پایاننامه مدیریت تحول ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی

165 هزار تومان 120 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت تحول ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحول ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی


پایاننامه مدیریت تحول ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی


چکیده:

مهندسي مجدّد و معماري سازماني طرح هایي جامع براي توصيف فعلي و آتي ساختار و رفتار فرآیندها ، سيستم هاي اطلاعاتي، پرسنلي و واحدهاي سازمان مي باشند و در واقع، به دنبال هم راستا نمودن آن ها با اهداف و استراتژي هاي سازمان اند.(اصلاح و بهبود فرآیند ها و روش ها با استفاده از تکنیک مهندسی مجدّد برای سه سازمان پایلوت استان اصفهان ،1387:ص 1 ). هدف اصلی از این تحقیق بررسی تأثیر ساختار سازمانی ( پیچیدگی،رسمیت و تمرکز) بر فناوری اطلاعات شرکت گاز گیلان وارائه مدل مهندسی مجدّد می باشد.و شامل اهداف فرعی،افزایش سرعت فرآیندها،ساده سازی، ارتقای ارائهءخدمات و . میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخه ءتحقیقات همبستگی است که به صورت یک مطالعه موردی در شرکت گاز گیلان انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه(پرسشنامه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات رابینز) به منظور سنجش اظهارات پاسخگویان استفاده شده است. جامعه شامل 400 نفر از کاکنان شرکت گازگیلان می باشد و جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان – کرجسای استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با 196 نفر شد. در عین حال برای افزایش دقت، حجم نمونه به 215 نفر افزایش یافت، و بر اساس سهمیه بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان توزیع شد ، در تحلیل نهایی اطلاعات 198 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین مهندسی مجدّدرسمیت و پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و منفی وجود دارد.بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد.متغیرهای مد نظر قرار گرفته در این پژوهش (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) در قالب مهندسی مجدد ساختار سازمانی توانسته است حدود 40 درصد از متغیر وابسته تحقیق را (توسعه فن آوری) تبیین نماید. این در حالی است که توسعه فن آوری اطلاعات تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده لذا پیشنهاد می گردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه بپردازند.

کلید واژه ها: مهندسی مجدّد، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات


فهرست مطالب

عنوان        صفحه

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه    3
1-2بیان مسأله    3
1-3اهمیت و ضرورت تحقیق   5
1-4اهداف تحقیق   6
1-4-1 اهداف اصلی   6
1-4-2 اهداف فرعی   7
1-5 سؤالات تحقیق   7
1-5-1 سؤال اصلی تحقیق   7
1-5-2 سؤالات فرعی تحقیق   7
1-6 تبیین فرضیه های تحقیق   7
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق   7
1-6-2 فرضیه های فرعی تحقیق   8
1-7 متغیرهای تحقیق   8
1-7-1 متغیر مستقل   8
1-7-2 متغیر وابسته   8
1-8 تعریف عملیاتی واژه ها، متتغیرها و اصطلاحات تحقیق  8
1-9 قلمرو تحقیق   9
1-9-1 قلمرو موضوعی   9
1-9-2 قلمرو مکانی   9
1-9-3 قلمرو زمانی   9
خلاصه فصل    9

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه    12
2-2 مهندسی مجدد چیست؟   12
2-3 تعریف مهندسی مجدد   13
2-4 نکات قابل توجه در مفهوم مهندسی مجدد  14
2-5 رابطه مهندسی مجدد و کایزن   15
2-6 مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد   15
2-7 مهندسی مجدد و بهبود سازمان   16
2-8 بهینه کاوی و مهندسی مجدد   18
2-9 مدیریت بر مبنای هدف   18
2-10 نقش مدیریت بر مبنای هدف در مهندسی مجدد  18
2-11 تفکر ناب و مهندسی مجدد   19
2-12 تعریف سازمان   20
2-13 تعریف سازماندهی   20
2-14 تعریف طرح سازمانی   21
2-15 تعریف ساختار سازمانی   21
2-16 اهمیت ساختار سازمانی   21
2-17 انواع ساختار سازمانی   22
2-18 تمایز ساختار و نمودار سازمانی   25
2-19 طرح ریزی ساختار سازمانی   25
2-20 ارکان مورد توجه در طرح ریزی ساختار سازمانی  26
2-21 انواع طرح های ساختار سازمانی   26
2-22 ابعاد ساختار سازمانی   26
2-23 عوامل تأثیرگذار بر ساختار   29
2-24 تأثیر مهندسی مجدد بر ساختار سازمانی  30
2-25 داده، اطلاعات و دانش   31
2-26 فناوری اطلاعات   32
2-27 تعریف فناوری اطلاعات   32
2-28 دلایل بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان  33
2-29 کارکردهای پایه فناوری اطلاعات   33
2-30 تعریف سیستم های اطلاعات   34
2-31 تقسیم بندی سیستم های اطلاعات   34
2-32 مهمترین سیستم های اطلاعاتی   36
2-33 ایجاد نظام های اطلاعاتی   37
2-34 اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان   37
2-35 نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد  38
2-36 چالش اصلی بکارگیری فناوری اطلاعات  39
2-37 رابطه ویژه بین مهندسی مجدد کسب و کار و فناوری اطلاعات  40
2-38 کارکردهای مهندسی مجدد کسب و کار با تأکید بر فناوری اطلاعات 42
2-39 ارتباط میان سازمان ها و فناوری اطلاعات  45
2-40 چگونگی تأثیر سازمان بر فناوری اطلاعات  45
2-41 چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان  47
2-42 تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد سازمانی  48
2-43 مزایای حاصل از سنجش فناوری های اطلاعات و ارتباطات  50
2-44 عوامل توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها  50
2-45 تغییر سازمانی   51
2-46 تغییرات و منابع انسانی   52
2-47 انواع تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدد  53
2-48 تفاوت مهندسی مجدد با طراحی مجدد چیست؟  54
2-49 چرا مهندسی مجدد؟   55
2-50 ضرورت مهندسی مجدد   56
2-51 نشانه های بروز نیاز به مهندسی مجدد   57
2-52 ویژگی ها و مزایای مهندسی مجدد   57
2-53 دلایل شکست و موفقیت پروژه های مهندسی مجدد  58
2-54 چالش های پیاده سازی مهندسی مجدد  64
2-55 توانا سازان BPR   66
2-56 فرایند مهندسی مجدد   68
2-57 ابزارهای اجرای مهندسی مجدد   69
2-58 دو روش معمول برای اجرای مهندسی مجدد  70
2-59 چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده می گیرند؟  71
2-60 دلایل روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد  72
2-61 متدولوژی چیست؟   74
2-62 دلایل نیاز به متدولوژی   74
2-63 متدولوژی های مهندسی مجدد   74
2-64 پیشینه تحقیقات انجام شده   80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه    87
3-2 نوع و روش تحقیق   87
3-3 واحد تحلیل   87
3-4 جامعه آماری   88
3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری   88
3-6 روش ها و ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات  91
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها   94

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه    96
4-2 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان  96
4-3 توصیف متغیرهای تحقیق   102
4-4 آزمون فرضیه ها   107

فصل پنجم : بیان نتایج ،محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق
5-1 مقدمه    113
5-2 نتایج آزمون فرضیه ها   113
5-3 سایر یافته ها   116
5-4 پیشنهادات تحقیق   117
5-5 محدودیت های تحقیق   121
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی    123
منابع انگلیسی   125

ضمائم
پرسشنامه ساختار سازمانی   126
پرسشنامه فناوری اطلاعات   129
پرسشنامه مهندسی مجدد   136


تعاریف پایاننامه مدیریت تحول ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی


مهندسی مجدّد

«بازمهندسی، تفکر مجدد اساسی و بنیادین و طراحی مجدد رادیکالی فرایندهای کسب و کار به منظور دستیابی به توسعه ها و پیشرفت های چشمگیر در سنجش های اساسی و بحرانی و معاصر عملکرد، از قبیل هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت، می باشد.» (باصری و مطلق،1391،ص114).مهندسی مجدّد با فرآیند محوری و تغییرات اساسی که در فرآیندهای سازمان به وجود می آورد،فعّالیت هایی را که در سازمان ارزش افزوده ایجاد نمی کنند با فعّالیت های جدید جایگزین می کند.مهندسی مجدّد سازمان ها یک رویکرد کل نگر است که طی آن،استراتژی رقابتی سازمان را با فرآیندهای درونی و کارکنان آن مرتبط می کند.این ارتباط از طریق به کار گیری جدیدترین و به روزترین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برقرار می شود.(جعفری و دیگران،1388،ص25)BPR بیان می کند که، بنگاه ها و شرکت ها به اصول بنیادین بازگردند و ریشه های خود را دوباره بررسی و آزمایش کنند. BPR به توسعه ها و پیشرفت های کوچک اعتقادی ندارد. بلکه هدفش یک ابداع و نوآوری مجدد و کلی است.(,2012, p68 Chang Chen) مهندسی مجدّد ، به واقع طراحی مجدّد فرآیندها برای ساده کردن و جانشین کردن آن ها میباشد.با مهندسی مجدّد،چندین شغل ممکن است ادغام شوند،تعداد بازرسی ها و مراکز کنترل ممکن است کم شده یا حذف گردندو وظیفه ها جای خود را به فرآیندها دهند.در واقع مهندسی مجدّد نه تنها فرآیندهای کار را به صورت افقی بلکه به صورت عمودی نیز فشرده می کند.(همان منبع :p69)

تعریف مهندسی مجدّد

همر و چمپی مهندسی مجدّد فرآیند کسب و کار را به صورت بازاندیشی بنیادین،طراحی مجدّد فرآیندها برای دستیابی به پیشرفت ها ی عظیم در معیارهای عملکردی نظیر،کیفیت،هزینه،خدمات و سرعت تعریف می کنند.(,2012,p69 ( Chang Chen واژگان کلیدی این تعریف عبارتند از:
1-بنیادین: چرا این کار را انجام می دهیم؟ چرا کارهایمان را اینگونه که هست انجام می دهیم؟چرا روش انجام آن را تغییر نمی دهیم؟و چراهای دیگر. (مقدسی،1389:ص52)
2-ریشه ای: تمامی روندهای کاری و ساختارهای موجود باید فراموش و شیوه های جدید کار کشف شوند.تغییرات سطحی فایده ای ندارد.تغییر باید ریشه ای باشد .کار را باید از بستر آغاز کرد و طرحی نو ،کاملا جدا از ساختار پیشین ریخت.(همان منیع:ص52)
3-عظیم: باید به تغییرات چشمگیر و خارق العاده و نه بهبودهای جزئی و اندک دست یافت.به عبارت دیگر در مهندسی مجدّد سخن از افزایش حاشیه سود و یا بهبود نسبی نیست.هدف دستیابی به جهشی شگفت انگیز و چشم گیر است .هدف پیشرفت 10% یا20% نیست بلکه انفجار و خانه تکانی است.(همان منیع:ص52)
4-فرآیندها: طراحی مجدّد باید بر فرآیندهای سازمانی و نه وظایف،مشاغل،کارکنان یا ساختارها متمرکز باشد.فرآیندها مهمترین نقش را در مهندسی مجدّد دارند.اما اغلب مدیران با آن ها آشنا نیستند.دانشمندان علم مهندسی مجدّد علت مشکل را عدم فرآیندگرا بودن دست اندرکاران دنیای کسب و کار میدانند.(همان منیع:ص52)

رابطه مهندسی مجدّد و کایزن

كايزن يك واژه ژاپني است و از «KAI» به مهنای تغییر و «ZEN»به معنای بهبود تشکیل شده است. فلسفه کایزن عبارت است از رشد و توسعه تدریجی و همیشگی از طریق بهتر انجام دادن کارهای کوچک به منظور نیل به استانداردهای بالاتر و بهتر. کایزن مفهومی است که بیشتر شیوه های خاص ژاپنی مثل مشتری گرایی و نظام پیشنهادات و . را دربرمی گیرد و از همین جهت این واژگان تقریباً مترادف با کایزن شده اند. (قراخانلو و عبدی ها،1390:ص12)از ویژگیهای جالب کایزن عدم نیاز قطعی آن به فناوری پیچیده یا آخرین دستاوردهای فناوری است. روش مهندسی مجدّد روش اصلاح فرآیندها باتوجّه به آخرین دستاوردهای فناوری است. یعنی اگر بخواهیم باتوجّه به آخرین دستاوردهای فناوری مجدّداً آغاز کنیم چگونه آغاز می کنیم. بنابراین، هیچ وجه مشترکی بین دیدگاه مهندسی مجدّد و کایزن که توجّهی به آخریـــن دستاوردهای فناوری ندارد، دیده نمی شود. کایزن به بهبود وضعیت موجود می اندیشد و مهندسی مجدّد به آنچه که باید باشد. دیدگاه کایزن و مجموعه تحت چتر کایزن مثل نظام پیشنهادات و . ازطریق مساعــــدت بخش های مختلف سازمان اجرا می شود ولی مهندسی مجدّد ازطریق نخبگان.در مهندسی مجدّد ممکن است کلیه مراحل تولید بهسازی گردد و یا کلاً از گردونه فعّالیت خارج شود. مهندسی مجدّد برای رسیدن به کیفیت محصول، فرآیندها را اصلاح می کند و یا بهترین فرآیند را جایگزین می سازد ولی در کایزن بهبود مستمر و تدریجی است و کیفیت محصول با بهبود مستمر و تدریجی ایجـــاد می شود و از روش مهندسی معکــــــوس بهره برداری می گردد، شرط زمان برای مهندسی مجدّد اصل و رکن است ولی درکایزن زمان برای تصاحب سهم بازار رکن نیست. مهندسی مجدّد انقلابی و سریع است ولی کایزن رفرم است و حرکت آرام است .بنابراین، مشخص است که مهندسی مجدّد و کایزن و مجموعه تحت چتر کایزن دو روش مستقل و متفاوت از هم هستند که قابل جمع شدن با هم نیستند و در راه رسیدن به هریک از آن ها نمی توان به روش دیگرنظر داشت. حال اگر وجوه مشترکی هم داشته باشند در اجرای طرح اهمیتی ندارد . (متّقی،1389:ص49)

مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدّد

امروزه هم مدیریت کیفیت جامع و هم مهندسی مجدّد را روش هایی جهت بهبود در سازمان ها می دانند. اساس هر دو روش بر پایه فرآیندهاست و هردو نیز سازمان را درگیر تغییرات می کنند.البته مدیریت کیفیت جامع بیشتر روی بهبودهای افزایشی و مستمر تکیه می کند،آنچه در بین ژاپنی ها به کایزن معروف است،در مقابل، تأکید مهندسی مجدّد روی نوآوری و تغییرات ریشه ای یا رادیکالی است.مطالعات نشان می دهد که تلفیق برنامه های مهندسی مجدّد با مدیریت کیفیت جامع می تواند موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه داشته باشد.(محمودی ،1391:ص142) بعضی از محققان معتقدند که ترکیب مهندسی مجدّد و مدیریت کیفیت جامع تضمینی جهت بهبودهای حاصل از پروژه های مهندسی مجدّد میباشد و مدیریت کیفیت جامع می بایست داخل برنامه های مهندسی مجدّد تزریق شود ،این بدان معناست که ترکیب بهبودهای کوچک و کوتاه مدت با نوآوری های بلندمدت در قالب تغییرات می تواند به موفقیت سازمان منجر شود. از زاویه ای دیگر می توان درجه تغییرات سازمانی و سطح انقلابی بودن را عاملی جهت تمایل پروژه تغییر به سمت مدیریت کیفیت جامع یا مهندسی مجدّد دانست. به عبارتی بهبودهای رادیکالی به معنای مهندسی مجدّد و بهبودهای غیر رادیکالی ،مدیریت کیفیت جامع را به دنبال خواهد داشت .( Zigiaris, 2012, p6)

مهندسی مجدّد و بهبود سازمان

تئوری « بهبود سازمان » چیست؟ دانشی است براساس علوم رفتاری که به مجموع و کل سازمان نظر دارد و با مشارکت و همکاری مدیریت عالی سازمان به مورد اجرا گذارده می شود و بر توسعه، بهسازی و تغییر نظام ها تأکید می ورزد. فعّالیت های بهبود سازمان در اطراف هدف ها و مأموریت های کوتاه مدت و میان مدت تمرکز دارد و هدف نهایی آن افزایش سلامت و درجه کفایت و اثربخشی سازمانی است. البته بین مفهوم بهبود سازمان و مفهوم مدیریت توسعه باید تفکیک قائل شد ، زیرا این دو مفهوم اساسا دارای نظر گاه های متفاوتی هستند. (متقی، 1389:ص70)هدف از بهبود مدیریت، پرورش و بهسازی مدیریت به صورت انفرادی است در حالی که بهبود سازمان ضمن آنکه به پرورش و بهسازی مدیریت توجّه دارد اساسا فعّالیت ها در اطراف توسعه و بهبود نظام هایی متمرکز می گردد که نقش حیاتی در عملکرد سیستم کلی دارند.بهبود سازمان را کوشش های بلند مدت برای بهبود فرآیندهای نوسازی و تجدید حیات و حل مسائل و مشکلات به ویژه از طریق مدیریت فرهنگ سازمانی اثر بخش با بهره گیری از تئوری و فناوری علوم رفتاری و کاربردی و تحقیقات میدانی می دانند.با عنایت به تعاریف فوق ملاحظه می شود در دیدگاه بهبود سازمان برای رسیدن به بهبود سازمانی باید از کانال بهبود رفتار سازمانی به کانال بهبود ساختار سازمانی دست یافت ولی در دیدگاه مهندسی مجدّد از بهبود فرآیندها به بهبود ساختار و بهبود رفتار سازمانی می رسند. (همان منبع:ص71)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.