پایاننامه مدیریت جهانگردی برنامه ریزی استراتژیک جاذبه های گردشگری

170 هزار تومان 125 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت جهانگردی برنامه ريزی استراتژيک جاذبه های گردشگری با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگری


پایاننامه مدیریت جهانگردی برنامه ريزی استراتژيک جاذبه های گردشگری


چکیده:

در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی های شان، برنامه ریزی استراتژیک سازمان و مدل کسب وکار آنها می‌باشد. در دنیای پیچیده و پرچالش امروزی همه ما چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک مدیر کسب وکار، با گزینه های روزافزون و تلاش برای کاهش زمان برای تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستیم. بر این اساس توانمندی استراتژی ها در ساده سازی تصمیم گیری مدیران، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از وظایف مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد استراتژی های قدرتمندی است که ضمن عمل به تعهدات، قدرت توانمندی های خود را در طول زمان ارتقاء دهد (کلر، 2008 : 21) .
سال هاست که ابزار کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی استراتژیک و ایجاد تمایز میان سازمانها مطرح است. از هوشین کانری ژاپنی ، بعنوان مدیریت بر مبنای خط مشی نیز تعبیر می شود. کارت امتیازی متوازن ابزار جدیدتر آمریکایی است که کاپلان و نورتون در دهه 90 میلادی معرفی کرده اند و یک سیستم مدیریتی است که سازمان را قادر می سازد چشم انداز و استراتژی سازمان را روشن و آنها را به اقدامات اجرایی ترجمه نماید و به چهار منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد می پردازد که در طول زمان تکامل یافته است. (آکائویوچی، ،1377 : 37). در این پژوهش مبانی این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته و مدلی توسعه یافته برای ارزیابی آن با توجه به دیدگاه های مختلف مطرح شده تا کنون ارائه می‌گردد.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
Contents

فصل اول: کلیات طرح    1
مقدمه    2
1-1 بیان مسئله    2
2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق    5
3-1 سوالات تحقیق    8
4-1اهداف تحقيق عبارتند از:    9
5-1کاربردهای حاصل از انجام تحقیق    9
6-1استفاده کنندگان از نتایج پژوهش    9
7-1روش انجام تحقیق    10
8-1 مراحل تحقیق    10
9-1روش و ابزار گردآوری اطلاعات    10
10-1 جامعه آماری    11
11-1واژگان کلیدی    11

فصل دوم: مطالعه نظری    13
مقدمه    14
1-2- ساختار کلی فصل :    14
2-2مروری برادبیات مرتبط به مفهوم مدیریت استراتژیک و به کارگیری آن در سازمان    15
1-2-2استراتژی    15
2-2-2- مفهوم مدیریت استراتژیک    16
3-2-2-مراحل مدیریت استراتژیک    16
3-2مرور ادبیات مرتبط با مفهوم هوشین کانری و بکارگیری آن در سازمان    17
3-2-هوشن کانری-1    17
4-2 مرور ادبیات مرتبط با مفهوم کارت امتیازی متوازن    25
1-4-2کارت امتیازی متوازن    25
3-4-2- اجزای هر یک از منظرهای کارت امتیازی متوازن    30
4-4-2چارچوبی برای اتصال اهداف بلند مدت استراتژیک به اهداف و مقاصد کوتاه مدت :    31
5-2-بررسی دلایل نیاز به تلفیق مدل های کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری    32
1-5-2-دلایل نیاز به تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری    32
2-5-2- نمونه های تلفیق کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری    37
6-2 مروری بر مقالات پیشین    40
7-2مطالعه موردی- شركت خودروسازي ایران خودرو    57
1-7-2- تاريخچه خودروسازی    57
2-7-2- موضوع فعالیت شرکت    57
3-7-2- سالنمای گروه تولید انواع سواری و خودر های کار    58
4-7-2- وضعیت صنعت در سال92    60
5-7-2ترکیب سهامداران مالکیت بیش از 1درصد سهام شرکت تا پایان سال مالی    61
6-7-2 سهم ایران خودرو از بازار داخلی و صادرات سال 91-92    61
7-7-2با توجه به جدول زیر محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو    62
8-7-2نمودار زیر سهم محصولات شرکت از مبلغ فروش    62
9-7-2سهم بازارخودرودرکشورسال 92    63
10-7-2- رویکردهای صادراتی شرکت ایران خودرو    64
8-2- استراتژی مورد استفاده در ایران خودرو    65
2-8-2دسته بندی واحدهای شرکت ایران خودرو به واحدهای کسب وکار وواحدهای ارائه دهنده خدمات مشترک    67
3-8-2-فرایند کلی جاری سازی و پایش استراتژی ها در واحد کسب وکار ایران خودرو:    68
4-8-2- مزایای روش پیشنهادی این تحقیق برای دستیابی به عنصر سوم چشم انداز(خودرو ساز جهانی):    70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق    71
مقدمه    72
1- 3 روش شناسي تحقیق    72
2-3 جامعه آماری    73
3-3 حجم نمونه، روش نمونه گيري    73
4-3 روش جمع آوری اطلاعات    74
5-3روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها    74
6-3 پرسشنامه :    75
7-3قلمرو تحقيق    76
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :    76
9-3 گامهای اجرایی مدل پیشنهادی    77
10-3 تشریح مدل تحقیق    77
1-10-3ماموریت    77
2-10-3چشم انداز    78
3-10-3 ارزشها    78
4-10-3 شناخت و تحلیل محیط داخلی/ خارجی    79
5-10-3 تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد    80
6-10-3 شناخت عوامل حیاتی موفقیت    80
7-10-3 روش دلفی    81
8-10-3  نقشه استراتژیک     82
9-10-3 کارت امتیازی متوازن    82
10-10-3 عناصر اطلاعاتی فرم مدل هوشین کانری    83
11-10-3 فرم گزارش دهی واحدها:    84
12-10-3 توپ گیری    84
13-10-3 بازنگری    85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق    86
مقدمه    87
1- 4مدل اجرایی و مراحل تحقیق    87
2-4بررسي متغييرهاي جمعيت شناختي    90
3-4 بررسی متغیرهای تحقیق    95
4-4-  فاز1 : تعیین چشم انداز، ماموریت و ارزش ها    99
5-4 فاز 2: تعیین عوامل اصلی موفقیت و شاخصهای کلیدی عملکرد    100
6-4 فاز 3 : آنالیز سوات و تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وعوامل خارجی و ماتریس بررسی وضعیت رقبا    109
1-6-4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE    109
2-6-4 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE    110
3-6-4ماتریس بررسی وضعیت رقبا CPM    111
4-6-4ماتریس سوات (swot) ایران خودرو    112
7-4 فاز 4 : تعیین استراتژی و تهیه ماتریس تصمیم گیری کمی    113
8-4 فاز 5 : تعین اهداف استراتژیک (اهداف هوشن)    115
اهداف استراتژيك حوزه صادرات:    116
9-4 فاز 6 : تهیه کارت امتیازی متوازن وتعیین نقشه استراتژی    120
1-9-4 تهیه کارت امتیازی    120
2-8-4تعیین نقشه استراتژیک    124
10-4 فاز 7تهیه برنامه استراتژیک    124
11-4 جمع بندی :    125

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    126
مقدمه :    127
2- 5 نتیجه گیری کلی    136
1-2-5 میزان همگرایی و واگرایی با تحقیقات پیشین    136
2-2-5 پیشنهادات    137
3-5 محدودیتها    139
فهرست منابع و مآخذ    141
پیوست ها    143
Abstract:    150


مفهوم مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات چند وظیفه ای که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد، تعریف مینمایند. چنانکه این تعریف تلویحاً اشاره دارد، مدیریت استراتژیک شامل مدیریت یکپارچه سازی، بازاریابی، مالی و حسابداری، تولید و عملیات، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعاتی در جهت تحقق اهداف سازمانی میباشد.)دیوید،1997: 5)
مدیریت استراتژیک به خصوص در مواردی که سازمان دارای اهداف روشن و بینشی درست برای حرکت نباشد یا محیط بیرونی سازمان متلاطم و پویا باشد و یا زمانی که سازمان بیش از اندازه درون گرا باشد و تمرکز زیادی به جزئیات و مشکلات کوتاه مدت داشته باشد راهگشا خواهد بود. شکل 2-2 چارچوب کلی مدیریت استژاتژیک را نشان میدهد. (باتن و مک مانوس، 1999)

مراحل مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک عبارتست از روش منطقی، عینی و سیستماتیک برای اخذ تصمیمات بزرگ در یک سازمان. در این نوع مدیریت سعی میشود اطلاعات کمی و کیفی به گونه ای تنظیم گردند که تحت شرایط نامطمئن تصمیمات اثر بخش اتخاذ شود. فرایند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله کلی است؛ (دیوید،1997:5) که شکل 4-2 این مراحل به شرح زیر می باشند:
تدوین استراتژی
اجرای استراتژی
ارزیابی و بازنگری استراتژی

هوشن کانری

واژه هوشین از ترکیب دو کلمه ژاپني تشکیل شده است، کلمه “هو” به معنای جهت و “شین” به معنای عقربه یا قطب نما میباشد. بنابراین کلمه هوشین میتواند به معنای”عقربه جهت نما” ترجمه شود. کلمه “کانری” نیز از ترکیب دو کلمه “کان” به معنای کنترل یا کانالیزه کردن و “ری” به معنای علت یا منطق تشکیل شده است. با در نظر گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر واژه هوشین کانری به معنای مدیریت و کنترل جهت تمرکز سازمان و یا به عبارت دیگر قطب نمای سازمان است.(زهیر و اریسکین ،2004: 2)
هوشین کانری برای اداره هر تغییر، فرایند برنامه ریزی، اجرا و بررسی گام به گام و مرحله ای را مطرح میکند. (آکائویوجی، 1377: 2)
عبارت ژاپنی هوشین کانری، با روشهای مختلف به زبان انگلیسی ترجمه و سعی شده است تا معنای واقعی آن ارائه شود. معمول ترین ترجمه ها عبارتند از: 1- مدیریت بوسیله سیاست، 2- برنامه ریزی هوشین، 3- جاری سازی سیاست. (علیرضا قاسمی جاوید، 1383: 93)

کارت امتیازی متوازن

رابرت کاپلان از دانشکده بازرگانی هاروارد و دیوید نورتون از مشاوران مدیریتی در اوائل دهه 90 میلادی طرح تحقیقاتی را به منظور علل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکائی و مطالعه روشهای ارزیابی عملکرد در این شرکتها آغاز کردند و در نتیجه این تحقیقات کارت امتیازی متوازن را با هدف پر کردن شکاف بین اهداف تعیین شده توسط مدیران عالی سازمان و عملیات کارکنان سازمان ارائه دادند. آنها کارت امتیازی متوازن را به عنوان متدولوژی برای ارزیابی عملکرد سازمانها معرفی کردند و در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که مدیران اجرایی در هنگام تصمیم گیری بیشتر به شاخص های مالی متکی هستند و از این نتایج استنتاج کردند که سطح وسیعتری از معیارهای عملکرد برای تعیین عملکرد مالی و عملیاتی یک سازمان مورد نیاز است. (اسلامی کرم شاملو، 89: 5)
کارت امتیازی متوازن چارچوبی برای تشریح سازمان از چهار جنبه مختلف است که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت میگیرد. کارت امتیازی متوازن برای مدیران ابزار هدایت سازمان به منظور موفقیت در رقابت آینده را فراهم میسازد. کارت امتیازی متوازن چیزی فراتر از یک نظام اندازه گیری عملکرد است؛ بلکه یک نظام مدیریت راهبردی است که قادر است انرژی، توانمندی ها و دانش کارکنان و اشاعه آن در کل سطوح سازمانی تا نیل به اهداف بلند مدت راهبردی را هدایت کند. هدف اصلی کارت امتیازی متوازن بکارگیری اهداف و چشم انداز سازمان در عمل است. این مدل اهداف و راهبرد را به عنوان مرکز کنترل عملیات سازمان قرار میدهد. این کار از طریق ترجمه اهداف سازمان به شاخص های کلیدی موفقیت در چهار منظر چارچوب کارت امتیازی متوازن انجام میشود. (عبدالرضا بیگی نیا،1389: 3)
مدل کارت امتیازی متوازن، چهار منظر مرتبط را بر روی فعالیتها تعریف میکند که برای اغلب سازمان و برای تمامی سطوح سازمان حیاتی می باشد: الف- سرمایه گذاری در قابلیت های رشد و یادگیری، ب- بهبود میزان اثربخشی فرایندهای داخلی، پ- ارزش آفرینی مشتری، ت- افزایش موفقیت مالی.( گرامی ،1389: 3 )

تاريخچه خودروسازی

شرکت ایران خودرو در مرداد ماه 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال توسط برادران خیامی با هدف تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید و تهیه انواع خودرو قطعات مربوط به آنها،فروش و صدور محصولات در خیابان اکباتان تهران تاسیس و تحت شماره 8352 به نام شرکت سهامی خاص کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.این شرکت در اسفند 1342 با تولید اتوبوس کار خود را آغاز کرد . بعد از آن مدیران شرکت بر ان شدند تا با کارخانه های دنیا ارتباط برقرار کنند و خودروی برای قشر متوسط مردم تولید کنند شرکت های فورد،پژو،فولکس و تالبوت از جمله گزینه هایی بودند که با آن ها تماس برقرار شدو در نهایتد در سال 1345 قراردادی با شرکت تالبوت در مورد مونتاژ و ساخت خودرو پیکان به امضا رسید که در اردیبهشت 1346 تولید پیکان با ظرفیت 60 هزار دستگاه آغاز شد بهترین مدل پیکان که در ایران معروف به مدل اونجر است نیز در سال 1353 ساخته شده است تالبوت در آن زمان موتور پر تحرک فورد را بر روی پیکان گذاشته بود پیکان تا قبل از انقلاب در بیش از شش مدل تولید شد که پیکان استیشن،دولوکس،کار،جوانان برخی از مدل های قبل انقلاب بوده اند .روند مونتاژ خودرو در ایران خودرو به همین ترتیب تا سال 1364ادامه یافت و تا پایان این سال کماکان قطعات اصلی از خارج وارد و شرکت ایران خودرو ان را مونتاز میکرد در سال 1364 خط تولید پیکان تالبوف متوقف شد با توجه به این وضعیت،تولید پیکان میرفت تا با توقف رو به رو شود .اما در آن زمان مدیران ایران خودرو تصمیم گرفتن تا خطوط دست دوم تولید پیکان را از تالبوف خریداری کرده و شروع به تولید پیکان بکنند که این کار صنعت خودر ایران را نجات داد.آخرین مدل پیکان طراحی کرایسلر است که تولیدش درایران از سال 1359 آغاز شد.که سرانجام پیکان در سال 1383 و تولید دو میلیون و 295هزار دستگاه پیکان متوقف شد (گزارش فعالیت هیئت مدیره،1392)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.