پایاننامه مدیریت بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

140 هزار تومان 110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پايان‌نامه كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای


پایاننامه مدیریت بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای


چکیده

پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی تاثیرهوشمندی رقابتی برفروش محصولات بیمه درنمایندگان بیمه ایران استان کرمانشاه انجام شده است.این پژوهش از نظر روش اجرا توصیفی و از نوع پژوهش های همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر نمایندگان فروش بیمه ایران در استان کرمانشاه بودند که از این میان 114 نمایندگی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه است، برای سنجش هوش رقابتی از پرسشنامه هوش نایک و دشمپاس استفاده گردید که پایایی این پرسشنامه با الفای کرونباخ 91/0 مورد تائید می باشد و میزان درآمد خالص ماهانه نیز ملاک پژوهشگر برای میزان فروش است. داده های به دست آمده با نرم افزار spss تحلیل گردید و یافته های بدست آمده نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین هوش رقابتی در بین نمایندگان و فروش محصولات بیمه است در جامعه مرد بررسی است. همچنین یافته تا نشان می دهند که از نظر نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه آگاهی از رقبا قادر به پیش بینی هوش رقابتی است.
  
واژگان کلیدی: بیمه,هوش رقابتی,آگاهی از بازار,آگاهی از رقبا,آگاهی از فناوری,آگاهی از راهبرده ها


فهرست مطالب
عنوان  
فصل اول: کلیات طرح
1-1 مقدمه .      
2-1 بیان مسئله       
3-1 اهمیت و ضرورت        
4-1 اهداف تحقیق .      
1-4-1 هدف کلی         
2-4-1 اهداف جزئی      
3-4-1 اهداف کاربردی .     
5-1 سئوالات پژوهش.       
1-5-1 سئوالات اصلی .        
2-5-1 سئوالات فرعی.         
6-1 فرضیه ها .     
1-6-1 فرضیه اصلی      
2-6-1 فرضیه های فرعی .    
7-1 مدل تحقیق .     
8-1 جنبه جدید بودن ونو آوری تحقیق .     
9-1 قلمروموضوعی .       
10-1 قلمرو مکانی       
11-1 قلمرو زمانی .    
12-1 تعاریف واژگان و اصطلاحات .     
1-12-1 تعاریف مفهومی .     
2-12-1 تعاریف عملیاتی        
فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه .   
2-2 مبانی نظری هوش رقابتی      
1-2-2 تاریخچه . .     
2-2-2 تعریف هوش سازمانی    
3-2-2 تعریف هوش رقابتی      
4-2-2 ابعاد هوش رقابتی . .     
5-2-2 فرایند هوش رقابتی       
6-2-2 مدل های هوشمندی رقابتی .     
1-6-2-2 مدل تحلیلی swot  . .    
7-2-2 رابطه هوش رقابتی با هوش تجاری     
8-2-2 اهمیت هوش رقابتی      
9-2-2 خواص پنج گانه هوش رقابتی.      
10-2-2 نقش هوش رقابتی در افزایش توان رقابی .       
11-2-2 مدیریت هوش رقابتی      
12-2-2 انواع هوشمندی رقابتی .    
13-2-2 هدف سیستم هوشمندی رقابتی     
14-2-2 تکنولوژی کامپیوتری یا توانمندی های انسان .     
15-2-2 تاثیراطلاعات و هوشمندی بر تصمیم گیری استراتژیک.     
16-2-2 هوشمندی رقابتی در عمل   .     
17-2-2 واحد های سازمانی برای هوشمندی رقابتی       
18-2-2 هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند چیست .     
19-2-2 تمایز هوشمندی رقابتی و بازار یابی هوشمند با جاسوسی صنعتی ونتایج ان   
20-2-2 دیدگاه های نادرست راجع به جمع اوری اطلاعات     
21-2-2 اخلاق وهوشمندی رقابتی  .     
22-2-2 وظایف متخصصین هوشمندی رقابتی .      
23-2-2 مقابله با هوشمندی .       
3-2 بخش دوم . .           
1-3-2 تعریف بیمه .      
2-3-2 تعریف فنی بیمه .      
3-3-2 شرایط اساسی عقد بیمه .     
4-3-2 پیشینه بیمه وبیمه گری . .      
5-3-2 تاریخچه بیمه در ایران         
6-3-2 تاریخچه شرکت بیمه ایران    
7-3-2 موضوع فعالیت            
8-3-2 شبکه فروش .     
9-3-2 تعریف نماینده بیمه .       
4-2 بخش سوم .         
1-4-2 پیشینه تحقیق .    
فصل سوم : روش تحقیق 
1-3 مقدمه .      
2-3 روش تحقیق      
3-3 روش وابزار گرد آوری اطلاعات .      
4-3 روایی پرسشنامه .      
5-3 پایایی پرسشنامه .      
6-3 مقیاس یا ابزار اندازه گیری      
7-3 جامعه تحقیق .    
1-7-3 جامعه آماری      
2-7-3 تعداد نمونه      
8-3 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات .      
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادها 
1-4 مقدمه .     
2-4 تحلیل توصیفی دادها .     
1-2-4 بررسی متغیر های تعدیل کننده .     
1-1-2-4 توصیف آماری جنسیت نمونه     
2-1-2-4 توصیف آماری سن نمونه       
3-1-2-4 توصیف آماری میزان تحصیلات نمونه .      
4-1-2-4 توصیف آماری سابقه خدمت نمونه       
2-2-4 متغیرهای پژوهش .   
1-2-2-4 آگاهی از بازار      
2-2-2-4 آگاهی از رقبا          
3-2-2-4 آگاهی از راهبرها.       
4-2-2-4 آگاهی از فناوری       
5-2-2-4 هوش رقابتی      
6-2-2-4 فروش محصولات بیمه .     
3-4 آمار استنباطی       
1-3-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوف      
2-3-4 آزمون فرضیه اصلی      
3-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول .     
4-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم      
5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم .          
6-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم .   
7-3-4 آزمون T-Student             
8-3-4 نتایج آزمون فرید من .      
فصل پنج : بحث و نتیجه گیری وپیشنهاد ها
1-5 مقدمه     
2-5 نتایج پژوهش .    
1-2-5 نتایج توصیفی پژوهش     
3-5 نتایج استنباطی پژوهش     
1-3-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی      
2-3-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی اول         
3-3-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی دوم .   
4-3-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی سوم .    
5-3-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی چهارم       
4-5 پیشنهاد های کاربردی حاصل از پژوهش .    
5-5 پیشنهاد به پژوهشگران آتی         
پیوست ها
فهرت منابع و مآخذ .     
ضمائم 

تاريخچه هوش رقابتی

هوشمندي رقابتي مفهوم جديدي نيست. شرکتها هميشه سعي داشته اند بدانند که رقباي آنها چه مي کنند. اين مفهوم از دهه 1980 جاي خود را در محافل آکادميک باز کرد. برخي از نويسندگان ادعا کردهاند مايکل پورتر(1980) محقق معروف مديريت استراتژيک، با معرفي نيروهاي پنج گانه رقابتي و استراتژيهاي ژنريک، مفهوم هوشمندي رقابتي را خلق کرده است. پورتر در ايجاد انجمن متخصصان هوشمندسازي رقابتي  سال 1986 پيشگام بوده و نخستين شماره مجله هوشمندي رقابتي را در سال 1990 منتشر ساخته است(— و دیگران ،2002،58-747 ). 
بعضي کشورها، نظير فرانسه، ژاپن، سوئد و ايالات متحده در استفاده از سيستمهاي هوشمند رقابتي پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي داشته اند. در اين کشورها، هوشمندي رقابتي جايگاه خود را به عنوان يک عامل مهم در کسب مزيت رقابتي پيدا کرده است (—-،2004 ).                                  
حتي دانشگاه لوند در سوئد نخستين دانشگاهي است که در رشته هوشمندي رقابتي مقطع دکترا را داير کرده است. به هر حال هوشمندي رقابتي از جمله مفاهيمي است که به سرعت رشد کرده و جامعه متخصصان هوشمندي رقابتي، در هر سال 40 درصد رشد داشته است(—، 1996،4). همچنين شرکتهاي مشهور بسياري، مانند: جنرال الکتريک، موتورولا، مايکروسافت، اچ پي، آي بي ام، اي تي اند تي، اينتل، تري ام، زيراکس، مرچ، کوکاکولا و کرايسلر همگي از سيستمهاي هوشمند رقابتي استفاده ميکنند (—، 1995، 40  ).

تعریف هوش سازمانی

«هوش سازماني عبارت است از به كارگيري توان فكري سازمان براي دستيابي به رسالت و مأموريت در محيط رقابتي» (— ،2010).
بر اساس نظر برخي ازصاحب نظرانِ هوشمندي سازماني، مي توان هوشمندي سازماني را شامل جنبه هاي نرم هوشمندي و جنبه هاي سخت هوشمندي در نظر گرفت. بعد نرم هوشمندي بر فرايندهاي هوشمندي منابع انساني در سازمان شامل ايجاد شرايطي براي بهره گيري از هوش عاطفي (هيجاني) به وسيله كاركنان در سازمان و همچنين تقويت هوش فرهنگي در كاركنان به منظور انطباق با شرايط فرهنگي متنوع و محيط هاي كاريِ چندگانة فرهنگي است. همچنين بعد سخت هوشمندي سازماني بر فرايند هوشمند كردن سازمان از جنبه ساختاري با به كارگيري ساختارهاي سازماني فناوري محور و ويژة موقت و همچنين فرايند هوشمندي مبتني بر فناوري سازمان از طريق پايش مستمر فناوري ها و به كارگيري فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در سازمان و فرايندهاي اساسي و محوري سازمان، تمركز دارد. بر اساس نظر آنها، هوشمندي ساختاري شامل دو شاخص تمركز بر فناوري اطلاعات و تمركز بر گرو ه هاي خودگردان مي شود. همچنين هوشمندي انساني بر اساس دو شاخص شامل مهار ت هاي فردي و مهارت هاي اجتماعي مورد سنجش قرار مي گيرد(پوتاس،ارستین و کوچاک ،2010). 

تعریف هوش رقابتی

امروزه ما افراد با هوش را نه فقط از روی توانای آنها در حل معماهای مختلف و یا از روی تستهای ضریب هوش بلکه از طریق صحبت کردن یا رفتارشان تشخیص میدهیم. یک فرد هوشمند سه ویژگی زیر را دارد. 
– توانای استثنای در دریافت و فهم اطلاعات پیچیده از دنیای پیرامون 
– توانای استثنای در برخورد و ابزار واکنش در برابر این اطلاعات 
– توانای یادگیری سریع (—و همکاران،2002)

ابعاد هوشمندي رقابتي

درپژوهش حاضر، نظريه دانشكده مديريت فرانسه، از جهت سازگاري بيشترمؤلفه ها با شرايط شركتهاي موجود در كشور ايران و همچنين از نظر سادگي و درك بهتر مؤلفه ها، به عنوان چارچوب نظري تحقيق در نظر گرفته شده است. از ديدگاه اين نظريه، ابعاد هوشمندي رقابتي با يكديگر مرتبط بوده و به چهار مقوله اصلي قابل تقسيم میباشد:
1- هوشمندي تجاري – بازاريابي: اين هوشمندي جهت تهيه نقشه راهي از گرايشات فعلي و آتي مشتريان و ترجيحات آنان، بازارهاي جديد و فرصتهاي بخش بندي مبتكرانه و تغييرات عميق در بازاريابي و توزيع، مورد نياز است و معمولاً اطلاعات مشتريان، خريداران، تأمين كنندگان و توزيع كنندگان، گردآوري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
2- هوشمندي نسبت به رقبا : به كمك اين هوشمندي مي توان به ارزيابي استراتژي رقابتي سازمان نسبت به تغييرات ساختاررقبا، محصول جايگزين آنها و تازه واردان به صنعت پرداخت.
3- هوشمندي تكنيكي : اين هوشمندي براي ارزيابي هزينه و فايده تكنولوژي فعلي و آتي، و همچنين پيش بيني تغييرات تكنولوژي آينده، مورد نياز است و با تحقيقات پايه و كاربردي، كاخانجات، فرآيندها، هنجارها و حق اختراع سروكار دارد.
4- هوشمندي راهبردي – اجتماعي : اين هوشمندي شامل قوانين و مقررات، مسائل مالي و مالياتي، سياسي و اقتصادي، و همچنين اجتماعي و نيروي انساني مي باشد (—،1383، 14-20).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.