پایاننامه مدیریت عوامل سازمانی موثر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی

110 هزار تومان 80 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت عوامل سازمانی موثر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شناخت عوامل سازمانی موثر بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت انتظامی


پایاننامه مدیریت عوامل سازمانی موثر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی


مقدمه:

پلیس و عوامل گشت برای انجام وظایف با اختیارات تعیین شده در قانون، در شهرتبریز انجام وظیفه می کند.تا تمام وظایف و مأموریت های محوله و مسائل و وقایع شهر را حل کند که برای انجام این امر دارا بودن برخی خصوصیات شخصی و برخورد صحیح  و منطقی با هر مسئله ای نقش حیاتی در عملکرد عوامل گشت ایفا می کند.  و همانگونه که در فصل اول اشاره شد هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان مورد مطالعه گشت انتظامی شهرستان تبریز در سال 1391 می باشد در این فصل به دیدگاه های نظری مرتبط با موضوع و نظریه مبنای این تحقیق، پرداخته شده و چارچوب نظری ، مدل مفهومی تحقیق، فرضیه های تحقیق ، مدل تحلیلی تحقیق ارائه خواهد گردید .


فهرست مطالب

عناوین            صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق          1
1-1 مقدمه           2
1-2 طرح مسئله           4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق         6
1-4 اهداف تحقیق          9
1-5 سوالات تحقیق          9
1-6 فرضیه های تحقیق          9
1-7 قلمرو تحقیق          10
1-8 تعاریف نظری واژگان تخصصی        10
1-9 خلاصه فصل یک          11
فصل دوم : ادبیات تحقیق         13
2-1 مقدمه           14
2-2 مبانی نظری          14
2-3 مرور ادبیات و نظریه ها         18
2-3-1 محیط سازمانی          23
2-3-2 عوامل سازمانی ( رفتار سازمانی ) موثر بر خلاف ﺷﺋون انتظامی     24
2-3-3 اهداف و سیستم های پاداش در محیط سازمانی      25
2-3-4 فرهنگ و ساختار          25
2-3-5 فرهنگ سازمانی          25
2-3-6 آموزش فرهنگ سازمان:جامعه پذیری       27
2-3-7 تغییر فرهنگ سازمان         27
2-3-8 فرهنگ حاکم          32
2-3-9 تفاوت فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف        33
2-3-10 آیا فرهنگ سازمانی می تواند فرهنگ ملی را تحت الشعاع قرار دهد ؟    38
2-3-11 فرهنگ سازمانی و تفاوتهای فردی        38
2-3-12 سطوح تجزیه و تحلیل در رفتار سازمانی       44
2-3-13 رفتار سازمانی          44
2-3-14 تحلیل ساختار سازمانی         45
2-4 پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی        46
2-4-1 تحقیقات داخلی          46
2-4-2 تحقیقات خارجی          48
2-5 چهارچوب نظری          49
2-5-1 الگوی مفهومی          50
2-5-2 الگوی تحلیلی          51
2-6 خلاصه فصل دوم          53
فصل سوم : روش شناسی تحقیق         54
3-1 مقدمه           55
3-2 نوع و روش تحقیق          55
3-3 جامعه و نمونه آماری          55
3-4 روش نمونه گیری          55
3-5 روش گردآوری اطلاعات         56
3-6 ابزارهای گردآوری اطلاعات         56
3-7 روش های سنجش روایی و پایایی        56
3-8 روش های تحلیل داده ها         57
3-9 خلاصه فصل سوم          57
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها        58
4-1 مقدمه            59
4-2 تحلیل توصیفی داده ها         59
4-3 تحلیل استنباطی داده ها         62
4-3-1 بررسی تاثیر مسئوليت بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت تبریز   65
4-3-2 بررسی تاثیر آزادي و استقلال در کار بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی گشت تبریز  65
3-3-4 بررسی تاثیر تدوين اهداف روشن بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی گشت تبریز  66
4-3-4 بررسی تاثیر تراکم قدرت بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت تبریز  67
4-3-5 بررسی تاثیر تقسيم کار بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت تبریز   68
4-4 خلاصه فصل چهارم          68
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات        70
5-1 مقدمه            71
5-2 بحث و نتیجه گیری فرضیه ها         71
5-3 محدودیت های تحقیق         74
5-4 پیشنهاد های تحقیق          74
5-4-1 پیشنهاد های کاربردی         74
5-4-2 پیشنهاد های تحقیقی         75
فهرست منابع و مآخذ          77
پیوست ها            80
چکیده انگلیسی           86


عوامل سازمانی ( رفتار سازمانی ) موثر بر اعمال خلاف ﺷئون انتظامی

عوامل و فاکتورهای زیادی در سازمان سبب اعمال خلاف ﺷﺋون انتظامی هستند از جمله : رهبری ارتباطات ، قدرت و سیاست ، تعارض و مذاکره ، ساختار سازمانی ، تکنولوژی و طرح ریزی شغلی ،  ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش و فرهنگ سازمانی .  ( رابینز ، 1382 ، 21 )
به دلیل فراوانی مؤلفه های عوامل سازمانی و ضیق وقت و با توجه به ساختار پایان نامه، اگر همه مؤلفه های سازمانی را در نظر میگرفتیم، نمی توانستیم مشکل سازمان را به طور کامل به صحنه کشیده و  راه حلی برای آن ارائه دهیم. به همین دلیل فرهنگ و ساختار که جزو مؤلفه های ریشه ای در عوامل سازمانی هستند را انتخاب و به بررسی آنها پرداخته ایم.

ساختار سازمانی

تعریف ساختار سازمانی

* رفتار سازمانی عبارتست از مطالعه منظم (سیستماتیک ) عملیات ، اقدامات و کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می دهند  ( رابینز ، 1993 ، 292 ).
* رفتار سازمانی را نگرش ها و اعمال افراد در سازمان تعریف کرده اند . ( هرسی وبلانچارد ، 198 ،  15 و 14).

اهداف و سیستم های پاداش در محیط سازمانی

هدف های مناسب و سیستم پاداش خوب به ایجاد و حفظ انگیزش اعضای سازمان برای سخت کوشی و همکاری با یکدیگر در حمایت از موفقیت های سازمانی کمک می کند و از طرف دیگر اگر هدف ها و پاداش ها بیش از حد بر نتایج فردی متمرکز شود سازمان لطمه خواهد دید. عملکرد سازمانی نیز مانند عملکرد فردی هنگامی که هدف ها روشن و به اندازه کافی چالشی نباشد یا صرفاً از بیرون به سازمان تحمیل شده باشد صدمه خواهد دید (شرمرهون و دیگران ، 1994 ، 278).

فرهنگ سازمانی

مقصود از فرهنگ سازمانی در واقع همان وجود متغیر سیستمی است . که یک پدیده بوده و به راحتی نمی توان تعریف نمود . همانگونه که در فرهنگ های قبیله ای با بیان عبارتها یا اصطلاحات خاص ، نوع کنش یا واکنش اعضای قبیله نسبت به یکدیگر و به خارجیان مشخص می شود ، سازمانها هم فرهنگ هایی دارند که بر رفتار اعضاء اثر می گذارد یا نوع رفتار آنان را تعیین می نماید .

تعریف فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی نظامی از ارزش ها و باورهای مشترک است که تعامل با افراد، ساختار و نظام های سازمان و هنجارهای رفتاری را شکل می دهد. (هاردی و براون،  1377، 152).
فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارزشها ، باورها ، نگرش ها و هنجارهای مشترک که رفتار و انتظارات اعضای سازمان را شکل می دهد و به بیان وسیع تر فرهنگ سازمانی تعیین کننده نوع رفتار کارکنان است و اولویت ها را تعیین می نماید. ( استونر و فریمن ،  1375 ، 290 ).

شیوه های جدید طرح های ساختار سازمانی

از نخستین سال های دهه 1980 مدیران ارشد بسیاری از سازمان های بزرگ در صدد بر آمدند تا با ارائه ساختار های جدید بر میزان اثر بخشی سازمان بیفزایند . سه نمونه از ساختارهای جدید عبارت بودند از :
 الف) ساختار تیمی –  ب) ساختار یا سازمان مجازی –  ت) ساختار یا سازمان بدون مرز (رابینز ، 1993 ، 48).

سطوح تجزیه و تحلیل در رفتار سازمانی

سه سطح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی، فردی،گروهی و سازمانی است. برای شناخت رفتار در محیط های سازمانی هر سه سطح لازم است. اکنون صاحب نظران رفتار سازمانی به اتفاق بر این باورند که برای شناخت چرایی نگرش ها و رفتارهای افراد در محیط های سازمانی، باید درباره ی واکنش های آنها بعنوان افراد (مثل ادراکات، انگیزه ها) گروه هایی که به آنها تعلق دارند (مثل ارتباطات میان آنها، هنجارهای رسمی و غیر رسمی که بر رفتار آنها موثر است) و سازمانی که درآن کار می کنند (مثل فرهنگ، ارزشها، ساختار) اطلاعاتی بدست آورد. توجه دقیق به تجزیه و تحلیل در تمامی سه سطح فوق موضوع اصلی در رفتار سازمانی جدید است ( بارون و گرینبرگ،1990، 3).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.