پایاننامه معماری طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

145 هزار تومان 110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه معماری طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر روی لینک افزودن به سبد خرید یا ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


 پایان نامه کارشناسی ارشد معماری طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر


پایاننامه معماری طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر


چکیده:

هدف این بحث بررسی مفهوم مراکز فرهنگی و اهمیت وجود آن در پرورش فکری و اخلاقی جوانانی است که بخش زیادی از جمعیت جامعه امروزی را به خود اختصاص دادند. ضرورت تحقیق به آن دلیل است که علیرغم اهمیت جایگاه مراکز فرهنگی و تأثیر آن در ساختار فضایی و اجتماعی شهرسازی امروزی، در ایجاد هدف و انگیزه و پرورش فکری جوانان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
مراکز فرهنگی در اکثر جوامع شهری دنیا به ویژه در جوامعی که مفهوم دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش معتبر است، سوژه ای شناخته شده و مرسوم می باشد. مرکز فرهنگی به مفهوم عام آن، محلی متعلق به مردم شهر و جدا از تشکیلات اداری شهرداری است که به منظور حضور شهروندان و حیات اجتماعی طراحی می شود.
منطقه 22 تهران اکنون غربی ترین حد شهر تهران به حساب می آید. این منطقه در میان سایر مناطق شهر تهران منطقه ای به نسبت جوان و نوساز می باشد و مورد هجوم ساخت و سازهای جدید در سطح منطقه قرار گرفته است. از این رو این منطقه مکان مناسبی برای طراحی مراکز فرهنگی و ایجاد بستری برای رشد و نمو جوانان و بهره گیری از توانایی های آنان در جهت کارآفرینی و پیشرفت هرچه بیشتر کشور است.
در این بحث به بررسی تعاریف و ویژگی های مراکز فرهنگی، جوان و کارآفرینی و می پردازیم و در آخر با بیان ویژگی های منطقه 22، سایت موردنظر را در این منطقه طراحی خواهیم نمود.

کلید واژهها: مرکز فرهنگی، جوان، اوقات فراغت، هویت، خلاقیت


فهرست مطالب

فصل اول- موضوع طرح 1
1-1- بیان مساله 2
1-2-پیشینه تحقیق 3
1-3-اهداف تحقیق 4
 1-3-1-اهداف اصلی 4
 1-3-2-اهداف فرعی 4
 1-3-3-فرضیه یا سوالات کلیدی تحقیق 4
1-4-روش تحقیق 4

فصل دوم:مفاد بنیادین 6
2-1- جوان 7
 2-1-1-تعریف جوان 7
 2-1-2-جوان و رهیافت های آن 8
 2-1-3-ویژگی های جوان 10
 2-1-3-1- استقلال طلبی 10
 2-1-3-2- پرخاشگری 10
 2-1-3-3- برتری جویی 11
 2-1-3-4- احساس خلا 11
 2-1-4-بحران های جوان 12
 2-1-4-1-بحران شخصیت یا هویت 12
 2-1-4-2- بحران روابط اجتماعی 13
 2-1-4-3-بحران خانواده 13
 2-1-4-4- بحران جنسی 13
 2-1-4-5- بحران کار 13
 2-1-4-6- بحران شناسایی 13
 2-1-4-7- بحران الگوگریزی و الگوپذیری 14
 2-1-5- راهکارهای ارتباط با جوان 15
 2-1-5-1- درک موقعیت جوان 15
 2-2-5-2-شناخت نیازهای جوان و برآوردن آن 15
 2-2-5-3-سخن گفتن با جوان 16
 2-2-5-3-1-سخن گفتن آمرانه و خشن 16
 2-2-5-3-2-سخن گقتن اخلاق گرایانه 16
 2-2-5-3-3-سخن گفتن از موضع همه چیزدان و علامه 17
 2-2-5-3-4-سخن گفتن انتقادگرایانه 17
 2-2-5-4-شنیدن سخن جوان 17
 2-1-6-تاثیر محیط و معماری بر رفتار و اخلاق جوان 19
2-2-قرارگاه های رفتاری 23
 2-2-1-تعریف قرارگاه های رفتاری 23
 2-2-2-عناصر تشکیل دهنده یک قرارگاه رفتاری 25
 2-2-3-حریم قرارگاه یا مکانهای رفتاری 26
 2-2-4-اثر قرارگاه های رفتاری بر رفتار افراد 26
2-3-هویت فرهنگی 27
 2-3-1-تعریف فرهنگ 27
 2-3-2-تعریف هویت 28
 2-3-3-رابطه فرهنگ و هویت 30
2-4- مرکز فرهنگی 32
 2-4-1-پیشینه مراکز فرهنگی 32
 2-4-1-1- فرهنگسرا در یونان و روم 32
 2-4-1-2- فرهنگسرا در اروپا 33
 2-4-1-3- مراکز فرهنگی در ایران 34
2-5-خلاقیت 36
 2-5-1-تعریف خلاقیت 36
 2-5-2-روانشناسی خلاقیت 38
 2-5-3-روشهای فردی برای برانگیختن خلاقیت 39
 2-5-4-شیوه های گروهی برای پرورش خلاقیت 40
 2-5-4-1-روش طوفان فکری(یا بارش مغزی) 40
 2-5-4-2-روش گوردن 40
 2-5-5-عوامل موثر در رشد خلاقیت 41
 2-5-6-الگوهای پرورش خلاقیت 43
 2-5-7-ویژگی های شخصیتی افراد خلاق 47
 2-5-8-راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری 53
2-6-اوقات فراغت 59
 2-6-1-چشم اندازها و نظریه های فراغت 59

فصل سوم-نمونه موردی 62
3-1-نمونه موردی داخلی 63
 3-1-1-مرکز فرهنگی استاد فرشچیان اصفهان 63
 3-1-1-1- ایده های طراحی 63
 3-1-1-2- هندسه 64
 3-1-1-3-حضور آب 65
 3-1-2- مرکز فرهنگی دزفول 66
 3-1-2-1- ایده های طراحی 66
 3-1-2-2- طراحی نما 67
3-2- نمونه موردی خارجی 69
 3-2-1- مرکز فرهنگی حیدرعلی اَف آذربایجان 69
 3-2-1-1- فرم و حجم بنا 69
 3-2-1-2- طراحی سازه 71
 3-2-1-3- مصالح برگزیده 71
 3-2-1-4- معماری فضای داخلی مجموعه 72
 3-2-2- مرکز فرهنگی گوآنگجوی چین 73
 3-2-3- مرکز فرهنگی آگورا در هلند 74
 3-2-4- مرکز فرهنگی دیکونستلینی در هلند 75
3-3- نتیجه گیری 76

فصل چهارم- معرفی سایت 77
4-1-بررسی موقعیت جغرافیایی شهرتهران 78
4-2-تاریخچه شهر تهران 80
4-3-توپوگرافی تهران 82
4-4-منطقه 22 تهران 83
 4-4-1-سابقه پیدایش منطقه 22 83
 4-4-2-ویژگی های جغرافیایی منطقه 22 85
 4-4-3-ویژگی های زیست محیطی و اقلیمی منطقه 22 86
 4-4-4-آب و هوای منطقه 22 87
 4-4-4-1-تابش آفتاب 87
 4-4-4-2-دما 88
 4-4-4-3-بارش 88
 4-4-4-4-رطوبت 89
 4-4-4-5-باد 89
 4-4-4-6-جهت استقرار ساختمان 89
 4-4-5-ویژگی های معماری منطقه 22 90
 4-4-6-پروژه های شاخص منطقه 22 91
 4-4-6-1-تاثیرات زیست محیطی دریاچه و پارک چیتگر 91
 4-4-6-2-گروه بندی کاربری ها در منطقه و ناحیه (طرح تفضیلی) 92
 4-4-6-3- کاربری ها 93
 4-4-6-4- شریانهای منطقه 93
 4-4-6-5-دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس(چیتگر) 94
 4-4-6-5-1-دریاچه چیتگر بعد از آبگیری 94
 4-4-6-5-2-اهداف شکلگیری منطقه از طریق ایجاد و ارتقا قابلیتهای تفریحی تفرجی 95
 4-4-6-5-3-مشخصات دریاچه 96
 4-4-6-5-4-منابع تامین آب دریاچه 96
 4-4-6-5-5-تاثیرات زیست محیطی 97
 4-4-6-5-6-جاذبه های تفریحی-توریستی 97
 4-4-6-5-7-مزیت های اقتصادی – اجتماعی 97
 4-4-6-5-8-موقعیت دریاچه 98
4-5-موضوعیت پروژه 99

فصل پنجم- طراحی 101
گفتار یکم- مبادی پروژه 102
5-1-مراحل طرح 102
 5-1-1-روند طراحی و نحوه چیدمان 102
 5-1-2-ایده های تاثیرگذار در طراحی 103
 5-1-2-1-عناصر طبیعی در مجاورت طرح 103
 5-1-2-1-1-دریاچه چیتگر 103
 5-1-2-1-1-1-منابع تامین آب دریاچه 103
 5-1-2-1-1-2-جزایر دریاچه 103
 5-1-2-1-1-3-عناصر و فضاهای دریاچه شهدای خلیج فارس 103
 5-1-2-1-2-فضای سبز پارک چیتگر 107
 5-1-2-1-2-1-شناخت کلی محیط طبیعی چیتگر 108
 5-1-2-1-2-2-پوشش درختی و درختچه های پارک جنگلی چیتگر 108
 5-1-2-1-2-3-امکانات پارک و طرح های آتی آن 109
 5-1-2-2-مفاهیم فلسفه ای و اندیشه ای 110
گفتاردوم- معرفی طرح نهایی 112
5-2-روند شکل گیری حجم 112
 5-2-1-سیستم سازه ای و دیاگرام های سازه ای طرح 114
 5-2-2-سیستم های تاسیساتی و دیاگرام های تاسیساتی طرح 116
5-3-دستاوردهای پژوهش 116

پیوست ها 117
فهرست منابع و مآخذ 118
چکیده انگلیسی 123


تأثیر محیط و معماری بر رفتار و اخلاق جوان

در بیان تأثیر محیط بر جوانان افراد مختلفی صاحب نظر هستند. دیدگاه دکتر سيد حميد آتشپور به شرح ذیل می-باشد. در ميان نظريه هاي مختلف، محيط بيشتر به عنوان عاملي تاثيرگذار بر رفتار انسان فرض مي شود. با پيشرفت دانش روانشناسي محيطي ديگر انسان و رفتار او متاثر از محيط نيستند بلکه بر روند شکل گيري محيط اثر متقابل دارند. درزمينه تاثير محيط و معماري بر رفتار مي توان به 3 ديدگاه اشاره کرد:
1- جبري نگري معماري: از اين ديدگاه معماري و محيط اطراف دليل بروز رفتار در فرد خواهند بود.
2- اختياري نگري محيطي: در اين ديدگاه انتخاب فرد باعث بروز رفتار خواهد بود.
3- احتمالي نگري محيطي: اين نگرش حد وسطي از دو ديدگاه قبل است. (–،1381، ص 145)
محيط را به شکل ضمني هر آنچه در اطراف ما است، چه ساخته شده چه طبيعي، مي توان ناميد. با اين وجود تعريف ما از محيط بسته به نوع برداشت و استفاده ما از محيط متفاوت است: «جغرافي دانان زمين آب و هوا، روان شناسان مردم و شخصيت فردي آنها، جامعه شناسان سازمان هاي اجتماعي و فرآيندها و معماران ساختمان ها و محيط هاي باز و منظر را محيط تعريف مي کنند.» بسياري از عوامل غيرفيزيکي موجود در محيط مي توانند محيط را متاثر کنند. محيط هاي طبيعي اغلب به عنوان عواملي که از فشار روحي مي کاهند در نظر گرفته مي شوند اما گاهي در شمار موارد استرس زا قرار مي گيرند. محيط را مي توان به طرق مختلف برحسب موارد گوناگون دسته بندي کرد. از جمله دسته بندي هايي که در مورد محيط انجام شده تقسيم بندي جان لنگ است وي محيط را در زير گروه هاي محيط کالبدي، محيط اجتماعی، محیط روان شناختی و محیط رفتاری تقسیم بندی می کند: محيط کالبدي شامل محيط هاي زميني و جغرافيايي، محيط اجتماعي شامل نهادهاي متشکل از افراد و گروه ها، محيط روانشناختي شامل تصاوير ذهني مردم و محيط رفتاري مجموعه عواملي است که فرد به آن واکنش نشان مي دهد.

تعریف هویت

از واژه های پر معنای ادبیات نوجوانی و جوانی، ” هویت ” است. معنای این عبارت همزمانی آغاز تأمل و تفکر درهویت خویش و شروع نوجوانی است. پدیده ای که بعدها و در سالهای جوانی به صورت تکوین هویت یا بحران هویت ظاهر می شود. لذا مهمترین سالهای زندگی یعنی دوران نوجوانی و جوانی عرصه تجلی شکل گیری و یا از هم پاشیدگی هویت است. (–، 1389،ص 12) هویت، احساس تعلق به مجموعه‌ای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل گرفته‌اند. ” اگر امروز از هریک از ما بپرسند که ”تو کیستی؟” (یعنی بخواهند که شما هویت خود را در برابر یک پرسش توضیح دهید)، هر یک پاسخی را که برگرفته و متاثر از اصالت، ذهنیات، تربیت و بافت فرهنگی‌مان است، بیان می‌داریم، از جمله: ”من ایرانی هستم“، ”من تاجیک هستم“، من انسانم“، ”، ”من مدیرم“، ”من جوانم“، ”من‌ اندیشمندم“، من هم یک بنده خدا مثل بقیه هستم“، و امثالهم. حال ما کدام پاسخ را می‌دهیم یا با چه اولویتی هریک را می‌گوییم همراه با درک این نکته که با چه لحنی (افتخار، سرخوردگی، احترام، بی‌تفاوتی و غیره) آن را بیان می‌داریم و اینکه در شرایط مکانی و زمانی مختلف، کدام پاسخ را می‌دهیم، در مجموع معرف هویت شخصی و فرهنگی ما است.

طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی ترجمه لغت به لغت عبارت ” cultural center” است که در اکثر جوامع شهری دنیا به ویژه در جوامعی که مفهوم دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش معتبر است، سوژه ای شناخته شده و مرسوم است. مرکز فرهنگی به مفهوم عام آن، محلی متعلق به مردم شهر و جدا از تشکیلات اداری شهرداری است که به منظور حضور شهروندان و حیات اجتماعی طراحی می شود. ماهیت استقلال عملکرد مرکز فرهنگی، از عملکرد مستقل شهروندان در اداره شهرشان مایه می گیرد.(–،1380،ص 124) مرکز فرهنگی به منزله تابلویی است که وقایع اجتماعی روی آن به تصویر کشیده می شوند؛ از آنجایی که این فضا نقشی مهم در حضور شهروندان و ارتباط شهر و اجتماع دارد ؛ اساس طراحی چنین فضایی توجه به نیازها و خصوصیات روان شناختی کاربران، به خصوص جوانان، باهدف نیل به اجتماع و محیطی فرهنگی می باشد.

پیشینه فرهنگسرا در یونان و روم

هنگام گفتگو درباره ی فضاهای فرهنگی و تفریحی اغلب حضور در چنین فضاهایی برای پرکردن اوقات فراغت را پدیده ای نسبتاً مدرن می پندارند و آن را محصول تحولات صنعتی اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم وبه تبع آن کاهش ساعات کار می دانند.اما درطول تاریخ، حضور در چنین فضاهایی بخشی ازفعالیت های آگاهانه انسان در جوامع بشری ازجشن های المپیا در یونان و تماشای گلادیاتورهای رومی گرفته تا فستیوال ها، مراسم مذهبی وآیینی،کنسرت ها،اپرا، سینما،و… بوده است. بنابراین، ریشه ی تاریخی این فعالیت هاوفضاهای مربوطه به آنهادرغرب را باید درجشن ها ونمایش های یونان باستان جست وجوکرد. هرچندکه جشن های آیینی ریشه ای قدیمی تر دارد، اولین نمونه ی نظام یافته جشن-به مثابه ی یک فعالیت اجتماعی متعلق به یونان باستان است. البته یونانیان علاوه بر جشن های مختلف، نمایش را نیز بسیار ارزشمند می دانستند وآن را نه فقط یک سرگرمی بلکه بزرگداشتی شاعرانه وهنرمندانه از اعتقادات عمیق مذهبی واجتماعی قلمداد می کردند.تماشاخانه های(تئاتر) یونان در دامنه تپه ها ساخته می شد،شیب دامنه فضای لازم برای نشستن تماشاگران وگودترین نقطه محل برگزاری برنامه ها بود. معماری تماشاخانه ها پس ازیونان در روم تداوم یافت. عقیده بر این است که رومی ها ساختار بومی مشخصی برای آن نداشتند و آن را ازمعماری یونان اقتباس کرده وبا تمایلات وعلایق خود تغییرداده اند وتا قبل ازآن، ازسازه های چوبی موقت برای برگزاری چنین برنامه هایی استفاده می کردند. (–، 1389، ص 95)  

پیشینه فرهنگسرا در اروپا

با شروع دوره ی رنسانس در اروپا، نمایش دوباره مطرح شدواهمیت یافت.پس از این دوره، نحوه ی گسترش وتحولات نمایش دراروپا انسجام ویکدستی نداردودر هر کشوری،با توجه به شرایط اجتماعی واقتصادی،متفاوت است.درنیمه ی دوم قرن شانزدهم،اولین مراکزفرهنگی تحت عنوان تماشاخانه های دائمی در انگلستان دوباره به مثابه ی یک گونه ی ساختمانی وارد شده به عرصه ی معماری ساخته شدند.در طول قرن های هفدهم وهجدهم، تعدادسالنهای تماشاخانه در اروپا افزایش یافت وبه تدریج توجه جامعه به اپرا معطوف شد.درحقیقت،اپرا محصول تلاقی نمایشهای مذهبی قرون وسطی ونمایشهای تفریحی میدانهای شهری بود.معمولاً ایتالیا را خواستگاه اپرا می دانند وشهر ونیز را گهواره ی آن.اپراهای اولیه در ونیز ودرمیدان های عمومی شهر برگزارمی شد که به تدریج به داخل ساختمان کشیده شد.اولین خانه ی اپرا هم در سال1637در ونیز آغاز به کارکرد.اما پس از این دوره هنوز در مناطقی اپرا همچنان در فضای باز برگزار می شد.برگزاری نمایش واپرا در فضاهای عمومی شهر،در مفاهیم طراحی شهری هم تاثیرگذار بود؛یعنی با اهمیت یافتن صحنه پشت صحنه وتوجه به تقارن وخط دیدکه تابع پیدایش پرسپکتیو درقرن پانزدهم بود، مفاهیم جدیدی در طراحی شهری مطرح شد که وجه تمایز طراحی شهری باروک به شمار می رفت.درگذرا ازقرن نوزدهم به قرن بیستم، فضای جدیدی درعرصه ی معماری ظهور کرد: سینما، که امروز واژه ای آشنا برای همگان است، به دنبال پیدایش دوربین های فیلمبرداری در سال1895 به وجود آمد.سینما های اولیه ساختمان پیچیده ای نداشتند وفقط شامل یک تالار نمایش، باجه ی فروش بلیط و آپاراتخانه برای امکانات جانبی بودند که در مقایسه با نیاز به پشت صحنه های تو در تو ومارپیچ ساختمان تماشاخانه ها، بسیارساده وحقیر به نظر می رسیدند.

راههای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری

حال چنانکه بخواهیم عمیق تر به مسئله ایجاد خلاقیت در جوانان بپردازیم، لازم است فرد خلاق را معرفی کرده و راه های پرورش وی را بیان کنیم. نگاه کردن متفاوت به مساله و رسیدن به یک راه حل جدید، همان چیزی است که عموماً از آن به خلاقیت تعبیر می شود. اما خلاقیت مفهومی نیست که بتوان آن را در یک جمله و حتی یک کتاب مفصل هم توضیح داد. خلاقیت در حقیقت، فرآیندی است که در ذهن فرد خلاق اتفاق می افتد و حاصل آن شکل گرفتن یک ایده ی جدید با یک راه حل ابتکاری است. این که خلاقیت ذاتی است یا اکتسابی، موضوعی نیست که این روزها ضرورت بحث بر سر آن در میان باشد. دنیای امروز تلاش می کند خلاقیت و مباحث مرتبط با آن را، چه در زمینه های روان شناسی و علوم تربیتی و چه در زمینه های مدیریت و کسب و کار، به درستی بشناسد و ابعاد مختلف آن را توسعه دهد. کتاب های فراوانی که درباره ی تکنیک های افزایش خلاقیت در افراد و در سازمان ها نوشته شده اند، گویای این حقیقت می باشند که توجه به خلاقیت و توسعه ی آن در سازمان، نه تنها باعث می شود که افراد از کار خود احساس رضایت بیش تری کنند، بلکه در پیش برد سازمان و افزایش بهره وری و رسیدن به موفقیت های بزرگ سهم عمدهای دارد.

طراحی سازه حیدر علی اُف

سازه ی مرکز فرهنگی حیدر علی اُف متشکل از مشارکت دو سیستم است؛ سازه بتنی که با سیستم سازه فضاکار ترکیب گشته تا به ستون هایی با فواصل وسیع دست پیدا نماید و بدین جهت عناصر عمودی سازه توسط سیستم دیوارها مستور گشته اند تا بازدیدکنندگان سیالیت و جریان بدون وقفه در فضای داخل را تجربه نمایند. هندسه ویژه ی سطوح، نیازمند یک سازه ی بی قید و شرط و شگرف بود و بدین جهت ستون های خمیده چکمه ای در سازه به کار رفت که ساخت پوسته واژگون شده سطوح را از سطج زمین تا غرب ساختمان امکان پذیر سازد و کام و زبانه ای که از سر تیرهای پیش آمده باریک میشوند و پوشش ساختمان را تا شرق سایت پشتیبانی میکنند به کار رفت. سیستم «سازه فضاکار» امکان خلق فرم آزاد سازه را میسر کرد و زمان قابل توجهی را در پروسه ساخت و ساز صرفه جویی نمود، زیرسازی بنا با ارتباط منعطف میان شبکه صلب سازه فضایی و درزهای فرم آزاد پوشش نما درهم آمیخته شده است.
مصالح برگزیده، فیبر شیشه ای بتن مسلح یا GFRC و فیبر شیشه ای پلی استر مسلح یا GFRP به عنوان متریال ایده آل برای پوشش این ساختمان انتخاب گردیدند زیرا این متریال ها خاصیت قدرتمند پلاستیکی یا انعطاف پذیری بالایی دارند و در عین حال پاسخگوی نیازهای بسیار متنوع کاربردی مرتبط با موقعیت های گوناگون در میدان، فضاهای سنتی و درون ساختمان هستند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.