پایاننامه مدیریت صنعتی ارزیابی عملکرد مدل ترکیبی BSC QFD

115 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت صنعتی ارزیابی عملکرد مدل ترکیبی BSC QFD با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD


پایاننامه مدیریت صنعتی ارزیابی عملکرد مدل ترکیبی BSC QFD


چکیده:

امروزه مديران در همه سازمان ها، خواستار استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت هاي موجود در بخش هاي مختلف مي باشند. بنابراين وجود مدلی منطبق با ساختار برنامه استراتژیک سازمان ها به منظور ارائه بازخورد در راستاي بهبود عملكرد شعب مختلف آن ها و دستيابي به ابزاري جهت برآوردن اين نياز مديران، بسيار ضروري و منطقي به نظر مي رسد. یک روش متداول، مدیریت عملکرد كارت امتيازي متوازن می باشد که شاخص هایي در چهار منظر مالي، فرآيندها، مشتري و يادگيري، رشد و توسعه بوده و با هدف ايجاد توازني بين چهار منظر می باشد.در این پژوهش که در شهرداری صورت پذیرفته است، ابتدا نقشه استراتژی شهرداری براساس برنامه راهبردی شهرداری در بازه زمانی 90 تا 95، تهیه گردید که طی آن مقاصد راهبردی، اهداف راهبردی به همراه روابط علت و معلولی مابین آنها و شاخص های لازم در چهار وجه تعیین شده کارت امتیازی متوازن مشخص گردیده است. سپس داده های جمع آوری شده این اهداف و شاخص ها در شهر به صورتی کاملاً کمی درآمده و آنگاه به با توجه به اهداف کمی به ارزیابی هر کدام در بازه زمانی سال های 1390 تا 1392، پرداخته شده است. از نتیجه ارزیابی اهداف، میزان موفقیت هر هدف مشخص می گردد که به عنوان وروردی جهت اولویت بندی پروژه‌های آتی شاخص مشخص شده در برنامه با استفاده از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت مورد استفاده قرار گرفته است . به عبارت دیگر اين پژوهش به ارائه مدل تلفيقي کارت امتیازی متوازن(BSC) و گسترش کارکرد کیفیت (QFD) به منظور ارزیابی عملکرد شهرداری و اولویت بندی پروژه ها در جهت بهبود عملکرد ، پرداخته است.
 نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شهرداری با توجه به انجام کلیه اقدامات و پروژه های مصوب در برنامه راهبردی خود، که طی سال های 90 تا 92 انجام پذیرفته است، در دستیابی به برخی از اهداف راهبردی خود (توسعه و نگهداری فضای سبز شهری، مدیریت مطلوب پسماند شهری، ساماندهی بافت فرسوده، توسعه حمل ونقل عمومی، توسعه زیرساختها و برنامه های ورزشی، توسعه زیرساختها و برنامه های تفریحی) به موفقیت 100 درصدی نائل نشده است که بر اساس آن جهت برطرف نمودن شکاف حاصل از وضعیت موجود و مطلوب لازم است پروژه های شاخص تعیین شده را به ترتیب اولویت مشخص شده با استفاده از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت، اجرائی نماید.

واژه های کلیدی : ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، گسترش کارکرد کیفیت، اولویت بندی


فهرست مطالب

عنوان صفحه
1- فصل اول : کلیات پژوهش 3
1-1- مقدمه 3
-2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1-3- اهمیت و ارزش پژوهش 6
1-4- کاربرد نتایج پژوهش 9
1-5- اهداف پژوهش 9
1-6- سوالهاي پژوهش 10
1-7- تعاریف واژههاي پژوهش 11
1-8- خلاصه فصل 12
2- فصل دوم ادبیات پژوهش 14
2-1- مقدمه 14
2-2- مبحث اول: مروری بر مفاهیم ارزیابی عملکرد 14
2-2-1- مفهوم ارزیابی عملکرد 15
2-2-2- ضرورت ارزیابی عملکرد 15
2-2-3- اهداف ارزیابی عملکرد 15
2-2-4- انواع مدل های ارزیابی عملکرد 16
2-2-5- ارزیابی عملکرد سنتی و نوین 17
2-2-6- چرایی انتخاب کارت امتیازی متوازن 18
2-3- مبحث دوم: تفصيل مدل کارت امتیازی متوازن و تکنیک گسترش کارکرد کیفیت 19
2-3-1 معرفي کارت امتيازي متوازن 19
2-3-2 سیر تاریخی کارت امتیازی متوازن 21
2-3-3- كارت امتيازي متوازن و مناظر آن 24
2-3-4- نقشه استراتژی 34
2-3-5- مزاياي كارت امتيازي متوازن 35
2-3-6- گسترش استفاده از كارت امتيازي متوازن 37
2-3-7- کارت امتيازي متوازن در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي 39
2-3-8- گسترش كاركرد كيفيت 40
2-3-9- ماتريس خانه كيفيت HOQ 42
2-4- مبحث سوم: شهرداری  44
2-4-1- تاریخچه شهرداری 44
2-4-2- تاریخ تشکیل انجمن بلدیه 47
2-4-3- معرفی شهرداری  47
2-4-4- تبیین مدل ها و انتخاب مدل مناسب برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری  49
2-5- مبحث چهارم: پیشینه ای از ادبیات پژوهش 51
2-5-1- پژوهشهای داخلی 51
2-5-2- پژوهشهای خارجی 56
-3-5-2 جمعبندی پیشینه پژوهش 59
3- فصل سوم : روش پژوهش 62
3-1- مقدمه 62
3-2- نوع پژوهش 62
3-3- روش پژوهش 62
3-3-1- الگوریتم پیشنهادی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد برنامهریزی استراتژیک با استفاده از الگوریتم تلفیقی BSC-QFD 64
-4-3 قلمرو پژوهش 67
3-4-1- قلمرو مکانی پژوهش 67
3-4-2- قلمرو زمانی پژوهش 69
3-4-3- قلمرو موضوعی پژوهش 69
-5-3 تعریف جامعه آماری، روش نمونهبرداری و چگونگی برآورد حجم نمونه 69
3-5-1- جامعه آماری 69
3-5-2- روش نمونهبرداری و تعیین حجم نمونه 69
6-3 گردآوری اطلاعات 70
3-6-1- مطالعات کتابخانهای و پژوهشهای انجام شده 70
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 70
3-8- خلاصه فصل 71
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها 73
4-1- مقدمه 73
4-2- معرفی برنامه ریزی استراتژیک سازمان 73
4-3- تعیین کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد در قالب برنامه 74
4-3-1- تعیین کمیته راهبری 74
4-3-2 تعیین مناظر نقشه استراتژی 76
4-3-3- تعیین چشم انداز 76
4-3-4- تعیین مقاصد راهبردی شهر  77
4-3-5- تعیین اهداف راهبردی شهر  78
4-3-6- تعیین روابط علت و معلولی 81
4-3-7- (برنامه عملیاتی)اقدامات و پروژهها 81
4-4- ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن 84
-1-4-4 شاخص های منظر ذینفعان 84
-2-4-4 شاخص های منظر مالی 85
-3-4-4 شاخصهای منظر فرآیندهای داخلی 86
-4-4-4 شاخصهای منظر رشد و یادگیری 89
4-5- اولویتبندی پروژههای شاخص شهرداری  با استفاده از ماتریس QFD 90
4-6- خلاصه فصل 94
-5 فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات 96
5-1- مقدمه 96
5-2- خلاصه پژوهش 96
5-3- نتایج پژوهش 97
5-3-1 نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شهرداری  با استفاده از کارت امتیازی متوازن 97
5-4- مقایسه مطالعه حاضر با مطالعات پیشین 98
5-5- جنبهی نوآوری پژوهش 98
5-6- محدودیتها 99
5-7- پیشنهادات 99
5-7-1- پیشنهادات کاربردی 99
5-7-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 100
5-8- خلاصه فصل 100
منابع فارسی 101
منابع لاتین 103


مفهوم ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی در سازمان مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. ارزیابی عملکرد تلاشی است نظام مند برای دانستن اینکه خدمات سازمان تا چه حد جوابگوی نیازهای مشتری بوده و توانایی سازمان در برآورده نمودن آن تا چه اندازه است.به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد عبارت است از فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاههای اجرایی در چهارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه های اجرایی (عليرضايي, 1381).

معرفي کارت امتيازي متوازن

در دهه 1990 مدل كارت امتيازي متوازن ابتدا به عنوان يك روش نوين ارزيابي عملكرد و سپس به عنوان ابزاري جهت تحقق استراتژي و يا به عبارتي بهتر سيستمي براي استراتژي توسط رابرت كاپلان، استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و ديويد نورتن مشاور برجسته مديريت در آمريكا مطرح شد و از سوي صاحبنظران مديريت و مديران سازمان ها به شدت مورد استقبال قرار گرفت. در چارچوبي كه نخستين بار در سال 1992 ميلادى، توسط كاپلان و نورتون براي كارت امتيازي متوازن پيشنهاد شد، از چهار منظر (ديدگاه يا وجه) به نام هاي منظر مالي، منظر مشتري، منظر فرآيندهاي داخلي و منظر رشد و يادگيري استفاده شده است (كاپلان و نورتون، 1992). آن ها روش ارزيابي عملكرد متوازن يا كارت امتيازي متوازن را براي اولين بار ارائه نمودند، كه طي دهه هاي بعدي «سيستم مديريت استراتژيك» ناميده شد زيرا از اين روش نه تنها براي ارزيابي عملكرد بلكه به عنوان چارچوبي جهت تدوين و فرموله كردن استراتژي و ارتباطات و كنترل نحوة اجراي استراتژي ها، نيز استفاده شده است (كاپلان و نورتون، 2001). این مدل به عنوان يك ابزار مديريتي به ارزيابي عملكرد‌ كمك نموده و موجب مي شود مديران سازمان ها‌ بتوانند بر اساس‌ پيش‌بيني حاصل از آن، برنامه ريزي مناسبي داشته‌ باشند و بر خلاف‌ ارزيابي ها‌ي سنتي‌ بر پايه شاخص هاي مالي، تنها اهداف‌ و منافع كوتاه مدت را در ارزيابي‌ مدنظر قرار نمي‌دهد بلكه علاوه‌ بر اين اهداف و منافع‌، به مديران كمك مي‌كند نگاهي به آينده و مسائل راهبردي نيز داشته باشند. مدل کارت امتياز متوازن يک الگو و يا به عبارتي يک چارچوب مفهومي جهت تدوين مجموعه اي از شاخص هاي عملکردي در راستاي هدف استراتژيک مي باشد. اين الگو از چارچوبي پيروي مي کند که دراولين گام مي بايست چشم انداز آتي سازمان مشخص گردد. سپس در راستاي ديدگاه حاکم بر سازمان، اهداف استراتژيک تدوين مي يابند و يا مي بايست تدوين شده باشند (ابن الرسول، ۱۳۸۳). با عنايت به ديدگاه آتي و اهداف استراتژيک سازمان، عوامل حياتي موفقيت، مشخص و رابطه علت و معلولي بين اين عوامل مشخص مي گردد.

تاریخچه شهرداری

سابقه شهرنشینی در ایران از زمان هخامنشیان یکی از طولانی ترین سوابق شهرنشینی در جهان است. در واقع ایجاد بخش تشکیلات اداری را به داریوش هخامنشی نسبت داده اند. این شیوه اداره شهر وحوزه شهری تا پایان دوره ساسانیان و با تغییراتی چشمگیر در دوره بعد از اسلام ادامه یافته و در اواخر دوره قاجاریه با تشکیل اداره ای موسوم به احتسابیه که دارای دو شعبه احتساب و تنظیف بود ساماندهی امور شهری وارد دوره جدیدی شد. در سال ۱۲۸۵ ه.ش. با تشکیل نظام مشروطه در ایران و تحت تاثیر نفوذ فرهنگی و آشنایی تحصیل کردگان و روشنفکران با قوانین اروپایی، قانون اساسی تدوین گردید. پس از تدوین قانون اساسی، جهت ساماندهی به مدیریت امور شهری، قوانین انجمن های ایالتی و ولایتی, بلدیه وقانون تشکیل ایالات و ولایات نیز تهیه شد. با تصویب قانون بلدیه در ۵ فصل و ۱۰۸ ماده اولین مجوز تشکیل اداره بلدیه صادر شد. به عبارت دیگر اولین اقدام برای تشکیل یک نهاد رسمی برای مدیریت شهری در قالب نظام جدید اداری ایران بود که در پایتخت و شهرهای بزرگ به اجرا گذاشته شد. فصل اول قواعد کلی از جمله هدف از تأسیس بلدیه که به منظور حفظ منافع و ایفای حوائج اهالی شهرنشین بود و همچنین به وظایف بلدیه به تفصیل اشاره شده بود که از جمله می توان اداره کردن اموال منقول و غیر منقول، مراقبت در عدم قحطی شهر با وسایل ممکن، ساختن و پاک نگاه داشتن کوچه ها و خیابان ها از پیاده رو و کالسکه رو و باغ های عمومی و مجاری آب از زیر این پل ها، معابر و غیره، روشن نمودن شهر، آب های شهری و پاکیزگی حمام و همچنین دایر کردن کتابخانه، قرائت خانه، موزه، حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه، مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایشگاه های تجارتی و کلیه مراقبت و رواج حرف و تجارت در شهر، اشاره نمود. در این فصل اشاره شده که دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلق به شهر می باشد. واژه بلديه از دو كلمه “بلدي” + “ه” تشكيل شده است. بلدي در فرهنگ معين به معناي موسسه اي است كه در هر شهر به كار نظافت وخوبي نان وآب وچراغ وخواروبار صحت نظر دارد. شهرداري نيز طبق لغت نامه دهخدا از نام ها يا لقب هاي ايراني است. همچنان كه شهردار به معناي شهردارنده، نگهدارنده شهر، نگهبان بلد وحافظ نظم كشور است. شهرداري از نظر لغوي از دو كلمه “شهر ” و “داري” تشكيل شده بود ودر اصطلاح به واحدي گفته مي شود كه به منظور اداره محلي وارائه خدمات عمومي مورد نياز شهروندان در يك مركز جمعيتي يا خصايص شهري تشكيل مي شود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.