پایاننامه علوم اجتماعی ارزشهای غربی شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک

185 هزار تومان 130 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه علوم اجتماعی ارزشهای غربی شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی


پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی


پایاننامه علوم اجتماعی ارزشهای غربی شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک


چکیده

پژوهش جاری به بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توسط جوانان شهر خلخال می‌‌پردازد. نظریه وابستگی بال روکیچ و دی‌فلور، جامعه شبکه‌ای کاستلز و الگوی رمزگذاری و رمزگشایی استیوارت هال به‌‌‌عنوان پایه نظری این پژوهش انتخاب شده و فرضیات پژوهش بر همین مبنا طرح شده است. فرضیات پژوهش شامل تأثیر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر گرایش به فردگرایی، مادی‌گرایی، سست شدن ارزش‌های مذهبی و گرایش به سبک زندگی غربی می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی، و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش، عبارت است از اعضای ایرانی شبکه اجتماعی اینترنتی و نمونه آماری، 300 نفر از اعضای فعال و آن‌لاین شبکه اجتماعی فیس بوک می‌باشد. که از طریق نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شده‌اند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و گرایش به فردگرایی، مادی‌گرایی، سست‌ شدن ارزش‌های مذهبی و سبک زندگی غربی رابطه معناداری وجود دارند.

مفاهیم کلیدی: شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، ارزش‌های غربی، فردگرایی، مادی‌گرایی، ارزش‌های مذهبی، سبک زندگی غربی.


فهرست مطالب

عنوان        صفحه
چكيده     1

فصل اول: مقدمات و کليات
1ـ1ـ مقدمه    3
1ـ2ـ بیان مسأله    4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش    8
1ـ4ـ اهداف پژوهش     10
1ـ4ـ1ـ هدف کلی (اصلی)     10
1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی (جزئی)     10
1ـ5ـ ساماندهی رساله     11

فصل دوم: بررسی پیشینه تحقیق و چهارچوب نظری پژوهش
2ـ1ـ مقدمه    13
2ـ2ـ شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    13
2ـ3ـ تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و انواع آن    16
2ـ4ـ ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تفاوت آن با سایر رسانه‌های ارتباط جمعی 26
2ـ5ـ کارکردهای فرهنگی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    29
2ـ6 دلایل جذب و عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    30
2ـ7 انواع کاربران و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    33
2ـ8ـ بررسی پیشینه‌ی تحقیق    37
2ـ8ـ1ـ پژوهش‌های خارجی    37
2ـ8ـ2ـ‌ پژوهش‌های داخلی    42
2ـ 9 دیدگاه‌های مربوط به آثار اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    52
2ـ9ـ1ـ دیدگاه طرفداران مطلق    53
2ـ9ـ2ـ‌ دیدگاه مخالفان اینترنت    53
2ـ9ـ3ـ دیدگاه طرفداران کاربرد منطقی اینترنت    55
2ـ10ـ مبانی نظری پژوهش    56
2ـ10ـ1ـ رویکرد روان‌شناسی اجتماعی    57
2ـ10ـ1ـ1ـ نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده‌ای    57
2ـ10ـ1ـ2ـ نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر    58
2ـ10ـ2ـ رویکرد جامعه‌شناسی    59
2ـ10ـ2ـ1ـ جامعه شبکه‌ای کاستلز    59
2ـ10ـ2ـ2ـ تئوری منطقه‌زدایی تاملینسون    63
2ـ10ـ2ـ3ـ تئوری جهانی‌شدن رابرتسون    65
2ـ10ـ2ـ4ـ جامعه اطلاعاتی مارتین    67
2ـ10ـ2ـ5ـ الگوی رمزگذاری و رمزگشایی پیام‌های رسانه‌ای استوارت هال    68
2ـ10ـ2ـ6ـ فرهنگ بسته‌بندی شده مارکوزه    71
2ـ10ـ2ـ7ـ جامعه سرشار از نشانه‌های ژان بودریلار    72
2ـ10ـ2ـ8ـ ذهن بی‌خانمان پیتر برگر    73
2ـ10ـ2ـ9ـ قدرت گفتمان فوکو    75
2ـ10ـ2ـ10ـ حوزه عمومی یورگن هابرماس    76
2ـ10ـ2ـ11ـ تعامل رسانه‌ای تامپسون    78
2ـ10ـ2ـ12ـ مخاطبان فعال و مقاومت نشانه‌شناختی فیسک    80
2ـ10ـ3ـ رویکرد رسانه‌ای    82
2ـ10ـ3ـ1ـ تئوری تأثیر مستقیم    82
2ـ10ـ3ـ2ـ جبرگرایی رسانه‌ای مک لوهان    83
2ـ10ـ3ـ3ـ فرّار بودن محتوای ارتباطی والدهال    86
2ـ10ـ3ـ4ـ دوران دگرراهبر دیوید رایزمن    86
2ـ10ـ3ـ5ـ امپریالیزم فرهنگی هربرت شیلر    87
2ـ10ـ3ـ6ـ تئوری پرورش یا کشت    88
2ـ10ـ3ـ7ـ تئوری استفاده و لذت کاتز    89
2ـ10ـ3ـ8ـ نظریه وابستگی به رسانه‌ها    91
2ـ10ـ3ـ9ـ نظریه تأثیرات غیرمستقیم و تأثیرات محدود    93
2ـ10ـ3ـ10ـ نظریه دوجهانی شدن عاملی    95
2ـ11ـ جمع‌بندی و تدوین چهارچوب نظری    97
2ـ12ـ مدل نظری تحقیق    101

فصل سوم: روش پژوهش
3ـ1ـ روش پژوهش    103
3ـ2ـ فرضیه‌های پژوهش    104
3ـ2ـ1ـ ‌فرضیه کلی    104
3ـ2ـ2ـ فرضیه‌های جزئی    104
3ـ3ـ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    104
3ـ4ـ جامعه و نمونه آماری    110
3ـ5ـ روش نمونه‌گیری    110
3ـ6 ابزار گردآوری داده‌ها    111
3ـ7ـ اعتبار و قابلیت اعتماد    112
3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    114

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4ـ1ـ مقدمه    116
4ـ2ـ یافته‌های توصیفی    117
4ـ2ـ1ـ میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    117
4ـ2ـ2ـ سابقه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    118
4ـ2ـ3ـ هدف از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    119
4ـ2ـ4ـ بیشترین دسترسی رسانه‌ای    120
4ـ2ـ5ـ سن    121
4ـ2ـ6ـ جنسیت    122
4ـ2ـ7ـ تفکیک نمونه بر حسب میزان تحصیلات پاسخگو    123
4ـ2ـ8ـ تفكيك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات پدر پاسخگو    124
4ـ2ـ9ـ تفكيك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات مادر پاسخگو    125
4ـ2ـ10ـ تفكيك نمونه بر حسب اشتغال پدر    126
4ـ2ـ11ـ تفكيك نمونه بر حسب اشتغال مادر    127
4ـ2ـ12ـ تفكيك نمونه بر حسب وضعیت درآمد خانواده    128
4ـ2ـ13ـ تفكيك نمونه بر حسب میانگین ابعاد متغير وابسته    129
4ـ3ـ یافته‌های استنباطي    130
4ـ3ـ1ـ فرضيه اول    130
4ـ3ـ2ـ فرضيه دوم    132
4ـ3ـ3ـ فرضيه سوم    134
4ـ3ـ4ـ فرضيه چهارم    137
4ـ3ـ5ـ فرضيه پنجم    139
4ـ3ـ6ـ فرضيه ششم    142
4ـ3ـ7ـ فرضيه هفتم    145
4ـ3ـ8ـ فرضيه هشتم    148
4ـ4ـ بررسي رابطه بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل 151

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5ـ1ـ بحث و نتیجه‌گیری    154
5ـ2ـ پیشنهادها و ارائه راهکارها    159
5ـ2ـ1ـ پیشنهادهاي حاصل از پژوهش    159
5ـ2ـ2ـ پیشنهادهايي به پژوهشگران بعدی    164

پيوست
منابع    166
پرسشنامه    173


شبکه‌های اجتماعی اينترنتی

همانند سایر پدیده‌های نوظهور، در مورد شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز تعریف جامعی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد. آنچه مورد توافق است امکان برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری محتوا در این‌گونه شبکه‌ها از طریق ایجاد یک پروفایل و مرتبط نمودن آن با دیگران به منظور ساختن یک شبکه شخصی است. هر چند ماهیت، فهرست علائم و اصطلاحات هر سایت ممکن است با دیگری متفاوت باشد. هایدمان پژوهشگر آلمانی شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز معتقد است:
شبکه‌های اجتماعی مجازی گونه‌ای از الگوهای تماس هستند که در آن‌ها تعامل و ارتباطات بین عوامل شبکه‌ای توسط یک پایگاه فنی و زیرساخت اینترنت مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد. در این شبکه‌ها هدف، علاقه یا نیاز شدید می‌تواند عنصری پیونددهنده باشد که باعث می‌شود تا عوامل مرتبط حتی بدون حضور فیزیکی احساس که در یک اجتماع و جمع حقیقی قرار گرفته‌اند (… و …، 1391: 65).
اساساً، شبکه‌هاي اجتماعی ساختاري اجتماعی هستند که از گره‌هایی که عموماً فردي یا سازمانی هستند تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل‌اند، براي مثال؛ قیمت‌ها، الهامات، ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندي، تجارت، لینک‌هاي وب، سرایت بیماري‌ها (اپیدمولوژي) یا مسیرهاي هواپیمایی. این شبکه‌ها اغلب داراي ساختارهاي بسیار پیچیده هستند. تحلیل شبکه‌هاي اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. رأس‌ها بازیگران فردي درون شبکه‌ها هستند و یال‌ها روابط میان این بازیگران می‌باشند. انواع زیادي از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد. تحقیق در تعدادي از زمینه‌هاي آکادمیک نشان داده است که شبکه‌هاي اجتماعی در بسیاري از سطوح به‌‌کار گرفته می‌شوند از خانواده‌ها گرفته تا ملت‌ها و نقش مهمی در تعیین راه حل مسائل، اداره کردن تشکیلات و میزان موفقیت افراد در رسیدن به اهدافشان ایفا می‌کند. در ساده‌ترین شکل یک شبکه‌هاي اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌هاي مربوط، میان رأس‌هاي مورد مطالعه است. شبکه‌هاي اجتماعی هم‌چنین می‌توانند براي تشخیص موقعیت اجتماعی هر یک از بازیگران مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اينترنتی و انواع آن

ظهور سایت‌های شبکه‌های اجتماعی در سال 1995 با سایت همکلاسی که به اعضا کمک می‌کرد دوستان دوران تحصیل در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه را پیدا کنند کلید خورد. در آن زمان کاربران امکان ایجاد پروفایل را نداشتند اما رویکرد این شبکه موفقیت‌آمیز بود. سپس شبکه اجتماعی سیکس دگریس که طلایه‌دار پایگاه‌های اجتماعی به معنای مدرن است در سال 1997 به‌وجود آمد. این شبکه از نخستین پایگاه‌هایی بود که به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل، دعوت از دوستان، سازماندهی گروه و دیدن پروفایل دیگر کاربران را می‌داد. موسسان این سایت معتقدند که این شبکه فراتر از زمان خود بود. تا سال 2002 یعنی در دوران طفولیت شبکه‌های اجتماعی مجازی، وبسایت‌های شبکه‌های اجتماعی دیگری با امکانات جدید همچون ایشین اونیو، میگنته، بلک پلانت، کای ورلد و غیره پدید آمدند که افراد را به ایجاد صفحات تخصصی، شخصی، حرفه‌ای و دوست‌یابی ترغیب می‌کردند. اما دوران رشد و فراگیرشدن آن‌ها با نسل جدید این شبکه‌ها از سال 2001 با پدید آمدن سایت‌هایی چون ریز و فریندستر (2002) در امور تجاری، لینکدین برای تجار حرفه‌ای، مای اسپیس برای سرگرمی و هنری و کوچ سرفینگ در امور مسافرت (2003)، فیس بوک برای دانشجویان هاروارد، اورکات برای دوستان دوران تحصیل، فلیکر در حوزه هنری، داگستر برای سگ‌ها و کتستر برای گربه‌ها (2004)، یوتیوب برای فیلم و عکس، یاهو 360، ببو و سانگ برای ارتباط عموم (2005)، مای چرچ برای مسیحیان و فیس بوک برای عموم (2006) و موارد دیگر که در نمودار (2) آمده ست ادامه یافته و تخصصی‌شدن آن‌ها سرعت گرفت (…، 1391: 68-67).

بررسی شبکه‌های اجتماعی وطنی

کلوب: جامعه مجازي ايرانيان، تارنمايی براي ارتباط ايرانيان و فارسي زبانان جهان و بستري جهت تبادل اطلاعات، نیازها، کالا و خدمات، آشنا شدن با همکاران، دوستان قديمي و . . . می‌باشد.

همکلاسی‌ها: شبکه‌ای برای همکلاسی‌های دوران تحصيل و خاطرات به يادماندنی آن دوران در ايران است.

زورپيا: اين شبکه در سال 2003 توسط گروهی در هنگ کنگ ايجاد شده و يکی از اهداف اصلی ايجاد مکانی برای ابراز عقيده، علايق و … توسط کابران در سرتاسر جهان است که سرویس‌های ويژه‌ای مانند آلبوم عکس، ويدئو، ژورنال آن لاين و غيره را ارائه می‌دهد.

وي٢4: شبکه اجتماعی متخصصان ايران.

يوپلاس: يک شبکه اجتماعی فارسی است برای کليه ايرانيان سراسر جهان با هدف ايجاد يک بستر مناسب برای به اشتراک‌ گذاری مطالب، عکس‌ها و موسيقی. نظر ديگران را بدانيد، برای ديگران نظر بدهید، بحث گروهی کنيد، پروفايل بسازيد و يا به گفتگوی زنده با يکديگر بپردازيد. حلقه‌های دوستی با آشنايان و بستگان ايجاد کنيد و برای آنان هدایای الکترونيکی ارسال کنيد.

اسپيکفا: شما می‌توانيد گروه بسازيد، دوستان جديد بيابيد، فعاليت اجتماعی داشته باشيد و در آينده نزديک از قابلیت‌های منحصر به فردی که تاکنون در سایت‌های مشابه وجود نداشته استفاده کنيد.

فيس بکس: کاربران می‌توانند يک ارسال با طول ١٠٠٠ کاراکتر به همراه تصوير، ويدئو، لينک و فايل داشته و با دنبال کردن کاربران، افکار و نظرات خود را با سايرين به اشتراک بگذارند. گروه‌ها، کارمندان، همکاران و انجمن ها با ايجاد يک گروه اختصاصی قادر به ارتباط با يکديگر بوده و به کمک تکنولوژی آر اِس اِس و يا ابزارک سايت که از ای. پی. آی بهره می‌گیرد، تازه‌ترین‌های سايت را پيگيری نمايند. فيس بکس توسط هر وسیله‌ای متصل به اينترنت از جمله تلفن همراه دنبال‌پذير است. فيس بکس را مي‌توان جزء ٢ شبکه اجتماعی فارسی زبان پرسرعت جهان دانست.

شبکه اجتماعی شيعيان: اولين شبکه اجتماعی شيعيان جهان است. در توضيح اين شبکه آمده است که اولين شبکه اجتماعی و جامعه مجازی شيعيان به شما اين امکان را می‌دهد تا با انتشار متن، صوت، تصوير و ويدئو به ترويج فرهنگ غنی تشيع بپردازيد و با ديگر شيعيان در سرتاسر جهان پيوند دوستی ببنديد و نوشته‌های يکديگر را دنبال کنيد و با نظرات خود، آن‌ها را تکميل يا تصحيح کنيد و يا به گفتگوی زنده با يکديگر بپردازيد. ما معتقديم با تلاش و همت شما و ديگر شيعيان در اقصی نقاط جهان می‌توان در ترويج فرهنگ غنی شيعه و مقابله با فرق ضاله و اعتقادات و افکار منحرف قدم‌های جدی برداشت (همان).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.