پایاننامه معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی رویکرد طبیعت

175 هزار تومان 130 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی رویکرد طبیعت روی لینک افزودن به سبد خرید یا ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی


پایاننامه معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی رویکرد طبیعت


چکیده:

معماری به عنوان یک حرفه علمی- هنری همواره پوشش دهنده بخشی از نیازهای زیستی انسان بوده است. بعد از مدرنیته و وارد شدن به عصر صنعتی در ایران ساختمان های عمومی به ویژه بازارها که در مقیاس شهری و ملی کاربرد داشته و مراکز پیوند عناصر شهری بوده و دارای جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری می باشند ، آنچنان که باید کیفیت لازم را نداشته اند و از ارتباط مناسبی با مخاطبان خود برخوردار نبوده اند. در واقع بناهایی ایجاد شده اند که دارای ارزش چندانی نیستند زیرا در فرایند طراحی و شکل گیری آنها از ابتدا تفکر معماری نگرش های تکنولوژیکی با نگاه خشک و بی روح معماری مدرن بر آنها مستولی گشته است که این ناشی از ضعف مبانی نظری معماری تکنولوژیک در ایران برای طراحی و ایجاد بناهای بزرگ مقیاس شهری است. از طرفی بناهای بزرگ مقیاس شهری و ملی الگوهای ساختمانی جامعه هستند، از این رو باید دارای کیفیت معماری لازم باشند. برای برون رفت از این مشکل جامعه نیازمند الگوهای جدید و راستین در معماری است. بی شک تبیین مبانی نظری مناسب پیرامون این موضوع گام اول و راهبردی محسوب می شود. در این تحقیق که هدف آن طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی است، عقیده محقق بر حصول گونه ای معماری تکنولوژیک با بهره گیری از طبیعت است که نتایج بهتری را در معماری و در فضای شهری برای مخاطب بدنبال داشت. برای نیل به این مقصود رساله حاضر در قالب یک تحقیق علمی به روش توصیفی – تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و مشاهدات عینی انجام گرفته است.در ابتدا کلیات تحقیق، تعاریف، روش ها و فرضیات تحقیق بیان شده است. پرسش اصلی در این تحقیق عبارت است از این که چگونه یک مجتمع تجاری می تواند باعث نشاط اجتماعی پایدار و سرزندگی در کاربران شود ؟برای پاسخ به این سوال تحقیق، پیرامون طبیعت و فلسفه آن، بازارهای قدیم ایران و طراحی و ساخت مجتمع های تجاری-تفریحی از نگاه اندیشمندان و صاحب نظران مطالعه و بررسی شد که بخشی از آن به رابطه طبیعت با معماری در ایران می پردازد. در این روند وجه آموزنده بودن طبیعت، سازواره های طبیعی و خواص آنها به جهت کاربرد در معماری بازارها و مجتمع های تجاری و کم و کیف آنها به عنوان رویکرد تحقیق مورد مطالعه و بررسی انجام گرفت و در این راستا، ارتباط متقابل انسان، طبیعت، معماری و تکنولوژی تحلیل شد. سپس در رابطه با بهره گیری از طبیعت بررسی هایی انجام شد که به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که شش روش بهره گیری از سازواره های طبیعی در معماری تکنولوژیک مجتمع های تجاری و کلا بناهای بزرگ مقیاس شهری می تواند کاربرد یابد که عبارتند از : روش فرمی، ساختاری، عملکردی، فضایی، مفهومی و تزئینی. با استفاده از این روش ها می توان به طراحی معماری پرداخت و گونه ای از معماری را حاصل نمود که هدف تحقیق را بر آورده نماید.

کلید واژگان: معماری، طبیعت، معماری طبیعت گرا، مجتمع تجاری، مجتمع تجاری طبیعت گرا


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده    10

فصل اول: کلیات تحقیق    11
1-1-مقدمه :    12
1-2-موضوع تحقیق    13
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق    14
1-4-پیشینه تحقیق    15
1-5-اهداف تحقیق    15
1-5-1-انعکاس های خاص تحقیق    16
1-5-2-بهره وران تحقیق    16
1-6- محدوده تحقیق    16
1-7-چارچوب نظری تحقیق    17
1-8-سوالات تحقیق    17
1-9-فرضیات تحقیق    18
1-10-متغیرهای تحقیق    18
1-11-روش تحقیق    18
1-12-واژه شناسی تحقیق    18

فصل دوم: تعاریف و تاریخچه تجارت    20
مقدمه :    21
1- بازار    21
2-1- سیر تحول شهر و بازار در ایران    21
2-1-1- بازار در دوران صفویه    22
2-1-2- بازار در دوره زندیه    22
2-1-3- بازار در دوران قاجار    22
2-1-4- بازار در دوران پهلوی    23
2-2- روند شکل گیری فضای کالبدی بازار    24
2-2-1- ساختار بازار    24
2-3- عناصر تشکیل دهنده بازار    25
2-3-1-راسته    25
2-3-2-رسته    26
2-3-3-دالان    26
2-3-4-سرا یا خان ( کاروانسراهای شهری )    26
2-3-5-خان بار یا کال انبار    27
2-3-6-تیم و تیمچه    27
2-3-7-قیصریه یا قیصرا    27
2-3-8-دکان    27
2-4- انواع بازار    27
2-4-1-بازارها از لحاظ کارکرد    27
2-4-2-بازار از لحاظ کالبد    28
2-4-3- بازارها از لحاظ زمان شکل گیری    28
2-5-عملکردهای اجتماعی بازار    28
2-6- مراکز خرید در جهان    29
2-6-1-سیر تحول مراکز خرید در جهان    29
2-7-انواع مرکز تجاری    31
2-7-1-مرکز خرید    31
2-7-2-فروشگاه زنجیره ای    32
2-7-3- بازار    33
2-7-4- مال    33
2-7-5- فروشگاه های مجازی و فروش از را دور    34
2-8- انواع مرکز خرید بر اساس سلسله مراتب شهری    34
2-8-1-مراکز تجاری در مرکز محله شهر    35
2-8-2-مراکز تجاری محلی در حومه ها    35
2-8-3-مراکز تجاری میانه    35
2-8-4-مراکزتجاری مرکز شهر (پروژه های نوسازی)    36
2-8-5-مراکز تجاری در سطح منطقه    36
2-9-انواع مرکز خرید بر اساس نحوه قرارگیری نسبت به خیابان    36
2-9-1-مرکز خرید نواری با پارگینگ در لبه خیابان    36
2-9-2- مرکز خرید نواری با پارکینگ در خارج از محدوده خیابان    36
2-9-3- مرکز خرید دونواره با پارکینگ در خارج از خیابان    37
2-9-4- مرکز تفریحی – تجاری با یک فروشگاه بزرگ (قطب آهن‌ربایی)    37
2-9-5- مرکز خرید متمرکز    37
2-9-6- مرکز خرید درونگرا    37
2-10-طراحی فضاهای تجاری در ایران    37

فصل سوم: مفهوم طبیعت، سازواره های طبیعی و نسبت آن با انسان و معماری (رویکردها و ویژگی¬ها)    39
مقدمه    40
3-ضرورت شناخت طبیعت    40
3-1- طبیعت و تعاریف آن    41
3-1- 1-طبیعت در لغت    41
3-1- 2- طبیعت در فلسفه    41
3-1- 2-1-آراء اندیشمندان غربی درباره طبیعت    41
3-1- 2-2 -آراء اندیشمندان اسلامی درباره طبیعت    43
3-2-سیر تکامل انسان و طبیعت در گذر تاریخ    45
3-3-مدلهای تعامل انسان با طبیعت در گذر تاریخ    45
3-3-1- مدل ارگانیک (Organic )    45
3-3-2- مدل فرا ارگانیک ( Hyper Organic )    45
3-3-3- مدل سلطه بر طبیعت (High Technologic )    46
3-3-4- مدل شبه ارگانیک صنعتی (Techno organic )    46
3-3-5- مدل های تعامل انسان و طبیعت در ایران    47
3-3-6- تعامل انسان و طبیعت از منظر قرآن    48
3-3-6-1-بهره گیری مادی از طبیعت    49
3-3-6-2-بهره گیری معنوی از طبیعت    49
3-4- ارتباط انسان با طبیعت در معماری    50
3-4- 1-نگرش طبیعت ستیز    50
3-4- 2-نگرش طبیعت گریز    51
3-4- 3-نگرش طبیعت گرا    51
3-4- 4-نگرش های طبیعت ساز    55
3-5-رابطه طبیعت با معماری در ایران    57
3-5-1-معماری ایران و طبیعت، قبل از دوران صنعتی (معماری سنتی ایران)    57
3-5-2-معماری ایران و طبیعت، بعد از دوران صنعتی    59
3-6-طبیعت به عنوان معلم    59
3-7-نگرش طبیعت گرا متعالی، برای ارتباط انسان و معماری با طبیعت در ایران    61
3-8-سازواره های طبیعی    62
3-8-1-تعریف سازواره های طبیعی    62
3-8-2-انواع سازواره های طبیعی به جهت کاربرد در معماری    62
3-8-3-خواص سازواره های طبیعی    63
3-9-بهره گیری از سازواره های طبیعی در معماری    65
3-9-1-ضرورت بهره گیری از سازواره های طبیعی    65
3-9-2-روش های بهره گیری از سازواره های طبیعی در معماری دوران باستان    67
3-9-3-روش های بهره گیری از سازواره های طبیعی در معماری سنتی ایران    68
3-10-فرآیند بهره گیری از سازواره های طبیعی    70
3-11-جمع بندی    71
3-12-بررسی نمونه های مشابه    72
3-12-1- مرکز خرید تیراژه    72
3-12-1-1-موقعیت طرح    72
3-12-1-2-هدف طراحی    73
3-12-1-3-ایده طراحی    73
3-12-1-4-طراحی    73
3-12-1-5-فضای داخلی    74
3-12-1-6- نمای مجموعه    75
3-12-1-7-سازه    75
3-12-1-8-تأسیسات    75
3-12-2-مجتمع تجاری الماس شرق مشهد    76
3-12-2-1- تحلیل فرم    76
3-12-2-2- تحلیل پلان، ساختار پروژه، نظام روابط    77
3-12-2-3- فضای داخلی    78
3-12-2-4-نمای مجموعه    79
3-12-2-5-‌مشخصات عمومی پروژه    79
3-12-2-6- سازه    80
3-12-2-7-تاسیسات مکانیکی    80
3-12-2-8-سایر خدمات    80

فصل چهارم: بررسی مفاهیم کاربردی در طراحی مراکز تجاری    81
4- بررسی مفاهیم کاربردی در طراحی مراکز تجاری    82
مقدمه    82
4-1-برنامه‌ ریزی و طراحی    82
4-1-1-روند طراحی پروژه    84
4-1-2-مکان‌یابی مراکز تجاری    85
4-1-3-ملاحظات طراحی واحدهای تجاری    86
4-1-3-1-طراحی زمین    86
4-1-3-2- ترکیب واحدهای تجاری    86
4-2-امکانات مسیرهای عبور    87
4-2-1-تفکیک انواع ترافیک سواره و پیاده    88
4-2-2-ابعاد مسیر عبور    89
4-2-3-مسیر عبور پیاده در مراکز خرید    89
4-2-4-مسیر عبور سواره در مراکز خرید    90
4-2-5- فضای سبز حایل    91
4-3-جلب توجه و جذب خریداران    91
4-4- نماهای داخلی و بیرونی    92
4-4-1-نماهای داخلی    93
4-4-2- نماهای بیرونی    93
4-5-ورودی و دسترسی‌ها به مراکز تجاری    94
4-5-1- ورودی    94
4-5-2-ویژگی‌های ورودی برای ارتباط دو فضا    95
4-5-3-انواع ورودی در مراکز خرید    96
4-5-4-ضوابط طراحی ورودی برای افراد ناتوان جسمی – حرکتی    96
4-6- بررسی مبانی پایداری در مراکز خرید    97
4-6-1- پایداری در مراکز خرید    98
4-7-معماری داخلی در مراکز تجاری    99
4-7-1-نورپردازی    99
4-7-1- 1-سامانه های نورپردازی    100
4-7-1- 2-نورپردازی درمراکز تجاری    102
4-7-2- فرم شناسی    104
4-7-2-1-انواع فرم پایه و خواص آن    105
4-8-ضوابط عمومی در برنامه ریزی و طراحی    106
4-8-1-فاصله ستون ها    106
4-8-2-عمق ساختمان    106
4-8-3-ارتفاع خالص    107
4-8-4-اصول کلی طراحی داخلی فروشگاه ها    107
4-8-4-ویترین فروشگاه    108
4-8-5- قفسه بندی    108
4-8-5- اتاق های رختکن    109
4-9-حوزه فضاهای تجاری    109
4-9-1-سوپر مارکت    109
4-9-2- آرایشگاه ها    110
4-9-3-بانک    110
4-10-حوزه فضاهای فرهنگی – تفریحی    112
4-10-1- سینما    112
4-10-2- رستوران    116
4-10-3- فضای بازی کودکان    120
4-11- حوزه فضاهای اداری    121
4-11-1-نمازخانه    122
4-12-حوزه فضاهای جمعی    123
4-12-1- مبلمان    123
4-13- سرویس بهداشتی    126
4-14- علایم و تابلوها    128
4-15- سایبان‌ها    130
4-16- محوطه سازی    132
4-17-سیستم‌های سازه‌ای و تکنولوژی ساخت    132
4-17-1- انواع سیستم‌های سازه    133
4-17-1-1-سیستم‌های سازه با عملکرد شکلی    133
4-17-1-2- سیستم‌های سازه با عملکرد برداری    133
4-17-1-3- سیستم‌های سازه با عملکرد مقطعی    134
4-17-1-4- سیستم‌های سازه با عملکرد سطحی    134
4-17-1-5-سیستم‌های سازه با عملکرد ارتفاعی    135
4-17-1-6-سیستم‌های سازه مختلط    135
4-17-2-سیستم‌های سازه برای مراکز تجاری    135
4-17-2-1-سیستم‌های سازه متداول    136
4-17-2-2-سیستم های سازه نوین    136
4-18-حوزه تأسیسات    139
4-18-1-سیستم‌های ارتباط عمودی    139
4-18-1-1- آسانسور    140
4-18-1-2- پله برقی    143
4-18-1-3- پیاده‌رو متحرک    146
4-18-2- سیستم اعلام حریق    146
4-18-3-سیستم‌های صوتی    149
4-18-4-سیستم تأسیسات حرارتی و برودتی در تهویه مطبوع    153
4-18-5- سیستم تهویه مطبوع    154
4-19-مطالعات استان تهران    160
4-19-1- موقعیت جغرافیایی استان تهران    160
4-19-2-وجه تسمیه تهران    161
4-19-3- سیمای اقلیمی استان تهران    161
4-19-3-1- تابش آفتاب    161
4-19-3-2- دما    162
4-19-3-3- بارندگی    162
4-19-3-4- رطوبت    163
4-19-3-5- فشار هوا    163
4-19-3-6- وزش باد    163
4-19-3-6- تابش    165
4-19-3-7- يخبندان    165
4-19-4- بررسي نمودار بيوكلماتيك شهر تهران    166
4-19-5- نتايج حاصل از جداول ماهوني شهر تهران    166
4-19-6- وضیعت زمین شناسی و زلزله خیزی شهر تهران    166
4-19-7-مقاومت مکانیکی و جنس خاک    168

فصل چهارم: سیر تکوین ایده    172
5-مرکز تجاری- تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی ( باغ بازار )    173
5-1-موقعیت طرح    173
5-2-هدف طراحی    173
5-3- ایده طراحی    174
5-4-تحلیل فرم لانه زنبور    174
5-4-1-بررسی اعجاز قرآن در مورد ساختار شش‌ضلعی لانه زنبور عسل    174
5-4-2-انتخاب شکل هندسی شش ضلعی    175
5-5-کانسپت کلی طرح مجتمع تجاری تفریحی    177
5-5-1- شفافیت    177
5-6-تحلیل فرم    178
5-7- معماری داخلی    179
5-8-تحلیل پلان،ساختار پروژه، نظام روابط    180
5-9-سازه    181
5-10-تأسیسات    181
5-11- نتیجه گیری    181
منابع و مآخذ    184


سیر تحول مراکز خرید در جهان

مراکز خرید به منظور پاسخ گویی به تغییرات آب و هوایی، در طول تاریخ تحول یافته و به شکل های مختلفی درآمده اند ؛ به گونه ای که طبقه بندی آنها بیش از پیش پیچیده شده است.اگرچه طبقه بندی سنتی بر اساس حوزه عملکردی ساختمان بود، اما امروزه ویژگی های مهم دیگری چون موقعیت جغرافیایی، گستردگی کالاهای ارائه شده، فن فروش و فرم کالبدی از عوامل مهم در طبقه بندی گونه های مراکز تجاری محسوب میشوند. این متغیرها شبکه پیچیده ای از امکانات و قابلیتهای مورد نیاز هر مرکز خرید را به وجود می آورند که باید در فرآیند طراحی لحاظ گردند تا به نیازهای ساختمان به خوبی پاسخ داده شود (–, 1990:11).

انواع مرکز تجاری

در چند دهه گذشته با متمرکز شدن فضاهای تجاری در جداره های خیابان و تردد خودروها، امنیت و آسایش لازم از استفاده کنندگان سلب شده و امکان آزادی حرکت و استراحت را از آنها گرفته است. از سوی دیگر، عدم انطباق این فضاها با نیازهای جامعه سبب افزایش تمایل استفاده کنندگان نسبت به فعالیت های اجتماعی و تفریحی در مراکز تجاری گردید. استفاده از الگوی بازارها و فضاهای شهری معماری سنتی ایران که در آن مناسبات اجتماعی و فرهنگی به طور گسترده ای صورت می پذیرفت، سبب شده است مراکز خرید امروزی به صورت مجموعه های شهری طراحی گردند که ضمن برطرف نمودن نیاز فضاهای تجاری، به تامین فضای شهری و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت های اجتماعی و تفریحی بپردازد. در این مجموعه ها دست یابی به الگوهای فضایی جدید، خلق اشکال و فرم های نو متناسب با خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مراجعه کنندگان و روابط اجتماعی آنان مورد توجه قرار می گیرد. در ادامه ضمن ارائه تعریفی از مفهوم مراکز خرید موجود در جهان، به بررسی سیر تحول آن می پردازم.

مدل های تعامل انسان و طبیعت در ایران

ایران به لحاظ ارتباط با طبیعت در طول تاریخ سیری مشابه مدل های مطرح شده داشته است. ردپای مدل ارگانیک و فرا ارگانیک را می توان به طور کلی در تاریخ ایران مشاهده کرد.در عصر حاضر نیز با تمام تغییراتی که در الگوی زندگی ایرانیان شکل گرفته، اما هنوز هم می توان نمونه های اصیلی از مدلدوره های دام و کشاورزی را در زندگی عشایر و ایلات غرب، و روستاهای غرب و شمال کشور دید. وقوع انقلاب صنعتی و دوره نوگرایی در غرب همزمان با اواخر حکومت پادشاهان قاجار در ایران است. از این رو از همین زمان به واسطه تعاملات و یا به عبارت بهتر واردات فرهنگی ای که صورت پذیرفت، نگرش صنعتی و سلطه بر طبیعت به صورت دفعی بین خواص و عوام این سرزمین نفوذ می کند که تا به امروز ادامه دارد.نکته مهم این است که این نگرش وارداتی تنها به صورت شکلی نمایان می شود و محتوای این جریان مغفول می ماند، از این رو بر فرهنگ ایرانی تاثیر عمیقی می گذارد و بین انسان و طبیعت شکاف بزرگی حاصل می شود. صنایع دستی و فرهنگی کشور جای خود را به صنایع ماشینی غربی به همراه فرهنگ وابسته به خود می دهند. این دوره از تاریخ ایران را  می توان متناظر با مدل سلطه بر طبیعت ( دوره صنعت ) دانست. مدل شبه ارگانیک صنعتی در غرب از اواخر قرن بیستم شکل می گیرد و با فاصله زمانی کوتاهی مبانی نظری آن در ایران نیز بازتاب پیدا می کند. دلیل این تاثیر سریع را می توان عدم قطع کامل ارتباط ایرانی با طبیعت به خاطر رابطه معناداری که ریشه در تاریخی طولانی دارد، دانست. ذکر این نکته ضروری است که مدل شبه ارگانیک صنعتی هنوز در ایران به طور کاربردی بروز و ظهوری پیدا نکرده است که یکی از دلایل آن عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط امروز ایران از ابعاد مختلف است. برای پیدا کردن راهکار مناسب که به عنوان رابطه با طبیعت و مبانی نظری مسیر حرکت تعامل انسان با طبیعت در کشور را روشن نماید و با مبانی اعتقادی جامعه هماهنگی داشته باشد لازم است به بررسی تعامل انسان و طبیعت از منظر قرآن پرداخته شود تا زمینه های مناسب از آن استخراج گردد.

رابطه طبیعت با معماری در ایران

در ایران معماری سنتی دارای شناسنامه بین المللی است. این معماری از دیرباز تاکنون به دلایل مختلف جغرافیایی و فرهنگی رابطه ای تنگاتنگ با طبیعت پیرامون و بستر خود داشته که در خور نیاز و شان انسانی نسبت به زمانه خود بوده است. مطالعه آن می تواند بیان کننده وجوه مختلف این رابطه معنادار با طبیعت باشد اما در دوران معاصر این معماری دستخوش تحولاتی گردید که عمده این تحولات با ظهور و ورود صنعت اتفاق افتاد و معماری ایران را دچار تغییر از مسیر خود نمود و باعث نارسایی هایی شد و معماری که در گذر زمان با طبیعت عجین شده بود، دارای خلا عمیقی از هر حیث از جمله طبیعت گرایی شد. ایران هنگامی که به دوره صنعتی رسید که غرب تقریبا به نیمه دوران اوج صنعتی خود رسیده بود. ایران این مسیر را بعد از جنگ جهانی اول شروع کرد. حقیقت این است که معماری صنعتی ایجاد شده به شیوه صنعتی، شکلی از معماری مدرن است که در بیشتر کشورها و از جمله ایران به شکل نارسای معماری صنعتی گفته می شود. از این رو بناهای مورد نظر آن دسته از بناها و عمدتاً کارخانه ها هستند که با انقلاب صنعتی نیمه دوم قرن هیجدهم به وجود آمده و توسعه یافتند ؛ اما در ایران در دوره رضاشاه تاسیس سلسله وار کارخانه های بزرگ صنعتی در بافت کهنه و سنتی شهرها و پیش از آن که شهرهای ایران زمینه توسعه صنعتی نظیر اروپا داشته باشند، معماری خاصی ایجاد کردند که باید شروع معماری صنعتی ایران را از این تاریخ دانست. این سال ها از نظر تاریخی یکی از دوره های مهم تاریخی ایران است (–، 1356:76).

تعریف سازواره های طبیعی

آفریده های طبیعی که در آنها فرم، سازه، عملکرد و ماده در جهت هدفی واحد شکل گرفته اند که اصولا طبیعت، متن و بستر سازواره ها محسوب می شود و به نوعی سازواره ها میراث طبیعت برای بشر است. سازواره های طبیعی دارای کالبدهای متفاوت و سلسله قوانین مربوط به خود هستند به طوری که کالبد سازواره های طبیعی همان اجزای فیزیکی آن هاست که در یک اکوسیستم پیچیده طبیعی در کنش و واکنش مسالمت آمیز و گاهی هم قهری با یکدیگر در تعامل هستند.

خواص سازواره های طبیعی

در این بخش سعی شده به تعریف و توصیف خواص سازواره های طبیعی پرداخته شود و از این رهگذر کیفیات آن ها تعیین گردد. خواص سازواره های طبیعی دارای نوعی همبستگی هستند به این معنی که ممکن است برای وقوع یک ویژگی، ویژگی دیگری هم بوقوع بپیوندد. این خواص از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات عینی و تحلیل منطقی سازواره ها در طبیعت و موزه های حیات طبیعی حاصل شده است.
1.انطباق پذیری
2.انعطاف پذیری
3.تجدید پذیری
4.ترمیم پذیری
5.تکثیر پذیری
6.توسعه پذیری
7.رشد پذیری
8.کارایی
9.کنشمندی
10.انحنا
11.تعادل
12.تناسب
13.زوجیت
14.ریتم
15.سلسله مراتب
16.مرکزیت
17. وحدت
در انتها ذکر این نکته ضروری می نماید که ممکن است که همه خواص کشف شده، در همه سازواره های طبیعی وجود نداشته باشد. همچنین یقیناً خواص دیگری در سازواره های طبیعی وجود دارد که این خواص از دو مرتبه اساسی در سازواره ها برخوردارند :
الف- خواصی که به واسطه آن عملکردی را درون و بیرون سازواره شامل می شود
ب- خواصی که از شکل ظاهری سازواره برداشت می شود.
به این دلیل است که خواص می توانند کارکردهای متفاوتی را در سطوح مختلف داشته باشند.

مرور