پایاننامه مدیریت بازرگانی ادراکات مصرف کننده پیامدهای مسئولیت اجتماعی

200 هزار تومان 100 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت بازرگانی ادراکات مصرف کننده پیامدهای مسئولیت اجتماعی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید فایل بصورت word می باشد


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان


پایاننامه مدیریت بازرگانی ادراکات مصرف کننده پیامدهای مسئولیت اجتماعی


چکیده:

مسئولیت اجتماعی سازمان با روابط بین سازمان و جامعه سر و کار دارد و به طور مشخص این مفهوم به بررسی تاثیرات فعالیت های شرکت ها بر روی افراد جامعه می پردازد.
هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد که گروه تولیدی پاکشو به عنوان نمونه تحقیق بر گزیده شده است. در این تحقیق متغیرهای عملکرد مالی ادراک شده و کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی به عنوان الزاماتی جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده است. مسئولیت اجتماعی جنبه های مختلفی از ادراکات مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد که در این تحقیق ما 4 بعد ادراکی را در نظر گرفته ایم: وفاداری مصرف کننده، اعتماد مصرف کننده، ریسک ادراک شده و وجهه ادراک شده شرکت.
در این تحقیق از روش های کمی، تنظیم پرسشنامه و نمونه گیری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مصرف کنندگان محصولات پاکشو در سطح شهر تهران بوده اند که حجم نمونه به وسیله جدول جرسی-مورگان، 384 نفر برآورد شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای پرسشنامه 867/0 به دست آمده است که نشان می دهد ابزار گردآوری داده ها از ثبات و پایایی لازم در طول زمان برخوردار است.
روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی، همبستگی (از نوع معادلات ساختاری) و تحلیل مسیر می باشد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد مالی سازمان بر ادراکات مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی تاثیر گذار نبوده و مصرف کنندگان تمایل دارند شرکت در هر وضعیت مالی، مسئولیت اجتماعی را در فعالیت هایش لحاظ نماید. از طرفی مشخص شد مسئولیت اجتماعی وفاداری، اعتماد و ریسک ادراک شده مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده و سطوح بالاتری از اعتماد و وفاداری را برای شرکت به همراه می آورد.
کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سازمان، ادراک مصرف کننده، ذی نفعان، بیانیه های اخلاقی، تئوری هویت اجتماعی، تئوری مشروعیت.


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1.مقدمه    2
1 – 2 . بیان مساله تحقیق    4
1 – 3 . اهمیت وضرورت تحقیق    5
1 – 4 . اهداف تحقیق    8
5-1. سؤال‌های تحقیق    8
1-6. فرضیه های تحقیق    9
1 – 7 .  مدل مفهومی پژوهش    10
1 – 8 . روش تحقیق    11
1 – 9 . قلمرو تحقیق    12
1 – 10 .  تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق    12                    
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2 – 1 – 1 .  مقدمه    16
2 – 1 – 2 .  مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان    18
2 – 1 – 2 – الف .  اخلاقیات کار    19
2 – 1 – 2 –  ب .  مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان    20
2 – 1 – 2 –  ج .  تعاریف مسئولیت پذیری اجتماعی    22
2 – 1 – 2 –  د .  حوزه های مسئولیت سازمان در جامعه    25
2 – 1 – 2 – ر.  ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی    26
2- 1 – 2 – ز .  ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در شركت‌ها و جامعه    28
2 – 1 – 2 –  س .  اصول مسئولیت اجتماعی    29
2- 1 – 3 .  رفتار مصرف کننده    35
2- 1 – 4 .  پایداری و مصرف    36
2 – 1 – 4 –  الف .  فرایند مصرف    36
2 – 1 – 4 – ب .  درک رفتار مصرف کننده پایدار    39
2 – 1 – 4 – ج .  بستر مصرف پایدار    40
2 – 1 – 4 – د  .  رفتار مصرف کننده برای پایداری    44
2 – 1 – 4 –  ر .   بهره گیری از رفتار مصرف کننده در جهت پایداری    48
2 – 1 – 5 .  الزامات بالقوه مسئولیت پذیری اجتماعی    49
2 – 1 – 5 – الف .  بیانیه های اخلاقی    50
2 – 1 –  5 –  ب .  عملکرد مالی    52
2 – 1 – 6 .  نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان    52
2 – 1 – 6 –  الف .  وفاداری مصرف کننده    53
2 – 1 – 6 – ب .   اعتماد مصرف کننده    55
2 – 1 – 6 –  ج .  ریسک (مخاطره) ادراک شده    56
2 – 1 – 6 –  د .  وجهه ادراک شده سازمان    57
2 – 1 – 7 .  بنیان تئوریک پژوهش    57
2 – 1 – 7 –  الف .  نظریه‌های اخلاق و مسئولیت اجتماعی    57
2 – 1 – 7 – ب . رویکردهای متفاوت در مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    58
2 – 1 – 8 .  تئوری‌های مورد استفاده در پژوهش    60   
فصل دوم: بخش دوم
2 – 2 – 1 .  مقدمه    67
2 – 2 – 2 .  پیشینه تحقیق    67
2 – 2 – 2 – الف . تحقیقات داخلی    68
2 – 2 – 2 – ب . تحقیقات خارجی    73
2 – 2 – 3 . مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان    83
2 – 2 – 3 – الف .  مدل مسئولیت اجتماعی دیویس    84
2 –  2 –  3 –  ب .  مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول    86
2 – 2- 4 . انتخاب مدل مفهومی پژوهش    88
2- 2- 5.  مدل مفهومی پژوهش و دلایل انتخاب آن    94  
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3- 1 . مقدمه    97
3-2.   نوع و روش تحقیق    97
3- 3.  جامعه آماری مورد مطالعه    100
3-4.  نمونه آماری و روش یا طرح نمونه‌گیری    100
3-4- 1 . تعیین حجم نمونه    102
3-5. روش گردآوری اطلاعات    102
3-6 . تعریف عملیاتی متغیرها    104
3- 7 . روایی و پایایی پرسشنامه    108
3-7- 1. روايي    108
3-7- 2.  پایایی    110
3-8.روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها    112
3-9. آزمون های برازندگی مدل    114
3-9-الف. شاخص های GFI و AGFI (اندازه های (LISREL    115
3-9-ب. شاخص جذر برآورد واريانس خطاي تقريب  RMSEA    115
3-9-ج. آزمون مجذور كاي، مجذور كاي به درجه آزادي    115
3-9-د. شاخص RMR  یا RMSR    116
3-9-ر. شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شدگي برازندگي    116
3-9-ز. شاخص برازندگي تطبيقي  CFI    116
3-10. متغیرها و اندازه های مورد استفاده    117  
فصل چهارم: تحلیل آماری داده های پژوهش
4- 1. مقدمه    120
4-2. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان    121
4-2-1. جنسیت    121
4-2-2 . سن    122
4-2-3 . تحصیلات    123
4-2-4. تأهل    124
4-2-5. درآمد    125
4-3. تحلیل عاملی اکتشافی    126
4-3-1. تحلیل عاملی اکتشافی متغیر های برون زا    126
4-3-2. تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا    129
4-4. تحليل عاملي تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل    131
4-4-1. مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برون زا    131
4-4-2. مدل اندازه گیری مرتبه اول- متغیر های درون زا    134
4-5. محاسبه امتیاز عامل ها    139
4-5-1. بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و شاخص‌های آنها با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه آماری    139
4-6. تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل- آزمون فرضیات اصلی تحقیق    141
4-6-1. فرضیات مدل ساختاری    141
4-6-2. نتایج آزمون فرضیات پژوهش    143
4-7. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی    145
4-8 . آزمون همبستگی    152
4-9. تحلیل اهمیت-وضعیت شاخص های مرتبط با مفاهیم موجود در مدل    153  
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1. مقدمه    161
5-2. تحلیل نتایج بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی    162
5-2-1. جنسیت    162
5-2-2. تحصیلات    162
5-2-3. وضعیت تأهل    162
5-2-4. سن    162
5-2-5. درآمد    163
5-3. آزمون های برازش مراحل مختلف تحلیل عاملی    163
5-4. بررسی میزان همبستگی پارامترهای مدل    164
5-5. نتیجه گیری از جداول ANNOVA    166
5-6. بررسی فرضیات تحقیق    168
5-6-1. مقايسه نتايج حاصل با پژوهش‌هاي ذكر شده در پيشينه تحقيق    172
5-7. نتیجه گیری از ماتریس های وضعیت- اهمیت    174
5-7-1. عملکرد مالی ادراک شده    174
5-7-2. کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی    174
5-7-3. مسئولیت اجتماعی ادراک شده    174
5-7-4. وجهه ادراک شده    175
5-7-5. ریسک ادراک شده    175
5-7-6. اعتماد مصرف کننده    176
5-7-7. وفاداری مصرف کننده    176
5-8. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها    177
5-8-1. پیشنهادهایی بر اساس یافته های پژوهش    178
5-8-2. پيشنهادها برای پژوهش های آتی    181
5-9. محدودیتهای پژوهش    182
فهرست منابع    183


مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

استیلای فراگیر مسئولیت اجتماعی سازمان حوزه‌ای را متجلی ساخته است که در برگیرنده موضوعات متعددی می باشد: توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست، برابری اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی. در همین جهت اخلاقیات درکسب و کار نیز زیر بنای اساسی برای کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت کاری از طریق آن میسر می گردد. بین «اخلاقیات کار» و «مسئولیت اجتماعی سازمان» رابطه تنگاتنگی وجود دارد، چنین بحث می‌شود که مسئولیت می تواند بر کسب و کار تأثیرات چشم‌گیری داشته باشد، تأثیری که امروزه بسیار مهم تر از قبل شده است .مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها محرکی مهم در توجه بیشتر به جامعه به عنوان ذی نفع اصلی فعالیت‌های سازمانی به شمار می آید.
بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان متاثر از ارزشهای اخلاقی بوده ، ریشه در اخلاق دارد . عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به خصوص در جوامعی که دارای ارزشهای اخلاقی غنی می باشند ، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به وجود آورد. از طرفی با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها ،معلولان ،برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی ‌نفعان بیرونی می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، در‌نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده و می‌تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد (رحمانسرشت ، رفیعی و کوشا ، 1389) .

مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان

بطور کلی مدل‌های مختلفی جهت تبیین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در مقابل ذی‌نفعان وجود دارد. از آنجایی که هر شرکتی دارای خصوصیات منحصر بفرد خود بوده و این خصوصیات بر دیدگاه‌ها و نحوه عملکرد و استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی آن‌ شرکت تأثیرگذار می‌باشد، بنابر این حرکت به سمت نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی شرکت در نظام راهبری شرکت‌ها می‌بایست با فرهنگ سازمانی، چشم‌انداز و استراتژی‌های بلندمدت شرکت در یک راستا باشد تا اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی به صورت یک برنامه هزینه‌بر از سوی کارکنان و سهام دارن تلقی نگردد.

رفتار مصرف کننده  

«رفتار مصرف کننده» شامل فرآیندهاي روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیت‌هاي مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. عوامل متعددي بر رفتار مصرف کننده (چه در فرایند خرید و چه در مصرف) تأثیر می‌گذارند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:  عوامل فرهنگی – اجتماعی و گروهی ، عوامل روانی و فردي، عوامل موقعیتی، عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی (روستا، ونوس و ابراهیمی ،1375 ، ص 117) . همانطور که گفته شد یکی از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده عوامل روانی و فردي است که این عامل خود متشکل از فاکتورهاي گوناگونی از قبیل: انگیزه، ادراك، یادگیري، شخصیت، تلقیات و … می‌باشد . «ادراك   » فرآیندي است که در طی آن فرد از طریق گزینش، سازماندهی و تفسیر اطلاعات، تصویري با معنا از جهان خلق می‌کند (روستا ، ونوس و ابراهیمی ، 1375 ، ص122) .
« مصرف کننده  » براي سازمان اهمیت بسیار زیادي دارد. مفهوم بازاریابی دلالت بر این عقیده دارد که صنعت فرآیند رضایت مشتري است نه فرآیند تولید کالا. یک صنعت با مصرف کننده و نیاز هایش شروع می‌شود نه به وسیله حق امتیاز و مهارت فروش و … همچنین یک سازمان زمانی می‌تواند به بقاي خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته‌هاي مصرف کننده را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش (مشتري) برآورده کند که این اهمیت مطالعه مصرف کننده را نشان می دهد (سی موون، صالح اردستانی،1381 ، ص 20 ).  

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.