پایاننامه مدیریت بازرگانی تبلیغات تلویزیون برنامه ریزی رفتاری مشتریان

۱۵۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت بازرگانی تبلیغات تلویزیون برنامه ریزی رفتاری مشتریان خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید فایل بصورت word می باشد

sellthesis@gmail.com


پایاننامه مدیریت بازرگانی تبلیغات تلویزیون برنامه ریزی رفتاری مشتریان


پایان نامه مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان


چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر واکنش های هنجاری و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان در صنعت بیمه بوده است. برای این منظور با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران تعداد 385 نفر از مشتریان شرکت بیمه ایران به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق پس از تایید روایی و پایایی در اختیار ایشان قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی نشان داد که افزایش تبلیغات تلویزیونی اثر مستقیم و معناداری بر واکنش های هنجاری و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان در این صنعت داشته است. همچنین در ابعاد تبلیغات تلویزیونی، دو عامل شدت و کیفیت تبلیغات نیز هر دو دارای اثر مستقیم و معنادار بر روی عوامل واکنش های هنجاری و تمایل به برنامه ریزی رفتاری بوده اند.

واژگان کلیدی: تبلیغات تلویزیونی، واکنش های هنجاری، برنامه ریزی رفتاری، بیمه ایران.


فهرست مطالب

عنوان           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه  2
1-1- بیان مساله تحقیق 3
1-2- اهميت و ضرورت تحقیق 6
1-3- اهداف تحقیق 7
1-4- سوال های تحقیق 7
1-5- فرضیه های تحقیق 8
1-6- مدل مفهومی تحقيق 8
1-7- قلمرو تحقيق 9
1-8- جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق 9
1-9- روش پژوهش: 10
1-10- جامعه آماری و حجم آن : 10
1-11- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری: 10
1-12- روش گرد آوري اطلاعات : 10
1-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 11
1-14- متغیرهای پژوهش: 11
1-15- مفاهیم، تعاریف واژه ها و اصطلاحات (نظری و عملیاتی) 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه  16
2-1- بخش اول: مبانی نظری 16
2-1-1- معرفي بازاريابي 16
2-1-2- تعريف بازاريابي 18
2-1-3- تاريخچه بازاريابي 21
2-1-4- انواع بازاريابي 24
2-1-5- مزایای بازاریابی 28
2-1-6- مفهوم تبلیغات 29
2-1-7- تاريخچه تبليغات 30
2-1-8- تاريخچه تبليغات در ايران 34
2-1-9- تعاريف تبليغات 34
2-1-10- اصول تبليغات 36
2-1-11- طبقه بندي تبليغات 37
2-1-11-1- طبقه بندي بر مبناي بازار هدف : 37
2-1-11-2- طبقه بندي بر مبناي منطقه جغرافيايي : 38
2-1-11-3- طبقه بندي بر مبناي رسانه : 38
2-1-11-4- طبقه بندي بر مبناي عملکرد : 39
2-1-12- تبليغات بازرگاني 40
2-1-13- وابستگی هیجانی و برنامه ریزی رفتاری 41
2-1-14- نظریه اسنادی 42
2-1-15- نظریه انگیزۀ پیشرفت 42
2-1-16- نظریه کنترل- ارزش هیجان‌های پیشرفت 43
2-1-17- انواع هیجان ها 43
2-1-18- تبلیغات و ارتباط آن با مشتریان 45
2-1-19- شدت تبلیغات و سودآوری 47
2-1-20- شدت تبلیغات و میزان فروش 49
2-1-21- رفتار مصرف کننده 49
2-1-22- دیدگاههای رفتار مصرف کننده 55
2-1-23- مدل تصمیم گیری مصرف کننده 58
2-1-24- رفتار خرید 60
2-1-25- ارزیابی رفتار مصرف کننده پس از خرید 62
2-1-26- تاريخچه پيدايش و گسترش بيمه 64
2-1-27- جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي ايران 67
2-1-28- تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وآشنایی با نهاد نظارت بر بیمه در ایران  67
2-1-29- ارکان بيمه مركزي ايران 69
2-2- بخش دوم: پیشینه پژوهشهای انجام شده. 70
2-2-1- مطالعات داخلی 70
2-2-2- مطالعات خارجی 71
2-3- جمع بندی  74
2-3-1- جمع بندی پیشینه تجربی و نظری تحقیق 74
2-3-2- جمع بندی پیشینه نظری تحقیق 74

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه  77
3-1- نوع روش تحقيق 77
3-2- جامعه آماري تحقیق 77
3-3- نمونهآماري و روش نمونه گيري و تعیین حجم نمونه 78
3-4- متغیرهای تحقیق 79
3-5- روش و ابزار گرد آوري داده ها 79
3-5-1- روش گردآوري 79
3-5-2- ابزار گردآوري 79
3-6- اعتبار و روایی ابزار تحقیق 81
3-6-1- اعتبار (روايي) پرسشنامه 81
3-6-2- قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه 82
3-7- روش‌ و ابزارتحليل داده ها 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه  87
4-1- آمار توصیفی  87
4-1-1- جنسیت مشتریان 88
4-1-2- تحصیلات مشتریان 89
4-1-3- وضعیت تاهل مشتریان 90
4-1-4- رده سنی مشتریان 91
4-1-5- سابقه بیمه مشتریان 92
4-2- آمار استنباطی  93
4-2-1- بررسی نرمال بودن مشاهدات 94
4-2-2- مدل های رگرسیونی تحقیق 95
4-2-3– رتبه بندی ابعاد تبلیغات 99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه  101
5-1- نتیجه گیری 101
5-1-1- فرضیه اصلی اول 101
5-1-2- فرضیه اصلی دوم 102
5-1-3- فرضیه های فرعی تحقیق 102
5-2- محدودیت‌های پژوهش 103
5-3- پیشنهادهایی برای استفاده از نتایج پژوهش 103
5-4- توصيه براي تحقيقات آتي 106
منابع و ماخذ 107
فهرست منابع فارسی 108
فهرست منابع انگلیسی 110
ضمائم و پیوست ها 112
چکیده انگلیسی 126


تعريف بازاريابي

طبق تعريف انجمن بازاريابي آمريکا، بازاريابي عبارت است از : ” فرآيند برنامه ريزي و اجراي مفاهيم قيمت گذاري، ترفيع فروش، توزيع ايده ها، کالاها و خدمات براي ايجاد مبادله که اهداف فردي و سازماني را برآورده کند”(شولتز، 1990، ص 123). امروزه صاحبنظران، بازاريابي را فرآيند ارضاي نياز ها و خواسته هاي بشر تعريف مي کنند. به نظر فيليپ کاتلر، برجسته ترين صاحبنظر در اين رشته، بازاريابي عبارت است از : “فعاليتي انساني در جهت ارضاي نياز ها و خواسته ها از طريق فرآيند مبادله” (روستا و ديگران،1375، ص 7).

تاريخچه بازاريابي

اسناد تدوين شده اي در دست است که تاريخچه بازاريابي را تا 4000 سال قبل از ميلاد نشان مي دهد و حاکي از يک سلسله فعاليت هاي خريد و فروش در آن زمان مي باشد. تجارت بين مصري ها و فنيقي ها به طور وسيعي جريان داشته و خرده فروشي و عمده فروشي در دوره اقتدار رومي ها و يوناني ها رواج کامل يافته است. سقوط امپراطوري روم، خطرات سفر و قانون شکني ها باعث محدوديت تجارت شد(اربابي،1369، صص 9-12). تجارت با نقاط دور دست، به مواد ضروري مثل نمک و ادويه و چند قلم کالاي لوکس منحصر گرديد. از سال 1200 تا 1600 ميلادي کشور هاي اروپايي قدرت يافتند و حکومت هاي با ثبات وقت موجبات تشويق تجارت و داد و ستد را فراهم آوردند. در نتيجه بازرگاني توسعه يافت و معاملات نضج پيدا کرد. اين توسعه همچنان تا عصر ما ادامه يافت و هنوز هم در حال پيشرفت است. بر عکس دوران گذشته، يعني زماني که معمولاَ خانواده آنچه را خود توليد مي نمود به مصرف مي رساند. يک خانواده در عصر ما به ندرت آنچه را توليد مي کند به مصرف مي رساند بلکه خدمات و کار خود را به فروش مي رساند و تقريباَ تمام مواد و کالاهاي ضروري براي زيستن را خريداري مي کند.

مفهوم تبلیغات

تبليغ و تبليغات يکي از موضوعاتي است که امروزه تمام مردم جهان حتي در دوردست ترين نقاط با آن آشنا و در ارتباطند و از آن تأثير مي پذيرند. در واقع تبليغ يک پديده اجتماعي است که برگرفته از يک نياز اجتماعي است و در بردارنده هدفي اجتماعي مي باشد. بنابراين شرايط جامعه زمينه را براي به وجود آمدن پديده تبليغ فراهم مي کند. پديده تبليغ به عنوان يکي از اجزاء مؤثر جامعه، نقش اساسي در ايجاد و بالفعل کردن نياز دارد. کارکرد جديد اين پديده، توليد نياز است که مي تواند در جهات مثبت و منفي استفاده گردد. اين پديده اجتماعي امروزه به شکل جزئي جدايي ناپذير از زندگي بشري درآمده که در تمام نقاط کره خاکي آثار آن به چشم مي خورد.(اسدي، 1380، ص 2) تبليغات به شيوه نوين در اوايل قرن بيستم با تغييرات بازار شکل گرفت تا قبل از آن، نقش اساسي تبليغات تسريع توزيع کالاهاي مصرفي بود که منحصراَ توسط معدودي از توليد کنند گان شناخته شده به کار گرفته مي شد. ( اسدي، 1380، ص 2). لکن به تدريج نياز به تبليغ براي آگاه ساختن مصرف کنند گان از وجود مزاياي کالاهاي مختلف اعم از صنعتي و يا مصرفي يا خدماتي روز به روز افزايش مي يافت، آنچنانکه آلوين تافلر در کتاب فرهنگ مصرف کنند گان چنين پيش بيني و اظهار نظر کرده بود: ” چنان شود که ماشين بدون حمايت تبليغ نتواند به حيات خود ادامه دهد “. (اربابي،1352، ص 9)

تاريخچه تبليغات

تبليغات در زمان قديم در مقايسه با تبليغات امروزي خيلي ساده بود، با وجود اين، هدف اساسي از آگهي همان بود که امروزه هم هست و بدين معني که منظور از آن، ايجاد ارتباط براي دادن اطلاعات و ايده ها به گروهي از مردم بود که موجب تغيير يا تقويت رفتار آنها بشود، اطلاعات ما از تبليغات در زمان هاي قديم خيلي ناقص و مبهم است. در نتيجه کاوش هايي که در کشور هاي اطراف درياي مديترانه به عمل آمده است مدارکي به دست آمده که نشان مي دهد رومي ها و اجداد آنها از تبليغات استفاده مي کرده اند و همچنين اشاره هايي که در کتبها و تواريخ ديده شده، نشان مي دهد که عده اي از فروشندگان براي فروش بيشتر کالاهاي خود از تبليغات استفاده مي نموده اند. قبل از ايجاد صنعت چاپ که آغاز دوره جديدي براي برقراري ارتباطات جمعي و شروع دوره تازه اي از تبليغات بود.

تبليغات بازرگاني

تبليغات جمع تبليغ و به معناي اطلاع دادن، پيام رساندن و اشاعه افکار، اطلاعات و بينش ها در قالب نظام ارزشي متبوع است. در فرهنگ وبستر، تبليغات به معناي تلاش براي ارائه آموخته ها، ايده ها، شواهد يا ادعاها از طريق رسانه هاي ارتباطي براي تقويت هدف معين يا مبارزه با شخص، پديده يا طرز تفکر خاصي تعريف شده است. به موجب يک تفکر ديگر، تبليغات فن تحت تأثير قراردادن عمل انسان از طريق دستکاري در تصورات و باورهاي اوست. (بلوريان تهراني، 1376،ص 9). کميته تعاريف انجمن بازاريابي آمريکا، تبليغات بازرگاني را عبارت «از ارائه، معرفي، نشر و تشويق ايده‌ها، کالاها و خدماتي مي داند که اولاَ غير شخصي بوده و ثانياَ هزينه عمليات آنها پرداخت شده باشد و ثالثاَ عمليات مذکور توسط مؤسسه اي مشخص شده و به نيابت از طرف مؤسسه ديگر انجام گردد.» (تکيه و سلاحي، 1351، ص 19)

رابطه تبلیغات و میزان فروش

چادوری در تحقیق خود نشان می دهد تبلیغات برند به صورت مستقیم و غیر مستقیم با میزان فروش برند مرتبط است. وی معتقد است تبلیغات به صورت غیر مستقیم از طریق تمایزسازی برند و شهرت برند، فروش ان را افزایش می دهد. همچنین اسمیت و پارک نشان دادند رابطه مثبت و معناداری بین تمایزسازی از طریق تبلیغات و سهم بازار وجود دارد. مطالعه آن ها نشان می دهد برندهای متمایز، سهم بازار بیش تری داشته و می توانند محصولات خود را با قیمت بالاتری بفروشند، چرا که شهرت محصولاتشان در بازار نسبت به رقبا بیش تر است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.