پایاننامه معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده

148 هزار تومان 120 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده روی لینک افزودن به سبد خرید یا ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی


پایاننامه معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده


چکیده:

زندگی صنعتی با اشغال هرچه تمام ترزمین توسط فضاهای صنعتی،مکانهای کمتری برای استراحت وتفریح افراد جامعه ایجادکرده است. برای حل این مشکل بایدبرنامه ریزی هارابه سمت فضاهای گردشگری بدون آلودگی دراطراف شهرهاودربسترطبیعی کشانید.که اکثرابه عنوان فضای تنفس شهرهادرنظرگرفته شده وازقابلیت زیادی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی برخورداراند.واز آنجائی که فعالیت تازه ونوبانسل جدیدهمراه است.شناخت قالب های معماری بومی وترکیب بارویکردوتکنولوژیهای نوین درجهت تقویت روابط اجتماعی درقالب کارکرد های معماری برای ایجادمعماری آینده ایران وامکان بهره برداری غیرمخرب درجهت حفظ ارزش هایی که ازفنون ساخت وسازدرمعماری تافرش،آداب زندگی وعشق…..استفاده کردتاازهم شکل شدن،بی هویت شدن وبازماندن ازتفکرودرنتیجه انسانیت جلوگیری کرد.«داشته های خویش رافراموش نکنیم».


فهرست مطالب

عنوان   صفحه
فصل اول :کلیات طرح
مقدمه  18
1-1 بیان مسئله  19
1-2 اهداف تحقیق  20
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 20
1-4 تعاریف ومفاهیم  21
1-4-1 توریسم  21
1-4-2 تارخچه توریسم  21
1-4-3 توریسم ازدیدگاه قرآن  22
1-4-4 روندتوسعه دربرنامه های بعد ازانقلاب  22
1-4-5 جاذبه های گردشگری  23
1-4-6 توسعه پایداروگردشگری  23
1-4-7 جایگاه ایران درصنعت توریسم  23
1-4-8 گونه شناسی ساختمان اقامتی  25
فصل دوم :مطالعات پایه – اقلیم ومسائل اقلیمی
مقدمه
2-1 موقعیت،وسعت  29
2-2 جغرافیای طبیعی  29
2-3 ناهمواری ها  30
2-4 آب وهوا  30
2-5 منابع آب  31
2-6 پوشش گیاهی  31
2-7 باد  31
2-8 بارش  32
2-9 پلان اقلیمی  32
برسی پیشینه تاریخی
2-10 پیشینه تاریخی  39
2-11 مجموعه اقامتی درمنطقه  39
برسی مسائل فرهنگی واجتماعی
2-12 داشته هایمان رافراموش کرده ایم  40
مبانی نظری معماری
2-13 جهانی شدن  41
2-14 معماری اسلامی  44
2-15 معماری بومی منطقه  46
2-16 معماری سبز  50
2-16-1 انرژی پایدار  50
2-16-2 ساختمان پایدار  50
2-16-3 تدابیرمعماری وانرژی پاک  50
2-17 دیوارباغ  52
2-17-1 نمای سبز  52
2-17-2 دیوارزنده  52
2-17-3 عملکرددیوارباغ هادرراستای معماری وشهرسازی 53
2-18 الگوبرداری استعاره ای ازطبیعت  53
2-18-1 انسان والگوواره طبیعت درطول تاریخ 53
2-18-2 هندسه طبیعت  53
2-18-3 طبیعت به مثابه سیستم  54
2-18-4 گونه های متفاوت الگوبرداری ازسیستم طبیعت 54
2-18-5 ساختاربدن انسان،الگوواره ای درطراحی ساختمان 55
2-18-6 وضعیت اسکلتی بدن انسان  55
2-18-7 پوست انسان،الگویی برای پوسته ساختمان 56
2-18-8 انتظارمعماری آینده ازپوست بدن انسان 56
2-18-9 تحولات فناوری نانودرپوسته هوشمند ساختمان 56
2-18-10 مغزانسان،الگو واره یک مدیریت هوشمند 57
2-18-11 مغزو ساختمان آینده  57
فصل سوم : برسی نمونه هاومصادیق
مقدمه
3-1 کاروان سرا درایران  59
3-2 نمونه معماری گذشته  59
3-2-1 کاروان سرای شاه عباسی  59
3-3 معماری معاصر  61
3-3-1 مجتمع بارین  61
3-3-2 آنالیزهتل قصر(دست آزاد)  62
3-4 نمونه خارجی  72
3-4-1 اقامت گاه طبیعت گردی وادی الروم  72
3-4-2 آسمانخراش جلبک دریائی  74
فصل چهارم : استاندارد هاوظوابط طراحی
مقدمه
4-1 شناسه مسیر  76
4-2 حداقل شرایط برای متل ها  77
4-3 ارزیابی مکان های اقامتی  77
4-4 ظوابط واستانداردها  88
4-5 ضوابط فضاهای عمومی  88
برسی سازه
4-6 زیبائی سازه  90
4-7 ستون ها  91
4-8 سیستم قابی  91
4-9 سازه چادری  92
4-10 دیواربرشی فلزی  93
4-11 بتن عبوردهنده نور  95
4-11-1 کاربردبتن عبوردهنده نور  95
برسی تاسیسات مکانیکی والکتریکی
مقدمه
4-12 هدف ازطراحی سیستم تهویه مطبوع  96
4-13 مدیریت هوشمندساختمان(BMS)  96
4-13-1 مزایای سیستم(BMS)برای ساکنان  96
4-13-2 مزایای سیستم(BMS)برای ساختمان  97
4-13-3 اجزای سیستم مدیریت ساختمان  97
4-14 عوامل موثردرانتخاب سیستم تهویه مطبوع درمراحل طراحی 97
4-15 سامانه های خورشیدی  98
4-15-1 دیوارسبزپیکسیلی  98
4-15-2 کرکره های خورشیدی  99
4-15-3 پارکینگ خورشیدی  100
4-16 سیستم های که میتوان درتهویه مطبوع استفاده کرد 100
4-17 فناوری نانو وتاسیسات میکانیکی  101
4-17-1 هوای تمیز  101
4-17-2 نانو وکپسول های خشبوکننده هوا  102
4-17-3 نانووتنظیم حرارت(موادتغییرفازدهنده) 102
4-17-4 نانوولوله های دفع حرارت  102
4-17-5 نانو ومبدل های حرارت  102
4-17-6 تایل چهل تکه  102
4-17-7 آینه نورتعاملی  103
4-18 نانو وتاسیسات الکتریکی  103
برنامه فیزیکی
4-19 اهداف رستوران  104
4-15-1 سلسله مراتب ورودی  104
4-15-2 میزبان  104
4-15-3 کانون توجه  104
4-15-4 فضای نشیمن  105
4-15-5 فضای عرضه غذا  105
4-15-6 چیدمان صندلی هادرمقابل میزها  105
4-15-7 ویترین غذا  105
4-15-8 آشپزخانه  105
4-15-9 تفریحات  105
4-16 طراحی پیشخوان  106
4-16-1 قابل رویت بودن  106
4-16-2 وسایل نشیمن  106
4-16-3 پیشخوان وخدمات  106
4-16-4 سرگرمی  106
4-16-5 سرویس دهی غذا  106
4-17 سالن چند منظوره  106
4-18 اهداف درطرح ریزی  107
4-19 فضای ورزش  107
4-19-1 استخرشنا  107
4-19-2 کلوپ بدن سازی  107
4-20 پارکینگ  108
4-21 دفاتراداری  108
4-22 رختشوی خانه وخانه داری وفضاهی مجاور 112
فصل پنجم : ارائه پیشنهادات طراحی
تحلیل سایت  116
طراحی بادست(آلترناتیوها)  125
ارائه نقشه ها  128
طراحی های سه بعدی  137
منابع وماخذ
منابع  144
پیوست ها  147


تاریخچه توریسم

سیاحت وجهانگردی، پدیده ای که ازسال های پیش درجوامع انسانی وجو داشته وباپشت سرنهادن دوره های تاریخی گوناگون،به موقعیت کنونی خودرسیده است.موقعیتی که می توانددرراستای احداث توسعه موردتوجه برنامه ریزان اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی قرار گیرد.ازانجا که سفر،پایه واساس جهانگردی است،دگرگونی امروزی آن بامتغیرهای همچون انگیزه،پیشرفت وسایل حمل ونقل و…درارتباط می باشد.اگرچه پیش ازاختراع وسایل مشخصی برای جابجایی های آسان وسریع نیزانسان ها به شیوه های مختلفی،سفرراتجربه می کردند.به کاربردن واژه ی توریسم،از سده ی نوزدهم میلادی به بعدرایج شد.درآن زمان اشراف زادگان فرانسوی که برای تکمیل تحصیلات دردستیابی به تجربه های لازم،اقدام به مسافرت می کردند،توریست نامیده می شوند،بعدها این اصطلاح به کسانی گفته می شود که برای سرگرمی،گردش وتفریح به فرانسه سفرمی کردند.بتدریج این واژه ی توریسم به وجود آمد.درزبان فارسی «سیاح» به کسانی گفته می شد که با هدف ومنظور مشخصی دست به سفرمی زدند. این گروه را می توان شاعر ناموری مانندناصر خسروقبادیانی وسعدی شیرازی رانام برد.این واره درزبان فارسی،تا اوادل سده چهاردهم رواج داشت تاآنکه دو واژه ی جهانگردوجهانگردی جای آن راگرفت.

توریسم ازدیدگاه قرآن و حدیث

مواردزیر درمورد خطاب وتوصیه قرآن برای سیر وسیاحت بشرروی زمین بیان شده است:
1. سیروسیاحت درزمین به منظورمطالعه دراحوال ملل گذشته وبررسی سرنوشت تکذیب کنندگان حق.
2. سیر درزمین به منظور برسد نحوه آفرینش وبرانگیخته شدن درآخرت ونیزپی بردن به توانایی قادرمتعال.
3. سیر درزمین شهرهایی که به آنهابرکت داده شده است.
4. سیر درزمین ومطالعه عاقبت کسانی که قبل ازشما بوده اند واکثرآنها مشرک بوده اند.
باجمع بندی دیدگاه های قرانی درمورد سیر وسیاحت مشخص می شودکه سیروسیاحت درزمین پایستگی هدف داروباانگیزه ودقیقا حساب شده بوده وبه منظور دستیابی به مسائلی است که به طور منحصربیان شد. (–، 1379)

جایگاه ایران در صنعت توریسم

مقایسه وضعیت صنعت جهانگردی درپنج کشورعمده منطقه خاورمیانه یعنی مصر،عربستان،سوریه،اردن وایران ایران نشان می دهد چهارکشورعربی مذکورازنظرتعداد حدود60 درصدوازنظردرآمد بالغ بر80 درصد درآمد حاصل ازجهانگردی رابه خود اختصاصداده اند.درحالی که سهم ایران باتمام جاذبه های تاریخی،فرهنگی،تنوع دردیدنیهای طبیعی وآب وهوای تنها 2/3 درصدازتعداد جهانگردان و2درصدازدرآمد جهانگردی خاورمیانه بوده است.ازنظردرآمدسرانه (درآمدحاصل ازهرجهانگرد)نیز ایران با8/354 دلاربه ازای هرجهانگرد کمترین درآمد راداشته است درحالیکه سوریه با1453دلار به ازاء هرجهانگرد بالاترین درآمدمنطقه راجذب کرده است.درهمین سال کشورترکیه ازنظرتعدادجهانگرد17برابرایران وازنظردرآمد36 برابر ایران درآمد داشته است. با ملاک قرار دادن برآوردسازمان جهانی جهانگردی برای درآمد حاصل ازجهانگردان درسال 2000 و 2001 اگردرکشور شرایطی فراهم شود که بتواند حتی یک درصدازجهانگردان بین المللی رادرسال جذب کند به طورقطع درآمدآن بیشتراز صادرات مجموع کالاهای غیرنفتی کشورخواهدشد.صنعت جهانگردی علاوه برایجاد درآمد ارزی کسب وکارمحلی نیزرونق چشمگیری خواهد داد که اثرات آن به سرعت درچرخه اقتصادی تجلی خواهدیافت.

پوشش گیاهی استان مازندران

به طور کلی در ایران چهار ناحیه رویشی وجود دارد به نامهای : 1- ناحیه ایران و توران 2- ناحیه خلیج عمان 3- ناحیه سند و سوزان 4- ناحیه هیرکانی، که ناحیه هیرکانی همان جنگلهای پهن برگ متعدل یا جنگلهای مازندران است که در پایان عصر یخبندان و در پایان دوره زمین شناسی شکل گرفته است.
ازلحاظ رویشی این منطقه دارای انواع مختلف گیاهان علفی و جنگلی است که بسته به موقعیت مکانی به فرمهای مختلف درمی آیند.گونه های درختی این منطقه شامل :بلندمازو و ممرز (در ارتفاعات میانبند)، آزاد (در ارتفاعات متوسط)، انجیلی(در ارتفاعات خیلی کم )، توسکا(در درههای مرطوب و کنارههای جویبارها)، شمشاد که درختان آن همیشه سبزند (در ارتفاعات میانبند)، ملج(که در حال از بین رفتن است)، زبان گنجشک، لیلکی، گردو، افرا، راش، شاهبلوط، نارون، اوجا، نمدار، زربین، داغداغان، شیردار و… که در بین جوامع جنگلی خزر جامعه راش نیرومندترین درخت جنگلی بوده و زیباترین و غنی ترین جنگلهای ایران را تشکیل میدهد.

کاروانسرا در ایران

یکی دیگر از یادگارهای پر ارزش معماری ایران” کاروان سراهاست که از روزگار کهن به دلایل گوناگون نظیر برقراری ارتباط،نقل وانتقال های اقتصادی ونظامی و از همه مهم تر،رفاه مردمی که سفر می کردند،بنیاد گردیده اند. واژه ((کاروان سرا)) مشتق از ((کاروان)) به معنی جمع مسافرانی که به صورت گروهی سفر میکردند، (قافله) و ((سرا)) به معنی خانه مکان است.با توجه به عملکرد کاروان سراها علل ایجاد وتوسه وگسترش آنهارا می توان نیاز اساسی وحمایت از کاروان ها دانست.بنابراین بناهای مشابهی که با نام های مختلف احداث می شده اند به احتمال زیاد دارای یک هدف اساسی،یعنی رفاه مردم بوده اند. علاوه بر کاربرد رفاهی، از دیدگاه اجتماعی نیز کاروان سراها حائز اهمیت فراوان اند.کاروان سراها با اجتماع مردم گوناگون در آن،محل بر خورد اندیشه ها و تبادل نظر ها درباره مسائل اجتماعی و بیان خاطرات ووقایع و آداب و رسوم ومسائل مذهبی اقوام مختلف بوده است.

دیوار برشی فولادی

این سیستم،جایگزین تمیزتروسریع تربه لحاظ اجرائی وایمن تربه لحاظ مقاومت ورفتار،نسبت به دیواربرشی است ونه تنها درسازه های فولادی بلکه درسازه بتنی تیزمیتواند مورداستفاده قرار گیرد.سیستم دیواربرشی فولادی ازتعدادی پنل برشی وهرپنل برشی نیز ازیک ورق فولادی وتیروست.ن هائی که ورق رااحاطه کرده اند،تشکیل شده است.دیواربرشی فولادی مشابه یک تیرورق طره فولادی است که درآن ستون هابه منزله بال های تیرورق،تیرهای طبقات همانند سخت کننده های آن و ورق فولادی به مثابه جان آن می باشد. دیوارهای برشی فولادی نسبت به سیستم های ساختمانی درهزینه،اجرا،عملکرد وسهولت طراحی،مزایای بسیاری دارند.به طورخلاصه علاوه برمزایای که سیستم دیواربرشی فولادی نسبت به سیستم مهاربندی دارد،استفاده ازاین سیستم نسبت به دیواربرشی بتنی مزایای زیر رادربردارد:
– کاهش وزن ساختمان وبه تبع آن کاهش نیروی جانبی وارده
– کاهش ابعاد وهزینه ساخت پی
– افزایش فضای مفیدطبقات ساختمان
– استفاده ازمصاله یکسان درساخت دیوار برشی فولادی وقاب های فولادی مجاور
– سرعت ساخت ونصب بالا

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.