنج پس از شش هفته تمرين با هر يك از پروتكل ها به طور معني دار و مشابهي افزايش يافت؛ همچنين ارتفاع پرش عمودي برون‌ده توان بيشينه و توان ميانگين، سطح مقطع عرضي عضله ی ران و محيط عضله ی بازو، درمقايسه با مقادير پيش از تمرين افزايش معني داري نشان نداد. نتايج اين مطالعه نشان داد سازگاري هاي اوليه (شش هفته تمرين مقاومتي) در قدرت، توان و حجم عضلاني، با اعمال روش باردهي ثابت در هر نوبت و افزايش تدريجي بار از يك نوبت تا نوبت بعدي، تفاوت قابل ملاحظه‌اي با يكديگر ندارند (22).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.