پایاننامه فناوری اطلاعات ارزیابی ریسک حوادث کار تکنیک داده کاوی

135 هزار تومان 100 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه پایاننامه فناوری اطلاعات ارزیابی ریسک حوادث کار تکنیک داده کاوی روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات مدلی جدید برای ارزیابی ریسک حوادث ناشی از کار و بهبود ایمنی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی


پایاننامه فناوری اطلاعات ارزیابی ریسک حوادث کار تکنیک داده کاوی


چکیده:

پیشگیری حوادث ناشی از کار یا علاج قبل از وقوع، قولی است که تمام صاحبنظران و دست اندرکاران مسایل کار و روابط صنعتی و اشخاص منصف به آن اعتقاد دارند و در قرن اخیر با پیشرفت و گسترش روز افزون ماشین آلات و صنعت در کلیه شئون اجتماعی و اقتصادی اهمیت این نکته بیش از پیش محسوس شده است. شناسایی نقاط پرریسک و حادثه پذیر می تواند به عنوان روشي براي افزايش دانش پيشگيري از حوادث بكار روند. هدف این تحقیق، استفاده از ابزار داده کاوی، جهت ایجاد مدلی جدید برای ارزیابی ریسک حوادث ناشی از کار می باشد. بدین منظور از داده های پایگاه داده، وزارت کار و امور اجتماعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که این مدل می تواند با دقت بالایی نقاط ریسک پذیر را شناسایی و تحلیل نماید.


فهرست مطالب

عنوان
فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1- مقدمه    1
2-1- اهميت و ضرورت انجام تحقیق     2
3-1- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق     2
4-1- قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی)    3
1-4-1- قلمرو زمانی تحقیق    3
2-4-1- قلمرو مکانی تحقیق     3
3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق    4
5-1- ساختار پایان نامه    4
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق     5
1-2- مقدمه     5
2-2- نظریه های مختلف مرتبط با ارزیابی ریسک    6
1-2-2- ارزیابی کمی ریسک    6
2-2-1- ارزیابی کیفی ریسک     6
3-2- روش های ارزیابی ریسک    7
1-3-2- چند نمونه از روش های ارزیابی ریسک     7
4-2- چارچوب مدل فرضی     8
5-2- مفاهیم و متغیرهای مهم     9
1-5-2- حوادث ناشی از کار     9
2-5-2- علل حوادث ناشی از کار     9
1-2-5-2- علل مستقیم    9
2-2-5-2- علل غیر مستقیم    10
3-5-2- حادثه     10
1-3-5-2- حادثه خفیف    10
2-3-5-2- حادثه شديد    10
3-3-5-2- شبه حادثه    11
4-5-2- حادثه پذيري     11
5-5-2- حادثه پذير    11
6-5-2- خطر    12
1-6-5-2- خطرات آنی    12
2-6-5-2- خطرات آتی    12
7-5-2- مخاطره     12
8-5-2- ايمني     13
1-8-5-2- ايمني سيستم     13
2-8-5-2- تحلیل ايمني سيستم     13
9-5-2- بازرس     14
10-5-2- بازرسی    14
1-10-5-2- بازرسی ادواری    14
2-10-5-2- بازرسی موردی    15
11-5-2- کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت    15
1-11-5-2- وظیفه ی کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت    15
12-5-2- مسئول ایمنی    15
13-5-2- بیمه ی مسئولیت مدنی    16
14-5-2- ريسک    16
1-14-5-2- ارزیابی ريسک    16
15-5-2- ضرايب ارزيابي حوادث    17
1-15-5-2- ضريب تکرار حادثه    17
2-15-5-2- ضريب شدت حادثه    17
3-15-5-2- ضريب وقوع حادثه    18
16-5-2- داده کاوي    18
1-16-5-2- اهداف داده کاوي     18
6-2- پایگاه داده های حوادث    19
7-2- تکنيک هاي داده کاوي در تحليل پايگاه داده های حوادث    21
1-7-2- تکنيک هاي کلاسيک    21
1-1-7-2- آمار    21
2-1-7-2- مدل های رگرسیون    22
3-1-7-2- نزدیکترین همسایگی    22
2-7-2- تکنيک هاي نسل بعدي    22
1-2-7-2- درخت تصمیم گیری    22
2-2-7-2- قوانین انجمنی    23
8-2- تکنيک هاي داده کاوي استفاده شده در این تحقیق    25
1-8-2- رده بندی    25
2-8-2- خوشه بندی    26
9-2- سوالات اساسی در این پژوهش    26
1-9-2- سوالات اصلی تحقیق    26
2-9-2- سوالات فرعی تحقیق    27
10-2- مرورادبیات    27
فصل سوم: روش تحقیق    32
1-3- مقدمه    32
2-3- مفاهیم مورد نیاز    33
1-2-3- الگوریتم K-means     33    
2-2-3- الگوریتم C5.0    33
3-2-3- الگوریتم CHAID    34
4-2-3- الگوریتم C&RTree    34
5-2-3- الگوریتم QUEST     35
6-2-3- معیارهای ارزیابی     35
7-2-3- مدل RFM      37
3-3- روند انجام کار    38
1-3-3- درک داده    38
2-3-3- پیش پردازش داده    39
1-2-3-3- رفع آنومالی اشتباه بازرس    40
2-2-3-3- داده غلط    41
3-2-3-3- داده مغشوش     41
4-2-3-3- داده از دست رفته     41
3-3-3- مدل جدید DFSRM    42
1-3-3-3- چارچوب مدل DFSRM    42
2-3-3-3- مزایای اصلی مدل    43
3-3-3-3- مفهوم هریک از حروف مدل DFSRM     44
4-3-3-3- متغیرهای اصلی مدل     44
4-3-3- شناسایی حادثه پذیرترین کارگاه ها     45
1-4-3-3- محاسبه ی متغیرهای مدل DFSRM     46
2-4-3-3- نرمال سازی     51    
3-4-3-3- خوشه بندی     52
4-4-3-3- تعیین سطح ریسک برای هر خوشه     54
5-4-3-3- بررسی حالت های مختلف     55
1-5-4-3-3- قوانین استخراج شده از مدل های درخت تصمیم گیری(حالت اول)     57
1-1-5-4-3-3- تحلیل کدکارگاه های 504 و 3713 با سطح ریسک شدید     58
2-5-4-3-3- قوانین استخراج شده از مدل های درخت تصمیم گیری(حالت دوم)      60    
3-5-4-3-3- قوانین استخراج شده از مدل های درخت تصمیم گیری(حالت سوم)      61
5-3-3- کاربرد مدل DFSRM    62
1-5-3-3- پیشنهاد بازرسی ادواری برای سال 90    62
2-5-3-3- شناسایی حادثه پذیرترین کارگاه ها(سال 88 و 89)    63
3-5-3-3- پیاده سازی مدل DFSRM     63
4-5-3-3- تحلیل و بررسی نتایج     67
فصل چهارم: بحث و بررسی و تحلیل داده ها    71    
1-4- مقدمه     71    
2-4- شمایی از جداول وزارت کار     72    
1-2-4- جدول کارگاه    72    
2-2-4- جدول حادثه     74    
3-2-4- جدول حادثه دیده     77    
3-4- نتایج بررسی آماری حوادث ناشی از کار در استان قم    80
4-4- آمار، براساس سایت سازمان جهانی کار(ILO)     89
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها    93
1-5- مقدمه     93
2-5- ارزیابی عملکرد درخت های تصمیم گیری     93
1-2-5- دقت مدل های CHAID، QUEST، C&Rtree و C5(حالت اول)    94
2-2-5- محاسبه ی Recall،Accuracy،Precision و F-measure(حالت اول)    96
3-2-5- دقت مدل های CHAID، QUEST، C&Rtree و C5(حالت دوم)    98
4-2-5- محاسبه ی Recall،Accuracy،Precision و F-measure (حالت دوم)    100
5-2-5- دقت مدل های CHAID، QUEST، C&Rtree و C5(حالت سوم)    102
6-2-5- محاسبه ی Recall،Accuracy،Precision و F-measure (حالت سوم)    104
3-5- نتیجه گیری نهایی    106
4-5- پیشنهاد ها و اشکالات نرم افزار    107
6-5- محدودیت ها و موانع پژوهش    111
7-5- منابع    112


ارزيابي ریسک

ریسک هایی که در یک سیستم وجود دارند باید ارزیابی شوند. ارزیابی ها، شکل های گوناگونی به خود می گیرند. یکی از کاربردهای ارزیابی ریسک، قضاوت در مورد این است که یک سیستم تا چه اندازه ایمن است و کدام اقدامات ایمنی برای سیستم ضروری است. روش های مختلفی برای ارزیابی ریسک وجود دارد و می تواند به صورت ارزیابی کمی و یا کیفی صورت گیرد.

ارزيابي کمی ریسک

ارزیابی ریسک، به روش کمی در بسیاری از آنالیزهای ایمنی به کار می رود. در این روش ها احتمال وقوع يك حادثه خاص و پيامدهاي آن محاسبه يا برآورد مي گردد و سپس از معيار عددي بدست آمده، می توان براي قضاوت در مورد پذيرفتني بودن ريسك یا خطر استفاده کرد. انجام برآوردهای عددی بسیار مشکل بوده و به تلاش و کار قابل ملاحظه ای نیاز دارد. از این رو روش-های ارزیابی کیفی ریسک در صنایع و کارگاه ها رواج بیشتری دارد (سلطانی نسب, خادمی, حسنی, شعبانی, & حسنی, 1386).

ارزیابی کیفی ریسک

در ارزیابی کیفی ریسک، ریسک ها شناسایی می شوند و با توجه به احتمال رخداد، پیامد خطر و فاکتورهایی مانند چارچوب زمانی و تحمل خطر و… رتبه بندی شده و به دسته های توصیفی تقسیم می شوند. تفاوت ارزیابی کیفی ریسک با ارزیابی کمی ریسک در اینست که در روش کیفی، محاسبه ارزش ریسک به صورت نسبی صورت می پذیرد و معمولا از پرسشنامه و تجارب کارکنان و مشاورین استفاده می شود تا بتوانند به هر ریسک امتیازی بدهند. اما روش های کمی با پارامترهای اقتصادی و مقادیر واقعی پول در ارتباط هستند.

حوادث ناشي از کار

حوادث ناشی از کار، عبارت از حوادثي است که حين انجام وظيفه و به سبب آن براي کارگر اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است که بيمه شده در کارگاه، موسسات وابسته، ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و يا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاري مي شود. ضمنا اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به کارگاه و يا بالعکس نيز جزء اين اوقات محسوب مي شوند. همچنين حوادثي که حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان آسيب ديده و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد، حادثه ناشي از کار محسوب خواهد شد (ماده 60 قانون تامين اجتماعي).

خوشه بندی

خوشه بندی، روشی برای گروه بندی تراکنش ها، براساس مشخصاتشان در گروه هایی است که خصوصیات مشابه دارند. بنابراین نمونه ها در یک خوشه، مشابه هستند و نمونه های متعلق به خوشه های مختلف شباهتی به هم ندارند. هدف از خوشه بندی، شکستن داده ها به بخش های مشابه است تا نظم و الگوها نمایان شوند. کار خوشه بندی بسیار شبیه رده بندی است. تفاوت آنها دراین است که کلاس ها در رده بندی از پیش تعریف شده و ساخته شده اند. اما در خوشه بندی، خوشه ها در حین تحلیل داده ها بدست می آیند. خوشه بندی داده ها، می تواند بخشی / سلسه مراتبی، کاملا جدا / فازی(هم پوشان) و یا کامل / ناقص باشد.

الگوریتم C5.0

از این الگوریتم برای ساختن درخت تصمیم و یا مجموعه قوانین استفاده می شود. نمونه داده ها را براساس خصیصه هایی که بیشترین سود اطلاعاتی را فراهم می کنند، تقسیم می کند. هر زیر نمونه با اولین تقسیم تعیین می شود و سپس دوباره تقسیم می شود. این فرآیند تا هنگامی که زیر نمونه ها نتوانند بیشتر تقسیم شوند تکرار خواهد شد. در انتها پایین ترین سطح تقسیم، دوباره بررسی می شود و نود هایی که در ارزش مدل تاثیر چندانی ندارند، خارج و یا هرس می شوند. این الگوریتم تنها می تواند متغیرهای هدف از نوع دسته ای را پیش بینی کند و در مهار داده های گمشده بسیار تواناست. برای یادگیری نیاز به زمان زیادی ندارد و همچنین فهم مدل ساخته شده نسبت به دیگر مدل ها آسان تر است. الگوریتم C5 نسبت به C4.5، در ساخت مدل سریعتر، در مصرف حافظه کاراتر و درخت ساخته شده حافظه ی کمتری را اشغال می کند.

درخت تصمیم گیری QUEST

1. اگر تعداد کارگران یک کارگاه کمتر از 17 نفر باشد و یک شیفته یا دو شیفته و یا سه شیفته کار می کنند، در دسته ی 1 قرار می گیرد.
2. کارگاه های یک شیفته، دو شیفته و سه شیفته که مجوز کار ندارند در دسته ی 2 قرار می گیرند.  
3. اگر تعداد کارگران یک کارگاه کمتر از 17 نفر باشد و کمیته حفاظت فنی و بهداشت نداشته باشند در دسته ی 2 قرار می گیرد.

درخت تصمیم گیری CHAID

1. کارگاه هایی که کمیته حفاظت فنی و بهداشت دارند اما تعداد کارگران آنها کمتر از 3 نفر است، در دسته 2 قرار می گیرند.
2. اگر کارگاه فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت باشد و ساعت کار مشخصی نداشته باشد در دسته ی 2 قرار می گیرد.
3. کارگاه های فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت که در حال ساخت به دلیل کار های ساختمانی هستند و یا تعطیل فصلی اند و یا به دلیل رکورد کاری تعطیل شده اند، در دسته ی 2 قرار می گیرند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.